Kazalo 
Zapisnik
PDF 218kWORD 152k
Ponedeljek, 15. december 2008 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Sestava Parlamenta
 4.Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja
 5.Popravek (člen 204a Poslovnika)
 6.Časovni razpored delnih zasedanj
 7.Predložitev dokumentov
 8.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 9.Brezpredmetne pisne izjave
 10.Peticije
 11.Sklepi o določenih dokumentih
 12.Razpored dela
 13.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 14.Organizacija delovnega časa ***II (razprava)
 15.Evropski svet delavcev (prenovitev) ***I (razprava)
 16.Direktiva o igračah ***I (razprava)
 17.Poenostavitev pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti ***I (razprava)
 18.Homologacija motornih vozil in motorjev ***I (razprava)
 19.Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad (projekti, ki ustvarjajo prihodek) *** (razprava)
 20.Vpliv turizma na obalne regije (kratka predstavitev)
 21.Medijska pismenost v digitalnem svetu (kratka predstavitev)
 22.Zavajajoča podjetja za imeniške storitve (kratka predstavitev)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


3. Sestava Parlamenta

Pristojni organi Zvezne republike Nemčije so sporočili, da je bil namesto Alexandra Radwana za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Martin Kastler. Imenovanje začne veljati 4.12.2008.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Martin Kastler polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


4. Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predsednik je sporočil, da bo v skladu s členom 68 Poslovnika skupaj s predsednikom Sveta v torek podpisal sledeče akte, ki so bili sprejeti v postopku soodločanja:

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi akcijskega programa Erasmus Mundus 2009–2013 za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in spodbujanje medkulturnega razumevanja s sodelovanjem s tretjimi državami (03702/2008/LEX - C6-0507/2008 - 2007/0145(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (03671/2008/LEX - C6-0506/2008 - 2007/0121(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. …+ o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (03672/2008/LEX - C6-0505/2008 - 2007/0212(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (03653/2008/LEX - C6-0504/2008 - 2005/0167(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. ... + orazvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (03673/2008/LEX - C6-0503/2008 - 2007/0213(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega programa Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije (03700/2008/LEX - C6-0502/2008 - 2008/0047(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi instrumenta za hitro odzivanje na hitro naraščajoče cene hrane v državah v razvoju (03709/2008/LEX - C6-0501/2008 - 2008/0149(COD))

- Odločba Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem letu ustvarjalnosti in inovacij (2009) (03691/2008/LEX - C6-0500/2008 - 2008/0064(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje (prenovitev) (03717/2008/LEX - C6-0499/2008 - 2007/0163(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu (03716/2008/LEX - C6-0498/2008 - 2007/0020(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1719/2006/ES o uvedbi programa "Mladi v akciji" za obdobje 2007–2013 (03680/2008/LEX - C6-0497/2008 - 2008/0023(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1855/2006/ES o uvedbi programa Kultura (2007–2013) (03679/2008/LEX - C6-0496/2008 - 2008/0024(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1904/2006/ES o uvedbi programa "Evropa za državljane" za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva za obdobje 2007–2013 (03678/2008/LEX - C6-0495/2008 - 2008/0029(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije (Uredba o Agenciji) (03669/2008/LEX - C6-0494/2008 - 2006/0274(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1720/2006/ES o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja (03677/2008/LEX - C6-0493/2008 - 2008/0025(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi Programa za posodobitev evropskih statistik podjetij in trgovine (MEETS) (03663/2008/LEX - C6-0492/2008 - 2007/0156(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti (Direktiva o varnosti na železnicah) (03668/2008/LEX - C6-0491/2008 - 2006/0272(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (03661/2008/LEX - C6-0490/2008 - 2006/0147(COD))

- Odločba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi 2-(2-metoksietoksi)etanola, 2-(2-butoksietoksi)etanola, metilendifenil diizocianata, cikloheksana in amonijevega nitrata (03665/2008/LEX - C6-0489/2008 - 2007/0200(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila (03660/2008/LEX - C6-0488/2008 - 2006/0145(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (03658/2008/LEX - C6-0487/2008 - 2006/0143(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97 (03659/2008/LEX - C6-0486/2008 - 2006/0144(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES (03644/1/2008/LEX - C6-0485/2008 - 2006/0129(COD))


5. Popravek (člen 204a Poslovnika)

Pristojni odbor je podal popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament.

- Popravek stališča Evropskega parlamenta, sprejetega na prvi obravnavi dne 3. septembra 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - P6_TA_PROV(2008)0392 - (KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)) - ENVI

V skladu s členom 204a(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v 48 urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je na razpolago na spletni strani Séance en direct.


6. Časovni razpored delnih zasedanj

Pri sprejemanju časovnega razporeda za leto 2009 (točka 5.1 zapisnika z dne 21.05.2008) je bilo sklenjeno, da se delno aprilsko zasedanje začne v torek in ne v ponedeljek, da se tako upošteva praznovanje pravoslavne velike noči.

Na svoji seji dne 11. decembra 2008 je konferenca predsednikov sklenila, da se zadevno obdobje delnega zasedanja začne v torek, 21.4.2009, ob 17.00 in zaključi v petek, 24.4.2009, ob 13.00.


7. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1081/2006 o Evropskem socialnem skladu, da se dodajo vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS (KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG, CONT

- Osnutek spremembe Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2008)0834 - C6-0465/2008 - 2008/2320(ACI))

posredovano

pristojni :

AFCO

mnenje :

BUDG

- Predlog Sklepa Evropskega Parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti (KOM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

DEVE

- Predlog Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o razveljavitvi direktiv Sveta 71/317/EGS, 71/347/EGS, 71/349/EGS, 74/148/EGS, 75/33/EGS, 76/765/EGS, 76/766/EGS in 86/217/EGS o meroslovju (KOM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD))

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE

- Predlog Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (KOM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD))

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

JURI, IMCO

- Predlog Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o rekuperaciji bencinskih hlapov na drugi stopnji med oskrbo vozil z bencinskim motorjem na bencinskih servisih (KOM(2008)0812 - C6-0470/2008 - 2008/0229(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Predlog Direktive Sveta o pravilih za obvladovanje in ukrepih za zatiranje konjske kuge (kodificirana različica) (KOM(2008)0697 - C6-0478/2008 - 2008/0204(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog Direktive Sveta o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (Kodificirana različica) (KOM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev (KOM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

JURI, LIBE

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1339/2001 o razširitvi učinkov Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi potrebnih ukrepov za zaščito evra pred ponarejanjem na tiste države članice, ki evra niso sprejele za svojo enotno valuto (14533/2008 - C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ECON

2) od odborov

2.1) poročila

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Avril Doyle (A6-0406/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo obveznosti Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Satu Hassi (A6-0411/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS, 96/61/ES, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES in Uredbe (ES) št. 1013/2006 (KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Chris Davies (A6-0414/2008)

- Poročilo o oceni in prihodnjem razvoju Agencije FRONTEX in evropskega sistema za nadzorovanje meja EUROSUR (2008/2157(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (KOM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Jan Andersson (A6-0438/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač (KOM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

- Poročilo o regionalno-razvojnih vidikih vpliva turizma na obalne regije (2008/2132(INI)) - Odbor REGI - Poročevalka: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

- Poročilo o razvojnih možnostih za vzpostavitev miru in izgradnjo države v pokonfliktnih razmerah (2008/2097(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Nirj Deva (A6-0445/2008)

- Poročilo o poročilu o zavajajočih podjetjih za imeniške storitve (peticije št. 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 in druge) (2008/2126(INI)) - Odbor PETI - Poročevalec: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

- Poročilo s priporočili Komisiji o evropskih javnih listinah (2008/2124(INI)) - Odbor JURI - Poročevalec: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti (prenovitev) (KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

- Poročilo o vseživljenjskem učenju za znanje, ustvarjalnost in inovacije – izvajanje delovnega programa "Izobraževanje in usposabljanje 2010" (2008/2102(INI)) - Odbor CULT - Poročevalka: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (KOM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

- *** Priporočilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Euro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)) - Odbor AFET - Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

- Poročilo s priporočili Komisiji o čezmejnih posledicah pravnega varstva odraslih oseb (2008/2123(INI)) - Odbor JURI - Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

- Poročilo o medijski pismenosti v digitalnem svetu (2008/2129(INI)) - Odbor CULT - Poročevalka: Christa Prets (A6-0461/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS kar zadeva nekatere zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov (KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Ieke Van Den Burg (A6-0462/2008)

- Poročilo o Evropskem akcijskem načrtu za poklicno mobilnost (2007-2010) (2008/2098(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

- * Poročilo o predlogu Odločbe Sveta o odhodkih na področju veterine (kodificirano besedilo) (KOM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalka: Diana Wallis (A6-0464/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 48 Pogodbe glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (kodificirano besedilo) (KOM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Diana Wallis (A6-0465/2008)

- * Poročilo o predlogu Direktive Sveta o davčnih oprostitvah, ki veljajo za končni vnos osebne lastnine posameznikov iz države članice (kodificirano besedilo) (KOM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalka: Diana Wallis (A6-0466/2008)

- Poročilo s priporočili Komisiji o e-pravosodju (2008/2125(INI)) - Odbor JURI - Poročevalka: Diana Wallis (A6-0467/2008)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem (KOM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalec: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2183/2004 o razširitvi uporabe Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem, na nesodelujoče države članice (KOM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalec: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Indijo o nekaterih vidikih zračnega prometa (KOM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o mobilizaciji Solidarnostnega sklada EU v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2008)0732 - C6-0393/2008 - 2008/2317(ACI)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Reimer Böge (A6-0474/2008)

- *** Priporočilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)) - Odbor REGI - Poročevalec: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

- Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji 2004–2008 (2007/2145(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Giusto Catania (A6-0479/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in kreditnih zahtevkov (KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)) - Odbor ECON - Poročevalka: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

- Poročilo o predlogu spremembe proračuna št. 10/2008 Evropske unije za proračunsko leto 2008 - Oddelek III Komisija (16264/2008 - C6-0461/2008 - 2008/2316(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalec: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

- Poročilo o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki) in pisnih predlogih sprememb št. 1/2009 (SEK(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), št. 2/2009 (SEK(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) in št. 3/2009 (SEK(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009 (16257/2008 - C6-0457/2008 - 2008/2026(BUD)) - Odbor BUDG (A6-0486/2008)

- Poročilo o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 9/2008 za proračunsko leto 2008 - Oddelek III - Komisija (16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (15019/2008 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)) - Odbor AFET - Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu (KOM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Christian Ehler (A6-0494/2008)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta in o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (07999/2008 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)) - Odbor AFET - Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (14533/2008 [[01]] - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1339/2001, ki razširja učinek Uredbe (ES) št. 1338/2001 o ukrepih, potrebnih za zaščito evra proti ponarejanju, na tiste države članice, ki še niso sprejele evra kot enotno valuto (2007/0192B(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

- Poročilo o osnutku spremembe Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (2008/2325(INI)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Reimer Böge (A6-0504/2008)

2.2) priporočila za drugo obravnavo:

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa (10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje (prenovitev) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 80/181/EGS o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na merske enote (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Arlene Mccarthy (A6-0476/2008)

3) od poslancev Parlamenta

3.1) vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 109 Poslovnika) (B6-0491/2008)

- Svetu

- Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Crowley Brian, Harkin Marian, Moraes Claude, Mitchell Gay, Higgins Jim, McGuinness Mairead, Doyle Avril, Papadimoulis Dimitrios, Ortuondo Larrea Josu, Vanhecke Frank, Paleckis Justas Vincas, Protasiewicz Jacek, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Audy Jean-Pierre, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Martin Hans-Peter, Guy-Quint Catherine, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Teychenné Michel, Ţicău Silvia-Adriana

- Komisiji

- Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Kuc Wiesław Stefan, Ţicău Silvia-Adriana, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ó Neachtain Seán, Cappato Marco, Medina Ortega Manuel, Papastamkos Georgios, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Angelakas Emmanouil, Gklavakis Ioannis, Moraes Claude, Higgins Jim, Doyle Avril, Staes Bart, Bowis John, Ludford Sarah, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Arnaoutakis Stavros, Aylward Liam, Crowley Brian, Harkin Marian, França Armando, McGuinness Mairead, Gardini Elisabetta, Pannella Marco, Vanhecke Frank, Gál Kinga, El Khadraoui Saïd, Allister Jim, Paleckis Justas Vincas, Badia i Cutchet Maria, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Casaca Paulo, Willmott Glenis, Protasiewicz Jacek, Van Hecke Johan, Jackson Caroline, Riis-Jørgensen Karin, Belet Ivo, Vatanen Ari, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Schmidt Olle, Batzeli Katerina, Sanz Palacio Salvador Domingo, Martin Hans-Peter, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Gill Neena

3.2) predlogi resolucij (člen 113 Poslovnika)

- Daciana Octavia Sârbu. Predlog resolucije o vplivu podnebnih sprememb na povečanje števila primerov malarije (B6-0618/2008)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

DEVE


8. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 108 Poslovnika):

- (O-0116/2008), ki ga je postavila Ingeborg Gräßle v imenu odbora CONT Svetu: Pristop Sveta k reviziji uredbe OLAF (B6-0492/2008),

- (O-0120/2008), ki so ga postavili Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan in Atanas Paparizov v imenu skupine PSE, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark in Jerzy Buzek v imenu skupine PPE-DE Svetu: The continuation and timely conclusion of the legislative process on the 3d Energy package (B6-0493/2008),

- (O-0133/2008), ki ga je postavil Gérard Deprez v imenu odbora LIBE Komisiji: Napredek evropskega območja svobode, varnosti in pravice v letu 2008 (B6-0494/2008).

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 116 Poslovnika):

- Bill Newton Dunn o spremembi direktive o habitatih (0104/2008),

- Andreas Mölzer o varnosti pri izgradnji in posodobitvi jedrskih reaktorjev (0105/2008).


9. Brezpredmetne pisne izjave

Pisne izjave št. 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71/2008 niso pridobile zadostnega števila podpisov, zaradi česar so v skladu s členom 116(5) Poslovnika postale brezpredmetne.


10. Peticije

V skladu s členom 191(5) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

21.11.2008

Lucia Glinqvist (št. 1588/2008); Surujlall Motilall (št. 1589/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1590/2008); Niculae Iacobescu (št. 1591/2008); Pana Corneliu Dragos (št. 1592/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1593/2008); Marco Da Prato (št. 1594/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1595/2008); Lorenzo Ciuffreda (št. 1596/2008); Thomas Niesner (št. 1597/2008); Pierangelo Braguti (št. 1598/2008); Slobodan Sibincic (European Business Press (EBP)) (št. 1599/2008); Luis Mira (Confederação dos Agricultores de Portugal) (št. 1600/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1601/2008); Gennaro Sepe (št. 1602/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1603/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1604/2008); Valentina Di Giovanni (št. 1605/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1606/2008); Mauro Frandoli (št. 1607/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1608/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1609/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1610/2008); Marna Folke (št. 1611/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1612/2008); Radu Liana (št. 1613/2008); Robert Dunford (št. 1614/2008); Ioannis Andriopoulos (št. 1615/2008).

27.11.2008

Dominique Achispon (Syndicat National des Officiers de Police) (št. 1616/2008); Jan Kotowski (št. 1617/2008); Bruni Gerland (št. 1618/2008); Kosta Ivanov Avgostov (št. 1619/2008); Konstantinos Anastopoulos (Panellinia Enosi Forotechnon Epistimonon) (3 podpisi) (št. 1620/2008); Johann Draihahn (št. 1621/2008); Beate Schön (št. 1622/2008); Arkadiusz Zyszczynski (št. 1623/2008); Gotilde Valenti (št. 1624/2008); Jörg Hagen (Jörg Hagen Güterkraftverkehr) (št. 1625/2008); Eve Hilaire (F.N.P.A.P.A.M.) (500 podpisov) (št. 1626/2008); Dumitriu Negura (št. 1627/2008); Maria do Rosário de Fátima Fragoso Benge (št. 1628/2008); Dejan Velickovic (št. 1629/2008); Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (št. 1630/2008); Jim Paul (Jim Paul Associates Ltd.) (št. 1631/2008); Bernd Russmann (št. 1632/2008); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (št. 1633/2008); Domingo de Jesús Trujillo Guedes (št. 1634/2008); Katarina Meister (št. 1635/2008).

1.12.2008

Andreas Panagiotopoulos (št. 1636/2008); Peter Troianski (Association of the free speech "Anna Politkovskaia") (št. 1637/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1638/2008); Peter Bursch (št. 1639/2008); Georgy Gospodinov (št. 1640/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1641/2008); Herwig Kerscher (št. 1642/2008); Antonio Deniz Sanchez (št. 1643/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1644/2008); Flavio Miccono (I.P.A.) (št. 1645/2008); Clara Sens (št. 1646/2008); David Collins (št. 1647/2008); Shelley Walsh (št. 1648/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1649/2008); Dimitrios Pelekanos (št. 1650/2008); Heike Passarge (št. 1651/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1652/2008); Stefano Spallano (št. 1653/2008); Ileana Anin (št. 1654/2008); Tadeusz, Janusz Pieczonka (št. 1655/2008); Gheorghe Ion (št. 1656/2008); David Morrish (Institution of civil engineers) (št. 1657/2008); Maria Koskinen (št. 1658/2008); Dieter Zissner (št. 1659/2008); Gennaro Ciancio (št. 1660/2008); Mike Santo Valentino Portera (št. 1661/2008); Mauno Suni (št. 1662/2008); Rodrigo Alejandro Digironimo (št. 1663/2008); Erkan Güvenkiris (št. 1664/2008); Becky Hogge (Open Rights Group) (št. 1665/2008); Claudio Pascucci (št. 1666/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1667/2008); Rudolf Brockmann (št. 1668/2008); Klaus Samer (št. 1669/2008); Petri Salo (Vakuutusongelmaisten litto r.y. (Federation for Consumers with insurance related problems)) (št. 1670/2008); Rolf Didzus (št. 1671/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1672/2008); Marianne Goschin (št. 1673/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1674/2008); Alexander Karakachanov (Bulgarian Green Party) (št. 1675/2008); Kay Keane (št. 1676/2008); Giulia Serena Maria Bonifazio (št. 1677/2008); John McDermott (št. 1678/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1679/2008); Nieves Ibeas Vuelta (Chunta Aragonesista) (št. 1680/2008); Eugenio Oria (2 podpisa) (št. 1681/2008); José Pablo Vázquez Hierro (Asociación Mesa de la Ría) (št. 1682/2008); Iuliu Stanciulescu (št. 1683/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1684/2008); Patrizia Marrocco (št. 1685/2008); Álvaro Marichalar y Sáenz de Tejada (št. 1686/2008); Emmanuel I. Papadakis (2 podpisa) (št. 1687/2008); George G.F. Milne (National Sheep Association - Development Officer for Scotland: Mr George Milne) (6000 podpisov) (št. 1688/2008).


11. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila

odbor BUDG

- Sprememba medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobremu finančnemu poslovodenju (2008/2325(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.12.2008)


12. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Končni osnutek dnevnega reda za drugo decembrsko delno zasedanje (PE 416.252/PDOJ) je bil razdeljen. Predlagane so bile naslednje spremembe (člen 132 Poslovnika):

ponedeljek, torek, sreda

Ni bilo predlaganih sprememb.

četrtek

Zahteva odbora JURI, da se, v skladu s členom 131, poročilo Georgiosa Papastamkosa o sklenitvi Konvencije o mednarodnih zavarovanjih na premični opremi in Protokola h Konvenciji v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na letalsko opremo, ki sta bila sprejeta skupaj v Cape Townu 16. novembra 2001, s strani Evropske skupnosti, uvrsti na četrkov čas za glasovanje.

Parlament je odobril zahtevo.

S tem je bil določen razpored dela.


13. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Maria Petre, Gyula Hegyi, Jules Maaten, László Tőkés, Giovanni Robusti, Věra Flasarová, Gerard Batten, Sergej Kozlík, Carlos José Iturgaiz Angulo, Csaba Sándor Tabajdi, Marco Cappato, Monica Frassoni, Mieczysław Edmund Janowski, Søren Bo Søndergaard, Georgios Georgiou, Irena Belohorská, Ioannis Varvitsiotis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin, László Surján, Silvia-Adriana Ţicău, Jaromír Kohlíček, Mairead McGuinness, Marco Pannella in Ioannis Gklavakis.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Dariusz Maciej Grabowski, Dimitrios Papadimoulis, Milan Gaľa, Ewa Tomaszewska, Nicodim Bulzesc, Pedro Guerreiro, Colm Burke, Ryszard Czarnecki, Ilda Figueiredo, Roger Helmer in Charles Tannock.


14. Organizacija delovnega časa ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa [10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

Alejandro Cercas je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govorila sta Valérie Létard (predsedujoča Svetu) in Vladimír Špidla (član Komisije).

Govorili so José Albino Silva Peneda v imenu skupine PPE-DE, Jan Andersson v imenu skupine PSE, Elizabeth Lynne v imenu skupine ALDE, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, Roberta Angelilli v imenu skupine UEN, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Derek Roland Clark v imenu skupine IND/DEM, Irena Belohorská samostojna poslanka, Philip Bushill-Matthews, Karin Jöns, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Andreas Mölzer, Thomas Mann, Yannick Vaugrenard, Siiri Oviir, Ilda Figueiredo, Jim Allister, Csaba Őry, Maria Matsouka, Marian Harkin, Georgios Toussas, Juan Andrés Naranjo Escobar, Pier Antonio Panzeri, Patrizia Toia, Gabriele Stauner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Falbr, Mihael Brejc in Anja Weisgerber.

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Mario Mauro, Stephen Hughes, Ewa Tomaszewska, Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David, Jan Tadeusz Masiel, Gabriela Creţu, Jacek Protasiewicz in Proinsias De Rossa.

Govorili so Valérie Létard, Vladimír Špidla in Alejandro Cercas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika z dne 17.12.2008.


15. Evropski svet delavcev (prenovitev) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti (prenovitev) [COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

Philip Bushill-Matthews je predstavil poročilo.

Govorila sta Vladimír Špidla (član Komisije) in Valérie Létard (predsedujoča Svetu).

Govorili so Jan Cremers v imenu skupine PSE, Bernard Lehideux v imenu skupine ALDE, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Jean Louis Cottigny, Siiri Oviir, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Silvia-Adriana Ţicău in Stephen Hughes.

Po postopku "catch the eye" so govorile Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo in Karin Jöns.

Govorili so Valérie Létard, Vladimír Špidla in Philip Bushill-Matthews.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.19 zapisnika z dne 16.12.2008.


16. Direktiva o igračah ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač [COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

Marianne Thyssen je predstavila poročilo.

Govorila sta Valérie Létard (predsedujoča Svetu) in Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Anne Ferreira (pripravljalka mnenja odbora ENVI), David Hammerstein (pripravljalec mnenja odbora ITRE) in Andreas Schwab v imenu skupine PPE-DE.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

Govorili so Anna Hedh v imenu skupine PSE, Karin Riis-Jørgensen v imenu skupine ALDE, Heide Rühle v imenu skupine Verts/ALE, Seán Ó Neachtain v imenu skupine UEN, Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, Hélène Goudin v imenu skupine IND/DEM, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Zuzana Roithová, Arlene McCarthy, Emmanouil Angelakas in Christel Schaldemose.

Po postopku "catch the eye" so govorili Colm Burke, Hiltrud Breyer in Jacques Toubon.

Govorila sta Günter Verheugen in Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika z dne 18.12.2008.


17. Poenostavitev pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti [COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Heide Rühle (A6-0410/2008)

Heide Rühle je predstavila poročilo.

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Govorila sta Hannes Swoboda (pripravljalec mnenja odbora ITRE) in Jacques Toubon v imenu skupine PPE-DE.

PREDSEDSTVO: Adam BIELAN
podpredsednik

Govorili so Manuel Medina Ortega v imenu skupine PSE, Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, Malcolm Harbour, Jan Cremers, Charlotte Cederschiöld, Barbara Weiler, Marian Zlotea in Geoffrey Van Orden.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Ioan Mircea Paşcu in Bogusław Liberadzki.

Govorila sta Günter Verheugen in Heide Rühle.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.20 zapisnika z dne 16.12.2008.


18. Homologacija motornih vozil in motorjev ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro 6) in o dostopu do informacij za popravilo in vzdrževanje vozil [COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Matthias Groote (A6-0329/2008)

Matthias Groote je predstavil poročilo.

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Anja Weisgerber (pripravljalka mnenja odbora IMCO), Johannes Blokland (pripravljalec mnenja odbora TRAN), Richard Seeber v imenu skupine PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău v imenu skupine PSE, Holger Krahmer v imenu skupine ALDE, Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM, in Bogusław Liberadzki.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Zuzana Roithová in Malcolm Harbour.

Govoril je Matthias Groote.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.21 zapisnika z dne 16.12.2008.


19. Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad (projekti, ki ustvarjajo prihodek) *** (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

Stavros Arnaoutakis je predstavil poročilo.

Govoril je Vladimír Špidla (član Komisije).

Govorili so Jan Olbrycht v imenu skupine PPE-DE, Jean Marie Beaupuy v imenu skupine ALDE, Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jan Březina, Silvia-Adriana Ţicău in Andrzej Jan Szejna.

Po postopku "catch the eye" je govorila Zuzana Roithová.

Govorila sta Vladimír Špidla in Stavros Arnaoutakis.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.22 zapisnika z dne 16.12.2008.


20. Vpliv turizma na obalne regije (kratka predstavitev)

Poročilo: Regionalni razvojni vidiki vpliva turizma na obalne regije [2008/2132(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

Jamila Madeira je predstavila poročilo.

Govoril je Vladimír Špidla (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.14 zapisnika z dne 16.12.2008.


21. Medijska pismenost v digitalnem svetu (kratka predstavitev)

Poročilo: Medijska pismenost v digitalnem svetu [2008/2129(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Christa Prets (A6-0461/2008)

Christa Prets je predstavila poročilo.

Govoril je Vladimír Špidla (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.15 zapisnika z dne 16.12.2008.


22. Zavajajoča podjetja za imeniške storitve (kratka predstavitev)

Poročilo: Poročilo o zavajajočih podjetjih za imeniške storitve (peticije št. 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 in druge) [2008/2126(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

Simon Busuttil je predstavil poročilo.

Govoril je Vladimír Špidla (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.25 zapisnika z dne 16.12.2008.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 416.252/OJMA).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.35.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Flautre, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov