Index 
Protokoll
PDF 222kWORD 158k
Måndagen den 15 december 2008 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 5.Rättelse (artikel 204 a i arbetsordningen)
 6.Datum för sammanträdesperioderna
 7.Inkomna dokument
 8.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 9.Bortfallna skriftliga förklaringar
 10.Framställningar
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Arbetsplan
 13.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 14.Arbetstidens förläggning ***II (debatt)
 15.Europeiskt företagsråd (omarbetning) ***I (debatt)
 16.Leksaksdirektivet ***I (debatt)
 17.Överföring av försvarsprodukter ***I (debatt)
 18.Typgodkännande av motorfordon och motorer ***I (debatt)
 19.ERUF, ESF, Sammanhållningsfonden (inkomstgenererande projekt) *** (debatt)
 20.Turismens inverkan i kustregionerna (kortfattad redogörelse)
 21.Mediekunskap i en digital värld (kortfattad redogörelse)
 22.Oseriösa katalogföretag (kortfattad redogörelse)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


3. Parlamentets sammansättning

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Martin Kastler utsetts till ledamot av Europaparlamentet som ersättare för Alexander Radwan, med verkan från och med den 04.12.2008.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Martin Kastler fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


4. Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under tisdagen skulle underteckna följande rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet, i enlighet med artikel 68 i parlamentets arbetsordning:

- Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av handlingsprogrammet Erasmus Mundus 2009–2013 för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredjeländer (03702/2008/LEX - C6-0507/2008 - 2007/0145(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (03671/2008/LEX - C6-0506/2008 - 2007/0121(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG för att anpassa dem till förordning (EG) nr .../... om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (03672/2008/LEX - C6-0505/2008 - 2007/0212(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (03653/2008/LEX - C6-0504/2008 - 2005/0167(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 för att anpassa den till förordning (EG) nr ...om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (03673/2008/LEX - C6-0503/2008 - 2007/0213(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att skydda barn som använder Internet och annan kommunikationsteknik (03700/2008/LEX - C6-0502/2008 - 2008/0047(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (03709/2008/LEX - C6-0501/2008 - 2008/0149(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för kreativitet och innovation (2009) (03691/2008/LEX - C6-0500/2008 - 2008/0064(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning) (03717/2008/LEX - C6-0499/2008 - 2007/0163(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet (03716/2008/LEX - C6-0498/2008 - 2007/0020(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1719/2006/EG om inrättande av programmet Aktiv ungdom för perioden 2007–2013 (03680/2008/LEX - C6-0497/2008 - 2008/0023(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1855/2006/EG om inrättande av programmet Kultur (2007–2013) (03679/2008/LEX - C6-0496/2008 - 2008/0024(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1904/2006/EG om inrättande av programmet Ett Europa för medborgarna för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (03678/2008/LEX - C6-0495/2008 - 2008/0029(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen) (03669/2008/LEX - C6-0494/2008 - 2006/0274(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1720/2006/EG om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande (03677/2008/LEX - C6-0493/2008 - 2008/0025(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ett program för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets-programmet) (03663/2008/LEX - C6-0492/2008 - 2007/0156(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar (järnvägssäkerhetsdirektivet) (03668/2008/LEX - C6-0491/2008 - 2006/0272(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordning (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG (03661/2008/LEX - C6-0490/2008 - 2006/0147(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG vad gäller begränsning av användning och utsläppande på marknaden av 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metylendifenyldiisocyanat, cyklohexan och ammoniumnitrat (03665/2008/LEX - C6-0489/2008 - 2007/0200(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelstillsatser (03660/2008/LEX - C6-0488/2008 - 2006/0145(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (03658/2008/LEX - C6-0487/2008 - 2006/0143(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97 (03659/2008/LEX - C6-0486/2008 - 2006/0144(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av direktiven 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av direktiv 2000/60/EG (03644/1/2008/LEX - C6-0485/2008 - 2006/0129(COD))


5. Rättelse (artikel 204 a i arbetsordningen)

Det ansvariga utskottet hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 - P6_TA_PROV(2008)0392 - (KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)) - ENVI

I enlighet med artikel 204 a.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 48 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på webbplatsen Séance en direct.


6. Datum för sammanträdesperioderna

Då sammanträdeskalendern för 2009 antogs (punkt 5.1 i protokollet av den 21.05.2008) beslutades det att sammanträdesperioden för april 2009 skulle börja på tisdagen och inte på måndagen till följd av den ortodoxa påsken.

Vid sammanträdet den 11 december 2008 beslutade Talmanskonferensen att sammanträdesperioden börjar tisdagen den 21 april 2009 kl. 17.00 och avslutas fredagen den 24 april 2009 kl. 13.00.


7. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden för att utöka typerna av utgifter som berättigar till stöd från fonden (KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

BUDG, CONT

- Ändringsförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2008)0834 - C6-0465/2008 - 2008/2320(ACI))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen (KOM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

DEVE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG och 86/217/EEG om metrologi (KOM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (KOM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

JURI, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av personbilar på bensinstationer (KOM(2008)0812 - C6-0470/2008 - 2008/0229(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE

- Förslag till rådets direktiv om kontrollregler och åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest (kodifierad version) (KOM(2008)0697 - C6-0478/2008 - 2008/0204(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets direktiv om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (kodifierad version) (KOM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation (KOM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1339/2001 om att låta verkningarna av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning även omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta (14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ECON

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Avril Doyle (A6-0406/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om medlemsstaternas insatser för att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Satu Hassi (A6-0411/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, 96/61/EG, direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) nr 1013/2006 (KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Chris Davies (A6-0414/2008)

- Betänkande om utvärderingen och den framtida utvecklingen av Frontex och det europeiska gränsbevakningssystemet Eurosur (2008/2157(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (KOM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Jan Andersson (A6-0438/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om leksakers säkerhet (KOM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

- Betänkande om turismens inverkan i kustregionerna – de regionala utvecklingsaspekterna (2008/2132(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

- Betänkande om utvecklingsperspektiv för freds- och nationsbyggande efter konflikter (2008/2097(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Nirj Deva (A6-0445/2008)

- Betänkande om betänkandet om oseriösa katalogföretag (framställningarna 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 med flera) (2008/2126(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om europeiska officiella handlingar (2008/2124(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning) (KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

- Betänkande om livslångt lärande som grundval för kunskap, kreativitet och innovation – genomförandet av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” (2008/2102(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område (KOM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)) - utskottet AFET - Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser (2008/2123(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

- Betänkande om mediekunskap i en digital värld (2008/2129(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Christa Prets (A6-0461/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG när det gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Ieke Van Den Burg (A6-0462/2008)

- Betänkande om EU:s handlingsplan för rörlighet för arbetstagarna (2007–2010) (2008/2098(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om utgifter inom veterinärområdet (kodifierad version) (KOM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)) - utskottet JURI - Föredragande: Diana Wallis (A6-0464/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (kodifierad version) (KOM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Diana Wallis (A6-0465/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om skattebefrielse på permanent införsel från en medlemsstat av personlig egendom (kodifierad version) (KOM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)) - utskottet JURI - Föredragande: Diana Wallis (A6-0466/2008)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om e-juridik (2008/2125(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Diana Wallis (A6-0467/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (KOM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2183/2004 om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt till att gälla även icke-deltagande medlemsstater (KOM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om vissa luftfartsaspekter (KOM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)) - utskottet TRAN - Föredragande: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2008)0732 - C6-0393/2008 - 2008/2317(ACI)) - utskottet BUDG - Föredragande: Reimer Böge (A6-0474/2008)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden i fråga om vissa inkomstgenererande projekt (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)) - utskottet REGI - Föredragande: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

- Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2004-2008 (2007/2145(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Giusto Catania (A6-0479/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och direktiv 2002/47/EG om ställande av finansiell säkerhet med avseende på sammanlänkade system och kreditfordringar (KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

- Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 10/2008 för budgetåret 2008 (16264/2008 - C6-0461/2008 - 2008/2316(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)) - utskottet JURI - Föredragande: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

- Betänkande om rådets ändrade förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009 (alla avsnitt) och ändringsskrivelserna nr 1/2009 (SEK(2008)2435 – 13702/2008 – C6 0344/2008), 2/2009 (SEK(2008)2707 – 16259/2008 – C6-0458/2008) och 3/2009 (SEK(2008)2840 – 16260/2008 – C6-0459/2008) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009 (16257/2008 - C6-0457/2008 - 2008/2026(BUD)) - utskottet BUDG (A6-0486/2008)

- Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 9/2008 för budgetåret 2008 - avsnitt III – kommissionen (16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (15019/2008 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)) - utskottet AFET - Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/19/EEG om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen (KOM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Christian Ehler (A6-0494/2008)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (07999/2008 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)) - utskottet AFET - Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning (14533/2008 [[01]] - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1339/2001 om att låta verkningarna av förordning (EG) nr 1338/2001 om nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning även omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta (2007/0192B(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

- Betänkande om ändringsförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (2008/2325(INI)) - utskottet BUDG - Föredragande: Reimer Böge (A6-0504/2008)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Arlene Mccarthy (A6-0476/2008)

3) från ledamöterna

3.1) muntliga frågor inför frågestunden (artikel 109 i arbetsordningen)(B6-0491/2008)

- till rådet

Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Crowley Brian, Harkin Marian, Moraes Claude, Mitchell Gay, Higgins Jim, McGuinness Mairead, Doyle Avril, Papadimoulis Dimitrios, Ortuondo Larrea Josu, Vanhecke Frank, Paleckis Justas Vincas, Protasiewicz Jacek, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Audy Jean-Pierre, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Martin Hans-Peter, Guy-Quint Catherine, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Teychenné Michel, Ţicău Silvia-Adriana

- till kommissionen

Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Kuc Wiesław Stefan, Ţicău Silvia-Adriana, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ó Neachtain Seán, Cappato Marco, Medina Ortega Manuel, Papastamkos Georgios, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Angelakas Emmanouil, Gklavakis Ioannis, Moraes Claude, Higgins Jim, Doyle Avril, Staes Bart, Bowis John, Ludford Sarah, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Arnaoutakis Stavros, Aylward Liam, Crowley Brian, Harkin Marian, França Armando, McGuinness Mairead, Gardini Elisabetta, Pannella Marco, Vanhecke Frank, Gál Kinga, El Khadraoui Saïd, Allister Jim, Paleckis Justas Vincas, Badia i Cutchet Maria, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Casaca Paulo, Willmott Glenis, Protasiewicz Jacek, Van Hecke Johan, Jackson Caroline, Riis-Jørgensen Karin, Belet Ivo, Vatanen Ari, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Schmidt Olle, Batzeli Katerina, Sanz Palacio Salvador Domingo, Martin Hans-Peter, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Gill Neena

3.2) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Daciana Octavia Sârbu. Förslag till resolution om klimatförändringarnas effekt på det ökade antalet malariafall (B6-0618/2008)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

DEVE


8. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 108 i arbetsordningen)::

- (O-0116/2008) från Ingeborg Gräßle, för utskottet CONT, till rådet: Rådets sätt att se över Olafförordningen (B6-0492/2008),

- (O-0120/2008) från Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan och Atanas Paparizov för PSE-gruppen, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark och Jerzy Buzek för PPE-DE-gruppen, till rådet: Fortsättning och lämplig avslutning av det lagstiftningsförfarande som avser det tredje energipaketet (B6-0493/2008),

- (O-0133/2008) från Gérard Deprez, för utskottet LIBE till kommissionen: Utvecklingen under 2008 vad gäller det europeiska området med frihet, säkerhet och rättvisa (B6-0494/2008).

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen):

- Bill Newton Dunn om ändring av direktivet om livsmiljöer (0104/2008),

- Andreas Mölzer om säkerheten i samband med ny- och utbyggnation av kärnkraftverk (0105/2008).


9. Bortfallna skriftliga förklaringar

De skriftliga förklaringarna nr 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71/2008, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit, i enlighet med bestämmelserna i artikel 116.5 i arbetsordningen.


10. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 191.5 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 21.11.2008

Lucia Glinqvist (nr 1588/2008); Surujlall Motilall (nr 1589/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1590/2008); Niculae Iacobescu (nr 1591/2008); Pana Corneliu Dragos (nr 1592/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1593/2008); Marco Da Prato (nr 1594/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1595/2008); Lorenzo Ciuffreda (nr 1596/2008); Thomas Niesner (nr 1597/2008); Pierangelo Braguti (nr 1598/2008); Slobodan Sibincic (European Business Press (EBP)) (nr 1599/2008); Luis Mira (Confederação dos Agricultores de Portugal) (nr 1600/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1601/2008); Gennaro Sepe (nr 1602/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1603/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1604/2008); Valentina Di Giovanni (nr 1605/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1606/2008); Mauro Frandoli (nr 1607/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1608/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1609/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1610/2008); Marna Folke (nr 1611/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1612/2008); Radu Liana (nr 1613/2008); Robert Dunford (nr 1614/2008); Ioannis Andriopoulos (nr 1615/2008).

Den 27.11.2008

Dominique Achispon (Syndicat National des Officiers de Police) (nr 1616/2008); Jan Kotowski (nr 1617/2008); Bruni Gerland (nr 1618/2008); Kosta Ivanov Avgostov (nr 1619/2008); Konstantinos Anastopoulos (Panellinia Enosi Forotechnon Epistimonon) (3 underskrifter) (nr 1620/2008); Johann Draihahn (nr 1621/2008); Beate Schön (nr 1622/2008); Arkadiusz Zyszczynski (nr 1623/2008); Gotilde Valenti (nr 1624/2008); Jörg Hagen (Jörg Hagen Güterkraftverkehr) (nr 1625/2008); Eve Hilaire (F.N.P.A.P.A.M.) (500 underskrifter) (nr 1626/2008); Dumitriu Negura (nr 1627/2008); Maria do Rosário de Fátima Fragoso Benge (nr 1628/2008); Dejan Velickovic (nr 1629/2008); Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (nr 1630/2008); Jim Paul (Jim Paul Associates Ltd.) (nr 1631/2008); Bernd Russmann (nr 1632/2008); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr 1633/2008); Domingo de Jesús Trujillo Guedes (nr 1634/2008); Katarina Meister (nr 1635/2008).

Den 01.12.2008

Andreas Panagiotopoulos (nr 1636/2008); Peter Troianski (Association of the free speech "Anna Politkovskaia") (nr 1637/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1638/2008); Peter Bursch (nr 1639/2008); Georgy Gospodinov (nr 1640/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1641/2008); Herwig Kerscher (nr 1642/2008); Antonio Deniz Sanchez (nr 1643/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1644/2008); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr 1645/2008); Clara Sens (nr 1646/2008); David Collins (nr 1647/2008); Shelley Walsh (nr 1648/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1649/2008); Dimitrios Pelekanos (nr 1650/2008); Heike Passarge (nr 1651/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1652/2008); Stefano Spallano (nr 1653/2008); Ileana Anin (nr 1654/2008); Tadeusz, Janusz Pieczonka (nr 1655/2008); Gheorghe Ion (nr 1656/2008); David Morrish (Institution of civil engineers) (nr 1657/2008); Maria Koskinen (nr 1658/2008); Dieter Zissner (nr 1659/2008); Gennaro Ciancio (nr 1660/2008); Mike Santo Valentino Portera (nr 1661/2008); Mauno Suni (nr 1662/2008); Rodrigo Alejandro Digironimo (nr 1663/2008); Erkan Güvenkiris (nr 1664/2008); Becky Hogge (Open Rights Group) (nr 1665/2008); Claudio Pascucci (nr 1666/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1667/2008); Rudolf Brockmann (nr 1668/2008); Klaus Samer (nr 1669/2008); Petri Salo (Vakuutusongelmaisten liitto r.y. (Federation for Consumers with insurance related problems)) (nr 1670/2008); Rolf Didzus (nr 1671/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1672/2008); Marianne Goschin (nr 1673/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1674/2008); Alexander Karakachanov (Bulgarian Green Party) (nr 1675/2008); Kay Keane (nr 1676/2008); Giulia Serena Maria Bonifazio (nr 1677/2008); John McDermott (nr 1678/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1679/2008); Nieves Ibeas Vuelta (Chunta Aragonesista) (nr 1680/2008); Eugenio Oria (2 underskrifter) (nr 1681/2008); José Pablo Vázquez Hierro (Asociación Mesa de la Ría) (nr 1682/2008); Iuliu Stanciulescu (nr 1683/2008); (namnet konfidentiellt) (nr 1684/2008); Patrizia Marrocco (nr 1685/2008); Álvaro Marichalar y Sáenz de Tejada (nr 1686/2008); Emmanuel I. Papadakis (2 underskrifter) (nr 1687/2008); George G.F. Milne (National Sheep Association - Development Officer for Scotland: Mr George Milne) (6000 underskrifter) (nr 1688/2008).


11. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

utskottet BUDG

- Ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (2008/2325(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2008)


12. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i december II 2008 (PE 416.252/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 132 i arbetsordningen:

måndagen, tisdagen, onsdagen

Inga ändringar.

torsdagen

En begäran från utskottet JURI om att vid torsdagens omröstning i enlighet med artikel 131 ta med betänkandet av Georgios Papastamkos om ingående från Europeiska gemenskapens sida av konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom och av dess protokoll om särskilda frågor rörande luftfartsutrustning, vilka antogs gemensamt den 16 november 2001 i Kapstaden

Parlamentet godkände denna begäran.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


13. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Maria Petre, Gyula Hegyi, Jules Maaten, László Tőkés, Giovanni Robusti, Věra Flasarová, Gerard Batten, Sergej Kozlík, Carlos José Iturgaiz Angulo, Csaba Sándor Tabajdi, Marco Cappato, Monica Frassoni, Mieczysław Edmund Janowski, Søren Bo Søndergaard, Georgios Georgiou, Irena Belohorská, Ioannis Varvitsiotis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin, László Surján, Silvia-Adriana Ţicău, Jaromír Kohlíček, Mairead McGuinness, Marco Pannella och Ioannis Gklavakis.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Dariusz Maciej Grabowski, Dimitrios Papadimoulis, Milan Gaľa, Ewa Tomaszewska, Nicodim Bulzesc, Pedro Guerreiro, Colm Burke, Ryszard Czarnecki, Ilda Figueiredo, Roger Helmer och Charles Tannock.


14. Arbetstidens förläggning ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden [10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

Alejandro Cercas redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Valérie Létard (rådets tjänstgörande ordförande) och Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talare: José Albino Silva Peneda för PPE-DE-gruppen, Jan Andersson för PSE-gruppen, Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Roberta Angelilli för UEN-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Philip Bushill-Matthews, Karin Jöns, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Andreas Mölzer, Thomas Mann, Yannick Vaugrenard, Siiri Oviir, Ilda Figueiredo, Jim Allister, Csaba Őry, Maria Matsouka, Marian Harkin, Georgios Toussas, Juan Andrés Naranjo Escobar, Pier Antonio Panzeri, Patrizia Toia, Gabriele Stauner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Falbr, Mihael Brejc och Anja Weisgerber.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Mario Mauro, Stephen Hughes, Ewa Tomaszewska, Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David, Jan Tadeusz Masiel, Gabriela Creţu, Jacek Protasiewicz och Proinsias De Rossa.

Talare: Valérie Létard, Vladimír Špidla och Alejandro Cercas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 17.12.2008.


15. Europeiskt företagsråd (omarbetning) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning) [KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

Philip Bushill-Matthews redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) och Valérie Létard (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Jan Cremers för PSE-gruppen, Bernard Lehideux för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Jean Louis Cottigny, Siiri Oviir, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Silvia-Adriana Ţicău och Stephen Hughes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo och Karin Jöns.

Talare: Valérie Létard, Vladimír Špidla och Philip Bushill-Matthews.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.19 i protokollet av den 16.12.2008.


16. Leksaksdirektivet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om leksakers säkerhet [KOM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

Marianne Thyssen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valérie Létard (rådets tjänstgörande ordförande) och Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talare: Anne Ferreira (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), David Hammerstein (föredragande av yttrande från utskottet ITRE) och Andreas Schwab för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Anna Hedh för PSE-gruppen, Karin Riis-Jørgensen för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Seán Ó Neachtain för UEN-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Hélène Goudin för IND/DEM-gruppen, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Zuzana Roithová, Arlene McCarthy, Emmanouil Angelakas och Christel Schaldemose.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Colm Burke, Hiltrud Breyer och Jacques Toubon.

Talare: Günter Verheugen och Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 18.12.2008.


17. Överföring av försvarsprodukter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling av villkoren för överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen [KOM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Heide Rühle (A6-0410/2008)

Heide Rühle redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talare: Hannes Swoboda (föredragande av yttrande från utskottet ITRE) och Jacques Toubon för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

Talare: Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Malcolm Harbour, Jan Cremers, Charlotte Cederschiöld, Barbara Weiler, Marian Zlotea och Geoffrey Van Orden.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Ioan Mircea Paşcu och Bogusław Liberadzki.

Talare: Günter Verheugen och Heide Rühle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.20 i protokollet av den 16.12.2008.


18. Typgodkännande av motorfordon och motorer ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon [KOM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Matthias Groote (A6-0329/2008)

Matthias Groote redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talare: Anja Weisgerber (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Johannes Blokland (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Richard Seeber för PPE-DE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för PSE-gruppen, Holger Krahmer för ALDE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zuzana Roithová och Malcolm Harbour.

Talare: Matthias Groote.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.21 i protokollet av den 16.12.2008.


19. ERUF, ESF, Sammanhållningsfonden (inkomstgenererande projekt) *** (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden i fråga om vissa inkomstgenererande projekt [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

Stavros Arnaoutakis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talare: Jan Olbrycht för PPE-DE-gruppen, Jean Marie Beaupuy för ALDE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jan Březina, Silvia-Adriana Ţicău och Andrzej Jan Szejna.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zuzana Roithová.

Talare: Vladimír Špidla och Stavros Arnaoutakis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.22 i protokollet av den 16.12.2008.


20. Turismens inverkan i kustregionerna (kortfattad redogörelse)

Betänkande om turismens inverkan i kustregionerna – de regionala utvecklingsaspekterna [2008/2132(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

Jamila Madeira redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.14 i protokollet av den 16.12.2008.


21. Mediekunskap i en digital värld (kortfattad redogörelse)

Betänkande om mediekunskap i en digital värld [2008/2129(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Christa Prets (A6-0461/2008)

Christa Prets redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.15 i protokollet av den 16.12.2008.


22. Oseriösa katalogföretag (kortfattad redogörelse)

Betänkande om betänkandet om oseriösa katalogföretag (framställningarna 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 med flera) [2008/2126(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

Simon Busuttil redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.25 i protokollet av den 16.12.2008.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 416.252/OJMA).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.35.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Flautre, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy