Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0224(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0483/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0483/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0606

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

3.23. Καθεστώς πoυ εφαρμόζεται στo λoιπό πρoσωπικό των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων *(ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0606)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0606)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Giuseppe Gargani (εισηγητής) υποβάλλει προφορικές τροπολογίες στις τροπολογίες 62, 65 και 75, οι οποίες κρατούνται.

Πριν από την τελική ψηφοφορία ο Giuseppe Gargani ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τη θέση της, πράγμα που κάνει η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Μετά την τελική ψηφοφορία ο Giuseppe Gargani προβαίνει στην ανάγνωση της ακόλουθης πολιτικής δήλωσης:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, συμφωνούν ότι η μετάβαση στο νέο καθεστώς των διαπιστευμένων βοηθών των βουλευτών δεν θα επιφέρει αφ' εαυτής αύξηση των πιστώσεων που εγγράφονται στο σχετικό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τμήμα του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καλύπτουν την επικουρία των βουλευτών εν συγκρίσει προς τις πιστώσεις που εγγράφονται προς τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό 2008, πλην αναπροσαρμογής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει το άρθρο 69, παράγραφος 2 των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενέκρινε το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Ιουλίου 2008, όπου προβλέπεται ότι το ποσό των εξόδων που αναλαμβάνονται για όλους τους βοηθούς βουλευτών μπορεί να αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά κατ' έτος από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 96, παράγραφος 11 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προσαρμογή των εισφορών στο σύστημα ασφάλισης κατά της ανεργίας λόγω της εγγραφής των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών σε αυτό το σύστημα, οι αναγκαίες πληρωμές εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να χρηματοδοτούνται από το αντίστοιχο κεφάλαιο του προϋπολογισμού και να καταβάλλονται από τις συνολικές πιστώσεις που διατίθενται στο τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπενθυμίζουν προσέτι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 248, παράγραφος 2, εδάφιο 2 της Συνθήκης ΕΚ, το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να υποβάλλει οποτεδήποτε παρατηρήσεις, ιδίως υπό μορφήν ειδικών εκθέσεων επί ειδικών ζητημάτων και να γνωμοδοτεί μετά από αίτηση ενός από τα άλλα όργανα της Κοινότητας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να διαβουλεύεται με τη μελλοντική αρχή εκπροσώπησης των διαπιστευμένων βοηθών βουλευτών σχετικά με οιαδήποτε τροποποίηση της εσωτερικής απόφασης σε μνεία της οποίας προβαίνει το άρθρο 125, παράγραφος 1 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.»

Ο Πρόεδρος εκφράζει την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Η Monica Frassoni συντάσσεται με αυτές τις δηλώσεις.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου