Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0224(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0483/2008

Esitatud tekstid :

A6-0483/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0606

Protokoll
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg

3.23. Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused *(hääletus)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi [KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0606)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0606)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Giuseppe Gargani (raportöör) esitas muudatusettepanekute 62, 65 ja 75 kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.

Enne lõpphääletust palus Giuseppe Gargani komisjonil täpsustada oma seisukohta, mida tegi Margot Wallström (komisjoni asepresident).

Pärast lõpphääletust luges Giuseppe Gargani ette järgmise poliitilise deklaratsiooni:

Piiramata eelarvepädevate institutsioonide volitusi, on Euroopa Parlament ja nõukogu ühisel seisukohal, et üleminek parlamendiliikmete akrediteeritud assistente puudutavale uuele korrale ei too iseenesest kaasa Euroopa Liidu üldeelarves Euroopa Parlamendi jakku kirjendatud ja parlamendiliikmete assisteerimise kulude katteks ettenähtud assigneeringute kasvu võrreldes vastavate assigneeringutega 2008. aasta eelarves, välja arvatud juhul, kui see tuleneb indekseerimisest.

Euroopa Parlament juhib tähelepanu Euroopa Parlamendi juhatuse poolt 17. juulil 2008. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmete artikli 69 lõikele 2, mille kohaselt võib parlamendi juhatus kõigi parlamendiliikmete assistentide kulude katmiseks ettenähtud summat igal aastal indekseerida.

Euroopa Parlament ja nõukogu on ühisel seisukohal, et juhul, kui komisjon teeb vastavalt muude teenistujate teenistustingimuste artikli 96 lõikele 11 ettepaneku osamaksete kohandamiseks töötuskindlustusskeemiga parlamendiliikmete akrediteeritud assistentide lisamise tõttu nimetatud skeemi, tuleb Euroopa Parlamendi maksed rahastada selleks ettenähtud eelarverubriigi raames ja eelarve Euroopa Parlamenti käsitleva osa assigneeringute kogusummast

Lisaks tuletavad Euroopa Parlament ja nõukogu meelde, et vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 248 lõike 4 teisele lõigule võib kontrollikoda teha igal ajal konkreetsete küsimuste kohta märkusi, eelkõige eriaruannete vormis, ning esitada ühenduse mõne teise institutsiooni taotlusel arvamusi.

Euroopa Parlament kohustub konsulteerima parlamendiliikmete akrediteeritud assistentide tulevase esindusorganiga kõigi muudatuste asjus, mida võidakse teha Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 125 lõikes 1 osutatud siseotsuses.”

Asepresident tervitas hääletuse tulemust.

Monica Frassoni ühines tervitustega.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika