Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0224(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0483/2008

Ingivna texter :

A6-0483/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0606

Protokoll
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg

3.23. Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna *(omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna [KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0606)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0606)

Inlägg om omröstningen:

Giuseppe Gargani (föredragande) lade fram muntliga ändringar till ändringsförslag 62, 65 och 75, som beaktades.

Före den slutliga omröstningen bad Giuseppe Gargani kommissionen att precisera sin ståndpunkt, vilket Margot Wallström (kommissionens vice ordförande) gjorde.

Efter den slutliga omröstningen läste Giuseppe Gargani upp följande politiska förklaring:

«Utan att det påverkar budgetmyndighetens befogenheter är Europaparlamentet och rådet överens om att övergången till det nya systemet för ackrediterade parlamentsassistenter i sig inte kommer att medföra en ökning av de anslag till Europaparlamentet som ingår i Europeiska unionens allmänna budget och som är avsedda för assistentstöd till parlamentets ledamöter, jämfört med de anslag som beviljades för detta ändamål i budgeten för 2008 (förutom indexreglering).

Europaparlamentet påminner om artikel 69.2 i de tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga som antogs av Europaparlamentets presidium den 17 juli 2008 och som föreskriver att det belopp som betalas för alla parlamentsassistenter kan indexeras årligen av parlamentets presidium.

Europaparlamentet och rådet är överens om att om kommissionen, i enlighet med artikel 96.11 i anställningsvillkoren för övriga anställda, föreslår en anpassning av avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen till följd av att ackrediterade parlamentsassistenter tas med i systemet bör de inbetalningar som krävs av Europaparlamentet finansieras genom en lämplig budgetrubrik och betalas från de totala anslag som tilldelats det avsnitt i budgeten som rör Europaparlamentet.

Europaparlamentet och rådet påminner om att revisionsrätten enligt artikel 248.4 andra stycket i EG-fördraget när som helst får framföra iakttagelser i särskilda frågor, speciellt i form av särskilda rapporter, och yttra sig på begäran av någon av gemenskapens övriga institutioner.

Europaparlamentet åtar sig att rådfråga de ackrediterade parlamentsassistenternas kommande representationsorgan om alla ändringar som kommer att göras av det interna beslut som avses i artikel 125.1 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna»

Talmannen välkomnade resultatet av omröstningen.

Monica Frassoni välkomnade också resultatet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy