Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

4. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Philip Bushill-Matthews - A6-0454/2008: Hubert Pirker

Έκθεση Giuseppe Gargani - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure και Ingeborg Gräßle

Έκθεση Simon Busuttil - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka και Richard Corbett

Έκθεση Gérard Deprez - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου