Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

5. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Othmar Karas γνωστοποιεί ότι δεν έχει μαζί του την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας και ότι ήθελε να ψηφίσει σύμφωνα σύμφωνα με τον κατάλογο της Ομάδας PPE-DE.

Ο James Nicholson γνωστοποιεί ότι ήταν παρών αλλά δεν ψήφισε επί των εκθέσεων Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) et Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Ο Johan Van Hecke γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας του δεν λειτούργησε κατά τις ψηφοφορίες επί των εκθέσεων Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008) και Christa Prets (A6-0461/2008).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου