Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0016(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0369/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0369/2008

Συζήτηση :

PV 16/12/2008 - 10
CRE 16/12/2008 - 10

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2008 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0609

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

10. Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές [COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Claude Turmes (A6-0369/2008)

Ο Claude Turmes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Louis Borloo (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Béla Glattfelder (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Mariela Velichkova Baeva (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Anders Wijkman (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI) και Inés Ayala Sender (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Samuli Pohjamo (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Csaba Sándor Tabajdi (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Britta Thomsen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Roberts Zīle, Roger Helmer, Reino Paasilinna, Mieczysław Edmund Janowski, Luca Romagnoli, Teresa Riera Madurell και Inese Vaidere.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Silvia-Adriana Ţicău και Gyula Hegyi.

Παρεμβαίνει ο Claude Turmes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου