Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0013(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0406/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0406/2008

Συζήτηση :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0610

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

11. Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και διεύρυνση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας [COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Η Avril Doyle παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Louis Borloo (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Corien Wortmann-Kool (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Elisa Ferreira (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Lena Ek (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Salvatore Tatarella, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola και Christofer Fjellner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies και Bart Staes.

Παρεμβαίνει η Avril Doyle.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου