Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0014(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0411/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0411/2008

Συζήτηση :

PV 16/12/2008 - 12
CRE 16/12/2008 - 12

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2008 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0611

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

12. Επιμερισμός της προσπάθειας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις προσπάθειες των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το έτος 2020 [COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Satu Hassi (A6-0411/2008)

Η Satu Hassi παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Louis Borloo (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cornelis Visser (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON) και Sepp Kusstatscher (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Robert Goebbels (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Antonio De Blasio (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Péter Olajos, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Edite Estrela, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Johannes Lebech, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Άννυ Ποδηματά και Justas Vincas Paleckis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock και Anders Wijkman.

Παρεμβαίνει η Satu Hassi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου