Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 16 december 2008 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Stemmingen
  
3.1.Protocol bij de euromediteranne overeenkomst EG/Marokko in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.2.Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Albanië in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.3.Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Kroatië in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.4.Overeenkomst EG/India inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.5.Bescherming van de euro tegen valsemunterij * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.6.Uitbreiding van maatregelen ter bescherming van de euro tegen valsemunterij, tot die lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.7.Waarborgen die worden verlangd van vennootschappen voor de bescherming van belangen van deelnemers in deze vennootschappen en van derden (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.8.Belastingvrijstelling voor persoonlijke goederen afkomstig uit een lidstaat (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.9.Uitgaven op veterinair gebied (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.10.Op euromunten lijkende medailles en penningen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.11.Op euromunten lijkende medailles en penningen (toepassing van de verordening op niet-deelnemende lidstaten)
  
3.12.Gewijzigde begroting nr. 9/2008 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.13.Meeteenheden ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.14.Impact van toerisme op kustregio's (stemming)
  
3.15.Mediageletterdheid in een digitale wereld (stemming)
  
3.16.Oprichting van een Europese Stichting voor opleiding (herschikking) ***II (stemming)
  
3.17.Aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, van een aantal besluiten - Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (Deel vier) ***I (stemming)
  
3.18.Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken ***I (stemming)
  
3.19.Europese ondernemingsraad (herschikking) ***I (stemming)
  
3.20.Overdracht van defensiegerelateerde producten ***I (stemming)
  
3.21.Typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren ***I (stemming)
  
3.22.EFRO, ESF, Cohesiefonds (inkomstengenererende projecten) *** (stemming)
  
3.23.Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen *(stemming)
  
3.24.Technische voorschriften inzake risicobeheer (stemming)
  
3.25.Bedrijven die misleidende gegevensbankdiensten aanbieden (stemming)
 4.Stemverklaringen
 5.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 6.Resultaten van de Europese Raad van 11 en 12 december 2008 - Activiteitensemester van het Frans voorzitterschap (debat)
 7.Programma Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (ondertekening van het besluit)
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Klimaatverandering en energie (inleiding)
 10.Energie uit hernieuwbare bronnen ***I (debat)
 11.Handel in broeikasgasemissierechten ***I (debat)
 12.Lastenverdeling bij de terugdringing van de broeikasgasemissies ***I (debat)
 13.Geologische opslag van kooldioxide ***I (debat)
 14.Monitoring en vermindering van broeikasgassen afkomstig van brandstoffen (wegvervoer en binnenvaart) ***I (debat)
 15.Emissienormen voor nieuwe personenauto's ***I (debat)
 16.Klimaatverandering en energie (conclusie)
 17.Samenstelling Parlement
 18.Wetgevingsproces met betrekking tot het derde energiepakket (debat)
 19.Grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid ***I (debat)
 20.Effectentransacties en financiëlezekerheidsovereenkomsten ***I (debat)
 21.Depositogarantiestelsels: dekking en uitbetalingstermijn ***I (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (209 kb) Presentielijst (65 kb)       
 
Notulen (167 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (255 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1131 kb) 
 
Notulen (247 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (147 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (356 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid