Показалец 
Протокол
PDF 267kWORD 171k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Време за гласуване
  
3.1.Евро-Средиземноморско споразумение за асоцииране между ЕО и Мароко (присъединяване на България и Румъния) *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
3.2.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
3.3.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕО и Република Хърватия *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
3.4.Споразумение между Европейската общност и Република Индия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
3.5.Определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
3.6.Oпределяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (държави-членки, които не са приели еврото за своя единна парична единица) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
3.7.Защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
3.8.Освобождаване от данъчно облагане при окончателно въвеждане на имуществото на физически лица (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
3.9.Разходи във ветеринарната област (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
3.10.Медали и символи, подобни на евромонети * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
3.11.Медали и символи, подобни на евромонети, по отношение на неучастващи държави-членки
  
3.12.Проект на коригиращ бюджет № 9/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
3.13.Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици ***II (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
3.14.Влияние на туризма върху крайбрежните райони: аспекти на регионалното развитие (гласуване)
  
3.15.Медийна грамотност в дигиталния свят (гласуване)
  
3.16.Европейска фондация за обучение (преработен) ***II (гласуване)
  
3.17.Адаптиране на някои актове към процедурата по регулиране с контрол – Регламент „Омнибус“ – част четвърта ***I (гласуване)
  
3.18.Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела ***I (гласуване)
  
3.19.Европейски работнически съвет (преработена версия) ***I (гласуване)
  
3.20.Трансфер на продукти, свързани с отбраната ***I (гласуване)
  
3.21.Емисии от тежкотоварни автомобили ***I (гласуване)
  
3.22.Общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд *** (гласуване)
  
3.23.Изменение на условията за работа на другите служители на Европейските общности *(гласуване)
  
3.24.Технически разпоредби относно управлението на риска (гласуване)
  
3.25.Заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели (гласуване)
 4.Обяснениe на вот
 5.Поправки на вот и намерения за гласуване
 6.Резултати от Европейския съвет от 11 и 12 декември 2008 г. - Обобщение на дейността на френското председателство (разискване)
 7.Програма „Еразмус Мундус“ (2009-2013 г.) ***I (подписване на акта)
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Изменението на климата и енергията (увод)
 10.Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I (разискване)
 11.Подобряване и разширяване на схемата на ЕС за търговия с квоти на емисии на парникови газове ***I (разискване)
 12.Намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. ***I (разискване)
 13.Съхранение на въглероден двуокис в геоложки обекти ***I (разискване)
 14.Наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт ***I (разискване)
 15.Определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили ***I (разискване)
 16.Изменението на климата и енергията (заключение)
 17.Състав на Парламента
 18.Законодателен процес по 3-тия енергиен пакет (разискване)
 19.Трансграничен контрол върху безопасността по пътищата ***I (разискване)
 20.Системи за сетълмент на ценни книжа и финансови обезпечения по отношение на свързани системи и вземания по кредити ***I (разискване)
 21.Схеми за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане ***I (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.

°
° ° °

Изказа се Daniel Hannan относно предстоящото чешко председателство на Европейския съюз и Договора от Лисабон.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 115 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I. Зимбабве

- Marios Matsakis, Marco Cappato, Thierry Cornillet и Fiona Hall, от името на групата ALDE, относно Зимбабве (B6-0628/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson и Emilio Menéndez del Valle, от името на групата PSE, относно положението в Зимбабве (B6-0633/2008);

- Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL, относно Зимбабве (B6-0634/2008);

- Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, относно Зимбабве (B6-0639/2008);

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, относно положението в Зимбабве(B6- 642/2008);

- Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt и Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, относно Зимбабве (B6-0643/2008);

II. Никарагуа

- Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis и Marco Cappato, от името на групата ALDE, относно Никарагуа (B6-0629/2008)

- Pasqualina Napoletano и Raimon Obiols i Germà, от името на групата PSE, относно положението в Никарагуа (B6-0631/2008);

- Willy Meyer Pleite, от името на групата GUE/NGL, относно Никарагуа (B6-0635/2008);

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, относно положението в Никарагуа (B6-0637/2008);

- Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Никарагуа (B6-0640/2008);

- José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt и Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, относно нападенията срещу защитници на правата на човека, обществените свободи и демокрацията в Никарагуа (B6-0644/2008);

III. Русия: агресия срещу защитниците на правата на човека и процеса за убийството на Ана Политковская

- Toomas Savi, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно Русия: нападения срещу защитници на правата на човека и процес срещу предполагаемите убийци на Анна Политковская (B6-0630/2008);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин, Józef Pinior и Reino Paasilinna, от името на групата PSE, относно Русия: нападения срещу защитници на правата на човека и процес във връзка с убийството на Анна Политковская (B6-0632/2008);

- Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно неотдавнашните нападения срещу защитници на правата на човека в Русия (B6-0636/2008);

- Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms и Milan Horáček, от името на групата Verts/ALE, относно нападенията срещу защитници на правата на човека в Русия и процеса във връзка с убийството на Анна Политковская (B6-0641/2008);

- Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Christopher Beazley, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke, Charles Tannock и Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE, относно нападенията срещу защитници на правата на човека в Русия и процеса във връзка с убийството на Анна Политковская (B6-0645/2005);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, относно Русия: нападения срещу защитници на правата на човека и процес срещу Анна Политковская (B6-0646/2008);

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 142 от Правилника за дейността.


3. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


3.1. Евро-Средиземноморско споразумение за асоцииране между ЕО и Мароко (присъединяване на България и Румъния) *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз [13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0584)

Парламентът дава, следователно, своето одобрение.


3.2. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета и Комисията относно подписване на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз [7999/2008 - COM(2008)0139 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0585)

Парламентът дава, следователно, своето одобрение.


3.3. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕО и Република Хърватия *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета и Комисията относно сключване на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Хърватия от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз [15019/2008 - COM(2007)0612 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0586)

Парламентът дава, следователно, своето одобрение.


3.4. Споразумение между Европейската общност и Република Индия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Индия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [COM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0587)


3.5. Определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекторегламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 относно определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (подновена консултация) [14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0588)


3.6. Oпределяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (държави-членки, които не са приели еврото за своя единна парична единица) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1339/2001 за разширяване на действието на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, към държавите-членки, които не са приели еврото за своя единна парична единица [14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0589)


3.7. Защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (кодифицирана версия) [COM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Diana Wallis (A6-0465/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0590)


3.8. Освобождаване от данъчно облагане при окончателно въвеждане на имуществото на физически лица (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за освобождаване от данъчно облагане при окончателно въвеждане на имуществото на физически лица от една от държавите-членки (кодифицирана версия) [COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Diana Wallis (A6-0466/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0591)


3.9. Разходи във ветеринарната област (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно разходите във ветеринарната област (кодифицирана версия) [COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Diana Wallis (A6-0464/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0592)


3.10. Медали и символи, подобни на евромонети * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети [COM(2008)0514 VOL.I - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0593)


3.11. Медали и символи, подобни на евромонети, по отношение на неучастващи държави-членки

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2183/2004 за разширяване на прилагането на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети, по отношение на неучастващи държави-членки [COM(2008)0514 VOL.II - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0594)


3.12. Проект на коригиращ бюджет № 9/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 9/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., раздел ІІІ - Комисия [16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуванеприема се (P6_TA(2008)0595)


3.13. Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици ***II (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици [11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Arlene McCarthy (A6-0476/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P6_TA(2008)0596)


3.14. Влияние на туризма върху крайбрежните райони: аспекти на регионалното развитие (гласуване)

Доклад относно влияние на туризма върху крайбрежните райони: аспекти на регионалното развитие [2008/2132(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0597)


3.15. Медийна грамотност в дигиталния свят (гласуване)

Доклад относно медийната грамотност в дигиталния свят [2008/2129(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Christa Prets (A6-0461/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0598)


3.16. Европейска фондация за обучение (преработен) ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска фондация за обучение (преработен) [11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P6_TA(2008)0599)


3.17. Адаптиране на някои актове към процедурата по регулиране с контрол – Регламент „Омнибус“ – част четвърта ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол – адаптиране към процедурата по регулиране с контрол – част четвърта [COM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: József Szájer (A6-0301/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Margot Wallström (заместник-председател на Комисията) направи две изявления.

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0600)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се, във вида в който е изменен (P6_TA(2008)0600)


3.18. Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела [COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0601)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0601)


3.19. Европейски работнически съвет (преработена версия) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (преработка) [COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0602)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0602)

Изказвания във връзка с гласуването:

Изказаха се: Philip Bushill-Matthews (докладчик), който уточнява ролята, която според него, би трябвало да играе докладчикът в рамките на триалога.


3.20. Трансфер на продукти, свързани с отбраната ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно опростяване на реда и условията за трансфери на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността [COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Heide Rühle (A6-0410/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0603)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0603)


3.21. Емисии от тежкотоварни автомобили ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежкотоварни автомобили (Евро VІ) и относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства [COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Matthias Groote (A6-0329/2008)


(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0604)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0604)


3.22. Общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд *** (гласуване)

Препоръка относно предложението за регламент (ЕО) на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд относно някои проекти, генериращи приходи [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0605)

Парламентът дава, следователно, своето одобрение.


3.23. Изменение на условията за работа на другите служители на Европейските общности *(гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на условията за работа на другите служители на Европейските общности [COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0606)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0606)

Изказвания във връзка с гласуването:

Giuseppe Gargani (докладчик) направи две устни предложения за изменения към изменения 62, 65 и 75, които бяха одобрени.

Преди окончателното гласуване Giuseppe Gargani поиска Комисията да уточни своята позиция, което бе направено от Margot Wallström (заместник-председател на Комисията).

След окончателното гласуване Giuseppe Gargani прочете следната политическа декларация:

«Европейският парламент и Съветът, без да накърняват правомощията на бюджетния орган, се споразумяха, че преходът към нов режим за акредитираните парламентарни сътрудници няма да доведе до увеличаването на кредитите, вписани в раздела от общия бюджет на Европейския съюз, отнасящ се за Европейския парламент, предназначени за покриване на парламентарното сътрудничество по отношение на кредитите, вписани за тази цел в бюджета за 2008 г., освен при индексиране.

Европейският парламент припомня член 69, параграф 2 от Мерките по прилагане на устава за членовете на ЕП, приети от Бюрото на Европейския парламент на 17 юли 2008 г., който предвижда, че поеманата сума за всички парламентарни сътрудници може да бъде индексирана ежегодно от Бюрото на Парламента.

Европейският парламент и Съветът признават, че в случай че Комисията предложи, в съответствие с член 96, параграф 11 от Условията за работа на другите служители, адаптиране на вноските към осигурителната схема за безработица предвид включването на акредитираните парламентарни сътрудници към въпросната схема, вноските на Европейския парламент трябва да бъдат финансирани в рамките на отделна бюджетна функция и да бъдат плащани от общите кредити, отпуснати за раздела на бюджета, отнасящ се до Европейския парламент.

Европейският парламент и Съветът подчертават, че съгласно член 248, параграф 4, алинея втора от Договора за ЕО, Сметната палата може във всеки един момент да представи своите забележки относно конкретни въпроси или да изрази становище по искане на някоя от другите институции на Общността, а именно под формата на специални доклади.

Европейският парламент поема ангажимент за провеждане на консултации с бъдещата инстанция, която ще представлява акредитираните парламентарни сътрудници, относно всякакво изменяне на вътрешното решение, посочено в член 125, параграф 1 от Условията за работа на другите служители на Европейските общности. »

Председателят изрази задоволство относно резултата от гласуването.

Monica Frassoni се присъедини към казаното от него.


3.24. Технически разпоредби относно управлението на риска (гласуване)

Предложение за резолюция, внесена в съответствие с член 81 от Правилника за дейността от комисията ECON относно проекта на директива на Комисията за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите разпоредби относно управлението на риска (B6-0623/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изказа се Othmar Karas (комисия ECON)

приема се (P6_TA(2008)0607)


3.25. Заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели (гласуване)

Доклад относно доклада за заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели (Петиции 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 и други) [2008/2126(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0608)

°
° ° °

Изказа се Christopher Beazley, за да зададе въпрос на Margot Wallström, която отговори на него.


4. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Philip Bushill-Matthews - A6-0454/2008: Hubert Pirker

Доклад Giuseppe Gargani - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure и Ingeborg Gräßle

Доклад Simon Busuttil - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka и Richard Corbett

Доклад Gérard Deprez - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris


5. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Othmar Karas уведоми, че картата му за гласуване не е в него и че иска да гласува съграсно списъка на групата PPE-DE.

James Nicholson уведоми, че е присъствал, но не е гласувал по докладите Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) и Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Johan Van Hecke уведоми, че неговата карта за гласуване не е функционирала по време на гласуването на докладите Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008) и Christa Prets (A6-0461/2008).


(Заседанието, прекъснато в 9.50 ч., бе възобновено в 10.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

6. Резултати от Европейския съвет от 11 и 12 декември 2008 г. - Обобщение на дейността на френското председателство (разискване)

Доклад на Европейския съвет и изявление на Комисията: Резултати от Европейския съвет от 11 и 12 декември 2008 г.

Изявление на действащото председателство на Съвета: Обобщение на дейността на френското председателство

Nicolas Sarkozy (действащ председател на Съвета), представи доклада на Европейския съвет относно резултатите от Европейския съвет от 11 и 12 декември и направи, в качеството си на действащ председател на Съвета, декларация относно дейността на френското председателство през шестте месеца.

Председателят направи кратка декларация, в която приветства с добре дошъл новия френски държавен секретар по европейските въпроси Bruno Le Maire и отдаде почит към дейността на неговия предшественик Jean Pierre Jouyet. Председателят отдаде също така почит към дейността на Klaus Hänsch, председател на Европейския парламент от 1994 г. до 1997 г., по случай неговия рожден ден.

José Manuel Barroso (председател на Комисията) направи декларация относно резултатите от Европейския съвет.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE-DE, Martin Schulz, от името на групата PSE, Graham Watson, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Cristiana Muscardini, от името на групата UEN, Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата IND/DEM, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Martin Schulz, който направи лично изявление вследствие изказването на Nigel Farage, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Ian Hudghton, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Bernard Wojciechowski, Sylwester Chruszcz, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen и Nicolas Sarkozy.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Kathy Sinnott, Peter Baco, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Jean-Marie Cavada, Mogens Camre, Margie Sudre, Robert Goebbels, Andrew Duff, Guntars Krasts, Laima Liucija Andrikienė, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Colm Burke, Richard Corbett, Mario Mauro, Proinsias De Rossa, Simon Busuttil, Jo Leinen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gary Titley, Elmar Brok, Adrian Severin, Andrzej Jan Szejna и Véronique De Keyser.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Tunne Kelam, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Carlo Fatuzzo, Mairead McGuinness и Gábor Harangozó.

Изказаха се: Bruno Le Maire (действащ председател на Съвета) и Margot Wallström (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.


(Заседанието, прекъснато в 14.10 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

7. Програма „Еразмус Мундус“ (2009-2013 г.) ***I (подписване на акта)

Председателят направи кратка декларация.

След като покани Ján Figeľ (член на Комисията) и Katerina Batzeli (председател на комисията CULT) да се присъединят към него, председателят, съвместно с Bruno Le Maire (действащ председател на Съвета), пристъпи към подписването на Решението на Европейския парламент и на Съвета за приемане на програма за действие за повишаване на качеството на висшето образование и насърчаване на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети страни („Еразмус Мундус“) (2009-2013 г.), което бе прието от Съвета на 16.12.2008 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Bernd Posselt уведоми, че е присъствал, но неговото име не е отбелязано в присъствения списък.

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Изказа се Nigel Farage, който направи лично изявление вследствие изказването на Martin Schulz по време на разискването относно резултатите от Европейския съвет от 11 и 12 декември 2008 г. и дейността на френското председателство през шестте месеца (точка 6 от протокола от 16.12.2008 г.), и Martin Schulz относно това изявление.


9. Изменението на климата и енергията (увод)

Jean-Louis Borloo (действащ председател на Съвета), Stavros Dimas (член на Комисията) и Andris Piebalgs (член на Комисията) въвеждат темата на разискванията по докладите A6-0369/2008, A6-0406/2008, A6-0411/2008, A6-0414/2008, A6-0496/2007 и A6-0419/2008.


10. Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници [COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Claude Turmes (A6-0369/2008)

Claude Turmes представи доклада.

Изказаха се: Jean-Louis Borloo (действащ председател на Съвета) и Andris Piebalgs (член на Комисията).

Изказаха се: Béla Glattfelder (докладчик по становището на комисията INTA), Мариела Величкова Баева (докладчик по становището на комисията ECON), Anders Wijkman (докладчик по становището на комисията ENVI) и Inés Ayala Sender (докладчик по становището на комисията TRAN).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Samuli Pohjamo (докладчик по становището на комисията REGI), Csaba Sándor Tabajdi (докладчик по становището на комисията AGRI), Werner Langen, от името на групата PPE-DE, Britta Thomsen, от името на групата PSE, Fiona Hall, от името на групата ALDE, Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, Umberto Guidoni, от името на групата GUE/NGL, Jana Bobošíková, независим член на ЕП, Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Roberts Zīle, Roger Helmer, Reino Paasilinna, Mieczysław Edmund Janowski, Luca Romagnoli, Teresa Riera Madurell и Inese Vaidere.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Czesław Adam Siekierski, Маруся Иванова Любчева, Romana Jordan Cizelj, Silvia-Adriana Ţicău и Gyula Hegyi.

Изказа се Claude Turmes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.1 от протокола от 17.12.2008.


11. Подобряване и разширяване на схемата на ЕС за търговия с квоти на емисии на парникови газове ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел подобряване и разширяване на схемата на ЕС за търговия с квоти на емисии на парникови газове [COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle представи доклада.

Изказаха се: Jean-Louis Borloo (действащ председател на Съвета) и Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказаха се: Corien Wortmann-Kool (докладчик по становището на комисията INTA), Elisa Ferreira (докладчик по становището на комисията ECON), Lena Ek (докладчик по становището на комисията ITRE), John Bowis, от името на групата PPE-DE, и Linda McAvan, от името на групата PSE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Lena Ek, от името на групата ALDE, Caroline Lucas, от името на групата Verts/ALE, Salvatore Tatarella, от името на групата UEN, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Атанас Папаризов, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola и Christofer Fjellner.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies и Bart Staes.

Изказа се Avril Doyle.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 17.12.2008.


12. Намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. [COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Satu Hassi (A6-0411/2008)

Satu Hassi представи доклада.

Изказаха се: Jean-Louis Borloo (действащ председател на Съвета) и Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказаха се: Cornelis Visser (докладчик по становището на комисията ECON) и Sepp Kusstatscher (докладчик по становището на комисията EMPL).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Изказаха се: Robert Goebbels (докладчик по становището на комисията ITRE), Antonio De Blasio (докладчик по становището на комисията REGI), Péter Olajos, от името на групата PPE-DE, Edite Estrela, от името на групата PSE, Johannes Lebech, от името на групата ALDE, Liam Aylward, от името на групата UEN, Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Anni Podimata и Justas Vincas Paleckis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock и Anders Wijkman.

Изказа се Satu Hassi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 17.12.2008.


13. Съхранение на въглероден двуокис в геоложки обекти ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти и за изменение на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/EО на Съвета, Директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО и 2006/12/ЕО, и Регламент (EО) № 1013/2006 [COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies представи доклада.

Изказаха се: Jean-Louis Borloo (действащ председател на Съвета) и Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказаха се: Françoise Grossetête (докладчик по становището на комисията ITRE), Karsten Friedrich Hoppenstedt, от името на групата PPE-DE, Evangelia Tzampazi, от името на групата PSE, Anne Laperrouze, от името на групата ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE, Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL, Hanne Dahl, от името на групата IND/DEM, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Avril Doyle, Claude Turmes, Владимир Уручев, Czesław Adam Siekierski и Rebecca Harms.

Изказа се Chris Davies.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 17.12.2008.


14. Наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/EО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт и за изменение на Директива 1999/32/EО на Съвета относно спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отменяне на Директива 93/12/EИО [COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

Dorette Corbey представи доклада.

Изказаха се: Jean-Louis Borloo (действащ председател на Съвета) и Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказаха се: Pilar Ayuso, от името на групата PPE-DE, и Marios Matsakis, от името на групата ALDE.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Neil Parish, Claude Turmes и Kathy Sinnott.

Изказа се Dorette Corbey.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 17.12.2008.


15. Определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства [COM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Guido Sacconi представи доклада.

Изказаха се: Jean-Louis Borloo (действащ председател на Съвета) и Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказаха се: Werner Langen (докладчик по становището на комисията ITRE), Martin Callanan, от името на групата PPE-DE, Pierre Pribetich, от името на групата PSE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Alessandro Foglietta, от името на групата UEN, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki и Juan Fraile Cantón.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis и Carl Schlyter.

Изказа се Guido Sacconi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 17.12.2008.


16. Изменението на климата и енергията (заключение)

Jean-Louis Borloo (действащ председател на Съвета), Stavros Dimas (член на Комисията) и Andris Piebalgs (член на Комисията) закриват разискванията по докладите относно изменението на климата и енергията.

Изказа се Marios Matsakis, който отбеляза със съжаление слабото присъствие в пленарната зала в края на разискването (председателят се присъедини към думите му).


17. Състав на Парламента

Karin Scheele уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 11 декември 2008.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата.

Австрийските компетентни органи уведомяват за назначаването на Maria Berger като член на Европейския парламент на мястото на Karin Scheele, считано от 11 декември 2008.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Maria Berger участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


(Заседанието, прекъснато в 20.20 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

18. Законодателен процес по 3-тия енергиен пакет (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0120/2008) зададен от Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan и Атанас Папаризов, от името на групата PSE, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark и Jerzy Buzek, от името на групата PPE-DE, към Съвета: Продължаване и навременно приключване на законодателния процес по 3-тия енергиен пакет (B6-0493/2008)

Атанас Папаризов и Gunnar Hökmark развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Jean-Louis Borloo (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията).

Изказаха се: Angelika Niebler, от името на групата PPE-DE, Атанас Папаризов, от името на групата PSE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, и Jerzy Buzek.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Reinhard Rack и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се: Jean-Louis Borloo и Andris Piebalgs.

Разискването приключи.


19. Трансграничен контрол върху безопасността по пътищата ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подпомагане на трансграничния контрол върху безопасността по пътищата [COM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

Inés Ayala Sender представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Brigitte Fouré, от името на групата PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата PSE, Биляна Илиева Раева, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Sebastiano (Nello) Musumeci, от името на групата UEN, Luís Queiró, Robert Evans, Reinhard Rack, Bogusław Liberadzki и Justas Vincas Paleckis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zuzana Roithová и Marios Matsakis.

Изказаха се: Antonio Tajani и Inés Ayala Sender.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 17.12.2008.


20. Системи за сетълмент на ценни книжа и финансови обезпечения по отношение на свързани системи и вземания по кредити ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

Piia-Noora Kauppi представи доклада.

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Изказа се Aloyzas Sakalas (докладчик по становището на комисията JURI).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Othmar Karas, от името на групата PPE-DE, Pervenche Berès, от името на групата PSE, и Margarita Starkevičiūtė, от името на групата ALDE.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Dragoş Florin David и Zuzana Roithová.

Изказаха се: Charlie McCreevy и Piia-Noora Kauppi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.14 от протокола от 18.12.2008.


21. Схеми за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане [COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Christian Ehler (A6-0494/2008)

Christian Ehler представи доклада.

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Изказаха се: Cornelis Visser, от името на групата PPE-DE, Pervenche Berès, от името на групата PSE, Sharon Bowles, от името на групата ALDE, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Мариела Величкова Баева, Paolo Bartolozzi, Ján Hudacký и Colm Burke.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Othmar Karas и Margarita Starkevičiūtė.

Изказаха се: Charlie McCreevy и Christian Ehler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.15 от протокола от 18.12.2008.


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 416.252/OJME).


23. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.25 ч.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Бинев, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Хюсменова, Ibrisagic, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност