Indeks 
Protokol
PDF 242kWORD 157k
Tirsdag den 16. december 2008 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Afstemningstid
  
3.1.Euro-Middelhavsaftalen EF/Marokko *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.2.Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen EF/Albanien *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.3.Stabiliserings- og associeringsaftalen EF/Republikken Kroatien *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.4.Aftale EF/Indien om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.5.Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.6.Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri i ikke-deltagende medlemsstater * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.7.Beskyttelse af selskabsdeltageres og tredjemands interesser (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.8.Afgiftsfritagelse ved privatpersoners indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.9.Udgifter på veterinærområdet (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.10.Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.11.Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (ikke-deltagende medlemsstater)
  
3.12.Forslag til ændingsbudget nr. 9/2008 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.13.Måleenheder ***II (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.14.Turismens indvirkning på kystområder (afstemning)
  
3.15.Mediekendskab i en digital verden (afstemning)
  
3.16.Oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (omarbejdning) ***II (afstemning)
  
3.17.Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol (del 4) ***I (afstemning)
  
3.18.Europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område ***I (afstemning)
  
3.19.Europæiske samarbejdsudvalg (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
3.20.Overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet ***I (afstemning)
  
3.21.Typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer ***I (afstemning)
  
3.22.Indtægtsskabende projekter for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden *** (afstemning)
  
3.23.Ansættelsesvilkår for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber *(afstemning)
  
3.24.Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring (afstemning)
  
3.25.Vildledende praksis hos udgivere af erhvervsvejvisere (afstemning)
 4.Stemmeforklaringer
 5.Stemmerettelser og -intentioner
 6.Resultaterne af Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008 - Det franske formandskabs aktivitetsperiode (forhandling)
 7.Erasmus Mundus-programmet (2009-2013) ***I (underskrivelse af retsakt)
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Klimaændringer og energi (indledning)
 10.Vedvarende energi ***I (forhandling)
 11.Handel med kvoter for drivhusgasemissioner ***I (forhandling)
 12.Fælles indsats for reduktion af drivhusgasemissionerne ***I (forhandling)
 13.Geologisk lagring af kuldioxid ***I (forhandling)
 14.Reduktion af drivhusgasemissioner fra brændstoffer ***I (forhandling)
 15.Præstationsnormer for nye personbilers emissioner ***I (forhandling)
 16.Klimaændringer og energi (afslutning)
 17.Parlamentets sammensætning
 18.Lovgivningsprocessen om den tredje energipakke (forhandling)
 19.Retshåndhævelse på trafiksikkerhedsområdet ***I (forhandling)
 20.Værdipapirafviklingssystemer og finansiel sikkerhedsstillelse ***I (forhandling)
 21.Indskudsgarantiordninger vedrørende dækningsniveau og udbetalingsfrist ***I (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.

°
° ° °

Daniel Hannan tog ordet om det kommende tjekkiske formandskab for Den Europæiske Union og om Lissabontraktaten.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Zimbabwe

- Marios Matsakis, Marco Cappato, Thierry Cornillet og Fiona Hall for ALDE-Gruppen om Zimbabwe (B6-0628/2008)

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson og Emilio Menéndez del Valle for PSE-Gruppen om situationen i Zimbabwe (B6-0633/2008)

- Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen om Zimbabwe (B6-0634/2008)

- Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen om Zimbabwe (B6-0639/2008)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen om situationen i Zimbabwe (B6- 642/2008)

- Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt og Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen om Zimbabwe (B6-0643/2008).

II. Nicaragua

- Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis og Marco Cappato for ALDE-Gruppen om Nicaragua (B6-0629/2008)

- Pasqualina Napoletano og Raimon Obiols i Germà for PSE-Gruppen om situationen i Nicaragua (B6-0631/2008)

- Willy Meyer Pleite for GUE/NGL-Gruppen om Nicaragua (B6-0635/2008)

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen om situationen i Nicaragua (B6-0637/2008)

- Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om Nicaragua (B6-0640/2008)

- José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt og Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen om aggressionerne mod forkæmperne for menneskerettigheder, borgerlige friheder og demokrati i Nicaragua (B6-0644/2008).

III. Rusland: overgreb mod menneskerettighedsforkæmpere og retssagen om mordet på Anna Politkovskaya

- Toomas Savi, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen om Rusland: aggressioner mod menneskerettighedsforkæmpere og retssagen mod Anna Politkovskayas formodede mordere (B6-0630/2008)

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Józef Pinior og Reino Paasilinna for PSE-Gruppen om Rusland: aggressioner mod menneskerettighedsforkæmpere og retssagen om mordet på Anna Politkovskaya (B6-0632/2008)

- Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om de nylige aggressioner mod menneskerettighedsforkæmperne i Rusland (B6-0636/2008)

- Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms og Milan Horáček for Verts/ALE-Gruppen om aggressionerne mod menneskerettighedsforkæmperne i Rusland og retssagen om mordet på Anna Politkovskaya (B6-0641/2008)

- Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Christopher Beazley, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke, Charles Tannock og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen om aggressionerne mod menneskerettighedsforkæmperne i Rusland og retssagen om mordet på Anna Politkovskaya (B6-0645/2005)

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen om Rusland: aggressioner mod menneskerettighedsforkæmpere og retssagen om mordet på Anna Politkovskaya (B6-0646/2008).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.


3. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


3.1. Euro-Middelhavsaftalen EF/Marokko *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0584).

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse.


3.2. Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen EF/Albanien *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [7999/2008 - KOM(2008)0139 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0585).

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse.


3.3. Stabiliserings- og associeringsaftalen EF/Republikken Kroatien *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [15019/2008 - KOM(2007)0612 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0586).

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse.


3.4. Aftale EF/Indien om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om visse aspekter af lufttrafik [KOM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0587).


3.5. Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falsk-møntneri [14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0588).


3.6. Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri i ikke-deltagende medlemsstater * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1339/2001 om udvidelse af virkningerne af forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen som fælles valuta [14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0589).


3.7. Beskyttelse af selskabsdeltageres og tredjemands interesser (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 48, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelse af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (kodificeret udgave) [KOM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0465/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0590).


3.8. Afgiftsfritagelse ved privatpersoners indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat (kodificeret udgave) [KOM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0466/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0591).


3.9. Udgifter på veterinærområdet (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets beslutning om visse udgifter på veterinærområdet (kodificeret udgave) [KOM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0464/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0592).


3.10. Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter [KOM(2008)0514 VOL.I - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0593).


3.11. Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (ikke-deltagende medlemsstater)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2183/2004 om udvidelse af anvendelsen af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter, til at omfatte ikke-deltagende medlemsstater [KOM(2008)0514 VOL.II - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0594).


3.12. Forslag til ændingsbudget nr. 9/2008 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2008 for regnskabsåret 2008 - Sektion III - Kommissionen [16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0595).


3.13. Måleenheder ***II (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder [11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Arlene McCarthy (A6-0476/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt (P6_TA(2008)0596).


3.14. Turismens indvirkning på kystområder (afstemning)

Betænkning: Regionale udviklingsaspekter ved turismens indvirkning på kystområder [2008/2132(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0597).


3.15. Mediekendskab i en digital verden (afstemning)

Betænkning: Mediekendskab i en digital verden [2008/2129(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Christa Prets (A6-0461/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0598).


3.16. Oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (omarbejdning) ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (omarbejdning) [11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt (P6_TA(2008)0599).


3.17. Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol (del 4) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 4 [KOM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A6-0301/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Margot Wallström (næstformand i Kommissionen) afgav to redegørelser.

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0600)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget som ændret (P6_TA(2008)0600).


3.18. Europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område [KOM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0601)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0601).


3.19. Europæiske samarbejdsudvalg (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (omarbejdning) [KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0602)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0602).

Indlæg til afstemningen:

Talere: Philip Bushill-Matthews (ordfører) for at præcisere den rolle, som ordføreren efter hans opfattelse burde spille i trilogen.


3.20. Overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet [KOM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Heide Rühle (A6-0410/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0603)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0603).


3.21. Typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer [KOM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Matthias Groote (A6-0329/2008)


(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0604)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0604).


3.22. Indtægtsskabende projekter for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden *** (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse indtægtsskabende projekter [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0605).

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse.


3.23. Ansættelsesvilkår for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber *(afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber [KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0606)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0606)

Indlæg til afstemningen:

Giuseppe Gargani (ordfører) havde stillet mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 62, 65 og 75, som var blevet godtaget.

Inden den endelige afstemning havde Giuseppe Gargani anmodet Kommissionen om at præcisere sin holdning, hvilket Margot Wallström (næstformand i Kommissionen) havde gjort.

Efter den endelige afstemning afgav Giuseppe Gargani følgende politiske erklæring:

”Uden at det berører budgetmyndighedens beføjelser vedtager Europa-Parlamentet og Rådet, at overgangen til den nye ordning for akkrediterede parlamentariske assistenter ikke i sig selv vil indebære en forhøjelse af de bevillinger, der i den sektion af Den Europæiske Unions almindelige budget, der vedrører Europa-Parlamentet, er opført til dækning af udgifter til parlamentariske assistenter, i forhold til de i budgettet for 2008 opførte bevillinger til dette formål, bortset fra indeksregulering.

Europa-Parlamentet henleder opmærksomheden på artikel 69, stk. 2, i de gennemførelsesbestemmelser til medlemmernes statut, der vedtoges af Europa-Parlamentets Præsidium den 17. juli 2008, hvori det hedder, at Europa-Parlamentets Præsidium årligt kan foretage en indeksregulering af det beløb, der godtgøres for alle parlamentariske assistenter.

Europa-Parlamentet og Rådet vedtager, at hvis Kommissionen i overensstemmelse med artikel 96, stk. 11, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte skulle foreslå en tilpasning af bidragene til arbejdsløshedsforsikringsordningen, fordi medlemmernes akkrediterede assistenter er kommet med i denne ordning, skal Europa-Parlamentets bidrag finansieres under et relevant udgiftsområde i budgettet og betales fra de samlede bevillinger til den sektion af budgettet, der vedrører Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentet og Rådet henleder endvidere opmærksomheden på, at Revisionsretten i henhold til EF-traktatens artikel 248, stk. 4, andet afsnit, når som helst kan fremkomme med bemærkninger, navnlig i form af særberetninger, til særlige spørgsmål og på begæring fra en af Fællesskabets øvrige institutioner afgive udtalelser.

Europa-Parlamentet forpligter sig til at høre de akkrediterede parlamentariske assistenters repræsentative organ om enhver ændring af den i artikel 125, stk. 1, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne nævnte interne afgørelse.”

Formanden glædede sig over udfaldet af afstemningen.

Monica Frassoni tilsluttede sig dette.


3.24. Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring (afstemning)

Forslag til beslutning fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 81 af ECON om udkast til Kommissionens direktiv om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF for så vidt angår tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring (B6-0623/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Othmar Karas (ECON) tog ordet

Vedtaget (P6_TA(2008)0607).


3.25. Vildledende praksis hos udgivere af erhvervsvejvisere (afstemning)

Betænkning: Vildledende udgivere af erhvervsvejvisere (andragende 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 m.fl.) [2008/2126(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0608).

°
° ° °

Christopher Beazley tog ordet og stillede Margot Wallström et spørgsmål, som hun besvarede.


4. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Philip Bushill-Matthews - A6-0454/2008: Hubert Pirker

Betænkning: Giuseppe Gargani - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure og Ingeborg Gräßle

Betænkning: Simon Busuttil - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka og Richard Corbett

Betænkning: Gérard Deprez - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris.


5. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Othmar Karas havde meddelt, at han ikke havde sit stemmekort med sig, og at han ville stemme efter PPE-DE-Gruppens liste.

James Nicholson havde meddelt, at han havde været til stede, men ikke havde stemt om betænkningerne Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) og Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Johan Van Hecke havde meddelt, at hans stemmekort ikke havde fungeret under afstemningerne om betænkningerne Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira (A6-0442/2008) og Christa Prets (A6-0461/2008).


(Mødet udsat kl. 09.50 og genoptaget kl. 10.00)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

6. Resultaterne af Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008 - Det franske formandskabs aktivitetsperiode (forhandling)

Beretning fra Det Europæiske Råd og redegørelse fra Kommissionen: Resultaterne af Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008

Redegørelse fra Rådets formandskab: Det franske formandskabs aktivitetsperiode

Nicolas Sarkozy (formand for Rådet) forelagde beretningen fra Det Europæiske Råd om resultaterne af Det Europæiske Råd den 11. og 12. december 2008 og som formand for Rådet en redegørelse for det franske formandskabs aktivitetsperiode.

Formanden afgav en kort erklæring, hvori han bød velkommen til den nye franske statssekretær for EU-anliggender, Bruno Le Maire, og hyldede hans forgænger, Jean Pierre Jouyet. Han hyldede desuden Klaus Hänsch, formand for Europa-Parlamentet fra 1994 til 1997, i anledning af hans fødselsdag.

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav sin redegørelse om resultaterne af Det Europæiske Råd

Talere: Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for IND/DEM-Gruppen, Bruno Gollnisch løsgænger, Martin Schulz, for en personlig bemærkning til indlægget af Nigel Farage, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Ian Hudghton, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Bernard Wojciechowski, Sylwester Chruszcz, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen og Nicolas Sarkozy.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Kathy Sinnott, Peter Baco, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Jean-Marie Cavada, Mogens Camre, Margie Sudre, Robert Goebbels, Andrew Duff, Guntars Krasts, Laima Liucija Andrikienė, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Colm Burke, Richard Corbett, Mario Mauro, Proinsias De Rossa, Simon Busuttil, Jo Leinen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gary Titley, Elmar Brok, Adrian Severin, Andrzej Jan Szejna og Véronique De Keyser.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tunne Kelam, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Carlo Fatuzzo, Mairead McGuinness og Gábor Harangozó.

Talere: Bruno Le Maire (formand for Rådet) og Margot Wallström (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 14.10 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

7. Erasmus Mundus-programmet (2009-2013) ***I (underskrivelse af retsakt)

Formanden afgav en kort redegørelse.

Efter at have bedt Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) og Katerina Batzeli (formand for CULT) om at slutte sig til ham underskrev formanden sammen med Bruno Le Maire (formand for Rådet) forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et program, der skal højne kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) (2009-2013), som Rådet havde vedtaget den 16.12.2008.


FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Bernd Posselt havde meddelt, at han havde været til stede, men at hans navn ikke stod på tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Talere: Nigel Farage for en personlig bemærkning efter bemærkningerne fra Martin Schulz under forhandlingen om resultaterne af Det Europæiske Råd den 11. og 12. december 2008 og det franske formandskabs aktivitetsperiode (punkt 6 i protokollen af 16.12.2008), og Martin Schulz om dette indlæg.


9. Klimaændringer og energi (indledning)

Jean-Louis Borloo (formand for Rådet), Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) og Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) indledte forhandlingerne om betænkningerne A6-0369/2008, A6-0406/2008, A6-0411/2008, A6-0414/2008, A6-0496/2007 og A6-0419/2008.


10. Vedvarende energi ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder [KOM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Claude Turmes (A6-0369/2008)

Claude Turmes forelagde sin betænkning.

Talere: Jean-Louis Borloo (formand for Rådet) og Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen).

Talere: Béla Glattfelder (ordfører for udtalelse fra INTA), Mariela Velichkova Baeva (ordfører for udtalelse fra ECON), Anders Wijkman (ordfører for udtalelse fra ENVI) og Inés Ayala Sender (ordfører for udtalelse fra TRAN).

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Samuli Pohjamo (ordfører for udtalelse fra REGI), Csaba Sándor Tabajdi (ordfører for udtalelse fra AGRI), Werner Langen for PPE-DE-Gruppen, Britta Thomsen for PSE-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen, Umberto Guidoni for GUE/NGL-Gruppen, Jana Bobošíková løsgænger, Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Roberts Zīle, Roger Helmer, Reino Paasilinna, Mieczysław Edmund Janowski, Luca Romagnoli, Teresa Riera Madurell og Inese Vaidere.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Silvia-Adriana Ţicău og Gyula Hegyi.

Claude Turmes tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.1 i protokollen af 17.12.2008.


11. Handel med kvoter for drivhusgasemissioner ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet [KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle forelagde sin betænkning.

Talere: Jean-Louis Borloo (formand for Rådet) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen).

Talere: Corien Wortmann-Kool (ordfører for udtalelse fra INTA), Elisa Ferreira (ordfører for udtalelse fra ECON), Lena Ek (ordfører for udtalelse fra ITRE ), John Bowis for PPE-DE-Gruppen, og Linda McAvan for PSE-Gruppen.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Lena Ek for ALDE-Gruppen, Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen, Salvatore Tatarella for UEN-Gruppen, Jens Holm for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola og Christofer Fjellner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies og Bart Staes.

Avril Doyle tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 17.12.2008.


12. Fælles indsats for reduktion af drivhusgasemissionerne ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om medlemsstaternes indsats for at nedbringe deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at nedbringe drivhusgasemissionerne frem til 2020 [KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Satu Hassi (A6-0411/2008)

Satu Hassi forelagde sin betænkning.

Talere: Jean-Louis Borloo (formand for Rådet) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen).

Talere: Cornelis Visser (ordfører for udtalelse fra ECON) og Sepp Kusstatscher (ordfører for udtalelse fra EMPL).

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Talere: Robert Goebbels (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Antonio De Blasio (ordfører for udtalelse fra REGI), Péter Olajos for PPE-DE-Gruppen, Edite Estrela for PSE-Gruppen, Johannes Lebech for ALDE-Gruppen, Liam Aylward for UEN-Gruppen, Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Anni Podimata og Justas Vincas Paleckis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock og Anders Wijkman.

Satu Hassi tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 17.12.2008.


13. Geologisk lagring af kuldioxid ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, 96/61/EF, 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006 [KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies forelagde sin betænkning.

Talere: Jean-Louis Borloo (formand for Rådet) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen).

Talere: Françoise Grossetête (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen, Evangelia Tzampazi for PSE-Gruppen, Anne Laperrouze for ALDE-Gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg for Verts/ALE-Gruppen, Bairbre de Brún for GUE/NGL-Gruppen, Hanne Dahl for IND/DEM-Gruppen, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski og Rebecca Harms.

Chris Davies tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 17.12.2008.


14. Reduktion af drivhusgasemissioner fra brændstoffer ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF dels for så vidt angår specifikationerne for benzin, diesel og gasolie, dels ved indførelse af en mekanisme for overvågning og nedsættelse af emissionerne af drivhusgasser som følge af brug af brændstoffer til vejtransport, om ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for så vidt angår specifikationerne for brændstof, der benyttes i fartøjer til indlandstransport, og om ophævelse af direktiv 93/12/EØF [KOM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

Dorette Corbey forelagde sin betænkning.

Talere: Jean-Louis Borloo (formand for Rådet) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen).

Talere: Pilar Ayuso for PPE-DE-Gruppen og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Neil Parish, Claude Turmes og Kathy Sinnott.

Dorette Corbey tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 17.12.2008.


15. Præstationsnormer for nye personbilers emissioner ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer [KOM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Guido Sacconi forelagde sin betænkning.

Talere: Jean-Louis Borloo (formand for Rådet) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen).

Talere: Werner Langen (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Martin Callanan for PPE-DE-Gruppen, Pierre Pribetich for PSE-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Alessandro Foglietta for UEN-Gruppen, Jens Holm for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki og Juan Fraile Cantón.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis og Carl Schlyter.

Guido Sacconi tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 17.12.2008.


16. Klimaændringer og energi (afslutning)

Jean-Louis Borloo (formand for Rådet), Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) og Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) afsluttede forhandlingerne om betænkningerne om klimaændringer og energi.

Marios Matsakis tog ordet og beklagede, at så få var til stede i mødesalen ved afslutningen af forhandlingerne. (Formanden tilsluttede sig dette).


17. Parlamentets sammensætning

Karin Scheele havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 11. december 2008.

Parlamentet fastslog i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, at hendes mandat var ledigt fra denne dato .

De kompetente østrigske myndigheder havde meddelt, at Maria Berger var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Karin Scheele med virkning fra den 11. december 2008.

Maria Berger deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


(Mødet udsat kl. 20.20 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

18. Lovgivningsprocessen om den tredje energipakke (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0120/2008) af Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan og Atanas Paparizov for PSE-Gruppen, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark og Jerzy Buzek for PPE-DE-Gruppen til Rådet: Fortsættelse og rettidig afslutning af lovgivningsprocessen om den tredje energipakke (B6-0493/2008)

Atanas Paparizov og Gunnar Hökmark begrundede den mundtlige forespørgsel.

Jean-Louis Borloo (formand for Rådet) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Angelika Niebler for PPE-DE-Gruppen, Atanas Paparizov for PSE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, og Jerzy Buzek.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Reinhard Rack og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere: Jean-Louis Borloo og Andris Piebalgs.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Retshåndhævelse på trafiksikkerhedsområdet ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende retshåndhævelse på trafiksikkerhedsområdet [KOM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

Inés Ayala Sender forelagde sin betænkning.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Brigitte Fouré for PPE-DE-Gruppen, Silvia-Adriana Ţicău for PSE-Gruppen, Bilyana Ilieva Raeva for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Sebastiano (Nello) Musumeci for UEN-Gruppen, Luís Queiró, Robert Evans, Reinhard Rack, Bogusław Liberadzki og Justas Vincas Paleckis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová og Marios Matsakis.

Talere: Antonio Tajani og Inés Ayala Sender.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 17.12.2008.


20. Værdipapirafviklingssystemer og finansiel sikkerhedsstillelse ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og fordringer [KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

Piia-Noora Kauppi forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Aloyzas Sakalas (ordfører for udtalelse fra JURI) tog ordet.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Othmar Karas for PPE-DE-Gruppen, Pervenche Berès for PSE-Gruppen, og Margarita Starkevičiūtė for ALDE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dragoş Florin David og Zuzana Roithová.

Talere: Charlie McCreevy og Piia-Noora Kauppi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.14 i protokollen af 18.12.2008.


21. Indskudsgarantiordninger vedrørende dækningsniveau og udbetalingsfrist ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist [KOM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Christian Ehler (A6-0494/2008)

Christian Ehler forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Cornelis Visser for PPE-DE-Gruppen, Pervenche Berès for PSE-Gruppen, Sharon Bowles for ALDE-Gruppen, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Ján Hudacký og Colm Burke.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Othmar Karas og Margarita Starkevičiūtė.

Talere: Charlie McCreevy og Christian Ehler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.15 i protokollen af 18.12.2008.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 416.252/OJME).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.25.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger , Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik