Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 264kWORD 171k
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 3.Ώρα των ψηφοφοριών
  3.1.Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας ΕΚ/Μαρόκου για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  3.2.Πρωτόκολλο της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Αλβανίας ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  3.3.Πρωτόκολλο στη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Κροατίας προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  3.4.Συμφωνία ΕΚ/Ινδίας για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  3.5.Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  3.6.Αναγκαία μέτρα για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  3.7.Εγγυήσεις που απαιτούνται εκ μέρους των εταιριών για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων (Κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  3.8.Φορολογικές απαλλαγές που εφαρμόζονται στις οριστικές εισόδους, από κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες (Κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  3.9.Δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (Κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  3.10.Μετάλλια και μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  3.11.Μετάλλια και μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (εφαρμογή στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη)
  3.12.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2008 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  3.13.Μονάδες μέτρησης ***II (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  3.14.Οι πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης του αντίκτυπου του τουρισμού στις παράκτιες περιφέρειες (ψηφοφορία)
  3.15.Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο (ψηφοφορία)
  3.16.Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)
  3.17.Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Μέρος τέταρτο) ***I (ψηφοφορία)
  3.18.Δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις ***I (ψηφοφορία)
  3.19.Ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης (Αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)
  3.20.Μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας ***I (ψηφοφορία)
  3.21.Έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων ***I (ψηφοφορία)
  3.22.ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής (έργα που παράγουν έσοδα) *** (ψηφοφορία)
  3.23.Καθεστώς πoυ εφαρμόζεται στo λoιπό πρoσωπικό των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων *(ψηφοφορία)
  3.24.Τεχνικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση κίνδυνου (ψηφοφορία)
  3.25.Παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων (ψηφοφορία)
 4.Αιτιολογήσεις ψήφου
 5.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 6.Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008 - Εξάμηνο δραστηριοτήτων της Γαλλικής Προεδρίας (συζήτηση)
 7.Πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (υπογραφή της πράξης)
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Κλιματικές αλλαγές και ενέργεια (εισαγωγή)
 10.Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ***I (συζήτηση)
 11.Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ***I (συζήτηση)
 12.Επιμερισμός της προσπάθειας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ***I (συζήτηση)
 13.Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς ***I (συζήτηση)
 14.Έλεγχος και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από τα καύσιμα (οδικές μεταφορές και εσωτερική ναυσιπλοΐα) ***I (συζήτηση)
 15.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ***I (συζήτηση)
 16.Κλιματικές αλλαγές και ενέργεια (conclusion)
 17.Σύνθεση του Σώματος
 18.Νομοθετική διαδικασία για την τρίτη δέσμη μέτρων στον τομέα της ενέργειας (συζήτηση)
 19.Διασυνοριακή επιβολή του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας ***I (συζήτηση)
 20.Αξιόγραφα και συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ***I (συζήτηση)
 21.Συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης ***I (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Daniel Hannan σχετικά με την επικείμενη τσεχική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη της Λισαβόνας.


2. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I. Ζιμπάμπουε

- Μάριος Ματσάκης, Marco Cappato, Thierry Cornillet και Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B6-0628/2008

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson και Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε (B6-0633/2008

- Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B6-0634/2008

- Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B6-0639/2008

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε (B6- 642/2008)·

- Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B6-0643/2008

II. Νικαράγουα

- Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Μάριος Ματσάκης και Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Νικαράγουα (B6-0629/2008

- Pasqualina Napoletano και Raimon Obiols i Germà, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (B6-0631/2008

- Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Νικαράγουα (B6-0635/2008

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (B6-0637/2008

- Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Νικαράγουα (B6-0640/2008

- José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τις επιθέσεις εις βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημόσιων ελευθεριών και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα (B6-0644/2008

III. Ρωσία: επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Άννα Πολικόφσκαγια

- Toomas Savi, Μάριος Ματσάκης, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Ρωσία: επιθέσεις εις βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη όσων κατηγορούνται για τη δολοφονία της Άννα Πολιτκόφσκαγια (B6-0630/2008

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Józef Pinior και Reino Paasilinna, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη Ρωσία: επιθέσεις εις βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Άννα Πολιτκόφσκαγια (B6-0632/2008

- Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις εις βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία (B6-0636/2008

- Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις επιθέσεις εις βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και η δίκη για τη δολοφονία της Άννα Πολιτκόφσκαγια (B6-0641/2008

- Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Christopher Beazley, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke, Charles Tannock και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τις επιθέσεις εις βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και η δίκη για τη δολοφονία της Άννα Πολιτκόφσκαγια (B6-0645/2005

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη Ρωσία: επιθέσεις εις βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Άννα Πολιτκόφσκαγια (B6-0646/2008

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού.


3. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


3.1. Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας ΕΚ/Μαρόκου για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας [13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0584)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.


3.2. Πρωτόκολλο της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Αλβανίας ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [7999/2008 - COM(2008)0139 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0585)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.


3.3. Πρωτόκολλο στη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Κροατίας προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [15019/2008 - COM(2007)0612 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0586)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.


3.4. Συμφωνία ΕΚ/Ινδίας για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ινδίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών [COM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0587)


3.5. Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία
(Επαναλαμβανόμενη διαβούλευση) [14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0588)


3.6. Αναγκαία μέτρα για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2001 για την επέκταση των αποτελεσμάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα [14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0589)


3.7. Εγγυήσεις που απαιτούνται εκ μέρους των εταιριών για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων (Κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά την σύσταση της ανωνύμου εταιρίας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0465/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0590)


3.8. Φορολογικές απαλλαγές που εφαρμόζονται στις οριστικές εισόδους, από κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες (Κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τις φορολογικές απαλλαγές που εφαρμόζονται στις οριστικές εισόδους, από κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0466/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0591)


3.9. Δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (Κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (Κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0464/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0592)


3.10. Μετάλλια και μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ [COM(2008)0514 VOL.I - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0593)


3.11. Μετάλλια και μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (εφαρμογή στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2183/2004 για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη [COM(2008)0514 VOL.II - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0594)


3.12. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2008 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008
Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορίαΕγκρίνεται (P6_TA(2008)0595)


3.13. Μονάδες μέτρησης ***II (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μέτρησης [11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Arlene McCarthy (A6-0476/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2008)0596)


3.14. Οι πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης του αντίκτυπου του τουρισμού στις παράκτιες περιφέρειες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης του αντικτύπου του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές [2008/2132(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0597)


3.15. Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο [2008/2129(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Christa Prets (A6-0461/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0598)


3.16. Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) [11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2008)0599)


3.17. Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Μέρος τέταρτο) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Μέρος τέταρτο [COM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: József Szájer (A6-0301/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει σε δύο δηλώσεις.

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0600)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0600)


3.18. Δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις [COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0601)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0601)


3.19. Ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης (Αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους (αναδιατύπωση) [COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0602)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0602)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Παρεμβαίνει ο Philip Bushill-Matthews (εισηγητής) για να προσδιορίσει το ρόλο που, κατά τον ίδιο, θα έπρεπε να παίζει ο εισηγητής στο πλαίσιο της τριμερούς διάσκεψης.


3.20. Μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας [COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Heide Rühle (A6-0410/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0603)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0603)


3.21. Έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων [COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Matthias Groote (A6-0329/2008)


(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0604)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0604)


3.22. ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής (έργα που παράγουν έσοδα) *** (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όσον αφορά ορισμένα έργα που παράγουν έσοδα [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Σταύρος Αρναουτάκης (A6-0477/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0605)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.


3.23. Καθεστώς πoυ εφαρμόζεται στo λoιπό πρoσωπικό των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων *(ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0606)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0606)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Giuseppe Gargani (εισηγητής) υποβάλλει προφορικές τροπολογίες στις τροπολογίες 62, 65 και 75, οι οποίες κρατούνται.

Πριν από την τελική ψηφοφορία ο Giuseppe Gargani ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τη θέση της, πράγμα που κάνει η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Μετά την τελική ψηφοφορία ο Giuseppe Gargani προβαίνει στην ανάγνωση της ακόλουθης πολιτικής δήλωσης:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, συμφωνούν ότι η μετάβαση στο νέο καθεστώς των διαπιστευμένων βοηθών των βουλευτών δεν θα επιφέρει αφ' εαυτής αύξηση των πιστώσεων που εγγράφονται στο σχετικό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τμήμα του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καλύπτουν την επικουρία των βουλευτών εν συγκρίσει προς τις πιστώσεις που εγγράφονται προς τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό 2008, πλην αναπροσαρμογής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει το άρθρο 69, παράγραφος 2 των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενέκρινε το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Ιουλίου 2008, όπου προβλέπεται ότι το ποσό των εξόδων που αναλαμβάνονται για όλους τους βοηθούς βουλευτών μπορεί να αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά κατ' έτος από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 96, παράγραφος 11 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προσαρμογή των εισφορών στο σύστημα ασφάλισης κατά της ανεργίας λόγω της εγγραφής των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών σε αυτό το σύστημα, οι αναγκαίες πληρωμές εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να χρηματοδοτούνται από το αντίστοιχο κεφάλαιο του προϋπολογισμού και να καταβάλλονται από τις συνολικές πιστώσεις που διατίθενται στο τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπενθυμίζουν προσέτι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 248, παράγραφος 2, εδάφιο 2 της Συνθήκης ΕΚ, το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να υποβάλλει οποτεδήποτε παρατηρήσεις, ιδίως υπό μορφήν ειδικών εκθέσεων επί ειδικών ζητημάτων και να γνωμοδοτεί μετά από αίτηση ενός από τα άλλα όργανα της Κοινότητας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να διαβουλεύεται με τη μελλοντική αρχή εκπροσώπησης των διαπιστευμένων βοηθών βουλευτών σχετικά με οιαδήποτε τροποποίηση της εσωτερικής απόφασης σε μνεία της οποίας προβαίνει το άρθρο 125, παράγραφος 1 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.»

Ο Πρόεδρος εκφράζει την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Η Monica Frassoni συντάσσεται με αυτές τις δηλώσεις.


3.24. Τεχνικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση κίνδυνου (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Κανονισμού, από την επιτροπή ECON σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου όσον αφορά τις τεχνικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση κίνδυνου (B6-0623/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβαίνει Othmar Karas (επιτροπή ECON)

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0607)


3.25. Παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση για τις παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων (αναφορές 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 και άλλες) [2008/2126(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0608)

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Christopher Beazley για να θέσει μια ερώτηση στη Margot Wallström, η οποία και του απαντά.


4. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Philip Bushill-Matthews - A6-0454/2008: Hubert Pirker

Έκθεση Giuseppe Gargani - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure και Ingeborg Gräßle

Έκθεση Simon Busuttil - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka και Richard Corbett

Έκθεση Gérard Deprez - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris


5. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Othmar Karas γνωστοποιεί ότι δεν έχει μαζί του την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας και ότι ήθελε να ψηφίσει σύμφωνα σύμφωνα με τον κατάλογο της Ομάδας PPE-DE.

Ο James Nicholson γνωστοποιεί ότι ήταν παρών αλλά δεν ψήφισε επί των εκθέσεων Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) et Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Ο Johan Van Hecke γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας του δεν λειτούργησε κατά τις ψηφοφορίες επί των εκθέσεων Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008) και Christa Prets (A6-0461/2008).


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.50 π.μ και επαναλαμβάνεται στις 10 π.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

6. Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008 - Εξάμηνο δραστηριοτήτων της Γαλλικής Προεδρίας (συζήτηση)

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δήλωση της Επιτροπής: Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008

Δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου: Εξάμηνο δραστηριοτήτων της Γαλλικής Προεδρίας

Ο Nicolas Sarkozy (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) παρουσιάζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου και προβαίνει, υπό την ιδιότητα του ασκούντος την Προεδρία του Συμβουλίου, σε δήλωσε σχετικά με το εξάμηνο δραστηριοτήτων της Γαλλικής Προεδρίας.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση, κατά την οποία καλωσορίζει το νέο Γάλλο Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Bruno Le Maire, και επαινεί τη δράση του προκατόχου του, Jean Pierre Jouyet. Επαινεί επίσης τη δράση του Klaus Hänsch, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1994 ώς το 1997, επί τη ευκαιρία των γενεθλίων του.

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Martin Schulz, επί προσωπικού μετά την παρέμβαση του Nigel Farage, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Ian Hudghton, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Bernard Wojciechowski, Sylwester Chruszcz, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen και Nicolas Sarkozy.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Kathy Sinnott, Peter Baco, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Jean-Marie Cavada, Mogens Camre, Margie Sudre, Robert Goebbels, Andrew Duff, Guntars Krasts, Laima Liucija Andrikienė, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Colm Burke, Richard Corbett, Mario Mauro, Proinsias De Rossa, Simon Busuttil, Jo Leinen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gary Titley, Elmar Brok, Adrian Severin, Andrzej Jan Szejna και Véronique De Keyser.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tunne Kelam, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Carlo Fatuzzo, Mairead McGuinness και Gábor Harangozó.

Παρεμβαίνουν οι Bruno Le Maire (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 2.10 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

7. Πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (υπογραφή της πράξης)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση.

Ο Πρόεδρος καλεί τους Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής) και Κατερίνα Μπατζελή (πρόεδρο της επιτροπής CULT) και, από κοινού με τον Bruno Le Maire (ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου), προβαίνει στην υπογραφή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός προγράμματος δράσης που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην προαγωγή της διαπολιτισμικής κατανόησης με τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες (Erasmus Mundus) (2009-2013), η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 16.12.2008.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ο Bernd Posselt γνωστοποιεί ότι ήταν παρών αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Nigel Farage, επί προσωπικού μετά από δηλώσεις του Martin Schulz κατά τη διάρκεια συζήτησης σχετικά με τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008 και του εξαμήνου δραστηριοτήτων της Γαλλικής Προεδρίας (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2008), και ο Martin Schulz σχετικά με την προηγούμενη παρέμβαση.


9. Κλιματικές αλλαγές και ενέργεια (εισαγωγή)

Οι Jean-Louis Borloo (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) και Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις εισηγήσεις για τις συζητήσεις επί των εκθέσεων A6-0369/2008, A6-0406/2008, A6-0411/2008, A6-0414/2008, A6-0496/2007 και A6-0419/2008.


10. Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές [COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Claude Turmes (A6-0369/2008)

Ο Claude Turmes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Louis Borloo (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Béla Glattfelder (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Mariela Velichkova Baeva (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Anders Wijkman (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI) και Inés Ayala Sender (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Samuli Pohjamo (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Csaba Sándor Tabajdi (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Britta Thomsen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Roberts Zīle, Roger Helmer, Reino Paasilinna, Mieczysław Edmund Janowski, Luca Romagnoli, Teresa Riera Madurell και Inese Vaidere.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Silvia-Adriana Ţicău και Gyula Hegyi.

Παρεμβαίνει ο Claude Turmes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2008.


11. Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και διεύρυνση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας [COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Η Avril Doyle παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Louis Borloo (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Corien Wortmann-Kool (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Elisa Ferreira (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Lena Ek (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Salvatore Tatarella, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola και Christofer Fjellner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies και Bart Staes.

Παρεμβαίνει η Avril Doyle.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2008.


12. Επιμερισμός της προσπάθειας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις προσπάθειες των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το έτος 2020 [COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Satu Hassi (A6-0411/2008)

Η Satu Hassi παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Louis Borloo (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cornelis Visser (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON) και Sepp Kusstatscher (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Robert Goebbels (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Antonio De Blasio (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Péter Olajos, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Edite Estrela, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Johannes Lebech, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Άννυ Ποδηματά και Justas Vincas Paleckis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock και Anders Wijkman.

Παρεμβαίνει η Satu Hassi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2008.


13. Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 [COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Chris Davies (A6-0414/2008)

Ο Chris Davies παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Louis Borloo (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Karsten Friedrich Hoppenstedt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ευαγγελία Τζαμπάζη, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hanne Dahl, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski και Rebecca Harms.

Παρεμβαίνει ο Chris Davies.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2008.


14. Έλεγχος και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από τα καύσιμα (οδικές μεταφορές και εσωτερική ναυσιπλοΐα) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση καυσίμων στις οδικές μεταφορές, την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ [COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

Η Dorette Corbey παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Louis Borloo (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Neil Parish, Claude Turmes και Kathy Sinnott.

Παρεμβαίνει η Dorette Corbey.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2008.


15. Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα επιδόσεων που καθορίζονται για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα [COM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Ο Guido Sacconi παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Louis Borloo (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pierre Pribetich, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Alessandro Foglietta, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki και Juan Fraile Cantón.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Μάριος Ματσάκης και Carl Schlyter.

Παρεμβαίνει ο Guido Sacconi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2008.


16. Κλιματικές αλλαγές και ενέργεια (conclusion)

Οι Jean-Louis Borloo (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) και Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) κλείνουν τις συζητήσεις σχετικά με τις εκθέσεις για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια.

Παρεμβαίνει ο Μάριος Ματσάκης, ο οποίος εκφράζει τη λύπη του για τη μικρή συμμετοχή βουλευτών regrette la faible assistance dans l'hémicycle à la fin du débat (Ο Πρόεδρος s'associe à ces propos).


17. Σύνθεση του Σώματος

Η Karin Scheele κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από11 Δεκεμβρίου 2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας της με έναρξη ισχύος από τη σημερινή ημερομηνία.

Οι αρμόδιες αυστριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Maria Berger ορίστηκε στη θέση της Karin Scheele ως μέλος του Κοινοβουλίου από τις 11 Δεκεμβρίου 2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Maria Bergerκαταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.20 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

18. Νομοθετική διαδικασία για την τρίτη δέσμη μέτρων στον τομέα της ενέργειας (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0120/2008) που κατέθεσαν οι Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan και Atanas Paparizov, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark και Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, προς το Συμβούλιο: Η συνέχιση και η έγκαιρη ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας για την 3η δέσμη μέτρων στον τομέα της ενέργειας (B6-0493/2008)

Οι Atanas Paparizov και Gunnar Hökmark αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Jean-Louis Borloo (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν η Angelika Niebler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Atanas Paparizov, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Jerzy Buzek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Reinhard Rack και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Louis Borloo και Andris Piebalgs.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Διασυνοριακή επιβολή του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διευκόλυνση της διασυνοριακής επιβολής του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας [COM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

Η Inés Ayala Sender παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Brigitte Fouré, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Bilyana Ilieva Raeva, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sebastiano (Nello) Musumeci, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Luís Queiró, Robert Evans, Reinhard Rack, Bogusław Liberadzki και Justas Vincas Paleckis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová και Μάριος Ματσάκης.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Inés Ayala Sender.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2008.


20. Αξιόγραφα και συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/EΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/EΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά τα συνδεδεμένα συστήματα και τις πιστωτικές απαιτήσεις [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

Η Piia-Noora Kauppi παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Aloyzas Sakalas (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dragoş Florin David και Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνουν οι Charlie McCreevy και Piia-Noora Kauppi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008.


21. Συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης [COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Christian Ehler (A6-0494/2008)

Ο Christian Ehler παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cornelis Visser, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sharon Bowles, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Ján Hudacký και Colm Burke.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Othmar Karas και Margarita Starkevičiūtė.

Παρεμβαίνουν οι Charlie McCreevy και Christian Ehler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008.


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 416.252/OJME).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.25 μ.μ.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Δρούτσας, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pagano, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου