Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 234kWORD 156k
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Hääletused
  3.1.EÜ ja Maroko vahel sõlmitud Euroopa - Vahemere piirkonna leping Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  3.2.EÜ ja Albaania vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  3.3.EÜ ja Horvaatia stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  3.4.EÜ ja India vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  3.5.Euro võltsimise takistamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  3.6.Euro võltsimise takistamine (liikmesriigid, kes ei ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  3.7.Aktsiaseltsi aktsionäride ja kolmandate isikute huvide kaitseks äriühingutelt nõutavad tagatised (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  3.8.Üksikisikute isikliku vara alalise sisseveo suhtes kohaldatav maksuvabastus (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  3.9.Kulutused veterinaaria valdkonnas (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  3.10.Euromüntidega sarnanevad medalid ja märgid * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  3.11.Euromüntidega sarnanevad medalid ja märgid: kohaldamisala laiendamine liikmesriikidele, kes ei osale rahaliidus
  3.12.Paranduseelarve nr 9/2008 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  3.13.Mõõtühikud ***II (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  3.14.Regionaalarengu aspektid ja turismi mõju rannikualadele (hääletus)
  3.15.Meediapädevus digitaalses maailmas (hääletus)
  3.16.Euroopa Koolitusfondi loomine (uuesti sõnastamine) ***II (hääletus)
  3.17.Teatavate õigusaktide kohandamine otsusega 1999/468/EÜ - Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega (neljas osa) ***I (hääletus)
  3.18.Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades ***I (hääletus)
  3.19.Euroopa töönõukogu (uuesti sõnastamine) ***I (hääletus)
  3.20.Kaitseotstarbeliste toodete vedu ***I (hääletus)
  3.21.Mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitus ***I (hääletus)
  3.22.Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond (tulusad projektid) *** (hääletus)
  3.23.Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused *(hääletus)
  3.24.Kapitali adekvaatsuse nõuded (rakendustarkvara) (hääletus)
  3.25.Eksitavaid „kataloogiettevõtteid” käsitlev raport (hääletus)
 4.Selgitused hääletuse kohta
 5.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 6.Euroopa Ülemkogu 11.-12. detsembri 2008. aasta kohtumise tulemused - Prantsusmaa eesistumise poolaastal tehtu (arutelu)
 7.Programm Erasmus Mundus (2009-2013) (dokumendi allkirjastamine)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Kliimamuutused ja energia (tutvustus)
 10.Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I (arutelu)
 11.Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine ***I (arutelu)
 12.Liikmesriikide jõupingutused kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks ***I (arutelu)
 13.Süsinikdioksiidi geoloogiline ladustamine ***I (arutelu)
 14.Autotranspordis ja siseveelaevades kasutatavatest kütustest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste järelvalve ja vähendamine ***I (arutelu)
 15.Uute sõiduautode heitenormid ***I (arutelu)
 16.Kliimamuutused ja energia (kokkuvõtted)
 17.Parlamendi koosseis
 18.Kolmanda energiapaketi õigusloomeprotsess (arutelu)
 19.Karistuste piiriülene täitmine liiklusohutuse valdkonnas ***I (arutelu)
 20.Väärtpaberiarveldussüsteemid ja finantstagatiskokkulepped ***I (arutelu)
 21.Hoiuste tagamise skeemid seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga ***I (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.

°
° ° °

Sõna võttis Daniel Hannan seoses Euroopa Liidu järgmise eesistujariigi Tšehhi ja Lissaboni lepinguga.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 115 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I. Zimbabwe

- Marios Matsakis, Marco Cappato, Thierry Cornillet ja Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel: Zimbabwe (B6-0628/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson ja Emilio Menéndez del Valle fraktsiooni PSE nimel: olukord Zimbabwes (B6-0633/2008);

- Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel: Zimbabwe (B6-0634/2008);

- Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel: Zimbabwe (B6-0639/2008);

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki ja Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel: olukord Zimbabwes (B6- 642/2008);

- Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt ja Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel: Zimbabwe (B6-0643/2008);

II. Nikaraagua

- Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis ja Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimel: Nikaraagua (B6-0629/2008)

- Pasqualina Napoletano ja Raimon Obiols i Germà fraktsiooni PSE nimel: olukord Nikaraaguas (B6-0631/2008);

- Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel: Nikaraagua (B6-0635/2008);

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ja Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel: olukord Nikaraaguas (B6-0637/2008);

- Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Nikaraagua (B6-0640/2008);

- José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt ja Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel: inimõiguste, kodanikuvabaduste ja demokraatia kaitsjate vastased rünnakud Nikaraaguas (B6-0644/2008);

III. Venemaa: inimõiguste kaitsjate vastased agressioonid ja Anna Politkovskaja mõrvaprotsess

- Toomas Savi, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato ja Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel: Venemaa: inimõiguste kaitsjate vastased agressioonid ja Anna Politkovskaja mõrvaprotsess (B6-0630/2008);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Józef Pinior ja Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel: Venemaa: inimõiguste kaitsjate vastased agressioonid ja Anna Politkovskaja mõrvaprotsess (B6-0632/2008);

- Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel: Inimõiguste kaitsjate vastased hiljutised agressioonid Venemaal (B6-0636/2008);

- Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms ja Milan Horáček fraktsiooni Verts/ALE nimel: Venemaa: inimõiguste kaitsjate vastased agressioonid ja Anna Politkovskaja mõrvaprotsess (B6-0641/2008);

- Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Christopher Beazley, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke, Charles Tannock ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel: Venemaa: inimõiguste kaitsjate vastased agressioonid ja Anna Politkovskaja mõrvaprotsess (B6-0645/2005);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ja Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel: Venemaa: inimõiguste kaitsjate vastased agressioonid ja Anna Politkovskaja mõrvaprotsess (B6-0646/2008);

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 142.


3. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


3.1. EÜ ja Maroko vahel sõlmitud Euroopa - Vahemere piirkonna leping Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga [13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)] - Väliskomisjon. Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0584)

Parlament andis oma nõusoleku.


3.2. EÜ ja Albaania vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga [7999/2008 - KOM(2008)0139 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)] - Väliskomisjon. Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0585)

Parlament andis oma nõusoleku.


3.3. EÜ ja Horvaatia stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga [15019/2008 - KOM(2007)0612 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)] - Väliskomisjon. Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0586)

Parlament andis oma nõusoleku.


3.4. EÜ ja India vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta [KOM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0587)


3.5. Euro võltsimise takistamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed [14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0588)


3.6. Euro võltsimise takistamine (liikmesriigid, kes ei ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1339/2001, millega laiendatakse euro võltsimise takistamiseks vajalike meetmete sätestamist käsitleva määruse (EÜ) nr 1338/2001 mõju nendele liikmesriikidele, kes ei ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud [14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0589)


3.7. Aktsiaseltsi aktsionäride ja kolmandate isikute huvide kaitseks äriühingutelt nõutavad tagatised (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 48 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (kodifitseeritud versioon) [KOM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0465/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0590)


3.8. Üksikisikute isikliku vara alalise sisseveo suhtes kohaldatav maksuvabastus (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv üksikisikute isikliku vara liikmesriigist alalise sissetoomise suhtes kohaldatava maksuvabastuse kohta (kodifitseeritud versioon) [KOM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0466/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0591)


3.9. Kulutused veterinaaria valdkonnas (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas (kodifitseeritud versioon) [KOM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0464/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0592)


3.10. Euromüntidega sarnanevad medalid ja märgid * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2182/2004 euromüntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta [KOM(2008)0514 VOL.I - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0593)


3.11. Euromüntidega sarnanevad medalid ja märgid: kohaldamisala laiendamine liikmesriikidele, kes ei osale rahaliidus

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2182/2004, millega laiendatakse määruse (EÜ) nr 2182/2004 (euromüntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta) kohaldamisala mitteosalevatele liikmesriikidele [KOM(2008)0514 VOL.II - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0594)


3.12. Paranduseelarve nr 9/2008 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 9/2008 projekti kohta, III jagu – Komisjon [16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletuselVastu võetud (P6_TA(2008)0595)


3.13. Mõõtühikud ***II (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 80/181/EMÜ mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Arlene McCarthy (A6-0476/2008)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P6_TA(2008)0596)


3.14. Regionaalarengu aspektid ja turismi mõju rannikualadele (hääletus)

Raport regionaalarengu aspektide ja turismi mõju kohta rannikualadele [2008/2132(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0597)


3.15. Meediapädevus digitaalses maailmas (hääletus)

Raport meediapädevuse kohta digitaalses maailmas [2008/2129(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Christa Prets (A6-0461/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0598)


3.16. Euroopa Koolitusfondi loomine (uuesti sõnastamine) ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Koolitusfond (uuesti sõnastamine) [11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P6_TA(2008)0599)


3.17. Teatavate õigusaktide kohandamine otsusega 1999/468/EÜ - Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega (neljas osa) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas. Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega. Neljas osa [KOM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A6-0301/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Margot Wallström (komisjoni asepresident) tegi kaks avaldust.

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0600)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0600)


3.18. Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2001/470/EÜ, millega luuakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades [KOM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0601)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0601)


3.19. Euroopa töönõukogu (uuesti sõnastamine) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja konsulteerimiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides (uuestisõnastamine) [KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0602)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0602)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Sõna võtsid Philip Bushill-Matthews (raportöör), et täpsustada, mis rolli peaks tema meelest mängima raportöör kolmepoolsetes läbirääkimistes.


3.20. Kaitseotstarbeliste toodete vedu ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta [KOM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Heide Rühle (A6-0410/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0603)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0603)


3.21. Mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust [KOM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Matthias Groote (A6-0329/2008)


(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0604)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0604)


3.22. Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond (tulusad projektid) *** (hääletus)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus (EÜ), millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta) teatavate tulusate projektide osas [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0605)

Parlament andis oma nõusoleku.


3.23. Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused *(hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi [KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0606)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0606)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Giuseppe Gargani (raportöör) esitas muudatusettepanekute 62, 65 ja 75 kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.

Enne lõpphääletust palus Giuseppe Gargani komisjonil täpsustada oma seisukohta, mida tegi Margot Wallström (komisjoni asepresident).

Pärast lõpphääletust luges Giuseppe Gargani ette järgmise poliitilise deklaratsiooni:

Piiramata eelarvepädevate institutsioonide volitusi, on Euroopa Parlament ja nõukogu ühisel seisukohal, et üleminek parlamendiliikmete akrediteeritud assistente puudutavale uuele korrale ei too iseenesest kaasa Euroopa Liidu üldeelarves Euroopa Parlamendi jakku kirjendatud ja parlamendiliikmete assisteerimise kulude katteks ettenähtud assigneeringute kasvu võrreldes vastavate assigneeringutega 2008. aasta eelarves, välja arvatud juhul, kui see tuleneb indekseerimisest.

Euroopa Parlament juhib tähelepanu Euroopa Parlamendi juhatuse poolt 17. juulil 2008. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmete artikli 69 lõikele 2, mille kohaselt võib parlamendi juhatus kõigi parlamendiliikmete assistentide kulude katmiseks ettenähtud summat igal aastal indekseerida.

Euroopa Parlament ja nõukogu on ühisel seisukohal, et juhul, kui komisjon teeb vastavalt muude teenistujate teenistustingimuste artikli 96 lõikele 11 ettepaneku osamaksete kohandamiseks töötuskindlustusskeemiga parlamendiliikmete akrediteeritud assistentide lisamise tõttu nimetatud skeemi, tuleb Euroopa Parlamendi maksed rahastada selleks ettenähtud eelarverubriigi raames ja eelarve Euroopa Parlamenti käsitleva osa assigneeringute kogusummast

Lisaks tuletavad Euroopa Parlament ja nõukogu meelde, et vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 248 lõike 4 teisele lõigule võib kontrollikoda teha igal ajal konkreetsete küsimuste kohta märkusi, eelkõige eriaruannete vormis, ning esitada ühenduse mõne teise institutsiooni taotlusel arvamusi.

Euroopa Parlament kohustub konsulteerima parlamendiliikmete akrediteeritud assistentide tulevase esindusorganiga kõigi muudatuste asjus, mida võidakse teha Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 125 lõikes 1 osutatud siseotsuses.”

Asepresident tervitas hääletuse tulemust.

Monica Frassoni ühines tervitustega.


3.24. Kapitali adekvaatsuse nõuded (rakendustarkvara) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas vastavalt kodukorra artiklile 81 ECON-komisjon Komisjoni direktiivi eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/48/EÜ teatavaid lisasid seoses riskijuhtimist käsitlevate tehniliste sätetega (B6-0623/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Sõna võttis Othmar Karas (ECON komisjon)

Vastu võetud (P6_TA(2008)0607)


3.25. Eksitavaid „kataloogiettevõtteid” käsitlev raport (hääletus)

Raport eksitavaid „kataloogiettevõtteid” käsitleva raporti kohta (petitsioonid 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 ja teised) [2008/2126(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0608)

°
° ° °

Sõna võttis Christopher Beazley, et esitada Margot Wallströmile küsimus, millele see vastas.


4. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Philip Bushill-Matthews - A6-0454/2008: Hubert Pirker

Raport: Giuseppe Gargani - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure ja Ingeborg Gräßle

Raport: Simon Busuttil - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka ja Richard Corbett

Raport: Gérard Deprez - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris


5. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“ ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused“ trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Othmar Karas teatas, et tal puudus hääletuskaart ja et ta oleks soovinud hääletada vastavalt fraktsiooni PPE-DE nimekirjale.

James Nicholson, et viibis kohal, kuid ei hääletanud järgmiseid raporteid: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) et Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Johan Van Hecke teatas, et tema hääletuskaart ei töötanud järgmiste raportite hääletusel: Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008) ja Christa Prets (A6-0461/2008).


(Istung katkestati kell 09.50 ja jätkus kell 10.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

6. Euroopa Ülemkogu 11.-12. detsembri 2008. aasta kohtumise tulemused - Prantsusmaa eesistumise poolaastal tehtu (arutelu)

Euroopa Ülemkogu aruanne ja komisjoni avaldus: Euroopa Ülemkogu 11.-12. detsembri 2008. aasta kohtumise tulemused

Nõukogu eesistuja avaldus: Prantsusmaa eesistumise poolaastal tehtu

Nicolas Sarkozy (nõukogu eesistuja) tutvustas Euroopa Ülemkogu aruannet Euroopa Ülemkogu 11.-12. detsembri kohtumise tulemuste kohta ja tegi Euroopa Ülemkogu eesistujana avalduse Prantsusmaa eesistumise poolaastal tehtu kohta.

Parlamendi president tegi lühikese avalduse, milles ta tervitas Prantsusmaa uut Euroopa asjade riigisekretäri Bruno Le Maire'i ja avaldas tunnustust tema eelkäija, Jean Pierre Jouyet' tegevusele. Lisaks avaldas parlamendi president tunnustust 1994.-1997. aastani Euroopa Parlamendi presidendina tegutsenud Klaus Hänschile tema sünnipäeva puhul.

José Manuel Barroso (komisjoni president) tegi avalduse Euroopa Ülemkogu tulemuste kohta.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Martin Schulz enda nimel seoses Nigel Farage'i sõnavõtuga, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Ian Hudghton, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Bernard Wojciechowski, Sylwester Chruszcz, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen ja Nicolas Sarkozy.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Kathy Sinnott, Peter Baco, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Jean-Marie Cavada, Mogens Camre, Margie Sudre, Robert Goebbels, Andrew Duff, Guntars Krasts, Laima Liucija Andrikienė, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Colm Burke, Richard Corbett, Mario Mauro, Proinsias De Rossa, Simon Busuttil, Jo Leinen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gary Titley, Elmar Brok, Adrian Severin, Andrzej Jan Szejna ja Véronique De Keyser.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tunne Kelam, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Carlo Fatuzzo, Mairead McGuinness ja Gábor Harangozó.

Sõna võtsid Bruno Le Maire (nõukogu eesistuja) ja Margot Wallström (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.


(Istung katkestati kell 14.10 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

7. Programm Erasmus Mundus (2009-2013) (dokumendi allkirjastamine)

Parlamendi president tegi lühikese avalduse.

Ján Figeľ (komisjoni liige) ja Katerina Batzeli (CULT-komisjoni esimees), parlamendi president ja Bruno Le Maire (nõukogu eesistuja) allkirjastasid 16. detsembril 2008 nõukogus vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega kehtestatakse tegevusprogramm kõrghariduse kvaliteedi parandamiseks ja kultuuridevahelise mõistmise edendamiseks kolmandate riikidega tehtava koostöö kaudu (Erasmus Mundus) (2009–2013).


ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Bernd Posselt on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Sõna võttis Nigel Farage enda nimel seoses Martin Schulzi sõnavõtuga Euroopa Ülemkogu 11.-12. detsembri 2008. aasta kohtumise tulemuste ja Prantsusmaa eesistumise poolaastal tehtu kohta (16.12.2008protokoll punkt 6) ja Martin Schulz seoses selle sõnavõtuga.


9. Kliimamuutused ja energia (tutvustus)

Jean-Louis Borloo (nõukogu eesistuja), Stavros Dimas (komisjoni liige) ja Andris Piebalgs (komisjoni liige) tutvustasid arvamuste vahetusi järgmiste raportite üle: A6-0369/2008, A6-0406/2008, A6-0411/2008, A6-0414/2008, A6-0496/2007 ja A6-0419/2008.


10. Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta [KOM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Claude Turmes (A6-0369/2008)

Claude Turmes tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jean-Louis Borloo (nõukogu eesistuja) ja Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Sõna võtsid Béla Glattfelder (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Mariela Velichkova Baeva (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Anders Wijkman (ENVI komisjoni arvamuse koostaja) ja Inés Ayala Sender (TRAN komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Samuli Pohjamo (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Csaba Sándor Tabajdi (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Werner Langen fraktsiooni PPE-DE nimel, Britta Thomsen fraktsiooni PSE nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel, Umberto Guidoni fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Roberts Zīle, Roger Helmer, Reino Paasilinna, Mieczysław Edmund Janowski, Luca Romagnoli, Teresa Riera Madurell ja Inese Vaidere.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Czesław Adam Siekierski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Silvia-Adriana Ţicău ja Gyula Hegyi.

Sõna võttis Claude Turmes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2008protokoll punkt 5.1.


11. Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi [KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jean-Louis Borloo (nõukogu eesistuja) ja Stavros Dimas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Corien Wortmann-Kool (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Elisa Ferreira (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Lena Ek (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), John Bowis fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Linda McAvan fraktsiooni PSE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, Salvatore Tatarella fraktsiooni UEN nimel, Jens Holm fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola ja Christofer Fjellner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies ja Bart Staes.

Sõna võttis Avril Doyle.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2008protokoll punkt 5.2.


12. Liikmesriikide jõupingutused kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020 [KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Satu Hassi (A6-0411/2008)

Satu Hassi tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jean-Louis Borloo (nõukogu eesistuja) ja Stavros Dimas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cornelis Visser (ECON komisjoni arvamuse koostaja) ja Sepp Kusstatscher (EMPL komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Sõna võtsid Robert Goebbels (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Antonio De Blasio (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Péter Olajos fraktsiooni PPE-DE nimel, Edite Estrela fraktsiooni PSE nimel, Johannes Lebech fraktsiooni ALDE nimel, Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel, Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Anni Podimata ja Justas Vincas Paleckis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock ja Anders Wijkman.

Sõna võttis Satu Hassi.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2008protokoll punkt 5.3.


13. Süsinikdioksiidi geoloogiline ladustamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ, direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1013/2006 [KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jean-Louis Borloo (nõukogu eesistuja) ja Stavros Dimas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Françoise Grossetête (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Karsten Friedrich Hoppenstedt fraktsiooni PPE-DE nimel, Evangelia Tzampazi fraktsiooni PSE nimel, Anne Laperrouze fraktsiooni ALDE nimel, Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bairbre de Brún fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hanne Dahl fraktsiooni IND/DEM nimel, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek ja Silvia-Adriana Ţicău.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski ja Rebecca Harms.

Sõna võttis Chris Davies.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2008protokoll punkt 5.4.


14. Autotranspordis ja siseveelaevades kasutatavatest kütustest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste järelvalve ja vähendamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ seoses bensiini, diislikütuse ja gaasiõli spetsifikatsioonidega ja kehtestatakse autotranspordis kasutatavatest kütustest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve ja vähendamise mehhanism, ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/32/EÜ seoses siseveelaevades kasutatava kütuse spetsifikatsioonidega, ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 93/12/EMÜ [KOM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

Dorette Corbey tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jean-Louis Borloo (nõukogu eesistuja) ja Stavros Dimas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pilar Ayuso fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Neil Parish, Claude Turmes ja Kathy Sinnott.

Sõna võttis Dorette Corbey.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2008protokoll punkt 5.5.


15. Uute sõiduautode heitenormid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames [KOM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Guido Sacconi tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jean-Louis Borloo (nõukogu eesistuja) ja Stavros Dimas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Werner Langen (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Martin Callanan fraktsiooni PPE-DE nimel, Pierre Pribetich fraktsiooni PSE nimel, Jorgo Chatzimarkakis fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Alessandro Foglietta fraktsiooni UEN nimel, Jens Holm fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki ja Juan Fraile Cantón.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis ja Carl Schlyter.

Sõna võttis Guido Sacconi.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2008protokoll punkt 5.6.


16. Kliimamuutused ja energia (kokkuvõtted)

Jean-Louis Borloo (nõukogu eesistuja), Stavros Dimas (komisjoni liige) ja Andris Piebalgs (komisjoni liige) võtsid kokku arutelud kliimamuutuste ja energia kohta.

Sõna võttis Marios Matsakis, kes kahetses vähest osalemist arutelu lõpus (asepresident ühines tema sõnadega).


17. Parlamendi koosseis

Karin Scheele on esitanud kirjaliku tagasiastumisavalduse parlamendiliikme ametist alates 11. detsember 2008.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 märkis parlament tema ametikoha vabaksjäämist alates sellest kuupäevast.

Austria pädevad ametiasutused on teatanud Karin Scheele asemel Maria Berger ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 11. detsember 2008.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Maria Berger vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


(Istung katkestati kell 20.20 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

18. Kolmanda energiapaketi õigusloomeprotsess (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0120/2008), mille esitas(id) Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan ja Atanas Paparizov fraktsiooni PSE nimel, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark ja Jerzy Buzek fraktsiooni PPE-DE nimel nõukogule: Kolmanda energiapaketiga seotud õigusloomeprotsessi jätkamine ja õigeaegne lõpuleviimine (B6-0493/2008)

Atanas Paparizov ja Gunnar Hökmark esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

Jean-Louis Borloo (nõukogu eesistuja) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Sõna võtsid Angelika Niebler fraktsiooni PPE-DE nimel, Atanas Paparizov fraktsiooni PSE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Jerzy Buzek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Reinhard Rack ja Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võtsid Jean-Louis Borloo ja Andris Piebalgs.

Arutelu lõpetati.


19. Karistuste piiriülene täitmine liiklusohutuse valdkonnas ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega hõlbustatakse karistuste piiriülest täitmist liiklusohutuse valdkonnas [KOM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

Inés Ayala Sender tutvustas raportit.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Brigitte Fouré fraktsiooni PPE-DE nimel, Silvia-Adriana Ţicău fraktsiooni PSE nimel, Bilyana Ilieva Raeva fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sebastiano (Nello) Musumeci fraktsiooni UEN nimel, Luís Queiró, Robert Evans, Reinhard Rack, Bogusław Liberadzki ja Justas Vincas Paleckis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zuzana Roithová ja Marios Matsakis.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Inés Ayala Sender.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2008protokoll punkt 5.8.


20. Väärtpaberiarveldussüsteemid ja finantstagatiskokkulepped ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ja direktiivi 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta seoses omavahel ühendatud süsteemide ja krediidinõuetega [KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

Piia-Noora Kauppi tutvustas raportit.

Sõna võttis Charlie McCreevy (komisjoni liige).

Sõna võttis Aloyzas Sakalas (JURI komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE-DE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni PSE nimel, ja Margarita Starkevičiūtė fraktsiooni ALDE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dragoş Florin David ja Zuzana Roithová.

Sõna võtsid Charlie McCreevy ja Piia-Noora Kauppi.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.12.2008protokoll punkt 6.14.


21. Hoiuste tagamise skeemid seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/19/EMÜ hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga [KOM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A6-0494/2008)

Christian Ehler tutvustas raportit.

Sõna võttis Charlie McCreevy (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cornelis Visser fraktsiooni PPE-DE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni PSE nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Ján Hudacký ja Colm Burke.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Othmar Karas ja Margarita Starkevičiūtė.

Sõna võtsid Charlie McCreevy ja Christian Ehler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.12.2008protokoll punkt 6.15.


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 416.252/OJME).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.25.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika