Indekss 
Protokols
PDF 242kWORD 158k
Otrdiena, 2008. gada 16. decembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 3.Balsošanas laiks
  
3.1.Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma starp EK un Maroku Protokols, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.2.Protokols EK un Albānijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.3.Protokols EK un Horvātijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.4.EK un Indijas Nolīgums par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.5.Pasākumi euro aizsardzībai pret viltošanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.6.Pasākumi, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas euro kā vienotu valūtu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.7.Nodrošinājumi, ko prasa no sabiedrībām, lai aizsargātu to dalībnieku un trešo personu intereses (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.8.Atbrīvojumi no nodokļiem, ko piemēro privātpersonu personīgo lietu galīgai ievešanai no dalībvalsts (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.9.Izdevumi veterinārijas jomā (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.10.Medaļas un žetoni, kas līdzīgi euro monētām * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.11.Medaļas un žetoni, kas līdzīgi euro monētām (attiecināšana uz neiesaistītajām dalībvalstīm)
  
3.12.Budžeta grozījuma Nr. 9/2008 projekts (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.13.Mērvienības ***II (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.14.Tūrisma ietekmes reģionālās attīstības aspekti piekrastes reģionos (balsošana)
  
3.15.Plašsaziņas līdzekļu lietotprasme digitālā pasaulē (balsošana)
  
3.16.Eiropas Izglītības fonds (pārstrādāta redakcija) ***II (balsošana)
  
3.17.Atsevišķu tiesību aktu pielāgošana Lēmumam 1999/468/EK - pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai (ceturtā daļa) ***I (balsošana)
  
3.18.Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās izveide ***I (balsošana)
  
3.19.Eiropas Uzņēmumu padome (pārstrādāta redakcija) ***I (balsošana)
  
3.20.Ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumi ***I (balsošana)
  
3.21.Mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājums ***I (balsošana)
  
3.22.ERAF, ESF un Kohēzijas fonds (projekti, no kuriem gūst ienākumus) *** (balsošana)
  
3.23.Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība *(balsošana)
  
3.24.Tehniskie noteikumi par riska pārvaldību (balsošana)
  
3.25.Uzziņu sabiedrību maldinošā darbība (balsošana)
 4.Balsojumu skaidrojumi
 5.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 6.2008. gada 11. un 12. decembra Eiropadomes rezultāti - Francijas prezidentūras darbības pusgads (debates)
 7.“Erasmus Mundus” programma (2009-2013) ***I (tiesību akta parakstīšana)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Klimata pārmaiņas un enerģētika (ievads)
 10.No atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūta enerģija ***I (debates)
 11.Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēma ***I (debates)
 12.Kopīgi centieni siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ***I (debates)
 13.Ģeoloģiskā oglekļa dioksīda uzglabāšana ***I (debates)
 14.Autotransporta līdzekļos un iekšējo ūdensceļu kuģos lietojamās degvielas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kontrole un samazināšana ***I (debates)
 15.Emisijas standarti jauniem pasažieru automobiļiem ***I (debates)
 16.Klimata pārmaiņas un enerģētika (noslēgums)
 17.Parlamenta sastāvs
 18.Likumdošanas process saistībā ar trešo tiesību aktu paketi enerģētikas jomā (debates)
 19.Ceļu satiksmes drošības noteikumu pārrobežu piemērošana ***I (debates)
 20.Vērtspapīru norēķini un finanšu nodrošinājuma līgumi ***I (debates)
 21.Noguldījumu garantiju sistēmas attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas aizkavējumu ***I (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.

°
° ° °

Uzstājās Daniel Hannan par nākamo Eiropas Savienības prezidentūru – Čehijas prezidentūru – un Lisabonas līgumu.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I. Zimbabve

- Marios Matsakis, Marco Cappato, Thierry Cornillet un Fiona Hall ALDE grupas vārdā – par Zimbabvi (B6-0628/2008).

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson un Emilio Menéndez del Valle PSE grupas vārdā – par stāvokli Zimbabvē (B6-0633/2008).

- Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā – par Zimbabvi (B6-0634/2008).

- Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā – par Zimbabvi (B6-0639/2008).

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā – par stāvokli Zimbabvē (B6- 642/2008).

- Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt un Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā – par Zimbabvi (B6-0643/2008).

II. Nikaragva

- Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis un Marco Cappato ALDE grupas vārdā – par Nikaragvu (B6-0629/2008).

- Pasqualina Napoletano un Raimon Obiols i Germà PSE grupas vārdā – par stāvokli Nikaragvā (B6-0631/2008).

- Willy Meyer Pleite GUE/NGL grupas vārdā – par Nikaragvu (B6-0635/2008).

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā – par stāvokli Nikaragvā (B6-0637/2008).

- Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par Nikaragvu (B6-0640/2008).

- José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt un Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā – par uzbrukumiem cilvēktiesību, pilsoņu brīvību un demokrātijas aizstāvjiem Nikaragvā (B6-0644/2008).

III. Krievija: uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem un tiesas prāva Annas Poļitkovskas slepkavības lietā

- Toomas Savi, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā – par Krieviju: uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem un tiesas prāva pret aizdomās turamajiem Annas Poļitkovskas slepkavības lietā (B6-0630/2008).

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Józef Pinior un Reino Paasilinna PSE grupas vārdā – par Krieviju: uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem un tiesas prāva Annas Poļitkovskas slepkavības lietā (B6-0632/2008).

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā – par nesenajiem uzbrukumiem cilvēktiesību aizstāvjiem Krievijā (B6-0636/2008).

- Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms un Milan Horáček Verts/ALE grupas vārdā – par uzbrukumiem cilvēktiesību aizstāvjiem Krievijā un tiesas prāvu Annas Poļitkovskas slepkavības lietā (B6-0641/2008).

- Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Christopher Beazley, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke, Charles Tannock un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā – par uzbrukumiem cilvēktiesību aizstāvjiem Krievijā un tiesas prāvu Annas Poļitkovskas slepkavības lietā (B6-0645/2005).

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā – par Krieviju: uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem un tiesas prāva Annas Poļitkovskas slepkavības lietā (B6-0646/2008).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.


3. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


3.1. Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma starp EK un Maroku Protokols, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam, lai noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai [13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)] - Ārlietu komiteja. Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0584).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


3.2. Protokols EK un Albānijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai [7999/2008 - COM(2008)0139 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)] - Ārlietu komiteja. Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0585).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


3.3. Protokols EK un Horvātijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Horvātijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai [15019/2008 - COM(2007)0612 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)] - Ārlietu komiteja. Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0586).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


3.4. EK un Indijas Nolīgums par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Indijas Republiku par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem [COM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Gabriele Albertini (A6-0471/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0587).


3.5. Pasākumi euro aizsardzībai pret viltošanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu [14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Gérard Deprez (A6-0499/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0588).


3.6. Pasākumi, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas euro kā vienotu valūtu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.1339/2001, ar ko uz dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas euro kā vienotu valūtu, attiecina Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu [14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Gérard Deprez (A6-0503/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0589).


3.7. Nodrošinājumi, ko prasa no sabiedrībām, lai aizsargātu to dalībnieku un trešo personu intereses (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (kodificēta versija) [COM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0465/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0590).


3.8. Atbrīvojumi no nodokļiem, ko piemēro privātpersonu personīgo lietu galīgai ievešanai no dalībvalsts (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par atbrīvojumiem no nodokļiem, ko piemēro privātpersonu personīgo lietu galīgai ievešanai no dalībvalsts (kodoficēta versija) [COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0466/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0591).


3.9. Izdevumi veterinārijas jomā (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par izdevumiem veterinārijas jomā (kodificēta versija) [COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0464/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0592).


3.10. Medaļas un žetoni, kas līdzīgi euro monētām * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām [COM(2008)0514 VOL.I - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Eoin Ryan (A6-0469/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0593).


3.11. Medaļas un žetoni, kas līdzīgi euro monētām (attiecināšana uz neiesaistītajām dalībvalstīm)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2183/2004, ar ko uz neiesaistītajām dalībvalstīm attiecina Regulu (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām [COM(2008)0514 VOL.II - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Eoin Ryan (A6-0470/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0594).


3.12. Budžeta grozījuma Nr. 9/2008 projekts (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. gada budžeta grozījuma Nr. 9/2008 projektu - III iedaļa - Komisija [16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0595).


3.13. Mērvienības ***II (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar kuru groza Padomes Direktīvu 80/181/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām [11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Arlene McCarthy (A6-0476/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināta par apstiprinātu (P6_TA(2008)0596).


3.14. Tūrisma ietekmes reģionālās attīstības aspekti piekrastes reģionos (balsošana)

Ziņojums par tūrisma ietekmes reģionālās attīstības aspektiem piekrastes reģionos [2008/2132(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Jamila Madeira (A6-0442/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0597).


3.15. Plašsaziņas līdzekļu lietotprasme digitālā pasaulē (balsošana)

Ziņojums par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi digitālajā vidē [2008/2129(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Christa Prets (A6-0461/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0598).


3.16. Eiropas Izglītības fonds (pārstrādāta redakcija) ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu (pārstrādāta redakcija) [11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Bernard Lehideux (A6-0473/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināta par apstiprinātu (P6_TA(2008)0599).


3.17. Atsevišķu tiesību aktu pielāgošana Lēmumam 1999/468/EK - pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai (ceturtā daļa) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, lai pielāgotu tos Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru - pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai - ceturtā daļa [COM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A6-0301/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza divus paziņojumus.

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0600).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0600).


3.18. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Padomes Lēmumu 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās [COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0601).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0601).


3.19. Eiropas Uzņēmumu padome (pārstrādāta redakcija) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (pārstrādāta redakcija) [COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0602).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0602).

Par balsojumu uzstājās:

Uzstājās Philip Bushill-Matthews (referents), lai precizētu to, kādi pienākumi, viņaprāt, ir jāpilda referentam, piedaloties trialoga procesā.


3.20. Ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteikumu un nosacījumu vienkāršošanu ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem Kopienā [COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Heide Rühle (A6-0410/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0603).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0603).


3.21. Mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājums ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai [COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Matthias Groote (A6-0329/2008).


(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0604).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0604).


3.22. ERAF, ESF un Kohēzijas fonds (projekti, no kuriem gūst ienākumus) *** (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0605).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


3.23. Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība *(balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību [COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0606).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0606).

Par balsojumu uzstājās:

Giuseppe Gargani (referents) ierosināja mutiskus grozījumus grozījumiem Nr. 62, 65 un 75, un tos iekļāva.

Pirms galīgā balsojuma Giuseppe Gargani lūdza Komisiju precizēt savu nostāju, ko Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) arī izdarīja.

Pēc galīgā balsojuma Giuseppe Gargani nolasīja šādu politisko deklarāciju:

„Eiropas Parlaments un Padome, neskarot budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras, uzskata, ka pāreja uz reģistrēto deputātu palīgu jauno nodarbināšanas kārtību pati par sevi bez indeksācijas nenozīmē līdzekļu palielinājumu Eiropas Parlamentam paredzētajā Eiropas Savienības vispārējā budžeta iedaļā par parlamentāro palīdzību salīdzinājumā ar šim nolūkam paredzēto līdzekļu apjomu 2008. gada budžetā.

Eiropas Parlaments atgādina Eiropas Parlamenta Prezidija 2008. gada 17. jūlijā pieņemto Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumu 69. panta 2. punktu, kas paredz, ka deputātu palīgiem paredzēto līdzekļu daudzumu var katru gadu indeksēt Parlamenta Prezidijs.

Eiropas Parlaments un Padome vienojas, ka gadījumā, ja Komisija saskaņā ar Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 96. panta 11. punktu ierosinātu koriģēt iemaksas bezdarba apdrošināšanas shēmā, tajā iekļaujot reģistrētos deputātu palīgus, nepieciešamos Eiropas Parlamenta maksājumus finansē no atbilstīgas budžeta pozīcijas un maksā no kopējām apropriācijām, kas piešķirtas Eiropas Parlamentam paredzētajā budžeta iedaļā.

Eiropas Parlaments un Padome norāda, ka atbilstīgi EK līguma 248. panta 4. punkta otrajai daļai Revīzijas palāta var jebkurā laikā iesniegt apsvērumus par konkrētiem jautājumiem īpašu pārskatu formā vai iesniegt atzinumus pēc citu Kopienas iestāžu lūguma.

Eiropas Parlaments apņemas apspriesties ar reģistrēto deputātu palīgu topošo pārstāvības iestādi par visiem grozījumiem, kas tiks izdarīti Eiropas Kopienas pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 125. panta 1. punktā minētajā iekšējā lēmumā.

Sēdes vadītājs pauda atzinību par balsojuma rezultātu.

Monica Frassoni pievienojās viņa teiktajam.


3.24. Tehniskie noteikumi par riska pārvaldību (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 81. pantu iesniegusi ECON komiteja par projektu Komisijas direktīvai, ar ko groza atsevišķus pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/48/EK attiecībā uz tehniskiem noteikumiem par riska pārvaldību (B6-0623/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās Othmar Karas (ECON komiteja).

Pieņemts (P6_TA(2008)0607).


3.25. Uzziņu sabiedrību maldinošā darbība (balsošana)

Ziņojums par uzziņu sabiedrību maldinošo darbību (lūgumraksti Nr. 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 un citi) [2008/2126(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Simon Busuttil (A6-0446/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0608).

°
° ° °

Uzstājās Christopher Beazley, lai uzdotu jautājumu Margot Wallström, uz kuru viņa atbildēja.


4. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Philip Bushill-Matthews ziņojums - A6-0454/2008: Hubert Pirker.

Giuseppe Gargani ziņojums - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure un Ingeborg Gräßle.

Simon Busuttil ziņojums - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka un Richard Corbett.

Gérard Deprez ziņojums - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris.


5. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Othmar Karas darīja zināmu, ka viņam nav līdzi balsošanas kartes un ka viņš vēlas balsot saskaņā ar PPE-DE grupas sarakstu.

James Nicholson darīja zināmu, ka viņš ir piedalījies sēdē, bet nav balsojis par Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) un Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008) ziņojumiem.

Johan Van Hecke darīja zināmu, ka viņa balsošanas karte nedarbojās, balsojot par Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008) un Christa Prets (A6-0461/2008) ziņojumiem.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.50 un atsākta plkst. 10.00.)

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

6. 2008. gada 11. un 12. decembra Eiropadomes rezultāti - Francijas prezidentūras darbības pusgads (debates)

Eiropadomes ziņojums un Komisijas paziņojums: 2008. gada 11. un 12. decembra Eiropadomes rezultāti.

Padomes pašreizējās prezidentvalsts paziņojums: Francijas prezidentūras darbības pusgads.

Nicolas Sarkozy (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) iepazīstināja ar Eiropadomes ziņojumu par Eiropadomes 11. un 12. decembra sanāksmes rezultātiem un kā Padomes pašreizējais priekšsēdētājs sniedza paziņojumu par Francijas prezidentūras darbības pusgadu.

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, kurā sveica jauno Francijas valsts sekretāru Eiropas lietās Bruno Le Maire, un apliecināja cieņu viņa priekšgājēja Jean Pierre Jouyet paveiktajam. Sēdes vadītājs apliecināja cieņu arī Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja no 1994. līdz 1997. gadam Klaus Hänsch darbībai sakarā ar viņa dzimšanas dienu.

José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu par Eiropadomes darba rezultātiem.

Uzstājās Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage IND/DEM grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Martin Schulz ar personisku paziņojumu par Nigel Farage uzstāšanos, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Ian Hudghton, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Bernard Wojciechowski, Sylwester Chruszcz, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen un Nicolas Sarkozy.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Kathy Sinnott, Peter Baco, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Jean-Marie Cavada, Mogens Camre, Margie Sudre, Robert Goebbels, Andrew Duff, Guntars Krasts, Laima Liucija Andrikienė, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Colm Burke, Richard Corbett, Mario Mauro, Proinsias De Rossa, Simon Busuttil, Jo Leinen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gary Titley, Elmar Brok, Adrian Severin, Andrzej Jan Szejna un Véronique De Keyser.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tunne Kelam, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Carlo Fatuzzo, Mairead McGuinness un Gábor Harangozó.

Uzstājās Bruno Le Maire (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Debates tika slēgtas.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.10 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

7. “Erasmus Mundus” programma (2009-2013) ***I (tiesību akta parakstīšana)

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu.

Uzaicinājis sev pievienoties Ján Figeľ (Komisijas locekli) un Katerina Batzeli (Kultūras komitejas priekšsēdētāju), sēdes vadītājs kopā ar Bruno Le Maire (Padomes pašreizējo priekšsēdētāju) parakstīja Padomes 2008. gada 16. decembrī pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko ievieš programmu, kas vajadzīga, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti un veicinātu starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešām valstīm (“Erasmus Mundus”) (2009-2013).


SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Bernd Posselt informēja par to, ka viņš bija klāt, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Uzstājās Nigel Farage ar personisku paziņojumu par Martin Schulz teikto saistībā ar debatēm par Eiropadomes 2008. gada 11. un 12. decembra sanāksmes rezultātiem un Francijas prezidentūras darbības pusgadu (2008. gada 16. decembra protokola 6. punkts) un Martin Schulz par šo uzstāšanos.


9. Klimata pārmaiņas un enerģētika (ievads)

Jean-Louis Borloo (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), Stavros Dimas (Komisijas loceklis) un Andris Piebalgs (Komisijas loceklis) iepazīstināja ar debatēm par ziņojumiem A6-0369/2008, A6-0406/2008, A6-0411/2008, A6-0414/2008, A6-0496/2007 un A6-0419/2008.


10. No atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūta enerģija ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu [COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Claude Turmes (A6-0369/2008).

Claude Turmes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jean-Louis Borloo (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Uzstājās Béla Glattfelder (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Mariela Velichkova Baeva (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Anders Wijkman (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs) un Inés Ayala Sender (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja).

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Samuli Pohjamo (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Csaba Sándor Tabajdi (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Werner Langen PPE-DE grupas vārdā, Britta Thomsen PSE grupas vārdā, Fiona Hall ALDE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā, Umberto Guidoni GUE/NGL grupas vārdā, Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Roberts Zīle, Roger Helmer, Reino Paasilinna, Mieczysław Edmund Janowski, Luca Romagnoli, Teresa Riera Madurell un Inese Vaidere.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Czesław Adam Siekierski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Silvia-Adriana Ţicău un Gyula Hegyi.

Uzstājās Claude Turmes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. decembra protokola 5.1. punkts.


11. Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēma ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai pilnveidotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu [COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Avril Doyle (A6-0406/2008).

Avril Doyle iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jean-Louis Borloo (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Corien Wortmann-Kool (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Elisa Ferreira (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Lena Ek (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), John Bowis PPE-DE grupas vārdā un Linda McAvan PSE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Lena Ek ALDE grupas vārdā, Caroline Lucas Verts/ALE grupas vārdā, Salvatore Tatarella UEN grupas vārdā, Jens Holm GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola un Christofer Fjellner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies un Bart Staes.

Uzstājās Avril Doyle.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. decembra protokola 5.2. punkts.


12. Kopīgi centieni siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam [COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Satu Hassi (A6-0411/2008).

Satu Hassi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jean-Louis Borloo (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Cornelis Visser (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs) un Sepp Kusstatscher (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Robert Goebbels (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Antonio De Blasio (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Péter Olajos PPE-DE grupas vārdā, Edite Estrela PSE grupas vārdā, Johannes Lebech ALDE grupas vārdā, Liam Aylward UEN grupas vārdā, Roberto Musacchio GUE/NGL grupas vārdā, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Anni Podimata un Justas Vincas Paleckis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock un Anders Wijkman.

Uzstājās Satu Hassi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. decembra protokola 5.3. punkts.


13. Ģeoloģiskā oglekļa dioksīda uzglabāšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ģeoloģisko oglekļa dioksīda uzglabāšanu un Padomes Direktīvu 85/337/EEK un 96/61/EK, Direktīvu 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK un Regulas (EK) Nr. 1013/2006 grozīšanu [COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Chris Davies (A6-0414/2008).

Chris Davies iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jean-Louis Borloo (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Françoise Grossetête (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā, Evangelia Tzampazi PSE grupas vārdā, Anne Laperrouze ALDE grupas vārdā, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE grupas vārdā, Bairbre de Brún GUE/NGL grupas vārdā, Hanne Dahl IND/DEM grupas vārdā, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek un Silvia-Adriana Ţicău.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski un Rebecca Harms.

Uzstājās Chris Davies.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. decembra protokola 5.4. punkts.


14. Autotransporta līdzekļos un iekšējo ūdensceļu kuģos lietojamās degvielas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kontrole un samazināšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām un ievieš mehānismu autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kontrolei un samazināšanai, groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās degvielas specifikācijām, kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 93/12/EEK [COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Dorette Corbey (A6-0496/2007).

Dorette Corbey iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jean-Louis Borloo (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Pilar Ayuso PPE-DE grupas vārdā un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Neil Parish, Claude Turmes un Kathy Sinnott.

Uzstājās Dorette Corbey.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. decembra protokola 5.5. punkts.


15. Emisijas standarti jauniem pasažieru automobiļiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju mazināšanai no vieglajiem automobiļiem, nosaka emisijas standartus jauniem pasažieru automobiļiem [COM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Guido Sacconi (A6-0419/2008).

Guido Sacconi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jean-Louis Borloo (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Werner Langen (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Martin Callanan PPE-DE grupas vārdā, Pierre Pribetich PSE grupas vārdā, Jorgo Chatzimarkakis ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Alessandro Foglietta UEN grupas vārdā, Jens Holm GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki un Juan Fraile Cantón.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis un Carl Schlyter.

Uzstājās Guido Sacconi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. decembra protokola 5.6. punkts.


16. Klimata pārmaiņas un enerģētika (noslēgums)

Jean-Louis Borloo (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), Stavros Dimas (Komisijas loceklis) un Andris Piebalgs (Komisijas loceklis) noslēdza debates par klimata pārmaiņu un enerģētikas ziņojumiem.

Uzstājās Marios Matsakis, kurš pauda nožēlu par slikto apmeklētību plenārsēžu zālē debašu beigās (sēdes vadītājs pievienojās viņa teiktajam).


17. Parlamenta sastāvs

Karin Scheele ir rakstiski paziņojusi par atkāpšanos no Parlamenta deputātes pienākumu pildīšanas, sākot ar 11. decembris 2008

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments paziņo, ka ir radusies brīva vieta, sākot no šā datuma.

Austrijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Maria Berger ir iecelta par Parlamenta deputāti Karin Scheele vietā, sākot ar 11. decembris 2008

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Maria Berger pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās, un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības, ja viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem ar deputāta mandātu nesavienojamu amatu.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.20 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

18. Likumdošanas process saistībā ar trešo tiesību aktu paketi enerģētikas jomā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0120/2008) kuru uzdeva Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan un Atanas Paparizov PSE grupas vārdā, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark un Jerzy Buzek PPE-DE grupas vārdā, Padomei: Likumdošanas procesa turpināšana un savlaicīga pabeigšana saistībā ar Trešo enerģētikas paketi (B6-0493/2008).

Atanas Paparizov un Gunnar Hökmark izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Jean-Louis Borloo (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Uzstājās Angelika Niebler PPE-DE grupas vārdā, Atanas Paparizov PSE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā un Jerzy Buzek.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Reinhard Rack un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Jean-Louis Borloo un Andris Piebalgs.

Debates tika slēgtas.


19. Ceļu satiksmes drošības noteikumu pārrobežu piemērošana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko veicina ceļu satiksmes drošības noteikumu pārrobežu izpildi [COM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008).

Inés Ayala Sender iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Brigitte Fouré PPE-DE grupas vārdā, Silvia-Adriana Ţicău PSE grupas vārdā, Bilyana Ilieva Raeva ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Sebastiano (Nello) Musumeci UEN grupas vārdā, Luís Queiró, Robert Evans, Reinhard Rack, Bogusław Liberadzki un Justas Vincas Paleckis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová un Marios Matsakis.

Uzstājās Antonio Tajani un Inés Ayala Sender.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. decembra protokola 5.8. punkts.


20. Vērtspapīru norēķini un finanšu nodrošinājuma līgumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz saistītām sistēmām un kredītprasībām groza Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās un Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008).

Piia-Noora Kauppi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Uzstājās Aloyzas Sakalas (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Othmar Karas PPE-DE grupas vārdā, Pervenche Berès PSE grupas vārdā un Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dragoş Florin David un Zuzana Roithová.

Uzstājās Charlie McCreevy un Piia-Noora Kauppi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 18. decembra protokola 6.14. punkts.


21. Noguldījumu garantiju sistēmas attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas aizkavējumu ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas aizkavējumu [COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Christian Ehler (A6-0494/2008).

Christian Ehler iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Uzstājās Cornelis Visser PPE-DE grupas vārdā, Pervenche Berès PSE grupas vārdā, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Ján Hudacký un Colm Burke.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Othmar Karas un Margarita Starkevičiūtė.

Uzstājās Charlie McCreevy un Christian Ehler.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 18. decembra protokola 6.15. punkts.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 416.252/OJME).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.25.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika