Index 
Notulen
PDF 247kWORD 167k
Dinsdag 16 december 2008 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Stemmingen
  
3.1.Protocol bij de euromediteranne overeenkomst EG/Marokko in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.2.Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Albanië in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.3.Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Kroatië in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.4.Overeenkomst EG/India inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.5.Bescherming van de euro tegen valsemunterij * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.6.Uitbreiding van maatregelen ter bescherming van de euro tegen valsemunterij, tot die lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.7.Waarborgen die worden verlangd van vennootschappen voor de bescherming van belangen van deelnemers in deze vennootschappen en van derden (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.8.Belastingvrijstelling voor persoonlijke goederen afkomstig uit een lidstaat (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.9.Uitgaven op veterinair gebied (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.10.Op euromunten lijkende medailles en penningen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.11.Op euromunten lijkende medailles en penningen (toepassing van de verordening op niet-deelnemende lidstaten)
  
3.12.Gewijzigde begroting nr. 9/2008 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.13.Meeteenheden ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
3.14.Impact van toerisme op kustregio's (stemming)
  
3.15.Mediageletterdheid in een digitale wereld (stemming)
  
3.16.Oprichting van een Europese Stichting voor opleiding (herschikking) ***II (stemming)
  
3.17.Aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, van een aantal besluiten - Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (Deel vier) ***I (stemming)
  
3.18.Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken ***I (stemming)
  
3.19.Europese ondernemingsraad (herschikking) ***I (stemming)
  
3.20.Overdracht van defensiegerelateerde producten ***I (stemming)
  
3.21.Typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren ***I (stemming)
  
3.22.EFRO, ESF, Cohesiefonds (inkomstengenererende projecten) *** (stemming)
  
3.23.Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen *(stemming)
  
3.24.Technische voorschriften inzake risicobeheer (stemming)
  
3.25.Bedrijven die misleidende gegevensbankdiensten aanbieden (stemming)
 4.Stemverklaringen
 5.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 6.Resultaten van de Europese Raad van 11 en 12 december 2008 - Activiteitensemester van het Frans voorzitterschap (debat)
 7.Programma Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (ondertekening van het besluit)
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Klimaatverandering en energie (inleiding)
 10.Energie uit hernieuwbare bronnen ***I (debat)
 11.Handel in broeikasgasemissierechten ***I (debat)
 12.Lastenverdeling bij de terugdringing van de broeikasgasemissies ***I (debat)
 13.Geologische opslag van kooldioxide ***I (debat)
 14.Monitoring en vermindering van broeikasgassen afkomstig van brandstoffen (wegvervoer en binnenvaart) ***I (debat)
 15.Emissienormen voor nieuwe personenauto's ***I (debat)
 16.Klimaatverandering en energie (conclusie)
 17.Samenstelling Parlement
 18.Wetgevingsproces met betrekking tot het derde energiepakket (debat)
 19.Grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid ***I (debat)
 20.Effectentransacties en financiëlezekerheidsovereenkomsten ***I (debat)
 21.Depositogarantiestelsels: dekking en uitbetalingstermijn ***I (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Daniel Hannan over het komend voorzitterschap van de Tsjechische Republiek en het Verdrag van Lissabon.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I. Zimbabwe

- Marios Matsakis, Marco Cappato, Thierry Cornillet en Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, over Zimbabwe (B6-0628/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson en Emilio Menéndez del Valle, namens de PSE-Fractie, over de situatie in Zimbabwe (B6-0633/2008);

- Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, over Zimbabwe (B6-0634/2008);

- Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, over Zimbabwe (B6-0639/2008);

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Zimbabwe (B6- 642/2008);

- Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, over Zimbabwe (B6-0643/2008);

II. Nicaragua

- Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis en Marco Cappato, namens de ALDE-Fractie, over Nicaragua (B6-0629/2008)

- Pasqualina Napoletano en Raimon Obiols i Germà, namens de PSE-Fractie, over de situatie in Nicaragua (B6-0631/2008);

- Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie, over Nicaragua (B6-0635/2008);

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Nicaragua (B6-0637/2008);

- Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over Nicaragua (B6-0640/2008);

- José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, over agressie tegen verdedigers van de mensenrechten, de openbare vrijheden en de democratie in Nicaragua (B6-0644/2008);

III. Rusland: agressie tegen verdedigers van de mensenrechten en het proces over de moord op Anna Politkovskaja

- Toomas Savi, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over Rusland: agressie tegen verdedigers van de mensenrechten en het proces van de vermeende moordenaars van Anna Politkovskaya (B6-0630/2008);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Józef Pinior en Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie, over Rusland: agressie tegen verdedigers van de mensenrechten en het proces over de moord op Anna Politkovskaya (B6-0632/2008);

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de recente agressie tegen verdedigers van de mensenrechten in Rusland (B6-0636/2008);

- Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms en Milan Horáček, namens de Verts/ALE-Fractie, over agressie tegen verdedigers van de mensenrechten in Rusland en het proces over de moord op Anna Politkovskaya (B6-0641/2008);

- Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Christopher Beazley, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke, Charles Tannock en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over agressie tegen verdedigers van de mensenrechten in Rusland en het proces over de moord op Anna Politkovskaya (B6-0645/2005);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over Rusland: agressie tegen verdedigers van de mensenrechten en het proces over de moord op Anna Politkovskaya B6-0646/2008);

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


3. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


3.1. Protocol bij de euromediteranne overeenkomst EG/Marokko in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie [13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0584)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


3.2. Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Albanië in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [7999/2008 - COM(2008)0139 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0585)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


3.3. Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Kroatië in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [15019/2008 - COM(2007)0612 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0586)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


3.4. Overeenkomst EG/India inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten [COM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0587)


3.5. Bescherming van de euro tegen valsemunterij * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (Hernieuwde raadpleging) [14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0588)


3.6. Uitbreiding van maatregelen ter bescherming van de euro tegen valsemunterij, tot die lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1339/2001 houdende uitbreiding van de werking van Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij, tot die lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen [14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0589)


3.7. Waarborgen die worden verlangd van vennootschappen voor de bescherming van belangen van deelnemers in deze vennootschappen en van derden (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad strekkende tot het coördineren van de waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 48, tweede alinea, van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (gecodificeerde versie) [COM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0465/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0590)


3.8. Belastingvrijstelling voor persoonlijke goederen afkomstig uit een lidstaat (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij definitief binnenbrengen uit een lidstaat van persoonlijke goederen door particulieren (gecodificeerde versie) [COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0466/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0591)


3.9. Uitgaven op veterinair gebied (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (gecodificeerde versie) [COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0464/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0592)


3.10. Op euromunten lijkende medailles en penningen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen [COM(2008)0514 VOL.I - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0593)


3.11. Op euromunten lijkende medailles en penningen (toepassing van de verordening op niet-deelnemende lidstaten)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2183/2004 tot uitbreiding van de toepassing van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen tot de niet-deelnemende lidstaten [COM(2008)0514 VOL.II - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0594)


3.12. Gewijzigde begroting nr. 9/2008 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008
Afdeling III − Commissie [16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemmingAangenomen (P6_TA(2008)0595)


3.13. Meeteenheden ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden [11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Arlene McCarthy (A6-0476/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2008)0596)


3.14. Impact van toerisme op kustregio's (stemming)

Verslag over de impact van het toerisme op kustregio's: aspecten van regionale ontwikkeling [2008/2132(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0597)


3.15. Mediageletterdheid in een digitale wereld (stemming)

Verslag over mediageletterdheid in de digitale wereld [2008/2129(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Christa Prets (A6-0461/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0598)


3.16. Oprichting van een Europese Stichting voor opleiding (herschikking) ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting voor opleiding (herschikking) [11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2008)0599)


3.17. Aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, van een aantal besluiten - Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (Deel vier) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft - Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing - Deel vier [COM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A6-0301/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie) legt twee verklaringen af.

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0600)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen zoals gewijzigd (P6_TA(2008)0600)


3.18. Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2001/470/EG van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken [COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0601)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0601)


3.19. Europese ondernemingsraad (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (herschikking) [COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0602)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0602)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Philip Bushill-Matthews (rapporteur) wees op de rol die de rapporteur zijns inziens in het kader van de trialoog zou moeten spelen.


3.20. Overdracht van defensiegerelateerde producten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap [COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Heide Rühle (A6-0410/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0603)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0603)


3.21. Typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie [COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Matthias Groote (A6-0329/2008)


(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0604)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0604)


3.22. EFRO, ESF, Cohesiefonds (inkomstengenererende projecten) *** (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat bepaalde inkomstengenererende projecten betreft [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0605)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


3.23. Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen *(stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen [COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0606)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0606)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Giuseppe Gargani (rapporteur) diende mondelinge amendementen in op de amendementen 62, 65 en 75, die in aanmerking werden genomen.

Vóór de eindstemming verzocht Giuseppe Gargani de Commissie haar standpunt toe te lichten, hetgeen Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie) deed.

Na de eindstemming las Giuseppe Gargani onderstaande beleidsverklaring voor:

Onverminderd de bevoegdheden van de begrotingsautoriteit komen het Europees Parlement en de Raad overeen dat de overgang naar de nieuwe regeling voor geaccrediteerde parlementaire medewerkers op zich niet zal leiden tot een verhoging van de kredieten die zijn ingeschreven in de afdeling van de algemene begroting van de Europese Unie die op het Europees Parlement betrekking heeft en die dienen ter dekking van de parlementaire medewerkers, in vergelijking met de kredieten die met dit doel zijn ingeschreven in de begroting 2008, met uitzondering van de indexering.

Het Europees Parlement wijst erop dat artikel 69, lid 2, van de op 17 juli 2008 door het Bureau vastgestelde bepalingen ter uitvoering van het Statuut van de leden bepaalt dat het bedrag dat voor alle parlementaire medewerkers wordt uitgetrokken in voorkomend geval jaarlijks door het Bureau wordt geïndexeerd.

Het Europees Parlement en de Raad komen overeen dat, wanneer de Commissie tot de conclusie komt dat overeenkomstig artikel 96, lid 11, van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden een aanpassing van de bijdrage noodzakelijk is, omdat geaccrediteerde parlementaire medewerkers ook onder het werkloosheidsverzekeringsstelsel vallen, de daartoe benodigde middelen moeten worden gefinancierd via een specifieke begrotingslijn en moeten worden betaald uit het totaalbedrag aan kredieten dat voor de begrotingsafdeling van het Europees Parlement is uitgetrokken.

Het Europees Parlement en de Raad wijzen erop dat de Rekenkamer overeenkomstig artikel 248, lid 4, tweede alinea, van het EG-Verdrag te allen tijde met betrekking tot bijzondere vraagstukken opmerkingen kan maken, met name in de vorm van speciale verslagen, of op verzoek van een van de overige instellingen van de Gemeenschap adviezen kan uitbrengen.

Het Parlement verbindt zich ertoe het orgaan dat de geaccrediteerde parlementaire medewerkers zal gaan vertegenwoordigen, te raadplegen inzake alle wijzigingen die zullen worden aangebracht in het in artikel 125, lid 1, van de RAP genoemd intern besluit.»

De Voorzitter zei verheugd te zijn over de afloop van de stemming.

Monica Frassoni sloot zich aan bij deze woorden.


3.24. Technische voorschriften inzake risicobeheer (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend door de Commissie ECON overeenkomstig artikel 81 van het Reglement, over het voorstel voor een richtlijn van de Commissie tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad voor wat een aantal technische voorschriften inzake risicobeheer betreft (B6-0623/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas (Commissie ECON)

Aangenomen (P6_TA(2008)0607)


3.25. Bedrijven die misleidende gegevensbankdiensten aanbieden (stemming)

Verslag over het verslag over bedrijven die misleidende gegevensbankdiensten aanbieden (verzoekschriften nrs. 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 en andere) [2008/2126(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0608)

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Christopher Beazley die Margot Wallström een vraag stelt, welke zij beantwoordt.


4. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Philip Bushill-Matthews - A6-0454/2008: Hubert Pirker

Verslag Giuseppe Gargani - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure en Ingeborg Gräßle

Verslag Simon Busuttil - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka en Richard Corbett

Verslag Gérard Deprez - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris


5. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Othmar Karas heeft laten weten dat hij zijn stemkaart niet bij zich had en dat hij op dezelfde wijze als de PPE-DE-Fractie had willen stemmen.

James Nicholson heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, maar niet had gestemd over de verslagen van Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) en Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Johan Van Hecke heeft laten weten dat zijn stemkaart niet werkte bij de stemmingen over de verslagen Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008) en Christa Prets (A6-0461/2008).


(De vergadering wordt om 09.50 uur onderbroken en om 10.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

6. Resultaten van de Europese Raad van 11 en 12 december 2008 - Activiteitensemester van het Frans voorzitterschap (debat)

Verslag van de Europese Raad en verklaring van de Commissie: Resultaten van de Europese Raad van 11 en 12 december 2008

Verklaring van de fungerend voorzitter van de Raad: Activiteitensemester van het Frans voorzitterschap

Nicolas Sarkozy (fungerend voorzitter van de Raad) brengt verslag uit over de resultaten van de Europese Raad van 11 en 12 december en legt in zijn hoedanigheid van fungerend voorzitter van de Raad een verklaring af over het activiteitensemester van het Frans voorzitterschap.

De Voorzitter legt een korte verklaring af waarin hij Bruno Le Maire, de nieuwe staatssecretaris voor Europese Zaken van Frankrijk, verwelkomt en zijn voorganger, Jean Pierre Jouyet, dankt voor zijn inzet. Voorts memoreert hij de inzet van Klaus Hänsch, Voorzitter van het Europees Parlement van 1994 t/m 1997, ter gelegenheid van diens verjaardag.

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt een verklaring af over de resultaten van de Europese Raad.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Martin Schulz, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Nigel Farage, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Ian Hudghton, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Bernard Wojciechowski, Sylwester Chruszcz, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen en Nicolas Sarkozy.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Kathy Sinnott, Peter Baco, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Jean-Marie Cavada, Mogens Camre, Margie Sudre, Robert Goebbels, Andrew Duff, Guntars Krasts, Laima Liucija Andrikienė, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Colm Burke, Richard Corbett, Mario Mauro, Proinsias De Rossa, Simon Busuttil, Jo Leinen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gary Titley, Elmar Brok, Adrian Severin, Andrzej Jan Szejna en Véronique De Keyser.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tunne Kelam, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Carlo Fatuzzo, Mairead McGuinness en Gábor Harangozó.

Het woord wordt gevoerd door Bruno Le Maire (fungerend voorzitter van de Raad) en Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 14.10 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

7. Programma Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (ondertekening van het besluit)

De Voorzitter legt een korte verklaring af.

Na Ján Figeľ (lid van de Commissie) en Katerina Batzeli (voorzitter van de Commissie CULT) te hebben verzocht zich bij hem te voegen, gaat de Voorzitter tezamen met Bruno Le Maire (fungerend voorzitter van de Raad) over tot de ondertekening van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een actieprogramma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (Erasmus Mundus) (2009-2013), dat op 16.12.2008 door de Raad is vastgesteld.


VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Bernd Posselt heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Nigel Farage voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Martin Schulz tijdens het debat over de resultaten van de Europese Raad van 11 en 12 december 2008 en het activiteitensemester van het Frans voorzitterschap (punt 6 van de notulen van 16.12.2008) en Martin Schulz over de woorden van voorgaande spreker.


9. Klimaatverandering en energie (inleiding)

Jean-Louis Borloo (fungerend voorzitter van de Raad), Stavros Dimas (lid van de Commissie) en Andris Piebalgs (lid van de Commissie) leiden het debat in over de verslagen A6-0369/2008, A6-0406/2008, A6-0411/2008, A6-0414/2008, A6-0496/2007 en A6-0419/2008.


10. Energie uit hernieuwbare bronnen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen [COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Claude Turmes (A6-0369/2008)

Claude Turmes leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Louis Borloo (fungerend voorzitter van de Raad) en Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Béla Glattfelder (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Mariela Velichkova Baeva (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Anders Wijkman (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI) en Inés Ayala Sender (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN).

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Samuli Pohjamo (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Csaba Sándor Tabajdi (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Werner Langen, namens de PPE-DE-Fractie, Britta Thomsen, namens de PSE-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Umberto Guidoni, namens de GUE/NGL-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Roberts Zīle, Roger Helmer, Reino Paasilinna, Mieczysław Edmund Janowski, Luca Romagnoli, Teresa Riera Madurell en Inese Vaidere.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Silvia-Adriana Ţicău en Gyula Hegyi.

Het woord wordt gevoerd door Claude Turmes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 17.12.2008.


11. Handel in broeikasgasemissierechten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden [COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Louis Borloo (fungerend voorzitter van de Raad) en Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Corien Wortmann-Kool (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Elisa Ferreira (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Lena Ek (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, en Linda McAvan, namens de PSE-Fractie.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie, Salvatore Tatarella, namens de UEN-Fractie, Jens Holm, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola en Christofer Fjellner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies en Bart Staes.

Het woord wordt gevoerd door Avril Doyle.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 17.12.2008.


12. Lastenverdeling bij de terugdringing van de broeikasgasemissies ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies terug te dringen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het terugdringen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen [COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Satu Hassi (A6-0411/2008)

Satu Hassi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Louis Borloo (fungerend voorzitter van de Raad) en Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cornelis Visser (rapporteur voor advies van de Commissie ECON) en Sepp Kusstatscher (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL).

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Robert Goebbels (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Antonio De Blasio (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Péter Olajos, namens de PPE-DE-Fractie, Edite Estrela, namens de PSE-Fractie, Johannes Lebech, namens de ALDE-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Anni Podimata en Justas Vincas Paleckis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock en Anders Wijkman.

Het woord wordt gevoerd door Satu Hassi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 17.12.2008.


13. Geologische opslag van kooldioxide ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG en 2006/12/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 [COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Louis Borloo (fungerend voorzitter van de Raad) en Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Karsten Friedrich Hoppenstedt, namens de PPE-DE-Fractie, Evangelia Tzampazi, namens de PSE-Fractie, Anne Laperrouze, namens de ALDE-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, Hanne Dahl, namens de IND/DEM-Fractie, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek en Silvia-Adriana Ţicău.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski en Rebecca Harms.

Het woord wordt gevoerd door Chris Davies.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 17.12.2008.


14. Monitoring en vermindering van broeikasgassen afkomstig van brandstoffen (wegvervoer en binnenvaart) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificaties van benzine, dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van een mechanisme om de uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van brandstoffen voor het wegvervoer te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van door binnenschepen gebruikte brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EG [COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

Dorette Corbey leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Louis Borloo (fungerend voorzitter van de Raad) en Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pilar Ayuso, namens de PPE-DE-Fractie, en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Neil Parish, Claude Turmes en Kathy Sinnott.

Het woord wordt gevoerd door Dorette Corbey.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 17.12.2008.


15. Emissienormen voor nieuwe personenauto's ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's, in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken [COM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Guido Sacconi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Louis Borloo (fungerend voorzitter van de Raad) en Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Martin Callanan, namens de PPE-DE-Fractie, Pierre Pribetich, namens de PSE-Fractie, Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Alessandro Foglietta, namens de UEN-Fractie, Jens Holm, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki en Juan Fraile Cantón.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis en Carl Schlyter.

Het woord wordt gevoerd door Guido Sacconi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 17.12.2008.


16. Klimaatverandering en energie (conclusie)

Jean-Louis Borloo (fungerend voorzitter van de Raad), Stavros Dimas (lid van de Commissie) en Andris Piebalgs (lid van de Commissie) besluiten de debatten over de verslagen over klimaatverandering en energie.

Het woord wordt gevoerd door Marios Matsakis, die betreurt dat er zo weinig leden in de vergaderzaal aanwezig zijn aan het einde van het debat (de Voorzitter sluit zich aan bij deze woorden).


17. Samenstelling Parlement

Karin Scheele heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 11 december 2008.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf die datum vacant is.

De bevoegde Oostenrijkse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Maria Berger tot lid van het Parlement, in de plaats van Karin Scheele, met ingang van 11 december 2008.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, neemt Maria Berger, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


(De vergadering wordt om 20.20 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

18. Wetgevingsproces met betrekking tot het derde energiepakket (debat)

Mondelinge vraag (O-0120/2008) van Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan en Atanas Paparizov, namens de PSE-Fractie, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark en Jerzy Buzek, namens de PPE-DE-Fractie, aan de Raad: Voortzetting en tijdige afronding van het wetgevingsproces voor het derde energiepakket (B6-0493/2008)

Atanas Paparizov en Gunnar Hökmark lichten de mondelinge vraag toe.

Jean-Louis Borloo (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Angelika Niebler, namens de PPE-DE-Fractie, Atanas Paparizov, namens de PSE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, en Jerzy Buzek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Reinhard Rack en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Louis Borloo en Andris Piebalgs.

Het debat wordt gesloten.


19. Grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter facilitering van de grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid [COM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

Inés Ayala Sender leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Brigitte Fouré, namens de PPE-DE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău, namens de PSE-Fractie, Bilyana Ilieva Raeva, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Sebastiano (Nello) Musumeci, namens de UEN-Fractie, Luís Queiró, Robert Evans, Reinhard Rack, Bogusław Liberadzki en Justas Vincas Paleckis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová en Marios Matsakis.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Inés Ayala Sender.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 17.12.2008.


20. Effectentransacties en financiëlezekerheidsovereenkomsten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

Piia-Noora Kauppi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Aloyzas Sakalas (rapporteur voor advies van de Commissie JURI).

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-DE-Fractie, Pervenche Berès, namens de PSE-Fractie, en Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dragoş Florin David en Zuzana Roithová.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy en Piia-Noora Kauppi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.14 van de notulen van 18.12.2008.


21. Depositogarantiestelsels: dekking en uitbetalingstermijn ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels wat dekking en uitbetalingstermijn betreft [COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Christian Ehler (A6-0494/2008)

Christian Ehler leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cornelis Visser, namens de PPE-DE-Fractie, Pervenche Berès, namens de PSE-Fractie, Sharon Bowles, namens de ALDE-Fractie, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Ján Hudacký en Colm Burke.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Othmar Karas en Margarita Starkevičiūtė.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy en Christian Ehler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.15 van de notulen van 18.12.2008.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 416.252/OJME).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.25 uur gesloten.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid