Indeks 
Protokół
PDF 254kWORD 162k
Wtorek, 16 grudnia 2008 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Głosowanie
  
3.1.Protokół do Układu euro-śródziemnomorskiego WE/Maroko w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.2.Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Albania uwzględniający przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.3.Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Chorwacja w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.4.Umowa WE/Indie dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.5.Ochrona euro przed fałszowaniem * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.6.Środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem dla państw członkowskich, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.7.Gwarancje wymagane w państwach członkowskich od spółek dla ochrony interesów wspólników i osób trzecich (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.8.Zwolnienia podatkowe mające zastosowanie do majątku prywatnego przywożonego z państw członkowskich przez osoby fizyczne (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.9.Wydatki w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.10.Medale i żetony podobne do monet euro * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.11.Medale i żetony podobne do monet euro ( stosowanie rozporządzenia do nieuczestniczących państw członkowskich)
  
3.12.Projekt budżetu korygującego nr 9/2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.13.Jednostki miar ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
3.14.Wpływ turystyki w regionach przybrzeżnych na rozwój regionalny (głosowanie)
  
3.15.Umiejętność korzystania z mediów w świecie cyfrowym (głosowanie)
  
3.16.Europejska Fundacji Kształcenia (przekształcenie) ***II (głosowanie)
  
3.17.Dostosowanie niektórych aktów do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (część czwarta) ***I (głosowanie)
  
3.18.Ustanawienie europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych ***I (głosowanie)
  
3.19.Europejska rada zakładowa (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  
3.20.Transfer produktów związanych z obronnością we Wspólnocie ***I (głosowanie)
  
3.21.Homologacja typu pojazdów silnikowych i silników ***I (głosowanie)
  
3.22.EFRR, EFS i Fundusz Spójności (projekty generujące dochód) *** (głosowanie)
  
3.23.Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich *(głosowanie)
  
3.24.Postanowienia techniczne dotyczące zarządzania ryzykiem (głosowanie)
  
3.25.Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów biznesowych (głosowanie)
 4.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 5.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 6.Wyniki szczytu Rady Europejskiej z dnia 11 i 12 grudnia 2008 r. - Półrocze działań prezydencji francuskiej (debata)
 7.Programme Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (podpisanie aktu)
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Zmiany klimatyczne a energia (wprowadzenie)
 10.Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (debata)
 11.System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych ***I (debata)
 12.Wspólne starania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ***I (debata)
 13.Geologiczne składowanie dwutlenku węgla ***I (debata)
 14.Monitorowanie i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw (transport drogowy i żegluga śródlądowa) ***I (debata)
 15.Normy emisji dla nowych samochodów osobowych ***I (debata)
 16.Zmiany klimatyczne a energia (zakończenie debaty)
 17.Skład Parlamentu
 18.Proces legislacyjny w zakresie trzeciego pakietu energetycznego (debata)
 19.Transgraniczne egzekwowanie prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego ***I (debata)
 20.Transakcje na papierach wartościowych i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych ***I (debata)
 21.Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty ***I (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.

°
° ° °

Głos zabrał Daniel Hannan w sprawie nadchodzącej prezydencji czeskiej w Unii Europejskiej i traktatu z Lizbony.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. Zimbabwe

- Marios Matsakis, Marco Cappato, Thierry Cornillet i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, w sprawie Zimbabwe (B6-0628/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson i Emilio Menéndez del Valle w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Zimbabwe (B6-0633/2008);

- Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Zimbabwe (B6-0634/2008);

- Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Zimbabwe (B6-0639/2008);

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Zimbabwe (B6- 642/2008);

- Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Zimbabwe (B6-0643/2008);

II. Nikaragua

- Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis i Marco Cappato w imieniu grupy ALDE, w sprawie Nikaragui (B6-0629/2008)

- Pasqualina Napoletano i Raimon Obiols i Germà w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Nikaragui (B6-0631/2008);

- Willy Meyer Pleite w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Nikaragui (B6-0635/2008);

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Nikaragui (B6-0637/2008);

- Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Nikaragui (B6-0640/2008);

- José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie aktów agresji wobec obrońców praw człowieka, wolności publicznych i demokracji w Nikaragui (B6-0644/2008);

III. Rosja: akty agresji wobec obrońców praw człowieka i proces w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej

- Toomas Savi, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie Rosji: akty agresji wobec obrońców praw człowieka i proces domniemanych zabójców Anny Politkowskiej (B6-0630/2008);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Józef Pinior i Reino Paasilinna w imieniu grupy PSE, w sprawie Rosji: akty agresji wobec obrońców praw człowieka i proces w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej (B6-0632/2008);

- Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie niedawnych aktów agresji wobec obrońców praw człowieka w Rosji (B6-0636/2008);

- Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms i Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Rosji: akty agresji wobec obrońców praw człowieka i proces w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej (B6-0641/2008);

- Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Christopher Beazley, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke, Charles Tannock i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Rosji: akty agresji wobec obrońców praw człowieka i proces w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej (B6-0645/2005);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie Rosji: akty agresji wobec obrońców praw człowieka i proces w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej (B6-0646/2008).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.


3. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


3.1. Protokół do Układu euro-śródziemnomorskiego WE/Maroko w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0584)

Tym samym Parlament wyraził swoją zgodę.


3.2. Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Albania uwzględniający przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [7999/2008 - COM(2008)0139 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0585)

Tym samym Parlament wyraził swoją zgodę.


3.3. Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Chorwacja w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [15019/2008 - COM(2007)0612 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0586)

Tym samym Parlament wyraził swoją zgodę.


3.4. Umowa WE/Indie dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Indii dotyczącej niektórych aspektów przewozów lotniczych [COM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0587)


3.5. Ochrona euro przed fałszowaniem * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem [14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0588)


3.6. Środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem dla państw członkowskich, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty [14533/2008 - C6-0481/2008 - 2007/0192B(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0589)


3.7. Gwarancje wymagane w państwach członkowskich od spółek dla ochrony interesów wspólników i osób trzecich (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (wersja ujednolicona) [COM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0465/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0590)


3.8. Zwolnienia podatkowe mające zastosowanie do majątku prywatnego przywożonego z państw członkowskich przez osoby fizyczne (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczący dyrektywy Rady w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich (wersja ujednolicona) [COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0466/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0591)


3.9. Wydatki w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona) [COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0464/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0592)


3.10. Medale i żetony podobne do monet euro * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro [COM(2008)0514 VOL.I - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0593)


3.11. Medale i żetony podobne do monet euro ( stosowanie rozporządzenia do nieuczestniczących państw członkowskich)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro [COM(2008)0514 VOL.II - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0594)


3.12. Projekt budżetu korygującego nr 9/2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 9/2008 na rok budżetowy 2008, Sekcja 3 - Komisja [16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniuPrzyjęto (P6_TA(2008)0595)


3.13. Jednostki miar ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar [11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Arlene McCarthy (A6-0476/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 13)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA(2008)0596)


3.14. Wpływ turystyki w regionach przybrzeżnych na rozwój regionalny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu turystyki w regionach przybrzeżnych na rozwój regionalny [2008/2132(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0597)


3.15. Umiejętność korzystania z mediów w świecie cyfrowym (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie umiejętności korzystania z mediów w świecie cyfrowym [2008/2129(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Christa Prets (A6-0461/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0598)


3.16. Europejska Fundacji Kształcenia (przekształcenie) ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (przekształcenie) [11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania” , pkt 14)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA(2008)0599)


3.17. Dostosowanie niektórych aktów do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (część czwarta) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Część czwarta [COM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A6-0301/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 15)

PROJEKT KOMISJI

Margot Wallström (wiceprzewodnicząca Komisji) przedstawiła dwa oświadczenia.

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0600)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w formie poprawionej (P6_TA(2008)0600)


3.18. Ustanawienie europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych [COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 16)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0601)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0601)


3.19. Europejska rada zakładowa (przekształcenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym - (przekształcenie) [COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 17)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0602)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0602)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Głos zabrali: Philip Bushill-Matthews (sprawozdawca) w celu sprecyzowania roli, jaką jego zdaniem powinien odgrywać sprawozdawca w ramach rozmów trójstronnych.


3.20. Transfer produktów związanych z obronnością we Wspólnocie ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia warunków transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie [COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Heide Rühle (A6-0410/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 18)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0603)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0603)


3.21. Homologacja typu pojazdów silnikowych i silników ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów [COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Matthias Groote (A6-0329/2008)


(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 19)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0604)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0604)


3.22. EFRR, EFS i Fundusz Spójności (projekty generujące dochód) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochód [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0605)

Tym samym Parlament wyraził swoją zgodę.


3.23. Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich *(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich [COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 21)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0606)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0606)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Giuseppe Gargani (sprawozdawca) zgłosił poprawki ustne do poprawek 62, 65 oraz 75, które zostały przyjęte.

Przed głosowaniem końcowym Giuseppe Gargani zwrócił się do Komisji o sprecyzowanie jej stanowiska, czego następnie dokonała Margot Wallström (wiceprzewodnicząca Komisji).

Po głosowaniu końcowym Giuseppe Gargani odczytał następującą deklarację polityczną:

«Parlament Europejski i Rada, nie naruszając kompetencji władzy budżetowej, ustalają, że przejście na nowy system dotyczący akredytowanych asystentów parlamentarnych nie pociągnie za sobą zwiększenia środków wpisanych w sekcji budżetu ogólnego Unii Europejskiej odnoszącej się do Parlamentu Europejskiego, przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z pomocą parlamentarną, w stosunku do środków przeznaczonych na ten cel w budżecie 2008 z wyjątkiem indeksacji.

Parlament Europejski przypomina art. 69 ust. 2 przepisów wykonawczych Statutu posłów do Parlamentu Europejskiego, przyjętych przez Prezydium Parlamentu Europejskiego w dniu 17 lipca 2008 r., który przewiduje, że kwota wydatków związanych z wszystkimi asystentami parlamentarnymi może podlegać corocznie indeksacji przez Prezydium Parlamentu.

Parlament Europejski i Rada uzgodniły, że w przypadku, gdyby Komisja zaproponowała – zgodnie z art. 96 ust. 11 Warunków zatrudnienia innych pracowników – dostosowanie składek na system ubezpieczenia od bezrobocia w związku z włączeniem akredytowanych asystentów parlamentarnych do tego systemu, niezbędne płatności dokonywane przez Parlament Europejski powinny być finansowane w obrębie odpowiedniej pozycji budżetowej i wypłacane z łącznej kwoty środków zapisanych w sekcji budżetu dotyczącej Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski i Rada przypominają poza tym, że zgodnie z art. 248 ust. 4 akapit drugi Traktatu WE Trybunał Obrachunkowy może w każdej chwili przedstawiać swoje uwagi, m.in. w postaci specjalnych sprawozdań, na temat szczególnych kwestii lub wydawać opinie na wniosek jednej z pozostałych instytucji Wspólnoty.

Parlament Europejski zobowiązuje się do zasięgania opinii przyszłej instancji reprezentującej akredytowanych asystentów parlamentarnych w sprawie jakichkolwiek zmian dotyczących decyzji wewnętrznej, o której mowa w art. 125 ust. 1 WZIP.»

Przewodniczący wyraził zadowolenie w związku z wynikiem głosowania.

Monica Frassoni przyłączyła się do wyrazów uznania.


3.24. Postanowienia techniczne dotyczące zarządzania ryzykiem (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 81 Regulaminu przez komisję ECON, w sprawie projektu dyrektywy Komisji zmieniającej niektóre załączniki do dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (B6-0623/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Głos zabrał Othmar Karas (komisja ECON)

Przyjęto (P6_TA(2008)0607)


3.25. Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów biznesowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych (petycje 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 i inne) [2008/2126(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0608)

°
° ° °

Głos zabrał Christopher Beazley w celu zadania pytania Margot Wallström, która udzieliła następnie odpowiedzi.


4. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Philip Bushill-Matthews - A6-0454/2008: Hubert Pirker

Sprawozdanie Giuseppe Gargani - A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure i Ingeborg Gräßle

Sprawozdanie Simon Busuttil - A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka i Richard Corbett

Sprawozdanie Gérard Deprez - A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris


5. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania zamieszczane są na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie uaktualniana przez maksymalnie dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Othmar Karas poinformował, że nie ma przy sobie karty do głosowania i że chce głosować zgodnie z listą grupy PPE-DE.

James Nicholson poinformował, że był obecny, lecz że nie głosował nad sprawozdaniami: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) i Diana Wallis (A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Johan Van Hecke poinformował, że jego karta do głosowania nie zadziałała podczas głosowania nad sprawozdaniami: Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila Madeira A6-0442/2008) i Christa Prets (A6-0461/2008).


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 9.50 i wznowione o 10.00.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

6. Wyniki szczytu Rady Europejskiej z dnia 11 i 12 grudnia 2008 r. - Półrocze działań prezydencji francuskiej (debata)

Sprawozdanie Rady Europejskiej i oświadczenie Komisji: Wyniki szczytu Rady Europejskiej z 11 i 12 grudnia 2008 r.

Oświadczenie obecnej Prezydencji Rady: Półrocze działań prezydencji francuskiej

Nicolas Sarkozy (urzędujący przewodniczący Rady) przedstawił sprawozdanie Rady Europejskiej w sprawie wyników szczytu organizowanego w dniach 11 i 12 grudnia, a następnie, jako urzędujący przewodniczący Rady, przedstawił deklarację w sprawie półrocza działań prezydencji francuskiej.

Przewodniczący przedstawił krótkie oświadczenie, w ramach którego powitał nowego francuskiego sekretarza stanu do spraw zagranicznych, Bruno Le Maire'a, i przekazał gratulacje w związku z działaniami podjętymi przez jego poprzednika, Jean Pierre'a Jouyet. Przewodniczący złożył także wyrazy szacunku w odniesieniu do prac Klausa Hänscha, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 1994 1997, w związku z jego urodzinami.

José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) przedstawił oświadczenie w sprawie wyników szczytu Rady Europejskiej.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Martin Schulz, w sprawie osobistej w związku z wypowiedzią Nigel Farage, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Ian Hudghton, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Bernard Wojciechowski, Sylwester Chruszcz, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen i Nicolas Sarkozy.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Kathy Sinnott, Peter Baco, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Jean-Marie Cavada, Mogens Camre, Margie Sudre, Robert Goebbels, Andrew Duff, Guntars Krasts, Laima Liucija Andrikienė, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Werner Langen, Enrique Barón Crespo, Colm Burke, Richard Corbett, Mario Mauro, Proinsias De Rossa, Simon Busuttil, Jo Leinen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gary Titley, Elmar Brok, Adrian Severin, Andrzej Jan Szejna i Véronique De Keyser.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tunne Kelam, Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Carlo Fatuzzo, Mairead McGuinness i Gábor Harangozó.

Głos zabrali: Bruno Le Maire (urzędujący przewodniczący Rady) i Margot Wallström (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.10 i wznowione o godz. 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

7. Programme Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (podpisanie aktu)

Przewodniczący przedstawił krótkie oświadczenie.

Przewodniczący zwrócił się do Jána Figela (członka Komisji) oraz Kateriny Batzeli (przewodniczącej komisji CULT) o przyłączenie się do niego, a następnie, wspólnie z Bruno Le Mairem (urzędującym przewodniczącym Rady), przystąpił do podpisania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań nakierowany na podniesienie jakości kształcenia wyższego oraz propagowanie porozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi (Erasmus Mundus) (2009-2013), przyjętej przez Radę w dniu 16 grudnia 2008 r.


PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

8. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Bernd Posselt powiadomił, że był obecny, jednak jego nazwisko nie widnieje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrał Nigel Farage, w sprawie osobistej, w związku z wypowiedzią Martina Schulza w trakcie dyskusji nad wynikami organizowanego w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r. szczytu Rady Europejskiej i w sprawie półrocza działań prezydencji francuskiej (pkt 6 protokołu z dnia 16.12.2008), oraz Martin Schulz w związku z tą wypowiedzią.


9. Zmiany klimatyczne a energia (wprowadzenie)

Jean-Louis Borloo (urzędujący przewodniczący Rady), Stavros Dimas (członek Komisji) i Andris Piebalgs (członek Komisji) dokonują wprowadzenia do dyskusji w sprawie sprawozdań A6-0369/2008, A6-0406/2008, A6-0411/2008, A6-0414/2008, A6-0496/2007 i A6-0419/2008.


10. Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Claude Turmes (A6-0369/2008)

Claude Turmes przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Jean-Louis Borloo (urzędujący przewodniczący Rady) i Andris Piebalgs (członek Komisji).

Głos zabrali: Béla Glattfelder (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Mariela Velichkova Baeva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Anders Wijkman (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI) i Inés Ayala Sender (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN).

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Samuli Pohjamo (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Csaba Sándor Tabajdi (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Werner Langen w imieniu grupy PPE-DE, Britta Thomsen w imieniu grupy PSE, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL, Jana Bobošíková niezrzeszona, Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Roberts Zīle, Roger Helmer, Reino Paasilinna, Mieczysław Edmund Janowski, Luca Romagnoli, Teresa Riera Madurell i Inese Vaidere.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Silvia-Adriana Ţicău i Gyula Hegyi.

Głos zabrał Claude Turmes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.1 protokołu z dnia 17.12.2008.


11. System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych [COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Avril Doyle (A6-0406/2008)

Avril Doyle przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Jean-Louis Borloo (urzędujący przewodniczący Rady) i Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Corien Wortmann-Kool (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Elisa Ferreira (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Lena Ek (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), John Bowis w imieniu grupy PPE-DE i Linda McAvan w imieniu grupy PSE.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, Salvatore Tatarella w imieniu grupy UEN, Jens Holm w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Françoise Grossetête, María Sornosa Martínez, Patrick Louis, Pilar Ayuso, Atanas Paparizov, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Caroline Jackson, Georg Jarzembowski, Richard Seeber, Eija-Riitta Korhola i Christofer Fjellner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jerzy Buzek, Silvia-Adriana Ţicău, Chris Davies i Bart Staes.

Głos zabrał Avril Doyle.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 17.12.2008.


12. Wspólne starania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych [COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Satu Hassi (A6-0411/2008)

Satu Hassi przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Jean-Louis Borloo (urzędujący przewodniczący Rady) i Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Cornelis Visser (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON) i Sepp Kusstatscher (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL).

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Robert Goebbels (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Antonio De Blasio (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Péter Olajos w imieniu grupy PPE-DE, Edite Estrela w imieniu grupy PSE, Johannes Lebech w imieniu grupy ALDE, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Riitta Myller, Adina-Ioana Vălean, Anni Podimata i Justas Vincas Paleckis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paul Rübig, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Charles Tannock i Anders Wijkman.

Głos zabrał Satu Hassi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 17.12.2008.


13. Geologiczne składowanie dwutlenku węgla ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywy Rady 85/337/EWG, 96/61/WE, dyrektywy 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 [COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Jean-Louis Borloo (urzędujący przewodniczący Rady) i Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Françoise Grossetête (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Karsten Friedrich Hoppenstedt w imieniu grupy PPE-DE, Evangelia Tzampazi w imieniu grupy PSE, Anne Laperrouze w imieniu grupy ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, Hanne Dahl w imieniu grupy IND/DEM, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek i Silvia-Adriana Ţicău.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski i Rebecca Harms.

Głos zabrał Chris Davies.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 17.12.2008.


14. Monitorowanie i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw (transport drogowy i żegluga śródlądowa) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE w odniesieniu do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania paliw w transporcie drogowym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE w odniesieniu do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 93/12/EWG [COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

Dorette Corbey przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Jean-Louis Borloo (urzędujący przewodniczący Rady) i Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE-DE, i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Neil Parish, Claude Turmes i Kathy Sinnott.

Głos zabrali: Dorette Corbey.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 17.12.2008.


15. Normy emisji dla nowych samochodów osobowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z pojazdów lekkich [COM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Guido Sacconi przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Jean-Louis Borloo (urzędujący przewodniczący Rady) i Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Werner Langen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Martin Callanan w imieniu grupy PPE-DE, Pierre Pribetich w imieniu grupy PSE, Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Alessandro Foglietta w imieniu grupy UEN, Jens Holm w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki i Juan Fraile Cantón.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis i Carl Schlyter.

Głos zabrał Guido Sacconi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 17.12.2008.


16. Zmiany klimatyczne a energia (zakończenie debaty)

Jean-Louis Borloo (urzędujący przewodniczący Rady), Stavros Dimas (członek Komisji) i Andris Piebalgs (członek Komisji) zamknęli dyskusję w sprawie sprawozdań z zakresu zmian klimatycznych oraz energii.

Głos zabrał Marios Matsakis, który wyraził żal w związku ze znaczną absencją posłów w końcowej części debaty (Przewodniczący przyłączył się do tej opinii).


17. Skład Parlamentu

Karin Scheele zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od 11.12.2008.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził zaistnienie wakatu z tymże dniem.

Właściwe organy austriackie powiadomiły o powołaniu Marii Berger w miejsce Karin Scheele na stanowisko posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 11.12.2008.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu, do czasu zweryfikowania mandatu, lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu, Maria Berger będzie brała udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, w którym stwierdzi, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.20 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

18. Proces legislacyjny w zakresie trzeciego pakietu energetycznego (debata)

Pytanie ustne (O-0120/2008) zadane przez: Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan i Atanas Paparizov w imieniu grupy PSE, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark i Jerzy Buzek w imieniu grupy PPE-DE, do Rady: Kontynuacja i zakończenie na czas prac legislacyjnych nad trzecim pakietem energetycznym (B6-0493/2008)

Atanas Paparizov i Gunnar Hökmark zadali pytanie ustne.

Jean-Louis Borloo (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Głos zabrali: Angelika Niebler w imieniu grupy PPE-DE, Atanas Paparizov w imieniu grupy PSE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE i Jerzy Buzek.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Reinhard Rack i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrali: Jean-Louis Borloo i Andris Piebalgs.

Debata została zamknięta.


19. Transgraniczne egzekwowanie prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej ułatwienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego [COM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

Inés Ayala Sender przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Brigitte Fouré w imieniu grupy PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy PSE, Bilyana Ilieva Raeva w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Sebastiano (Nello) Musumeci w imieniu grupy UEN, Luís Queiró, Robert Evans, Reinhard Rack, Bogusław Liberadzki i Justas Vincas Paleckis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová i Marios Matsakis.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Inés Ayala Sender.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.8 protokołu z dnia 17.12.2008.


20. Transakcje na papierach wartościowych i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

Piia-Noora Kauppi przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrał Aloyzas Sakalas (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI).

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Othmar Karas w imieniu grupy PPE-DE, Pervenche Berès w imieniu grupy PSE i Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dragoş Florin David i Zuzana Roithová.

Głos zabrali: Charlie McCreevy i Piia-Noora Kauppi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.14 protokołu z dnia 18.12.2008.


21. Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty [COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Christian Ehler (A6-0494/2008)

Christian Ehler przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrali: Cornelis Visser w imieniu grupy PPE-DE, Pervenche Berès w imieniu grupy PSE, Sharon Bowles w imieniu grupy ALDE, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Ján Hudacký i Colm Burke.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Othmar Karas i Margarita Starkevičiūtė.

Głos zabrali: Charlie McCreevy i Christian Ehler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.15 protokołu z dnia 18.12.2008.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 416.252/OJME).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.25.


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności