Seznam 
Zápis
PDF 204kWORD 116k
Středa, 17. prosince 2008 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Ověření pověřovacích listin
 3.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2009 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly) (rozprava)
 4.Fibromyalgie (písemné prohlášení)
 5.Hlasování
  
5.1.Energie vyráběná z obnovitelných zdrojů ***I (hlasování)
  
5.2.Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ***I (hlasování)
  
5.3.Společné úsilí o snížení emisí skleníkových plynů ***I (hlasování)
  
5.4.Geologické skladování oxidu uhličitého ***I (hlasování)
  
5.5.Dohled nad emisemi skleníkových plynů pocházejícími z paliv (silniční doprava a doprava po vnitrozemských vodních cestách) a snižování těchto emisí ***I (hlasování)
  
5.6.Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily ***I (hlasování)
  
5.7.Úprava pracovní doby ***II (hlasování)
  
5.8.Přeshraniční vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu ***I (hlasování)
 6.Přivítání
 7.Udělení Sacharovovy ceny – Dvacáté výročí (Slavnostní zasedání)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 11.Předložení dokumentů
 12.Převody prostředků
 13.Výroční zpráva Evropské unie o lidských právech – Francouzský podnět OSN ke zrušení trestnosti homosexuality (rozprava)
 14.Situace v oblasti základních práv v Evropské unii (2004–2008) – Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (rozprava)
 15.Pravidla přijatá Radou ohledně revize nařízení o úřadu OLAF (rozprava)
 16.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 17.Evropský referenční rámec pro zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy ***I – Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) ***I (rozprava)
 18.Hodnocení a budoucí rozvoj agentury FRONTEX a evropského systému kontroly hranic EUROSUR (rozprava)
 19.Dopad padělatelství na mezinárodní obchod – Padělatelství z hlediska ochrany spotřebitele (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání
 21.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Ověření pověřovacích listin

Na návrh výboru JURI se Parlament rozhodl potvrdit platnost mandátů těchto poslanců: Innocenzo Leontini s účinností od 23. června 2008 do 23. července 2008, Monica Giuntini s účinností od 17. října 2008, Glenn Bedingfield s účinností od 29. října 2008, Antonio Mussa s účinností od 4. listopadu 2008 a Aurelio Juri s účinností od 7. listopadu 2008.


3. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2009 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly) (rozprava)

Zpráva o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2009 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly) [16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD)]
a návrhy na změnu:
č. 1/2009 [SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008]
č. 2/2009 [SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008]
č. 3/2009 [SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008]
k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2009
Oddíl I, Evropský parlament
Oddíl II, Rada
Oddí III, Komise
Oddíl IV, Soudní dvůr
Oddíl V, Účetní dvůr
Oddíl VI, Evropský hospodářský a sociální výbor
Oddíl VII, Výbor regionů
Oddíl VIII, Evropský veřejný ochránce práv
Oddíl IX, Evropský inspektor ochrany údajů - Rozpočtový výbor. Spoluzpravodajové: Janusz Lewandowski a Jutta Haug (A6-0486/2008)

Jutta Haug a Janusz Lewandowski uvedli zprávu.

Vystoupila Dalia Grybauskaitė (členka Komise).

Vystoupili: László Surján za skupinu PPE-DE, Catherine Guy-Quint za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Sergej Kozlík nezařazený, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Nathalie Griesbeck, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Jeffrey Titford, Jean-Claude Martinez, Reimer Böge, Costas Botopoulos a Jan Mulder.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marek SIWIEC
místopředseda

Vystoupili: Seán Ó Neachtain, Søren Bo Søndergaard, Patrick Louis, Andreas Mölzer, Ville Itälä, Vicente Miguel Garcés Ramón, Daniel Dăianu, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyriacos Triantaphyllides, Hans-Peter Martin, Simon Busuttil, Brigitte Douay, István Szent-Iványi, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Jean Marie Beaupuy, Valdis Dombrovskis, Marusya Ivanova Lyubcheva, Kyösti Virrankoski, Margaritis Schinas, Emanuel Jardim Fernandes, Péter Olajos a Maria Martens.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski a Reinhard Rack.

Vystoupili: Jutta Haug a Janusz Lewandowski.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 18.12.2008.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 10:50, pokračovalo v 11:30.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

4. Fibromyalgie (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0069/2008 o fibromyalgii, které předložili Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott a Adamos Adamou, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 116 odst. 4 jednacího řádu zasláno adresátům, kteří jsou v něm uvedeni, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na zasedání konaném dne 13. 1. 2009.

°
° ° °

Vystoupili: Hannes Swoboda k problémům, se kterými se včera setkali někteří návštěvníci při vstupu do budov Parlamentu (předseda vzal tuto skutečnost na vědomí), Monica Frassoni, aby upozornila, že na galerii pro hosty je přítomen prezident Saharské arabské demokratické republiky a generální tajemník hnutí Front Polisario Muhammad Abd al-Azíz, Jens Holm k organizaci hlasování o balíčku „Změna klimatu a energie“, Chris Davies, aby vyjádřil politování nad nízkou účastí poslanců v jednacím sále na konci rozpravy o stejném tématu (bod 16 zápisu ze dne 16.12.2008) a Reinhard Rack o rozdělení řečnické doby během rozpravy o „Výsledcích zasedání Evropské rady ve dnech 11. a 12. prosince 2008 - Půlrok činnosti francouzského předsednictví“ (bod 6 zápisu ze dne 16.12.2008).


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Energie vyráběná z obnovitelných zdrojů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů [KOM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Claude Turmes (A6-0369/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0609)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0609)


5.2. Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství [KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Avril Doyle (A6-0406/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0610)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0610)

K hlasování vystoupili:

Markus Pieper před hlasováním požádal o vrácení zprávy výboru podle čl. 168 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament žádost zamítl EH (118 pro, 514 proti, 24 zdržení se).


5.3. Společné úsilí o snížení emisí skleníkových plynů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 [KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Satu Hassi (A6-0411/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0611)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0611)


5.4. Geologické skladování oxidu uhličitého ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 [KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Chris Davies (A6-0414/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0612)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0612)


5.5. Dohled nad emisemi skleníkových plynů pocházejícími z paliv (silniční doprava a doprava po vnitrozemských vodních cestách) a snižování těchto emisí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, o zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z paliv používaných v silniční dopravě, o změně směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení směrnice 93/12/EHS [KOM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0613)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0613)


5.6. Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel [KOM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0614)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0614)

K hlasování vystoupili:

Avril Doyle (zpravodajka) vyjádřila potěšení nad výsledkem hlasování, zároveň však zdůraznila, že nalezení shody v prvním čtení by mělo zůstat výjimkou, a Miroslav Ouzký (předseda výboru ENVI) ke stejnému tématu (předseda se připojil k vystoupení zpravodajky).


5.7. Úprava pracovní doby ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby [10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2008)0615)

K hlasování vystoupili:

Alejandro Cercas (zpravodaj) a Jan Andersson vyjádřili potěšení nad výsledkem hlasování.


5.8. Přeshraniční vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu [KOM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0616)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0616)


6. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace parlamentu Sýrie, kterou vede pan Sulajmán Haddád, předseda výboru pro zahraniční záležitosti lidového shromáždění. Členové delegace byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 12:05, pokračovalo v 12:15.)

7. Udělení Sacharovovy ceny – Dvacáté výročí (Slavnostní zasedání)

Od 12:15 do 12:50 se za přítomnosti paní Jeleny Bonnerové, vdovy po dr. Andreji Sacharovovi, a předchozích laureátů Sacharovovy ceny konalo slavnostní zasedání Parlamentu u příležitosti udělení Sacharovovy ceny Chu Ťiaovi.


PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Claude Turmes - A6-0369/2008

Mairead McGuinness, Jim Allister, Zuzana Roithová, Oldřich Vlasák

zpráva Avril Doyle - A6-0406/2008

Gyula Hegyi, Mairead McGuinness, Leopold Józef Rutowicz, Zuzana Roithová, Bogdan Pęk, Czesław Adam Siekierski, Daniel Caspary

zpráva Satu Hassi - A6-0411/2008

Péter Olajos, Gyula Hegyi, Mairead McGuinness, Syed Kamall

zpráva Chris Davies - A6-0414/2008

Mairead McGuinness, Leopold Józef Rutowicz

zpráva Dorette Corbey - A6-0496/2007

Mairead McGuinness, Leopold Józef Rutowicz

zpráva Guido Sacconi - A6-0419/2008

Mairead McGuinness, Zuzana Roithová, Albert Deß

doporučení pro druhé čtení - A6-0440/2008

Hubert Pirker, Kristian Vigenin, Aurelio Juri, Simon Busuttil, Zita Pleštinská, Antonio Masip Hidalgo, Zuzana Roithová, Mairead McGuinness, Kathy Sinnott, Zsolt László Becsey, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Syed Kamall, Siiri Oviir

zpráva Inés Ayala Sender - A6-0371/2008

Mairead McGuinness


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:35, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

10. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Michael Gahler a Richard Corbett informovali předsednictvo, že byli přítomni na zasedání, jejich jména však nebyla uvedena na prezenční listině.

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


11. Předložení dokumentů

Z parlamentních výborů byly předloženy tyto zprávy:

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci nástroje pružnosti podle bodu 27 Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0493/2008)

- * Zpráva o pozměněném návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení a protokolu k této úmluvě ve věcech příslušejících vybavení letadel Evropským společenstvím společně přijatých v Kapském Městě dne 16. listopadu 2001 (KOM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS)) - výbor JURI - Zpravodaj: Georgios Papastamkos (A6-0506/2008)

- Zpráva o návrhu změny interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2008)0834 - C6-0465/2008 - 2008/2320(ACI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Jo Leinen (A6-0509/2008)


12. Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 45/2008 Evropské komise (C6-0460/2008).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.


13. Výroční zpráva Evropské unie o lidských právech – Francouzský podnět OSN ke zrušení trestnosti homosexuality (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Výroční zpráva Evropské unie o lidských právech

Prohlášení Rady a Komise: Francouzský podnět OSN ke zrušení trestnosti homosexuality

Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE, Raimon Obiols i Germà za skupinu PSE, Marco Cappato za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, Zbigniew Zaleski, Richard Howitt, Sarah Ludford, Gay Mitchell, Ana Maria Gomes a Eoin Ryan.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Czesław Adam Siekierski, Marek Aleksander Czarnecki, Milan Horáček, Jim Allister a Marios Matsakis.

Vystoupila Benita Ferrero-Waldner.

Rama Yade (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení.

Rozprava byla uzavřena.


PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

14. Situace v oblasti základních práv v Evropské unii (2004–2008) – Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (rozprava)

Zpráva o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii (2004–2008) [2007/2145(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Giusto Catania (A6-0479/2008)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0128/2008), kterou pokládá Gérard Deprez za výbor LIBE Radě: Pokrok dosažený v oblasti evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva v roce 2008 (B6-0489/2008)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0133/2008), kterou pokládá Gérard Deprez za výbor LIBE Komisi: Pokrok dosažený v oblasti evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva v roce 2008 (B6-0494/2008)

Giusto Catania uvedl zprávu.

Gérard Deprez rozvinul otázky k ústnímu zodpovězení.

Rama Yade (úřadující předsedkyně Rady) a Jacques Barrot (místopředseda Komise) odpověděli na otázky k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Ignasi Guardans Cambó (navrhovatel výboru CULT), Kinga Gál za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Alexander Alvaro za skupinu ALDE, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Georgios Georgiou za skupinu IND/DEM, Koenraad Dillen nezařazený, Stefano Zappalà, Jan Marinus Wiersma a Sophia in 't Veld.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

Vystoupili: Mario Borghezio, Eva-Britt Svensson, Hélène Goudin, Irena Belohorská, Mihael Brejc, Stavros Lambrinidis, Inese Vaidere, Michael Cashman, Armando França, Genowefa Grabowska a Carlos Coelho.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Charles Tannock, Marios Matsakis, Kathy Sinnott a Csaba Sógor.

Vystoupili: Rama Yade, Jacques Barrot a Giusto Catania.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 108 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: zpráva Giusto Catania - A6-0479/2008: příští dílčí zasedání. Návrhy usnesení: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.


15. Pravidla přijatá Radou ohledně revize nařízení o úřadu OLAF (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0116/2008), kterou pokládá Ingeborg Gräßle za výbor CONT Radě: Přístup Rady k revizi nařízení o úřadu OLAF (B6-0492/2008)

Ingeborg Gräßle rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Rama Yade (úřadující předsedkyně Rady) odpověděla na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Jean-Pierre Audy za skupinu PPE-DE, Herbert Bösch za skupinu PSE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, José Javier Pomés Ruiz a Inés Ayala Sender.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Paul Rübig, Markus Pieper a Mairead McGuinness.

Vystoupila Rama Yade.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Ingeborg Gräßle za skupinu PPE-DE, Paulo Casaca za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Mogens Camre za skupinu UEN, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, a Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL o přístupu Rady k revizi nařízení o úřadu OLAF (B6-0627/2008)

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.17 zápisu ze dne 18.12.2008.


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

16. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0491/2008).

První část

Otázka 32 (Tadeusz Zwiefka): Záchranné plány pro MSP.

Otázka a a doplňující otázky: Tadeusz Zwiefka, Mairead McGuinness a Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Joaquín Almunia (člen Komise).

Otázka 33 (Ryszard Czarnecki): Boj proti terorismu.

Otázka 34 (Wiesław Stefan Kuc): Opatření Komise týkající se teroristických skupin v Pákistánu.

Otázky a doplňující otázky: Ryszard Czarnecki a Wiesław Stefan Kuc. Odpověď: Ján Figeľ (člen Komise).

Otázka 35 (Silvia-Adriana Ţicău): Investice do energetických infrastruktur.

Otázka a doplňující otázka: Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Joaquín Almunia.

Druhá část

Otázka 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Vzdělávání dětí migrantů.

Otázka a a doplňující otázky: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Justas Vincas Paleckis a Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Ján Figeľ.

Otázka 37 (Seán Ó Neachtain): Bílá kniha o sportu.

Otázka a a doplňující otázky: Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis a Avril Doyle. Odpověď: Ján Figeľ.

Autor otázky 38 obdrží písemnou odpověď.

Vystoupil Christopher Beazley k průběhu doby vyhrazené pro otázky.

Otázka 39 (Manuel Medina Ortega): Euro a inflace.

Otázka a a doplňující otázky: Manuel Medina Ortega, Gay Mitchell a Paul Rübig. Odpověď: Joaquín Almunia.

Otázka 40 (Georgios Papastamkos): Organizace hospodářského řízení v EU.

Otázka a a doplňující otázky: Georgios Papastamkos a Armando França. Odpověď: Joaquín Almunia.

Autoři otázek 41 43 obdrží písemné odpovědi.

Vystoupil Gay Mitchell s kritikou organizace doby vyhrazené pro otázky (předsedkyně vzala tuto skutečnost na vědomí).

Otázka 44 (Emmanouil Angelakas): Léčivé přípravky – přeshraniční zdravotní péče.

Otázka a doplňující otázka: Emmanouil Angelakas. Odpověď: Androulla Vassiliou (členka Komise).

Otázka 45 (Ioannis Gklavakis): Označování potravinářských výrobků.

Otázka a a doplňující otázky: Ioannis Gklavakis, Jim Allister a Marian Harkin. Odpověď: Androulla Vassiliou.

Autoři otázek 46 88 obdrží písemné odpovědi.

Vystoupila Avril Doyle, která ve svém vystoupení poukázala na nutnost reorganizovat dobu vyhrazenou pro otázky (předsedkyně vzala tuto skutečnost na vědomí).

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:55, pokračovalo v 21:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

17. Evropský referenční rámec pro zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy ***I – Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy [KOM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jan Andersson (A6-0438/2008)

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady ohledně vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) [KOM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Thomas Mann (A6-0424/2008)

Jan Andersson uvedl zprávu.

Thomas Mann uvedl zprávu.

Vystoupil Ján Figeľ (člen Komise).

Vystoupili: Marie Panayotopoulos-Cassiotou za skupinu PPE-DE, Corina Creţu za skupinu PSE, Hannu Takkula za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Joel Hasse Ferreira, Marian Harkin a Marusya Ivanova Lyubcheva.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Tomáš Zatloukal, Zbigniew Zaleski, Dragoş Florin David, Nicodim Bulzesc, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski a Paul Rübig.

Vystoupili: Ján Figeľ, Jan Andersson a Thomas Mann.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.12 zápisu ze dne 18.12.2008.


18. Hodnocení a budoucí rozvoj agentury FRONTEX a evropského systému kontroly hranic EUROSUR (rozprava)

Zpráva o hodnocení a budoucím rozvoji Evropské agentury pro ochranu vnějších hranic (FRONTEX) a evropského systému kontroly hranic EUROSUR [2008/2157(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

Javier Moreno Sánchez uvedl zprávu.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Vystoupili: Tobias Pflüger (navrhovatel výboru DEVE), Simon Busuttil za skupinu PPE-DE, Inger Segelström za skupinu PSE, Adina-Ioana Vălean za skupinu ALDE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Philip Claeys nezařazený, Carlos Coelho, Marian-Jean Marinescu a Dushana Zdravkova.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Rareş-Lucian Niculescu, Czesław Adam Siekierski a Carl Schlyter.

Vystoupili: Jacques Barrot a Javier Moreno Sánchez.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.18 zápisu ze dne 18.12.2008.


PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

19. Dopad padělatelství na mezinárodní obchod – Padělatelství z hlediska ochrany spotřebitele (rozprava)

Zpráva o dopadu padělatelství na mezinárodní obchod [2008/2133(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0097/2008), kterou pokládá Arlene McCarthy za výbor IMCO Komisi: Padělatelství z hlediska ochrany spotřebitele (B6-0486/2008)

Gianluca Susta uvedl zprávu.

Eija-Riitta Korhola rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Vystoupili: Eva Lichtenberger (navrhovatelka výboru JURI), Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE-DE, David Martin za skupinu PSE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Christofer Fjellner, Christel Schaldemose, Georgios Papastamkos, Francisco Assis, Jacques Toubon a Małgorzata Handzlik.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Emmanouil Angelakas a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupil Jacques Barrot.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.19 zápisu ze dne 18.12.2008.


20. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 416.252/OJJE)


21. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:40.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí