Indeks 
Protokol
PDF 202kWORD 116k
Onsdag den 17. december 2008 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Valgs prøvelse
 3.Forslag til det almindelige budget 2009, modificeret af Rådet (alle sektioner) (forhandling)
 4.Fibromyalgi (skriftlig erklæring)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Vedvarende energi ***I (afstemning)
  
5.2.Handel med kvoter for drivhusgasemissioner ***I (afstemning)
  
5.3.Fælles indsats for reduktion af drivhusgasemissionerne ***I (afstemning)
  
5.4.Geologisk lagring af kuldioxid ***I (afstemning)
  
5.5.Reduktion af drivhusgasemissioner fra brændstoffer ***I (afstemning)
  
5.6.Præstationsnormer for nye personbilers emissioner ***I (afstemning)
  
5.7.Tilrettelæggelse af arbejdstiden ***II (afstemning)
  
5.8.Retshåndhævelse på trafiksikkerhedsområdet ***I (afstemning)
 6.Velkomstord
 7.Overrækkelse af Sakharov-prisen - 20-årsdagen for indstiftelsen af Sakharov-prisen (Højtideligt møde)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Modtagne dokumenter
 12.Bevillingsoverførsler
 13.Den Europæiske Unions årsberetning om menneskerettigheder - Fransk initiativ i FN til afkriminalisering af homoseksualitet (forhandling)
 14.De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2008 - Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (forhandling)
 15.Rådets tilgang til revidering af OLAF-forordningen (forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse ***I - Det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) ***I (forhandling)
 18.Evaluering og udbygning af FRONTEX og EUROSUR (forhandling)
 19.Betydningen af varemærkeforfalskning for den internationale handel - Forfalskninger set fra et forbrugerbeskyttelsessynspunkt (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martine ROURE
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Valgs prøvelse

På forslag af JURI besluttede Parlamentet at godkende Innocenzo Leontinis mandat med virkning fra den 23.06.2008 til den 23.07.2008, Monica Giuntinis med virkning fra den 17. oktober 2008, Glenn Bedingfields med virkning fra den 29.10. 2008, Antonio Mussas med virkning fra den 04.11.2008 og Aurelio Juris med virkning fra den 07.11.2008.


3. Forslag til det almindelige budget 2009, modificeret af Rådet (alle sektioner) (forhandling)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, modificeret af Rådet (alle sektioner)
[16257/2008 - C6-0457/2008 - 2008/2026(BUD)]
og ændringsskrivelser
nr. 1/2009 [SEK(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008]
nr. 2/2009 [SEK(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008]
nr. 3/2009 [SEK(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008]
til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009
Sektion I, Europa-Parlamentet
Sektion II, Rådet
Sektion III, Kommissionen
Sektion IV, Domstolen
Sektion V, Revisionsretten
Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Sektion VII, Regionsudvalget
Sektion VIII, Den Europæiske Ombudsmand
Sektion IX, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse - Budgetudvalget. medordførere: Janusz Lewandowski og Jutta Haug (A6-0486/2008)

Jutta Haug og Janusz Lewandowski forelagde deres betænkning.

Dalia Grybauskaitė (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: László Surján for PPE-DE-Gruppen, Catherine Guy-Quint for PSE-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Wiesław Stefan Kuc for UEN-Gruppen, Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Sergej Kozlík løsgænger, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Nathalie Griesbeck, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Jeffrey Titford, Jean-Claude Martinez, Reimer Böge, Costas Botopoulos og Jan Mulder.

FORSÆDE: Marek SIWIEC
næstformand

Talere: Seán Ó Neachtain, Søren Bo Søndergaard, Patrick Louis, Andreas Mölzer, Ville Itälä, Vicente Miguel Garcés Ramón, Daniel Dăianu, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyriacos Triantaphyllides, Hans-Peter Martin, Simon Busuttil, Brigitte Douay, István Szent-Iványi, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Jean Marie Beaupuy, Valdis Dombrovskis, Marusya Ivanova Lyubcheva, Kyösti Virrankoski, Margaritis Schinas, Emanuel Jardim Fernandes, Péter Olajos og Maria Martens.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski og Reinhard Rack.

Talere: Jutta Haug og Janusz Lewandowski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 18.12.2008.


(Mødet udsat kl. 10.50 og genoptaget kl. 11.30)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

4. Fibromyalgi (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0069 af Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott og Adamos Adamou om fibromyalgi var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 116, stk. 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra mødet den 13. januar 2009.

°
° ° °

Talere: Hannes Swoboda om de vanskeligheder, som en række besøgende dagen i forvejen havde haft med at få adgang til Parlamentets bygninger (Formanden tog dette til efterretning), Monica Frassoni for at gøre opmærksom på, at Mohamed Abdelaziz, Den Sahrawiske Arabiske Demokratiske Republiks præsident og generalsekretær for Polisario, var til stede på tilhørerpladserne, Jens Holm om tilrettelæggelsen af afstemningerne om pakken” Klimaændringer og energi”, Chris Davies for at beklage, at der havde været så få til stede i mødesalen dagen i forvejen ved afslutningen af forhandlingen om netop dette emne (punkt 16 i protokollen af 16.12.2008) og Reinhard Rack om fordelingen af taletiden under forhandlingen om ”Resultaterne af Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008 - Det franske formandskabs aktivitetsperiode” (punkt 6 i protokollen af 16.12.2008).


5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Vedvarende energi ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder [KOM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Claude Turmes (A6-0369/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0609)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0609).


5.2. Handel med kvoter for drivhusgasemissioner ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet [KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Avril Doyle (A6-0406/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0610)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0610).

Indlæg til afstemningen:

Inden afstemningen havde Markus Pieper på grundlag af forretningsordenens artikel 168, stk. 2, anmodet om henvisning af betænkningen til fornyet udvalgsbehandling.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (118 for, 514 imod, 24 hverken/eller).


5.3. Fælles indsats for reduktion af drivhusgasemissionerne ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om medlemsstaternes indsats for at nedbringe deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at nedbringe drivhusgasemissionerne frem til 2020 [KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Satu Hassi (A6-0411/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0611)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0611).


5.4. Geologisk lagring af kuldioxid ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, 96/61/EF, 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006 [KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Chris Davies (A6-0414/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0612)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0612).


5.5. Reduktion af drivhusgasemissioner fra brændstoffer ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF dels for så vidt angår specifikationerne for benzin, diesel og gasolie, dels ved indførelse af en mekanisme for overvågning og nedsættelse af emissionerne af drivhusgasser som følge af brug af brændstoffer til vejtransport, om ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for så vidt angår specifikationerne for brændstof, der benyttes i fartøjer til indlandstransport, og om ophævelse af direktiv 93/12/EØF [KOM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0613)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0613).


5.6. Præstationsnormer for nye personbilers emissioner ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer [KOM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0614)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0614).

Indlæg til afstemningen:

Avril Doyle (ordfører), der havde givet udtryk glæde over resultatet af afstemningen, idet hun understregede, at aftalerne fra førstebehandlingen skulle være undtagelser, og Miroslav Ouzký (formand for ENVI), der kom ind på samme emne. (Formanden tilsluttede sig ordførerens indlæg).


5.7. Tilrettelæggelse af arbejdstiden ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden [10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2008)0615).

Indlæg til afstemningen:

Alejandro Cercas (ordfører) og Jan Andersson, der havde givet udtryk glæde over resultatet af afstemningen.


5.8. Retshåndhævelse på trafiksikkerhedsområdet ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende retshåndhævelse på trafiksikkerhedsområdet [KOM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0616)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0616).


6. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra det syriske parlament under ledelse af Suleiman Haddad, formand for Folkeforsamlingens udenrigsudvalg, som havde taget plads i den officielle loge.


(Mødet udsat kl. 12.05 og genoptaget kl. 12.15)

7. Overrækkelse af Sakharov-prisen - 20-årsdagen for indstiftelsen af Sakharov-prisen (Højtideligt møde)

Fra kl. 12.15 til 12.50 afholdt Parlamentet i overværelse af Andreï Sakharovs enke, Elena Bonner, og tidligere modtagere af Sakharov-prisen et højtideligt møde i anledning af overrækkelsen af Sakharov-prisen til Hu Jia.


FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Claude Turmes - A6-0369/2008

Mairead McGuinness, Jim Allister, Zuzana Roithová, Oldřich Vlasák

Betænkning: Avril Doyle - A6-0406/2008

Gyula Hegyi, Mairead McGuinness, Leopold Józef Rutowicz, Zuzana Roithová, Bogdan Pęk, Czesław Adam Siekierski, Daniel Caspary

Betænkning: Satu Hassi - A6-0411/2008

Péter Olajos, Gyula Hegyi, Mairead McGuinness, Syed Kamall

Betænkning: Chris Davies - A6-0414/2008

Mairead McGuinness, Leopold Józef Rutowicz

Betænkning: Dorette Corbey - A6-0496/2007

Mairead McGuinness, Leopold Józef Rutowicz

Betænkning: Guido Sacconi - A6-0419/2008
Mairead McGuinness, Zuzana Roithová, Albert Deß

Indstilling ved andenbehandling: - A6-0440/2008

Hubert Pirker, Kristian Vigenin, Aurelio Juri, Simon Busuttil, Zita Pleštinská, Antonio Masip Hidalgo, Zuzana Roithová, Mairead McGuinness, Kathy Sinnott, Zsolt László Becsey, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Syed Kamall, Siiri Oviir

Betænkning: Inés Ayala Sender - A6-0371/2008

Mairead McGuinness.


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.35 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Mechtild ROTHE
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Michael Gahler og Richard Corbett havde meddelt, at de havde været til stede, men at deres navne ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget fra udvalgene:

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse i henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI)) - BUDG - Ordfører: Reimer Böge (A6-0493/2008)

- * Betænkning om ændret forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel, vedtaget samlet i Cape Town den 16. november 2001 (KOM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS)) - JURI - Ordfører: Georgios Papastamkos (A6-0506/2008)

- Betænkning om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2008)0834 - C6-0465/2008 - 2008/2320(ACI)) - AFCO - Ordfører: Jo Leinen (A6-0509/2008).


12. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 45/2008 (C6-0460/2008).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget godkendt den foreslåede overførsel som helhed.


13. Den Europæiske Unions årsberetning om menneskerettigheder - Fransk initiativ i FN til afkriminalisering af homoseksualitet (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den Europæiske Unions årsberetning om menneskerettigheder

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Fransk initiativ i FN til afkriminalisering af homoseksualitet

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Laima Liucija Andrikienė for PPE-DE-Gruppen, Raimon Obiols i Germà for PSE-Gruppen, Marco Cappato for ALDE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen, Zbigniew Zaleski, Richard Howitt, Sarah Ludford, Gay Mitchell, Ana Maria Gomes og Eoin Ryan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski, Marek Aleksander Czarnecki, Milan Horáček, Jim Allister og Marios Matsakis.

Benita Ferrero-Waldner tog ordet.

Rama Yade (formand for Rådet) afgav redegørelserne.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

14. De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2008 - Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (forhandling)

Betænkning: Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2008 [2007/2145(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Giusto Catania (A6-0479/2008)

Mundtlig forespørgsel (O-0128/2008) af Gérard Deprez for LIBE til Rådet: Fremskridt i 2008 på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (B6-0489/2008)

Mundtlig forespørgsel (O-0133/2008) af Gérard Deprez for LIBE til Kommissionen: Fremskridtene i 2008 for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i EU (B6-0494/2008)

Giusto Catania forelagde sin betænkning.

Gérard Deprez begrundede de mundtlige forespørgsler.

Rama Yade (formand for Rådet) og Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) besvarede de mundtlige forespørgsler.

Talere: Ignasi Guardans Cambó (ordfører for udtalelse fra CULT), Kinga Gál for PPE-DE-Gruppen, Martine Roure for PSE-Gruppen, Alexander Alvaro for ALDE-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen, Georgios Georgiou for IND/DEM-Gruppen, Koenraad Dillen løsgænger, Stefano Zappalà, Jan Marinus Wiersma og Sophia in 't Veld.

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Talere: Mario Borghezio, Eva-Britt Svensson, Hélène Goudin, Irena Belohorská, Mihael Brejc, Stavros Lambrinidis, Inese Vaidere, Michael Cashman, Armando França, Genowefa Grabowska og Carlos Coelho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Charles Tannock, Marios Matsakis, Kathy Sinnott og Csaba Sógor.

Talere: Rama Yade, Jacques Barrot og Giusto Catania.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 108, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Betænkning: Giusto Catania - A6-0479/2008: mødeperioden i januar. Forslag til beslutning: senere mødeperiode.


15. Rådets tilgang til revidering af OLAF-forordningen (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0116/2008) af Ingeborg Gräßle for CONT til Rådet: Rådets tilgang til revidering af OLAF-forordningen (B6-0492/2008)

Ingeborg Gräßle begrundede den mundtlige forespørgsel.

Rama Yade (formand for Rådet) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Jean-Pierre Audy for PPE-DE-Gruppen, Herbert Bösch for PSE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, José Javier Pomés Ruiz og Inés Ayala Sender.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Markus Pieper og Mairead McGuinness.

Rama Yade tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Ingeborg Gräßle for PPE-DE-Gruppen, Paulo Casaca for PSE-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, Mogens Camre for UEN-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, og Søren Bo Søndergaard for GUE/NGL-Gruppen, om Europa-Parlamentets beslutning om Rådets tilgang til revisionen af OLAF-forordningen (B6-0627/2008)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.17 i protokollen af 18.12.2008.


FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

16. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0491/2008).

Første del

Spørgsmål nr. 32 (Tadeusz Zwiefka): Beredskabsplan for SMV'er.

Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Tadeusz Zwiefka, Mairead McGuinness og Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 33 (Ryszard Czarnecki): Bekæmpelse af terrorisme.

Spørgsmål nr. 34 (Wiesław Stefan Kuc): Kommissionens handlinger vedrørende terroristgrupper i Pakistan.

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Ryszard Czarnecki og Wiesław Stefan Kuc.

Spørgsmål nr. 35 (Silvia-Adriana Ţicău): Investeringer i energiinfrastruktur.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Silvia-Adriana Ţicău.

Anden del

Spørgsmål nr. 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Uddannelse af indvandrerbørn.

Ján Figeľ besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Justas Vincas Paleckis og Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 37 (Seán Ó Neachtain): Hvidbog om idræt.

Ján Figeľ besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis og Avril Doyle.

Spørgsmål nr. 38 ville blive besvaret skriftligt.

Christopher Beazley tog ordet om afviklingen af spørgetiden.

Spørgsmål nr. 39 (Manuel Medina Ortega): Euroen og inflationen.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega, Gay Mitchell og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 40 (Georgios Papastamkos): Tilrettelæggelse af den økonomiske styring i Den Europæiske Union.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos og Armando França.

Spørgsmål nr. 41 til 43 ville blive besvaret skriftligt.

Gay Mitchell tog ordet for at kritisere tilrettelæggelsen af spørgetiden (Formanden tog dette til efterretning).

Spørgsmål nr. 44 (Emmanouil Angelakas): Behandling med lægemidler - grænseoverskridende sundhedsydelser.

Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Emmanouil Angelakas.

Spørgsmål nr. 45 (Ioannis Gklavakis): Mærkning af fødevarer.

Androulla Vassiliou besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ioannis Gklavakis, Jim Allister og Marian Harkin.

Spørgsmål nr. 46 til 88 ville blive besvaret skriftligt.

Avril Doyle tog ordet om nødvendighedn af en omorganisering af spørgsetiden (Formanden tog dette til efterretning).

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.55 og genoptaget kl. 21.05)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

17. Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse ***I - Det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om fastlæggelse af en europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse [KOM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jan Andersson (A6-0438/2008)

Betænkning: Forslag til Europa Parlamentets og Rådets henstilling om etablering af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) [KOM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Thomas Mann (A6-0424/2008)

Jan Andersson forelagde sin betænkning.

Thomas Mann forelagde sin betænkning.

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Marie Panayotopoulos-Cassiotou for PPE-DE-Gruppen, Corina Creţu for PSE-Gruppen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, Sepp Kusstatscher for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Joel Hasse Ferreira, Marian Harkin og Marusya Ivanova Lyubcheva.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tomáš Zatloukal, Zbigniew Zaleski, Dragoş Florin David, Nicodim Bulzesc, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski og Paul Rübig.

Talere: Ján Figeľ, Jan Andersson og Thomas Mann.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.12 i protokollen af 18.12.2008.


18. Evaluering og udbygning af FRONTEX og EUROSUR (forhandling)

Betænkning: Evaluering og fremtidig udbygning af FRONTEX-agenturet og det europæiske grænseovervågningssystem EUROSUR [2008/2157(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

Javier Moreno Sánchez forelagde sin betænkning.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Tobias Pflüger (ordfører for udtalelse fra DEVE), Simon Busuttil for PPE-DE-Gruppen, Inger Segelström for PSE-Gruppen, Adina-Ioana Vălean for ALDE-Gruppen, Giusto Catania for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Philip Claeys løsgænger, Carlos Coelho, Marian-Jean Marinescu og Dushana Zdravkova.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rareş-Lucian Niculescu, Czesław Adam Siekierski og Carl Schlyter.

Talere: Jacques Barrot og Javier Moreno Sánchez.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.18 i protokollen af 18.12.2008.


FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

19. Betydningen af varemærkeforfalskning for den internationale handel - Forfalskninger set fra et forbrugerbeskyttelsessynspunkt (forhandling)

Betænkning: Betydningen af varemærkeforfalskning for den internationale handel [2008/2133(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

Mundtlig forespørgsel (O-0097/2008) af Arlene McCarthy for IMCO til Kommissionen: Forfalskninger set fra et forbrugerbeskyttelsessynspunkt (B6-0486/2008)

Gianluca Susta forelagde sin betænkning.

Eija-Riitta Korhola begrundede den mundtlige forespørgsel.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Eva Lichtenberger (ordfører for udtalelse fra JURI), Corien Wortmann-Kool for PPE-DE-Gruppen, David Martin for PSE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Christofer Fjellner, Christel Schaldemose, Georgios Papastamkos, Francisco Assis, Jacques Toubon og Małgorzata Handzlik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Emmanouil Angelakas og Czesław Adam Siekierski.

Jacques Barrot tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.19 i protokollen af 18.12.2008.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 416.252/OJJE).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.40.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik