Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0084(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0462/2008

Debatter :

PV 18/12/2008 - 2
CRE 18/12/2008 - 2

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0631

Protokoll
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg

2. Krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning ***I - Redovisningsskyldigheter för medelstora företag (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG när det gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning [KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

Uttalande av kommissionen: Redovisningsskyldigheter för medelstora företag

Ieke van den Burg redogjorde för sitt betänkande.

Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande

Talare: Kristian Vigenin (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Jean-Paul Gauzès för PPE-DE-gruppen, Sharon Bowles för ALDE-gruppen, Patrick Louis för IND/DEM-gruppen, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Jacques Toubon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Ewa Tomaszewska.

Talare: Rachida Dati (rådets tjänstgörande ordförande), Jacques Barrot och Ieke van den Burg.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

Giuseppe Gargani, för utskottet JURI, om redovisningskrav för små och medelstora företag, särskilt mikroföretag (B6-0626/2008)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.16 i protokollet av den 18.12.2008 och punkt 6.20 i protokollet av den 18.12.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy