Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2321(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0493/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0493/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0620

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

6.4. Κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας σύμφωνα με την παράγραφο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0493/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0620)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου