Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0084(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0462/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0462/2008

Συζήτηση :

PV 18/12/2008 - 2
CRE 18/12/2008 - 2

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0631

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

6.16. Απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών [COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0631)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0631)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου