Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

7. Σύνθεση του Σώματος

Η Piia-Noora Kauppi κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από1 Ιανουαρίου 2009.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 7, του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την χηρεία της έδρας και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου