Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Janusz Lewandowski και Jutta Haug - A6-0486/2008: Zuzana Roithová και Frank Vanhecke

Έκθεση Marianne Thyssen - A6-0441/2008: Ignasi Guardans Cambó, Zuzana Roithová, Hiltrud Breyer, Zita Pleštinská, Kathy Sinnott και Miroslav Mikolášik

Έκθεση Thomas Mann - A6-0424/2008: Milan Gaľa

Έκθεση Christian Ehler - A6-0494/2008: Zuzana Roithová

B6-0627/2008 Η προσέγγιση του Συμβουλίου στην αναθεώρηση του κανονισμού περί OLAF: Frank Vanhecke

Έκθεση Javier Moreno Sánchez - A6-0437/2008: Frank Vanhecke, Philip Claeys

Έκθεση Gianluca Susta - A6-0447/2008: Philip Claeys και Syed Kamall

Έκθεση Antonio López-Istúriz White - A6-0460/2008: Kathy Sinnott

Έκθεση Nirj Deva - A6-0445/2008: Kathy Sinnott και Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου