Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg

11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forskningsprogram för metrologi som genomförs av flera medlemsstater (KOM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

JURI, IMCO

- Förslag till rådets förordning om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (KOM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till rådets direktiv om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (KOM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG, ECON, TRAN

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Nicolae Vlad Popa. Förslag till resolution om EU:s forskning om förbättrade geotermiska system (B6-0625/2008)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy