Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург

14. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


14.1. Зимбабве (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 и B6-0643/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0628/2008

(за замяна на B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 и B6-0643/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt и Maria Martens, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle и Ana Maria Gomes, от името на групата PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Fiona Hall и Thierry Cornillet, от името на групата ALDE,

Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE,

Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki и Adam Bielan, от името на групата UEN,

Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM

приема се (P6_TA(2008)0640)

(Предложението за резолюция B6-0634/2008 отпада.)


14.2. Никарагуа (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 и B6-0644/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0629/2008

(за замяна на B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0637/2008 и B6-0644/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt и Charles Tannock, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano и Raimon Obiols i Germà, от името на групата PSE,

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato и Marios Matsakis, от името на групата ALDE,

Cristiana Muscardini, от името на групата UEN

приема се (P6_TA(2008)0641)

(Предложенията за резолюции B6-0635/2008 и B6-0640/2008 отпадат.)

Изказвания във връзка с гласуването:

Manuel Medina Ortega направи устни предложения за изменение на параграф 2 и съображения А и Е. Предложенията бяха отхвърлени.


14.3. Русия: агресия срещу защитниците на правата на човека и процеса за убийството на Ана Политковская (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 и B6-0646/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0630/2008

(за замяна на B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 и B6-0646/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Tunne Kelam, Bernd Posselt, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock и Christopher Beazley, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин и Józef Pinior, от името на групата PSE,

Toomas Savi, Marco Cappato, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marielle De Sarnez и Janusz Onyszkiewicz, от името на групата ALDE,

Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms, Milan Horáček и Marie Anne Isler Béguin, от името на групата Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska и Adam Bielan, от името на групата UEN,

Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL,

Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM

приема се (P6_TA(2008)0642)

Изказвания във връзка с гласуването:

Michael Gahler

Правна информация - Политика за поверителност