Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Оповестяване за средни предприятия и задължения за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети ***I - Счетоводни изисквания по отношение на средните предприятия (разискване)
 3.Препоръки към Комисията относно европейския автентичен акт - Електронно правосъдие - Правна защита на пълнолетни лица: трансгранични последици (разискване)
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Състав на политическите групи
 6.Време за гласуване
  
6.1.Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Изменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и добро финансово управление (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Мобилизиране на средства от Фонд „Солидарност“ (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Мобилизиране на средства от инструмента за гъвкавост (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Проект на коригиращ бюджет № 10/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) (гласуване)
  
6.7.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) (гласуване)
  
6.8.Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване на въздухоплавателни средства * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.9.План за действие на ЕС в областта на трудовата мобилност (2007–2010 г.) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.10.Работна програма „Образование и обучение 2010 г.“ (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.11.Безопасност на играчките ***I (гласуване)
  
6.12.Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение ***I (гласуване)
  
6.13.Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) ***I (гласуване)
  
6.14.Системи за сетълмент на ценни книжа и финансови обезпечения по отношение на свързани системи и вземания по кредити ***I (гласуване)
  
6.15.Схеми за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане ***I (гласуване)
  
6.16.Оповестяване за средни предприятия и задължения за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети ***I (гласуване)
  
6.17.Подход на Съвета към преразглеждане на регламента за OLAF (гласуване)
  
6.18.Оценка и бъдещо развитие на агенцията FRONTEX и на европейската система за наблюдение на границите EUROSUR (гласуване)
  
6.19.Въздействие на подправянето на продукти върху международната търговия (гласуване)
  
6.20.Счетоводни изисквания по отношение на средните предприятия (гласуване)
  
6.21.Препоръки към Комисията относно европейския автентичен акт (гласуване)
  
6.22.Електронно правосъдие (гласуване)
  
6.23.Правна защита на пълнолетни лица: трансгранични последици (гласуване)
  
6.24.Укрепване на мира и изграждане на нация в следконфликтни ситуации (гласуване)
 7.Състав на Парламента
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Внесени документи
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
13.1.Зимбабве
  
13.2.Никарагуа
  
13.3.Русия: агресия срещу защитниците на правата на човека и процеса за убийството на Ана Политковская
 14.Време за гласуване
  
14.1.Зимбабве (гласуване)
  
14.2.Никарагуа (гласуване)
  
14.3.Русия: агресия срещу защитниците на правата на човека и процеса за убийството на Ана Политковская (гласуване)
 15.Съобщаване на общи позиции на Съвета
 16.Решения относно някои документи
 17.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)
 18.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 19.График на следващите заседания
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (252 kb) Присъствен списък (56 kb)       
 
Протокол (186 kb) Присъствен списък (22 kb) Резултати от гласувания (1177 kb) Резултати от поименно гласуване (1221 kb) 
 
Протокол (262 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (253 kb) Резултати от поименно гласуване (394 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност