Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών ***I - Λογιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (συζήτηση)
 3.Ευρωπαϊκή επίσημη πράξη - Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-Justice) - Νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.6.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)
  
6.7.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)
  
6.8.Σύμβαση σχετικά με τον κινητό εξοπλισμό και το πρωτόκολλό της σχετικά με τον αεροναυτικό εξοπλισμό * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.9.Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.10.Παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία - Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.11.Aσφάλεια των παιχνιδιών ***I (ψηφοφορία)
  
6.12.Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ***I (ψηφοφορία)
  
6.13.Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) ***I (ψηφοφορία)
  
6.14.Αξιόγραφα και συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ***I (ψηφοφορία)
  
6.15.Συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης ***I (ψηφοφορία)
  
6.16.Απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών ***I (ψηφοφορία)
  
6.17.Η προσέγγιση του Συμβουλίου στην αναθεώρηση του κανονισμού περί OLAF (ψηφοφορία)
  
6.18.Αξιολόγηση και μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων EUROSUR (ψηφοφορία)
  
6.19.Αντίκτυπος των απομιμήσεων στο διεθνές εμπόριο (ψηφοφορία)
  
6.20.Λογιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (ψηφοφορία)
  
6.21.Ευρωπαϊκή επίσημη πράξη (ψηφοφορία)
  
6.22.Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-Justice) (ψηφοφορία)
  
6.23.Νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις (ψηφοφορία)
  
6.24.Αναπτυξιακές προοπτικές για την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κράτους σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις (ψηφοφορία)
 7.Σύνθεση του Σώματος
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Κατάθεση εγγράφωv
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
13.1.Ζιμπάμπουε
  
13.2.Νικαράγουα
  
13.3.Ρωσία: επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Άννα Πολιτκόφσκαγια
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  
14.1.Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)
  
14.2.Νικαράγουα (ψηφοφορία)
  
14.3.Ρωσία: επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Άννα Πολιτκόφσκαγια (ψηφοφορία)
 15.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (251 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (184 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1203 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1218 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (258 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (243 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (393 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου