Показалец 
Протокол
WORD 186k
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Оповестяване за средни предприятия и задължения за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети ***I - Счетоводни изисквания по отношение на средните предприятия (разискване)
 3.Препоръки към Комисията относно европейския автентичен акт - Електронно правосъдие - Правна защита на пълнолетни лица: трансгранични последици (разискване)
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Състав на политическите групи
 6.Време за гласуване
  6.1.Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.2.Изменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и добро финансово управление (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Мобилизиране на средства от Фонд „Солидарност“ (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Мобилизиране на средства от инструмента за гъвкавост (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Проект на коригиращ бюджет № 10/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.6.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) (гласуване)
  6.7.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) (гласуване)
  6.8.Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване на въздухоплавателни средства * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.9.План за действие на ЕС в областта на трудовата мобилност (2007–2010 г.) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.10.Работна програма „Образование и обучение 2010 г.“ (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.11.Безопасност на играчките ***I (гласуване)
  6.12.Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение ***I (гласуване)
  6.13.Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) ***I (гласуване)
  6.14.Системи за сетълмент на ценни книжа и финансови обезпечения по отношение на свързани системи и вземания по кредити ***I (гласуване)
  6.15.Схеми за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане ***I (гласуване)
  6.16.Оповестяване за средни предприятия и задължения за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети ***I (гласуване)
  6.17.Подход на Съвета към преразглеждане на регламента за OLAF (гласуване)
  6.18.Оценка и бъдещо развитие на агенцията FRONTEX и на европейската система за наблюдение на границите EUROSUR (гласуване)
  6.19.Въздействие на подправянето на продукти върху международната търговия (гласуване)
  6.20.Счетоводни изисквания по отношение на средните предприятия (гласуване)
  6.21.Препоръки към Комисията относно европейския автентичен акт (гласуване)
  6.22.Електронно правосъдие (гласуване)
  6.23.Правна защита на пълнолетни лица: трансгранични последици (гласуване)
  6.24.Укрепване на мира и изграждане на нация в следконфликтни ситуации (гласуване)
 7.Състав на Парламента
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Внесени документи
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  13.1.Зимбабве
  13.2.Никарагуа
  13.3.Русия: агресия срещу защитниците на правата на човека и процеса за убийството на Ана Политковская
 14.Време за гласуване
  14.1.Зимбабве (гласуване)
  14.2.Никарагуа (гласуване)
  14.3.Русия: агресия срещу защитниците на правата на човека и процеса за убийството на Ана Политковская (гласуване)
 15.Съобщаване на общи позиции на Съвета
 16.Решения относно някои документи
 17.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)
 18.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 19.График на следващите заседания
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Оповестяване за средни предприятия и задължения за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети ***I - Счетоводни изисквания по отношение на средните предприятия (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО относно определени изисквания за оповестяване за средни предприятия и задължения за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети [COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

Изявление на Комисията: Счетоводни изисквания по отношение на средните предприятия

Ieke van den Burg представи доклада.

Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията) направи изявление

Изказаха се: Кристиан Вигенин (докладчик по становището на комисията ECON), Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE-DE, Sharon Bowles, от името на групата ALDE, Patrick Louis, от името на групата IND/DEM, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Jacques Toubon.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Ewa Tomaszewska.

Изказаха се: Rachida Dati (действащ председател на Съвета), Jacques Barrot и Ieke van den Burg.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

Giuseppe Gargani, от името на комисията JURI, относно по-нататъшното преразглеждане на счетоводните директиви с оглед на малките и средни предприятия и по-специално на микропредприятията (B6-0626/2008)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.16 от протокола от 18.12.2008 и точка 6.20 от протокола от 18.12.2008.


3. Препоръки към Комисията относно европейския автентичен акт - Електронно правосъдие - Правна защита на пълнолетни лица: трансгранични последици (разискване)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно европейския автентичен акт [2008/2124(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно електронното правосъдие [2008/2125(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Diana Wallis (A6-0467/2008)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно правната защита на пълнолетни лица: трансгранични последици [2008/2123(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

Manuel Medina Ortega представи доклада.

Diana Wallis представи доклада.

Antonio López-Istúriz White представи доклада.

Изказаха се: Rachida Dati (действащ председател на Съвета) и Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Panayiotis Demetriou (докладчик по становището на комисията LIBE), Luca Romagnoli (докладчик по становището на комисията LIBE), Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE-DE, Manuel Medina Ortega, от името на групата PSE, Diana Wallis, от името на групата ALDE, Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, Rareş-Lucian Niculescu, Neena Gill, Cristian Silviu Buşoi, Bogusław Rogalski, Душана Здравкова, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Toomas Savi и Costas Botopoulos.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Nicolae Vlad Popa, Armando França, Marcin Libicki, Luca Romagnoli, Reinhard Rack и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Rachida Dati, Jacques Barrot, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Jacques Toubon (по процедурата "catch the eye") и Antonio López-Istúriz White.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.21 от протокола от 18.12.2008, точка 6.22 от протокола от 18.12.2008 и точка 6.23 от протокола от 18.12.2008.

(Заседанието, прекъснато в 11.00 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 11.35 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

4. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошли членовете на делегация на Националното събрание на Виетнам, водена от Nguyen Van Son, председател на комисията по външни работи на Националното събрание, които заеха място на официалната трибуна.


5. Състав на политическите групи

Sylwester Chruszcz е член на групата UEN, считано от 18 декември 2008.

°
° ° °

Изказа се Nicolae Vlad Popa, който изказа задоволство във връзка с факта, че писмената декларация 0069/2008 относно фибромиалгията (точка 4 от протокола от 17.12.2008) е подписана от мнозинството от членовете на Парламента (Председателят се присъедини към думите му).


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [2008/2320(ACI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Jo Leinen (A6-0509/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0617)


6.2. Изменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и добро финансово управление (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад по Проектоизменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [2008/2325(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A6-0504/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0618)


6.3. Мобилизиране на средства от Фонд „Солидарност“ (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A6-0474/2008)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0619)


6.4. Мобилизиране на средства от инструмента за гъвкавост (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от инструмента за гъвкавост съгласно точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A6-0493/2008)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0620)


6.5. Проект на коригиращ бюджет № 10/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 10/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., раздел ІІІ - Комисия [16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0621)


6.6. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) (гласуване)

Проектоизмения към проекта на общ бюджет, във вида, в който е променен от Съвета.

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

Приетите изменения се съдържат в приложението към „Приети текстове“

Éric Woerth (действащ председател на Съвета) направи следното изявление:

«Гласуването на второ четене на проектобюджета от Парламента съставлява последният етап от процедура, характеризираща се с много висока степен на сътрудничество между двата клона на бюджетния орган, както и с Комисията. Бих желал да благодаря горещо на всички участници и по-специално на председателя на комисията по бюджети Reimer Böge, докладчиците Jutta Haug и Janusz Lewandowski, както и на члена на Комисията Dalia Grybauskaité.

Съвместно, на нашето заседание по съгласуване, състояло се на 21 ноември, ние определихме един уравновесен бюджет за 2009 г., който осигурява добре премерено финансиране на политиките на Европейския съюз, като същевременно съхранява интересите на европейските данъкоплатци. Съвместно, ние установихме условията за финансиране на инструмента за прехрана, като по този начин откликнахме на нашия дълг за солидарност към развиващите се страни, и съвместно начертахме конкретните мерки, позволяващи да се излезе от ситуацията на безизходица относно политиката на сближаване, като най-накрая се постави началото на програмите за периода 2007-2013 г.

Важността на тази инициатива беше подчертана от държавните и правителствените глави по време на Европейския съвет и това съставлява важен елемент от европейската реакция спрямо икономическата криза, върху който ние трябва да продължим да работим с бързи темпове. Вашият вот обезпечава пълната конкретизация на резултатите от съгласуването и в съответствие с процедурата, установена от Договора, мога да потвърдя, че Съветът приема максималното равнище на увеличение, което произтича от вашето второ четене.»

Председателят приема това изявление за сведение и прави следното изявление:

«Отбелязвам, че бюджетната процедура беше проведена съгласно разпоредбите на Договора и на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. Също така отбелязвам, че съгласно точка 13 от гореспоменатото Междуинституционално споразумение, Съветът и Парламентът се споразумяват да приемат максималното равнище на увеличение на незадължителните разходи, които произтичат от второто четене на Парламента. Съответно бюджетната процедура може да се обяви за приключена, а бюджетът – за окончателно приет».

Председателят приканва Éric Woerth, Dalia Grybauskaitė (член на Комисията), Reimer Böge (председател на комисията BUDG), както и докладчиците Jutta Haug и Janusz Lewandowski да се присъединят към него.

Председателят, Éric Woerth и Dalia Grybauskaitė пристъпват към подписването на изменението на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (доклади Jo Leinen A6-0509/2008 и Böge A6-0504/2008).

Председателят и Éric Woerth пристъпват към подписването на решението за мобилизирането на средства от фонда „Солидарност“ на Европейския съюз (доклад Böge A6-0474/2008), както и на решението за мобилизиране на средства от инструмента за гъвкавост (доклад Böge A6-0493/2008).

Председателят пристъпва към подписването на бюджета.


6.7. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) (гласуване)

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) [(16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD))]

и писма за внасяне на корекции:

№ 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 – C6-0344/2008)

№ 2/2009 (SEC (2008)2707 - 16259/2008 – C6-0458/2008)

№ 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008)

в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г.

Раздел I, Европейски парламент

Раздел II, Съвет

Раздел III, Комисия

Раздел IV, Съд на Европейските общности

Раздел V, Сметна палата

Раздел VI, Икономически и социален комитет

Раздел VII, Комитет на регионите

Раздел VIII, Eвропейски омбудсман

Раздел IX, Eвропейски надзорен орган за защита на данните - Комисия по бюджети. Съдокладчици: Janusz Lewandowski и Jutta Haug (A6-0486/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0622)

Изказвания относно гласуването:

Jutta Haug (докладчик) направи устни предложения за изменение с цел добавянето съответно на нов параграф 3а и на нов параграф 34а; предложенията бяха одобрени.


6.8. Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване на въздухоплавателни средства * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад Изменено предложение за решение на Съвета относно сключването от Европейската общност на Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване и Протокола към нея по отношение на специфични въпроси, свързани с оборудване за въздухоплавателни средства, приети съвместно на 16 ноември 2001 г. в Кейптаун [COM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Georgios Papastamkos (A6-0506/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Georgios Papastamkos прави изказване на основание член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0623)


6.9. План за действие на ЕС в областта на трудовата мобилност (2007–2010 г.) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно плана за действие на ЕС в областта на трудовата мобилност (2007–2010 г.) [2008/2098(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0624)


6.10. Работна програма „Образование и обучение 2010 г.“ (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предоставяне на обучение през целия живот за знание, творчество и иновации – прилагане на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“ [2008/2102(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Ljudmila Novak прави изказване на основание член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0625)


6.11. Безопасност на играчките ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки [COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

Изказаха се: Herbert Reul и Hannes Swoboda относно процедурата на гласуване (Председателят отговаря, че техните думи ще бъдат предадени на Председателския съвет), Evelyne Gebhardt, която отправя искане Комисията да направи изявление преди окончателното гласуване, Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията ), Hannes Swoboda, с искане да се пристъпи към гласуване, но окончателното гласуване да бъде отложено за по-късна дата, и Jacques Toubon, с искане окончателното гласуване да се състои днес, както е предвидено.

Чрез ЕГ (354 „за“, 187 „против“) Парламентът решава да пристъпи към гласуване, включително и към окончателно гласуване.

Изказа се Bernd Posselt.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0626)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0626)


6.12. Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение [COM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jan Andersson (A6-0438/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0627)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0627)


6.13. Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) [COM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Thomas Mann (A6-0424/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0628)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0628)


6.14. Системи за сетълмент на ценни книжа и финансови обезпечения по отношение на свързани системи и вземания по кредити ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0629)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0629)


6.15. Схеми за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане [COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Christian Ehler (A6-0494/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0630)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0630)


6.16. Оповестяване за средни предприятия и задължения за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО относно определени изисквания за оповестяване за средни предприятия и задължения за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети [COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0631)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0631)


6.17. Подход на Съвета към преразглеждане на регламента за OLAF (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0627/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0632)


6.18. Оценка и бъдещо развитие на агенцията FRONTEX и на европейската система за наблюдение на границите EUROSUR (гласуване)

Доклад относно оценката и бъдещото развитие на агенцията FRONTEX и на европейската система за наблюдение на границите EUROSUR [2008/2157(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0633)

Изказвания във връзка с гласуването:

Javier Moreno Sánchez (докладчик) направи устно предложение за изменение на изменение 4; предложението беше одобрено.

Renate Weber направи устно предложение за изменение на изменение 7; предложението беше одобрено.


6.19. Въздействие на подправянето на продукти върху международната търговия (гласуване)

Доклад относно въздействието на подправянето на продукти върху международната търговия [2008/2133(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0634)

Изказвания във връзка с гласуването:

Carl Schlyter представи устно предложение за изменение с цел заличаване на параграф 15, което бе одобрено.


6.20. Счетоводни изисквания по отношение на средните предприятия (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0626/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0635)


6.21. Препоръки към Комисията относно европейския автентичен акт (гласуване)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно европейския автентичен акт [2008/2124(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0636)

Изказа се Hartmut Nassauer относно резултатите от гласуването по доклада Susta (A6-0447/2008).


6.22. Електронно правосъдие (гласуване)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно електронното правосъдие [2008/2125(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Diana Wallis (A6-0467/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0637)

Изказа се Daniel Caspary относно процедурата на гласуване.


6.23. Правна защита на пълнолетни лица: трансгранични последици (гласуване)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно правната защита на пълнолетни лица: трансгранични последици [2008/2123(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0638)


6.24. Укрепване на мира и изграждане на нация в следконфликтни ситуации (гласуване)

Доклад относно перспективите за укрепване на мира и изграждане на нация в следконфликтни ситуации [2008/2097(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Nirj Deva (A6-0445/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0639)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

7. Състав на Парламента

Piia-Noora Kauppi уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 1 януари 2009.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 7 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно и уведомява за това съответната държава-членка.


8. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата PSE Парламентът утвърди следните назначения:

комисия ENVI: Maria Berger

временна комисия по изменението на климата: Maria Berger

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Maria Berger


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Janusz Lewandowski и Jutta Haug - A6-0486/2008: Zuzana Roithová и Frank Vanhecke

Доклад Marianne Thyssen - A6-0441/2008: Ignasi Guardans Cambó, Zuzana Roithová, Hiltrud Breyer, Zita Pleštinská, Kathy Sinnott и Miroslav Mikolášik

Доклад Thomas Mann - A6-0424/2008: Milan Gaľa

Доклад Christian Ehler - A6-0494/2008: Zuzana Roithová

B6-0627/2008 Подход на Съвета към преразглеждане на регламента за OLAF: Frank Vanhecke

Доклад Javier Moreno Sánchez - A6-0437/2008: Frank Vanhecke, Philip Claeys

Доклад Gianluca Susta - A6-0447/2008: Philip Claeys и Syed Kamall

Доклад Antonio López-Istúriz White - A6-0460/2008: Kathy Sinnott

Доклад Nirj Deva - A6-0445/2008: Kathy Sinnott и Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme européen de recherche en métrologie entrepris par plusieurs États membres (COM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

IMCO

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

JURI, IMCO

- Proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (COM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Proposition de directive du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (COM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI, BUDG, ECON, TRAN

2) от членове на Парламента

2.1) предложение за резолюция (член 113 от Правилника за дейността)

Nicolae Vlad Popa. Proposition de résolution sur la recherche européenne en matière de systèmes géothermiques améliorés (B6-0625/2008)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI


(Заседанието, прекъснато в 13.05 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


13. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 16.12.2008)


13.1. Зимбабве

Предложения за резолюция B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 и B6-0643/2008

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Erik Meijer, Mikel Irujo Amezaga, Andrzej Tomasz Zapałowski и Charles Tannock представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Ioannis Kasoulides, от името на групата PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата PSE, и Zdzisław Zbigniew Podkański, от името на групата UEN.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Michael Gahler, Ewa Tomaszewska и Kathy Sinnott.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.1 от протокола от 18.12.2008.


13.2. Никарагуа

Предложения за резолюция B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 и B6-0644/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Pedro Guerreiro, Leopold Józef Rutowicz, Raül Romeva i Rueda и Fernando Fernández Martín представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Josu Ortuondo Larrea и Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.2 от протокола от 18.12.2008.


13.3. Русия: агресия срещу защитниците на правата на човека и процеса за убийството на Ана Политковская

Предложения за резолюция B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 и B6-0646/2008

Marios Matsakis, Józef Pinior, Erik Meijer, Tunne Kelam и Ewa Tomaszewska представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE-DE, Janusz Onyszkiewicz, от името на групата ALDE, Mikel Irujo Amezaga, от името на групата Verts/ALE, Andrzej Tomasz Zapałowski, от името на групата UEN, Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM, и Bernd Posselt.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: John Bowis, Paulo Casaca, Zbigniew Zaleski и Marcin Libicki.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.3 от протокола от 18.12.2008.


14. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


14.1. Зимбабве (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 и B6-0643/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0628/2008

(за замяна на B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 и B6-0643/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt и Maria Martens, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle и Ana Maria Gomes, от името на групата PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Fiona Hall и Thierry Cornillet, от името на групата ALDE,

Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE,

Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki и Adam Bielan, от името на групата UEN,

Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM

приема се (P6_TA(2008)0640)

(Предложението за резолюция B6-0634/2008 отпада.)


14.2. Никарагуа (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 и B6-0644/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0629/2008

(за замяна на B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0637/2008 и B6-0644/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt и Charles Tannock, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano и Raimon Obiols i Germà, от името на групата PSE,

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato и Marios Matsakis, от името на групата ALDE,

Cristiana Muscardini, от името на групата UEN

приема се (P6_TA(2008)0641)

(Предложенията за резолюции B6-0635/2008 и B6-0640/2008 отпадат.)

Изказвания във връзка с гласуването:

Manuel Medina Ortega направи устни предложения за изменение на параграф 2 и съображения А и Е. Предложенията бяха отхвърлени.


14.3. Русия: агресия срещу защитниците на правата на човека и процеса за убийството на Ана Политковская (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 и B6-0646/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0630/2008

(за замяна на B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 и B6-0646/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Tunne Kelam, Bernd Posselt, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock и Christopher Beazley, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин и Józef Pinior, от името на групата PSE,

Toomas Savi, Marco Cappato, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marielle De Sarnez и Janusz Onyszkiewicz, от името на групата ALDE,

Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms, Milan Horáček и Marie Anne Isler Béguin, от името на групата Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska и Adam Bielan, от името на групата UEN,

Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL,

Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM

приема се (P6_TA(2008)0642)

Изказвания във връзка с гласуването:

Michael Gahler


15. Съобщаване на общи позиции на Съвета

Председателят обяви, на основание член 57, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните общи позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, а също и позицията на Комисията относно:

- Обща позиция, приета от Съвета на 9 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката на корабособствениците за морски искове (14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Обща позиция, приета от Съвета на 9 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно спазването на изискванията за държавата на знамето (14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 19 декември 2008.


16. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 45 от Правилника за дейността)

комисия CULT

- По-добри училища: програма за европейско сътрудничество (2008/2329(INI))
(подпомагаща: EMPL)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.12.2008)

- Обучаване на децата на мигрантите (2008/2328(INI))
(подпомагаща: EMPL, LIBE)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.12.2008)

комисия DEVE

- Една година след Лисабон: партньорството между ЕС и Африка в действие (2008/2318(INI))
(подпомагаща: AFET, INTA)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.12.2008)

- Дейността на Съвместната парламентарна асамблея на държавите от АТКБ и ЕС през 2008 г. (2008/2303(INI))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.12.2008)

комисия EMPL

- Обновена социална програма (2008/2330(INI))
(подпомагаща: FEMM, CULT, ENVI, ITRE, ECON, LIBE)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.12.2008)

комисия ENVI

- Прилагане на законодателството на ЕС в областта на генетично модифицираните организми, по-специално Директива 2001/18/EО и Регламенти (ЕО) № 1829/2003 и 1830/2003 (2008/2306(INI))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.12.2008)

комисия LIBE

- Обща имиграционна политика за Европа: принципи, действия и инструменти (2008/2331(INI))
(подпомагаща: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, INTA)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.12.2008)

- Бъдещето на Общата европейска система за предоставяне на убежище (2008/2305(INI))
(подпомагаща: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.12.2008)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 114, параграф 3 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Неразпространението на ядрено оръжие и бъдещето на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) (2008/2324(INI))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.12.2008)

- Мандатът на Международния наказателен трибунал за Бивша Югославия (2008/2290(INI))
(подпомагаща: LIBE)

- Стратегическо партньорство ЕС-Мексико (2008/2289(INI))
(подпомагаща: DEVE, INTA)

- Стратегическото партньорство между Европейския съюз и Бразилия (2008/2288(INI))
(подпомагаща: DEVE, INTA)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 192, параграф 6 от Правилника за дейността)

комисия PETI

- Годишен доклад за 2008 г. относно дейността на комисията по петиции (2008/2301(INI))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.12.2008)

Асоциирани комисии

комисия FEMM

- Подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))
(подпомагаща: ITRE)
Асоциирани комисии FEMM, EMPL
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.12.2008)

Изменение на Правилника за дейността

комисия AFCO

- Общ преглед на Правилника за дейността на ЕП (2007/2124(REG))


17. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 116, параграф 3 от Правилника за дейността):

No. Документ

Автор

Подписи

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

418

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

46

73/2008

Jean-Claude Martinez

19

74/2008

Daniel Strož

16

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

235

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

135

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

43

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

126

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

247

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

86

83/2008

Andreas Mölzer

7

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

46

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

36

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

315

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

154

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

74

89/2008

Bogusław Rogalski

45

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

82

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

90

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

85

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

49

94/2008

Eva-Britt Svensson

164

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

33

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

34

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

8

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

49

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

64

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

136

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

28

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

10

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

68

104/2008

Bill Newton Dunn

3

105/2008

Andreas Mölzer

5

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

23

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

41

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

31


18. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 172, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


19. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 12 януари 2009 до 15 януари 2009


20. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.35 ч.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Хюсменова, Ibrisagic, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Казак, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Кирилов, Klamt, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Вигенин, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност