Seznam 
Zápis
PDF 237kWORD 172k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Povinnosti, pokud jde o zveřejňování pro střední podniky, a povinnost vypracovávat konsolidované účetní závěrky ***I – Účetní povinnosti středně velkých společností (rozprava)
 3.Evropská úřední listina – E-justice – Právní ochrana dospělých: přeshraniční dopad (rozprava)
 4.Přivítání
 5.Členství v politických skupinách
 6.Hlasování
  6.1.Změna interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Změna interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.6.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2009 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly) (hlasování)
  6.7.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2009 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly) (hlasování)
  6.8.Úmluva o mezinárodních zařízeních a protokol k této úmluvě ve věcech příslušejících vybavení letadel * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.9.Evropský akční plán pro pracovní mobilitu (2007–2010) (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.10.Celoživotní učení jako základ znalostí, kreativity a inovací - provádění pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.11.Bezpečnost hraček ***I (hlasování)
  6.12.Evropský referenční rámec pro zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy ***I (hlasování)
  6.13.Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) ***I (hlasování)
  6.14.Obchody s cennými papíry a dohody o finančním zajištění ***I (hlasování)
  6.15.Systémy pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě ***I (hlasování)
  6.16.Povinnosti, pokud jde o zveřejňování pro střední podniky, a povinnost vypracovávat konsolidované účetní závěrky ***I (hlasování)
  6.17.Pravidla přijatá Radou ohledně revize nařízení o úřadu OLAF (hlasování)
  6.18.Hodnocení a budoucí rozvoj agentury FRONTEX a evropského systému kontroly hranic EUROSUR (hlasování)
  6.19.Dopad padělatelství na mezinárodní obchod (hlasování)
  6.20.Účetní povinnosti středně velkých společností (hlasování)
  6.21.Evropská úřední listina (hlasování)
  6.22.E-justice (hlasování)
  6.23.Právní ochrana dospělých: přeshraniční dopad (hlasování)
  6.24.Perspektivy rozvoje, pokud jde o upevňování míru a budování státu v situacích po ukončení konfliktu (hlasování)
 7.Složení Parlamentu
 8.Členství ve výborech a delegacích
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Předložení dokumentů
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 13.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  13.1.Zimbabwe
  13.2.Nikaragua
  13.3.Rusko: útok na ochránce lidských práv a soudní řízení ve věci vraždy Anny Politkovské
 14.Hlasování
  14.1.Zimbabwe (hlasování)
  14.2.Nikaragua (hlasování)
  14.3.Rusko: útok na ochránce lidských práv a soudní řízení ve věci vraždy Anny Politkovské (hlasování)
 15.Oznámení společných postojů Rady
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 17.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 18.Předání textů přijatých během zasedání
 19.Termíny příštích zasedání
 20.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Adam BIELAN
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Povinnosti, pokud jde o zveřejňování pro střední podniky, a povinnost vypracovávat konsolidované účetní závěrky ***I – Účetní povinnosti středně velkých společností (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku [KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

Prohlášení Komise: Účetní povinnosti středně velkých společností

Ieke van den Burg uvedla zprávu.

Jacques Barrot (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Kristian Vigenin (navrhovatel výboru ECON), Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE-DE, Sharon Bowles za skupinu ALDE, Patrick Louis za skupinu IND/DEM, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Jacques Toubon.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Ewa Tomaszewska.

Vystoupili: Rachida Dati (úřadující předsedkyně Rady), Jacques Barrot a Ieke van den Burg.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

Giuseppe Gargani za výbor JURI o účetních požadavcích vůči malým a středním podnikům a zejména velmi malým podnikům (B6-0626/2008)

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.16 zápisu ze dne 18.12.2008 a bod 6.20 zápisu ze dne 18.12.2008.


3. Evropská úřední listina – E-justice – Právní ochrana dospělých: přeshraniční dopad (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k Evropskému autentickému aktu [2008/2124(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

Zpráva týkající se doporučení Komisi k e-justici [2008/2125(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0467/2008)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k právní ochraně dospělých: přeshraniční dopad [2008/2123(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

Manuel Medina Ortega uvedl zprávu.

Diana Wallis uvedla zprávu.

Antonio López-Istúriz White uvedl zprávu.

Vystoupili: Rachida Dati (úřadující předsedkyně Rady) a Jacques Barrot (místopředseda Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Panayiotis Demetriou (navrhovatel výboru LIBE), Luca Romagnoli (navrhovatel výboru LIBE), Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE-DE, Manuel Medina Ortega za skupinu PSE, Diana Wallis za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Rareş-Lucian Niculescu, Neena Gill, Cristian Silviu Buşoi, Bogusław Rogalski, Dushana Zdravkova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Toomas Savi a Costas Botopoulos.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Nicolae Vlad Popa, Armando França, Marcin Libicki, Luca Romagnoli, Reinhard Rack a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupili: Rachida Dati, Jacques Barrot, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Jacques Toubon (podle postupu „catch the eye) a Antonio López-Istúriz White.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.21 zápisu ze dne 18.12.2008, bod 6.22 zápisu ze dne 18.12.2008 a bod 6.23 zápisu ze dne 18.12.2008.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:00 před hlasováním a pokračovalo v 11:35)


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

4. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace národního shromáždění Vietnamu, kterou vede Nguyen Van Son, předseda výboru pro zahraniční věci národního shromáždění. Členové delegace byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


5. Členství v politických skupinách

Sylwester Chruszcz je členem skupiny UEN s účinností od 18. prosince 2008.

°
° ° °

Vystoupil Nicolae Vlad Popa, aby vyjádřil potěšení nad tím, že písemné prohlášení 0069/2008 o fibromyalgii (bod 4 zápisu ze dne 17.12.2008) podepsala většina poslanců Parlamentu (předseda rovněž vyjádřil své potěšení).


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Změna interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o změně interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [2008/2320(ACI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Jo Leinen (A6-0509/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0617)


6.2. Změna interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu na změnu interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [2008/2325(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0504/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0618)


6.3. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [KOM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0474/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0619)


6.4. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti podle bodu 27 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [KOM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0493/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0620)


6.5. Návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 10/2008 na rozpočtový rok 2008
Sekce III - Komise [16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0621)


6.6. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2009 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly) (hlasování)

Předlohy změn k návrhu souhrnného rozpočtu ve znění pozměněném Radou.

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

Přijaté změny jsou uvedeny v příloze k Přijatým textům.

Éric Woerth (úřadující předseda Rady) učinil následující prohlášení:

„Vaše hlasování o druhém čtení návrhu rozpočtu je poslední etapou procesu, který se vyznačoval vysokou kvalitou spolupráce mezi oběma větvemi rozpočtového orgánu a Komisí. Chtěl bych proto upřímně poděkovat všem aktérům, zejména předsedovi Rozpočtového výboru Reimerovi Bögemu, zpravodajům Juttě Haugové a Januszovi Lewandowskemu a komisařce Dalii Grybauskaitéové.

Na naší dohodovací schůzi dne 21. listopadu t.r. jsme společně stanovili rozpočet na rok 2009, který je vyrovnaný, který zajišťuje vyvážené financování politik Evropské unie a zároveň chrání zájmy daňových poplatníků Evropské unie. Společně jsme stanovili způsoby financování potravinového nástroje, čímž jsme splnili naši povinnost solidarity s rozvojovými zeměmi a společně jsme definovali konkrétní opatření, která umožní odblokovat situaci v politice soudržnosti a konečně zahájit programy na období 2007–2013.

Význam této iniciativy zdůraznily hlavy států na zasedání Evropské rady, což představuje významný krok v rámci reakce Evropské unie na hospodářskou krizi, jejímž řešením se musíme urychleně zabývat. Vaše hlasování konkretizuje výsedky dohodování a v souladu s postupem stanoveným Smlouvou mohu prohlásit, že Rada souhlasí s maximální mírou růstu, která vyplývá z druhého čtení.“

Předseda vzal vystoupení na vědomí a učinil následující prohlášení:

Konstatuji, že rozpočtový proces je ukončen v souladu s ustanoveními Smlouvy a interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006. Rovněž konstatuji, že podle bodu 13 této dohody se Rada a Parlament akceptují maximální míru růstu nepovinných výdajů, která vyplývá z druhého čtení Parlamentu. Prohlašuji rozpočtový proces za ukončený a rozpočet za schválený s konečnou platností.“

Předseda vyzval Érica Woertha, Daliu Grybauskaitėovou (členku Komise), Reimera Bögeho (předsedu výboru BUDG) a zpravodaje Juttu Haugovou a Janusze Lewandowskeho, aby se k němu připojili.

Předseda, Éric Woerth a Dalia Grybauskaitė podpepsali změnu interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (zprávy Jo Leinen A6-0509/2008 a Reimer Böge A6-0504/2008).

Předseda a Éric Woerth podepsali rozhodnutí o uvolnění prostředků z Fondů solidarity Evropské unie (zpráva Reimer Böge A6-0474/2008) a rozhodnutí o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti (zpráva Reimer Böge A6-0493/2008).

Předseda podepsal rozpočet.


6.7. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2009 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly) (hlasování)

Zpráva o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2009 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly) [16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD)]
a návrhy na změnu:
č. 1/2009 [SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008]
č. 2/2009 [SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008]
č. 3/2009 [SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008]
k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2009
Oddíl I, Evropský parlament
Oddíl II, Rada
Oddí III, Komise
Oddíl IV, Soudní dvůr
Oddíl V, Účetní dvůr
Oddíl VI, Evropský hospodářský a sociální výbor
Oddíl VII, Výbor regionů
Oddíl VIII, Evropský veřejný ochránce práv
Oddíl IX, Evropský inspektor ochrany údajů - Rozpočtový výbor. Spoluzpravodajové: Janusz Lewandowski a Jutta Haug (A6-0486/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0622)

K hlasování vystoupili:

Jutta Haug (zpravodajka) předložila ústní pozměňovací návrhy na vložení nových bodů 3a a 34a, které byly vzaty v potaz.


6.8. Úmluva o mezinárodních zařízeních a protokol k této úmluvě ve věcech příslušejících vybavení letadel * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení a Protokolu k této úmluvě ve věcech příslušejících vybavení letadel Evropským společenstvím společně přijatých v Kapském Městě dne 16. listopadu 2001 [KOM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Georgios Papastamkos (A6-0506/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Georgios Papastamkos učinil prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0623)


6.9. Evropský akční plán pro pracovní mobilitu (2007–2010) (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o evropském akčním plánu pro pracovní mobilitu (2007–2010) [2008/2098(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0624)


6.10. Celoživotní učení jako základ znalostí, kreativity a inovací - provádění pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o celoživotním učení jako základu znalostí, kreativity a inovací - provádění pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ [2008/2102(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

Ljudmila Novak učinil prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0625)


6.11. Bezpečnost hraček ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček [KOM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

Vystoupili: Herbert Reul a Hannes Swoboda k postupu hlasování (předseda odpověděl, že jejich výroky budou postoupeny Konferenci předsedů), Evelyne Gebhardt, která požádala, aby Komise učinila prohlášení před závěrečným hlasováním, Jacques Barrot (místopředseda Komise), Hannes Swoboda, který požádal, aby bylo přistoupeno k hlasování, aby však závěrečné hlasování bylo odloženo na jedno z nadcházejících hlasování, a Jacques Toubon s žádostí, aby se závěrečné hlasování konalo dnes, jak bylo stanoveno.

Parlament EH (354 pro, 187 proti, 12 zdrželi se) rozhodl, že se o zprávě bude hlasovat, a to včetně závěrečného hlasování.

Vystoupil Bernd Posselt.

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0626)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0626)


6.12. Evropský referenční rámec pro zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy [KOM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jan Andersson (A6-0438/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0627)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0627)


6.13. Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady ohledně vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) [KOM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Thomas Mann (A6-0424/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0628)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0628)


6.14. Obchody s cennými papíry a dohody o finančním zajištění ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a úvěrové pohledávky [KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0629)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0629)


6.15. Systémy pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě [KOM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Christian Ehler (A6-0494/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0630)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0630)


6.16. Povinnosti, pokud jde o zveřejňování pro střední podniky, a povinnost vypracovávat konsolidované účetní závěrky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku [KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0631)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0631)


6.17. Pravidla přijatá Radou ohledně revize nařízení o úřadu OLAF (hlasování)

Návrh usnesení B6-0627/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0632)


6.18. Hodnocení a budoucí rozvoj agentury FRONTEX a evropského systému kontroly hranic EUROSUR (hlasování)

Zpráva o hodnocení a budoucím rozvoji Evropské agentury pro ochranu vnějších hranic (FRONTEX) a evropského systému kontroly hranic EUROSUR [2008/2157(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0633)

K hlasování vystoupili:

Javier Moreno Sánchez (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 4, který byl vzat v potaz.

Renate Weber předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 7, který byl vzat v potaz.


6.19. Dopad padělatelství na mezinárodní obchod (hlasování)

Zpráva o dopadu padělatelství na mezinárodní obchod [2008/2133(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0634)

K hlasování vystoupili:

Carl Schlyter předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vypouští bod 15, který byl vzat v potaz.


6.20. Účetní povinnosti středně velkých společností (hlasování)

Návrh usnesení B6-0626/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0635)


6.21. Evropská úřední listina (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k Evropskému autentickému aktu [2008/2124(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0636)

Vystoupil Hartmut Nassauer k výsledku hlasování o zprávě Susta (A6-0447/2008).


6.22. E-justice (hlasování)

Zpráva týkající se doporučení Komisi k e-justici [2008/2125(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0467/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0637)

Vystoupil Daniel Caspary k postupu hlasování.


6.23. Právní ochrana dospělých: přeshraniční dopad (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k právní ochraně dospělých: přeshraniční dopad [2008/2123(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0638)


6.24. Perspektivy rozvoje, pokud jde o upevňování míru a budování státu v situacích po ukončení konfliktu (hlasování)

Zpráva o perspektivách rozvoje, pokud jde o upevňování míru a budování státu v situacích po ukončení konfliktu [2008/2097(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Nirj Deva (A6-0445/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0639)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

7. Složení Parlamentu

Piia-Noora Kauppi oznámila písemně své odstoupení z funkce poslankyně Parlamentu s účinností od 1. ledna 2009.

Podle čl. 4 odst. 1 a 7 jednacího řádu oznámil Parlament uvolnění mandátu a informoval o tom dotyčný členský stát.


8. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost politické skupiny PSE schválil Parlament tato jmenování:

výbor ENVI: Maria Berger

dočasný výbor pro změnu klimatu: Maria Berger

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Maria Berger


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Janusz Lewandowski a Jutta Haug - A6-0486/2008: Zuzana Roithová a Frank Vanhecke

zpráva Marianne Thyssen - A6-0441/2008: Ignasi Guardans Cambó, Zuzana Roithová, Hiltrud Breyer, Zita Pleštinská, Kathy Sinnott a Miroslav Mikolášik

zpráva Thomas Mann - A6-0424/2008: Milan Gaľa

zpráva Christian Ehler - A6-0494/2008: Zuzana Roithová

B6-0627/2008 Pravidla přijatá Radou ohledně revize nařízení o úřadu OLAF: Frank Vanhecke

zpráva Javier Moreno Sánchez - A6-0437/2008: Frank Vanhecke, Philip Claeys

zpráva Gianluca Susta - A6-0447/2008: Philip Claeys a Syed Kamall

zpráva Antonio López-Istúriz White - A6-0460/2008: Kathy Sinnott

zpráva Nirj Deva - A6-0445/2008: Kathy Sinnott a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v evropském metrologickém výzkumném programu prováděném několika členskými státy (KOM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh nařízení Rady o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (KOM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů (KOM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, BUDG, ECON, TRAN

2) od poslanců

2.1) návrh usnesení (článek 113 jednacího řádu)

- Nicolae Vlad Popa: Návrh usnesení o výzkumu EU v oblasti pokročilých geotermálních systémů (B6-0625/2008)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:05, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

12. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


13. Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení,viz bod 2 zápisu ze dne 16.12.2008)


13.1. Zimbabwe

Návrhy usnesení B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 a B6-0643/2008

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Erik Meijer, Mikel Irujo Amezaga, Andrzej Tomasz Zapałowski a Charles Tannock uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Ioannis Kasoulides za skupinu PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE, a Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Michael Gahler, Ewa Tomaszewska a Kathy Sinnott.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 14.1 zápisu ze dne 18.12.2008.


13.2. Nikaragua

Návrhy usnesení B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 a B6-0644/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Pedro Guerreiro, Leopold Józef Rutowicz, Raül Romeva i Rueda a Fernando Fernández Martín uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Josu Ortuondo Larrea a Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 14.2 zápisu ze dne 18.12.2008.


13.3. Rusko: útok na ochránce lidských práv a soudní řízení ve věci vraždy Anny Politkovské

Návrhy usnesení B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 a B6-0646/2008

Marios Matsakis, Józef Pinior, Erik Meijer, Tunne Kelam a Ewa Tomaszewska uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE-DE, Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE, Mikel Irujo Amezaga za skupinu Verts/ALE, Andrzej Tomasz Zapałowski za skupinu UEN, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, a Bernd Posselt.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: John Bowis, Paulo Casaca, Zbigniew Zaleski a Marcin Libicki.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 14.3 zápisu ze dne 18.12.2008.


14. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


14.1. Zimbabwe (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 a B6-0643/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0628/2008

(nahrazující B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 a B6-0643/2008):

předložen těmito poslanci:

Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt a Maria Martens za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle a Ana Maria Gomes za skupinu PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Fiona Hall a Thierry Cornillet za skupinu ALDE,

Margrete Auken za skupinu Verts/ALE,

Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki a Adam Bielan za skupinu UEN,

Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM

přijat (P6_TA(2008)0640)

(Návrh usnesení B6-0634/2008 se nebere v potaz.)


14.2. Nikaragua (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 a B6-0644/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0629/2008

(nahrazující B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0637/2008 a B6-0644/2008):

předložen těmito poslanci:

José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt a Charles Tannock za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano a Raimon Obiols i Germà za skupinu PSE,

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Cristiana Muscardini za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2008)0641)

(Návrhy usnesení B6-0635/2008 a B6-0640/2008 se neberou v potaz.)

K hlasování vystoupili:

Manuel Medina Ortega předložil ústní PN k bodu 2 a k bodům odůvodnění A a F. Tyto ústní PN jsou zamítnuty.


14.3. Rusko: útok na ochránce lidských práv a soudní řízení ve věci vraždy Anny Politkovské (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 a B6-0646/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0630/2008

(nahrazující B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 a B6-0646/2008):

předložen těmito poslanci:

Tunne Kelam, Bernd Posselt, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock a Christopher Beazley za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin a Józef Pinior za skupinu PSE,

Toomas Savi, Marco Cappato, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marielle De Sarnez a Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE,

Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms, Milan Horáček a Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska a Adam Bielan za skupinu UEN,

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL,

Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM

přijat (P6_TA(2008)0642)

K hlasování vystoupili:

Michael Gahler předložil ústní PN k bodu 6, který byl vzat v potaz.


15. Oznámení společných postojů Rady

Předseda oznámil, že na základě čl. 57 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené společné postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a postoj Komise k těmto společným postojům:

- Společný postoj přijatý Radou dne 9. prosince 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky (14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD))
předáno příslušný výbor: TRAN

- Společný postoj přijatý Radou dne 9. prosince 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souladu s požadavky na stát vlajky (14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD))
předáno příslušný výbor: TRAN

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne plynout zítra, dne 19. prosince 2008.


16. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 45 jednacího řádu)

výbor CULT

- Lepší školství: agenda pro evropskou spolupráci (2008/2329(INI))
(stanovisko: EMPL)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11.12.2008)

- Vzdělávání dětí migrantů (2008/2328(INI))
(stanovisko: EMPL, LIBE)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11.12.2008)

výbor DEVE

- Jeden rok po Lisabonu: partnerství mezi EU a Afrikou v akci (2008/2318(INI))
(stanovisko: AFET, INTA)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11.12.2008)

- Činnost smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2008 (2008/2303(INI))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11.12.2008)

výbor EMPL

- Obnovená sociální agenda (2008/2330(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, ENVI, ITRE, ECON, LIBE)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11.12.2008)

výbor ENVI

- Provádění právních předpisů EU o GMO, zejména směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003 (2008/2306(INI))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11.12.2008)

výbor LIBE

- Společná přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a nástroje (2008/2331(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, INTA)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11.12.2008)

- Budoucnost společného azylového systému EU (2008/2305(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11.12.2008)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 114 odst. 3 jednacího řádu)

výbor AFET

- O nešíření jaderných zbraní a budoucnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (2008/2324(INI))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11.12.2008)

- Mandát Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (2008/2290(INI))
(stanovisko: LIBE)

- Strategické partnerství mezi EU a Mexikem (2008/2289(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA)

- Strategické partnerství Evropské unie a Brazílie (2008/2288(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 192 odst. 6 jednacího řádu)

výbor PETI

- Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru za rok 2008 (2008/2301(INI))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11.12.2008)

Postup s přidruženými výbory

výbor FEMM

- Zlepšení bezpečnosti a zdravotních podmínek při práci gravidních pracovnic, žen v období po porodu a kojících matek (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))
(stanovisko: ITRE)
Postup s přidruženými výbory FEMM, EMPL
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11.12.2008)

Změna jednacího řádu

výbor AFCO

- Důkladná revize jednacího řádu Evropského parlamentu (2007/2124(REG))


17. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 116 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

418

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

46

73/2008

Jean-Claude Martinez

19

74/2008

Daniel Strož

16

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

235

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

135

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

43

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

126

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

247

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

86

83/2008

Andreas Mölzer

7

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

46

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

36

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

315

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

154

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

74

89/2008

Bogusław Rogalski

45

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

82

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

90

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

85

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

49

94/2008

Eva-Britt Svensson

164

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

33

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

34

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

8

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

49

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

64

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

136

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

28

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

10

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

68

104/2008

Bill Newton Dunn

3

105/2008

Andreas Mölzer

5

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

23

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

41

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

31


18. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


19. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat od 12. ledna 2009 do 15. ledna 2009.


20. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 16:35.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí