Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 258kWORD 184k
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών ***I - Λογιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (συζήτηση)
 3.Ευρωπαϊκή επίσημη πράξη - Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-Justice) - Νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.6.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)
  
6.7.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)
  
6.8.Σύμβαση σχετικά με τον κινητό εξοπλισμό και το πρωτόκολλό της σχετικά με τον αεροναυτικό εξοπλισμό * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.9.Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.10.Παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία - Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.11.Aσφάλεια των παιχνιδιών ***I (ψηφοφορία)
  
6.12.Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ***I (ψηφοφορία)
  
6.13.Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) ***I (ψηφοφορία)
  
6.14.Αξιόγραφα και συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ***I (ψηφοφορία)
  
6.15.Συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης ***I (ψηφοφορία)
  
6.16.Απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών ***I (ψηφοφορία)
  
6.17.Η προσέγγιση του Συμβουλίου στην αναθεώρηση του κανονισμού περί OLAF (ψηφοφορία)
  
6.18.Αξιολόγηση και μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων EUROSUR (ψηφοφορία)
  
6.19.Αντίκτυπος των απομιμήσεων στο διεθνές εμπόριο (ψηφοφορία)
  
6.20.Λογιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (ψηφοφορία)
  
6.21.Ευρωπαϊκή επίσημη πράξη (ψηφοφορία)
  
6.22.Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-Justice) (ψηφοφορία)
  
6.23.Νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις (ψηφοφορία)
  
6.24.Αναπτυξιακές προοπτικές για την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κράτους σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις (ψηφοφορία)
 7.Σύνθεση του Σώματος
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Κατάθεση εγγράφωv
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
13.1.Ζιμπάμπουε
  
13.2.Νικαράγουα
  
13.3.Ρωσία: επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Άννα Πολιτκόφσκαγια
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  
14.1.Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)
  
14.2.Νικαράγουα (ψηφοφορία)
  
14.3.Ρωσία: επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Άννα Πολιτκόφσκαγια (ψηφοφορία)
 15.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών ***I - Λογιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών [COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

Δήλωση της Επιτροπής: Λογιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους

Η Ieke van den Burg παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Kristian Vigenin (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Sharon Bowles, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Patrick Louis, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Jacques Toubon.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Ewa Tomaszewska.

Παρεμβαίνουν οι Rachida Dati (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Jacques Barrot και Ieke van den Burg.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, σχετικά με τις λογιστικές απαιτήσεις όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (B6-0626/2008)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008 και σημείο 6.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008.


3. Ευρωπαϊκή επίσημη πράξη - Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-Justice) - Νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις (συζήτηση)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή επίσημη πράξη [2008/2124(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice) [2008/2125(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0467/2008)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις [2008/2123(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

Ο Manuel Medina Ortega παρουσιάζει την έκθεσή του.

Η Diana Wallis παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Antonio López-Istúriz White παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Rachida Dati (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Παναγιώτης Δημητρίου (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Luca Romagnoli (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Rareş-Lucian Niculescu, Neena Gill, Cristian Silviu Buşoi, Bogusław Rogalski, Dushana Zdravkova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Toomas Savi και Κώστας Μποτόπουλος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicolae Vlad Popa, Armando França, Marcin Libicki, Luca Romagnoli, Reinhard Rack και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Rachida Dati, Jacques Barrot, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Jacques Toubon (σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"), και Antonio López-Istúriz White.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008, σημείο 6.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008 και σημείο 6.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 11.35 π.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

4. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ, υπό τον Νγκουγέν Βαν Σον, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Sylwester Chruszcz έχει ενταχθεί στην Ομάδα UEN από τις 18 Δεκεμβρίου 2008.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Nicolae Vlad Popa για να εκφράσει την ικανοποίησή του που η γραπτή δήλωση 0069/2008 για την ινομυαλγία (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2008) συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των βουλευτών του Κοινοβουλίου (Ο Πρόεδρος συντάσσεται με αυτές τις δηλώσεις).


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση [2008/2320(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jo Leinen (A6-0509/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0617)


6.2. Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση [2008/2325(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0504/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0618)


6.3. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0474/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0619)


6.4. Κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας σύμφωνα με την παράγραφο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0493/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0620)


6.5. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008
Τμήμα ΙΙΙ- Επιτροπή [16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0621)


6.6. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)

Σχέδια τροπολογιών επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο.

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

Οι εγκριθείσες τροπολογίες εμφαίνονται σε παράρτημα στα “Κείμενα που εγκρίθηκαν”

Ο Éric Woerth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

«Η ψηφοφορία σας για τη δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού συνιστά την τελευταία φάση μιας διαδικασίας που χαρακτηρίστηκε από πολύ υψηλή ποιότητα συνεργασίας μεταξύ των δύο τμημάτων της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής αλλά και με την Επιτροπή. Θέλων να απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους όσοι έλαβαν μέρος, ιδίως στον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, Reimer Böge, τους εισηγητές, Jutta Haug και Janusz Lewandowski, καθώς και την Επίτροπο Dalia Grybauskaité.

Ορίσαμε από κοινού, κατά την τελευταία συνεδρίαση συνεννόησής μας στις 21 Νοεμβρίου, έναν ισόρροπο προϋπολογισμό για το 2009, ο οποίος διασφαλίζει τη δέουσα χρηματοδότηση των τομέων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτόχρονα δε διαφυλάσσει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Από κοινού επεξεργαστήκαμε τις μορφές χρηματοδότησης της επισιτιστικής διευκόλυνσης, με τις οποίες ανταποκριθήκαμε στο καθήκον μας για αλληλεγγύη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και από κοινού σχεδιάσαμε τα συγκεκριμένα μέτρα που διευκολύνουν την περαιτέρω εξέλιξη της πολιτικής συνοχής και τη δρομολόγηση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013.

Τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας επισήμαναν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πράγμα που αποτελεί σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής απάντησης που δίνουμε στην οικονομική κρίση, για την οποία πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μαςόσο γίνεται γρηγορότερα. Η ψηφοφορία σας διασφαλίζει την πλήρη αποσαφήνιση των αποτελεσμάτων της συνεννόησης και, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η Συνθήκη, μπορώ ως εκ τούτου να επιβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο δέχεται τους ανώτατους ρυθμούς αύξησης, όπως προκύπτουν από τη δεύτερη ανάγνωσή σας.»

Ο Πρόεδρος en prend acte et fait la déclaration suivante:

«Διαπιστώνω ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης και της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. Διαπιστώνω επίσης ότι, σύμφωνα με το σημείο 13 της παραπάνω διοργανικής συμφωνίας, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν να δεχθούν την ανώτατη αύξηση των μη υποχρεωτικών δαπανών, οι οποίες θα ακολουθήσουν τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου η διαδικασία του προϋπολογισμού μπορεί να κηρυχθεί περατωθείσα και ο προϋπολογισμός οριστικά εγκριθείς ».

Ο Πρόεδρος καλεί τους Éric Woerth, Dalia Grybauskaitė (Μέλος της Επιτροπής), Reimer Böge (πρόεδρο της επιτροπής BUDG), καθώς και τους εισηγητές Jutta Haug και Janusz Lewandowski.

Ο Πρόεδρος, ο Éric Woerth και η Dalia Grybauskaitė προβαίνουν στην υπογραφή της τροποποόιησης της διαθεσμικής συμφωνίας της 17ης Μαϊου 2006 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση (εκθέσεις Jo Leinen A6-0509/2008 και Böge A6-0504/2008).

Ο Πρόεδρος και ο Éric Woerth προβαίνουν στην υπογραφή της απόφασης για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έκθεση Böge A6-0474/2008), καθώς και στην υπογραφή της απόφασης για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας (έκθεση Böge A6-0493/2008).

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην υπογραφή του προϋπολογισμού.


6.7. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα)
[16257/2008 – C6 0457/2008 – 2008/2026(BUD)]
και
οι διορθωτικές επιστολές:
αριθ. 1/2009 [SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6 0344/2008]
αριθ. 2/2009 [SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008]
αριθ. 3/2009 [SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008]
στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009
Τμήμα I, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II, Συμβούλιο
Τμήμα IV, Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή Περιφερειών
Τμήμα VIII, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα IX, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Janusz Lewandowski και Jutta Haug (A6-0486/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0622)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Η Jutta Haug (εισηγήτρια) υποβάλλει προφορικές τροπολογίες με τις οποίες προστίθενται αντιστοίχως μια παράγραφος 3α νέα και μια παράγαφος 34α νέα, οι οποίες κρατούνται..


6.8. Σύμβαση σχετικά με τον κινητό εξοπλισμό και το πρωτόκολλό της σχετικά με τον αεροναυτικό εξοπλισμό * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης για τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση με τον κινητό εξοπλισμό καθώς και του πρωτοκόλλου της σχετικά με τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισμό, που θεσπίστηκαν ταυτόχρονα στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεμβρίου 2001 [COM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Γεώργιος Παπαστάμκος (A6-0506/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Γεώργιος Παπαστάμκος προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0623)


6.9. Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010) [2008/2098(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0624)


6.10. Παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία - Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία - εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» [2008/2102(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Ljudmila Novak προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0625)


6.11. Aσφάλεια των παιχνιδιών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλεια των παιχνιδιών [COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

Παρεμβαίνουν οι Herbert Reul και Hannes Swoboda σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας (Ο Πρόεδρος τους απαντά ότι οι προτάσεις τους θα διαβιβαστούν στη Διάσκεψη των Προέδρων), Evelyne Gebhardt, η οποία εκφράζει την επιθυμία της να προβεί η Επιτροπή σε δήλωση πριν από την τελική ψηφοφορία, Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Hannes Swoboda, ο οποίος ζητεί να προχωρήσει η διαδικασία στην ψηφοφορία αλλά να μετατεθεί η τελική ψηφοφορία σε μελλοντική ημερομηνία, και Jacques Toubon, ο οποίος ζητεί να πραγματοποιηθεί η τελική ψηφοφορία σήμερα όπως είχε προβλεφθεί.

Με ΗΨ (354 υπέρ, 187 κατά, 12 αποχές) το Σώμα αποφασίζει να προχωρήσει στην ψηφοφορία, συμπεριλαμβανομένης της τελικής ψηφοφορίας.

Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0626)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0626)


6.12. Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση [COM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jan Andersson (A6-0438/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0627)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0627)


6.13. Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) [COM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Thomas Mann (A6-0424/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0628)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0628)


6.14. Αξιόγραφα και συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/EΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/EΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά τα συνδεδεμένα συστήματα και τις πιστωτικές απαιτήσεις [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0629)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0629)


6.15. Συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης [COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Christian Ehler (A6-0494/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0630)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0630)


6.16. Απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών [COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0631)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0631)


6.17. Η προσέγγιση του Συμβουλίου στην αναθεώρηση του κανονισμού περί OLAF (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0627/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0632)


6.18. Αξιολόγηση και μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων EUROSUR (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση και τη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων EUROSUR [2008/2157(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0633)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Javier Moreno Sánchez (εισηγητής) υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 4, η οποία κρατείται.

Η Renate Weber υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 7, η οποία κρατείται.


6.19. Αντίκτυπος των απομιμήσεων στο διεθνές εμπόριο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των απομιμήσεων στο διεθνές εμπόριο [2008/2133(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0634)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Carl Schlyter παρουσιάζει προφορική τροπολογία για τη διαγραφή 15, η οποία κρατείται.


6.20. Λογιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0626/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0635)


6.21. Ευρωπαϊκή επίσημη πράξη (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή επίσημη πράξη [2008/2124(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0636)

Παρεμβαίνει ο Hartmut Nassauer σχετικά με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Susta (A6-0447/2008).


6.22. Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-Justice) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice) [2008/2125(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0467/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0637)

Παρεμβαίνει ο Daniel Caspary σχετικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας.


6.23. Νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις [2008/2123(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0638)


6.24. Αναπτυξιακές προοπτικές για την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κράτους σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές για την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κράτους σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις [2008/2097(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Nirj Deva (A6-0445/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0639)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

7. Σύνθεση του Σώματος

Η Piia-Noora Kauppi κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από1 Ιανουαρίου 2009.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 7, του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την χηρεία της έδρας και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.


8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PSE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή ENVI: Maria Berger

Προσωρινή επιτροπή για την κλιματική αλλαγή: Maria Berger

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Maria Berger


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Janusz Lewandowski και Jutta Haug - A6-0486/2008: Zuzana Roithová και Frank Vanhecke

Έκθεση Marianne Thyssen - A6-0441/2008: Ignasi Guardans Cambó, Zuzana Roithová, Hiltrud Breyer, Zita Pleštinská, Kathy Sinnott και Miroslav Mikolášik

Έκθεση Thomas Mann - A6-0424/2008: Milan Gaľa

Έκθεση Christian Ehler - A6-0494/2008: Zuzana Roithová

B6-0627/2008 Η προσέγγιση του Συμβουλίου στην αναθεώρηση του κανονισμού περί OLAF: Frank Vanhecke

Έκθεση Javier Moreno Sánchez - A6-0437/2008: Frank Vanhecke, Philip Claeys

Έκθεση Gianluca Susta - A6-0447/2008: Philip Claeys και Syed Kamall

Έκθεση Antonio López-Istúriz White - A6-0460/2008: Kathy Sinnott

Έκθεση Nirj Deva - A6-0445/2008: Kathy Sinnott και Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


11. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της συμμετοχής της Κοινότητας σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα μετρολογίας το οποίο έχουν αναλάβει διάφορα κράτη μέλη (COM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

JURI, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (COM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη (COM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI, BUDG, ECON, TRAN

2) από τους βουλευτές

2.1) πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 113 του Κανονισμού)

- Nicolae Vlad Popa. Προταση ψηφισματος σχετικά με την έρευνα της ΕΕ στον τομέα των ενισχυμένων γεωθερμικών συστημάτων (B6-0625/2008)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.05 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2008)


13.1. Ζιμπάμπουε

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 και B6-0643/2008

Οι Μάριος Ματσάκης, Catherine Stihler, Erik Meijer, Mikel Irujo Amezaga, Andrzej Tomasz Zapałowski και Charles Tannock παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Michael Gahler, Ewa Tomaszewska και Kathy Sinnott.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008.


13.2. Νικαράγουα

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 και B6-0644/2008

Οι Μάριος Ματσάκης, Manuel Medina Ortega, Pedro Guerreiro, Leopold Józef Rutowicz, Raül Romeva i Rueda και Fernando Fernández Martín παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Josu Ortuondo Larrea και Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008.


13.3. Ρωσία: επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Άννα Πολιτκόφσκαγια

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 και B6-0646/2008

Οι Μάριος Ματσάκης, Józef Pinior, Erik Meijer, Tunne Kelam και Ewa Tomaszewska παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mikel Irujo Amezaga, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Andrzej Tomasz Zapałowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι John Bowis, Paulo Casaca, Zbigniew Zaleski και Marcin Libicki.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008.


14. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


14.1. Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 και B6-0643/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0628/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 και B6-0643/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt και Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle και Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Marco Cappato, Μάριος Ματσάκης, Fiona Hall και Thierry Cornillet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0640)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0634/2008 καταπίπτει.)


14.2. Νικαράγουα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 και B6-0644/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0629/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0637/2008 και B6-0644/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano και Raimon Obiols i Germà, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0641)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B6-0635/2008 και B6-0640/2008 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Manuel Medina Ortega υποβάλλει τις προφορικές τροπολογίες στην παράγραφο 2 και στις αιτιολογικές σκέψεις A και ΣΤ. Οι προφορικές τροπολογίες απορρίπτονται.


14.3. Ρωσία: επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Άννα Πολιτκόφσκαγια (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 και B6-0646/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0630/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 και B6-0646/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Tunne Kelam, Bernd Posselt, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock και Christopher Beazley, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin και Józef Pinior, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Toomas Savi, Marco Cappato, Μάριος Ματσάκης, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marielle De Sarnez και Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms, Milan Horáček και Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0642)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Michael Gahler υποβάλλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 6, η οποία κρατείται.


15. Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 57, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες κοινές θέσεις, καθώς και τους λόγους που το οδήγησαν να τις εγκρίνει, μαζί με τη θέση της Επιτροπής σχετικά με :

- Κοινή θέση που υιοθέτησε το Συμβούλιο στις 9 Δεκεμβρίου 2008 ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις (14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κοινή θέση που υιοθέτησε το Συμβούλιο στις 9 Δεκεμβρίου 2008 ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας (14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 19 Δεκεμβρίου 2008.


16. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού)

επιτροπή CULT

- Καλύτερα σχολεία: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία (2008/2329(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.12.2008)

- Εκπαιδεύοντας τα παιδιά των μεταναστών (2008/2328(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, LIBE)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.12.2008)

επιτροπή DEVE

- Ένα χρόνο μετά τη Λισσαβώνα: Η εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής σε εφαρμογή (2008/2318(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, INTA)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.12.2008)

- Οι εργασίες της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ κατά το 2008 (2008/2303(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.12.2008)

επιτροπή EMPL

- Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα (2008/2330(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, CULT, ENVI, ITRE, ECON, LIBE)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.12.2008)

επιτροπή ENVI

- Η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τους ΜΚΟ, ειδικότερα της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 1830/2003 (2008/2306(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.12.2008)

επιτροπή LIBE

- Μία κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: Αρχές, ενέργειες και μέσα (2008/2331(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, INTA)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.12.2008)

- Το μέλλον της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο (2008/2305(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.12.2008)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 114, παράγραφος 3, του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και μέλλον της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (ΣΜΔ) (2008/2324(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.12.2008)

- Εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (2008/2290(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE)

- Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού (2008/2289(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, INTA)

- Στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Βραζιλίας (2008/2288(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, INTA)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 192, παράγραφος 6, του Κανονισμού)

επιτροπή PETI

- Ετήσια έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών 2008 (2008/2301(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.12.2008)

Συνδεδεμένες επιτροπές

επιτροπή FEMM

- Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))
(γνωμοδότηση: ITRE)
Συνδεδεμένες επιτροπές FEMM, EMPL
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.12.2008)

Τροποποίηση του Κανονισμού

επιτροπή AFCO

- Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού (2007/2124(REG))


17. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

No. Document

Auteur

Signatures

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

418

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

46

73/2008

Jean-Claude Martinez

19

74/2008

Daniel Strož

16

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

235

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

135

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

43

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

126

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

247

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

86

83/2008

Andreas Mölzer

7

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

46

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

36

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

315

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

154

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

74

89/2008

Bogusław Rogalski

45

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

82

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

90

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

85

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

49

94/2008

Eva-Britt Svensson

164

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

33

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

34

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

8

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

49

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

64

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

136

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

28

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

10

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

68

104/2008

Bill Newton Dunn

3

105/2008

Andreas Mölzer

5

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

23

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

41

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

31


18. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


19. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 12 Ιανουαρίου 2009 έως τις 15 Ιανουαρίου 2009.


20. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 4.35 μ.μ.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Αγγελάκας, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bowis, Bowles, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Δημητρίου, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Γκλαβάκης, Glante, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Κοππά, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου