Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 228kWORD 173k
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Keskmise suurusega äriühingute avalikustamisnõuded ja konsolideeritud aastaaruande koostamise kohustus ***I - Keskimise suurusega äriühingute aastaaruande koostamise kohtustus (arutelu)
 3.Euroopa autentne dokument - e-kohtu keskkond - Täiskasvanute õiguskaitse piiriülesed mõjud (arutelu)
 4.Tervitus
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Hääletused
  
6.1.Eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.2.Eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muudatusettepanek (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.3.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.4.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.5.Paranduseelarve nr 10/2008 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.6.2009. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod) (hääletus)
  
6.7.2009. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod) (hääletus)
  
6.8.Liikurseadmete konventsioon ja selle protokoll (õhusõidukite seadmete kohta) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.9.Euroopa tööalase liikuvuse tegevuskava (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.10.Elukestva õppimise panus teadmiste, loovuse ja innovatsiooni heaks ning töökava „Haridus ja koolitus 2010” rakendamine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.11.Mänguasjade ohutus ***I (hääletus)
  
6.12.Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja koolituse valdkonnas ***I (hääletus)
  
6.13.Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem (ECVET) ***I (hääletus)
  
6.14.Väärtpaberiarveldussüsteemid ja finantstagatiskokkulepped ***I (hääletus)
  
6.15.Hoiuste tagamise skeemid seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga ***I (hääletus)
  
6.16.Keskmise suurusega äriühingute avalikustamisnõuded ja konsolideeritud aastaaruande koostamise kohustus ***I (hääletus)
  
6.17.Nõukogu toimimine Euroopa Pettustevastase Ameti määruse muutmise puhul (hääletus)
  
6.18.FRONTEXi tegevusele ja Euroopa piiride valvamise süsteemile (EUROSUR) antud hinnang ja nende tulevane areng (hääletus)
  
6.19.Võltsimise mõju rahvusvahelisele kaubandusele (hääletus)
  
6.20.Keskimise suurusega äriühingute aastaaruande koostamise kohtustus (hääletus)
  
6.21.Euroopa autentne dokument (hääletus)
  
6.22.e-kohtu keskkond (hääletus)
  
6.23.Täiskasvanute õiguskaitse piiriülesed mõjud (hääletus)
  
6.24.Rahu saavutamise ja riigi ülesehitamise arenguperspektiivid konfliktijärgses olukorras (hääletus)
 7.Parlamendi koosseis
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
13.1.Zimbabwe
  
13.2.Nikaraagua
  
13.3.Venemaa: inimõiguste kaitsjate vastased agressioonid ja Anna Politkovskaja mõrvaprotsess
 14.Hääletused
  
14.1.Zimbabwe (hääletus)
  
14.2.Nikaraagua (hääletus)
  
14.3.Venemaa: inimõiguste kaitsjate vastased agressioonid ja Anna Politkovskaja mõrvaprotsess (hääletus)
 15.Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine
 16.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 17.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 18.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Keskmise suurusega äriühingute avalikustamisnõuded ja konsolideeritud aastaaruande koostamise kohustus ***I - Keskimise suurusega äriühingute aastaaruande koostamise kohtustus (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses teatavate avalikustamisnõuetega, mida kohaldatakse keskmise suurusega äriühingute suhtes, ja kohustusega koostada konsolideeritud aastaaruanded [KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

Komisjoni avaldus: Keskimise suurusega äriühingute aastaaruande koostamise kohtustus

Ieke van den Burg tutvustas raportit.

Jacques Barrot (komisjoni asepresident) esines avaldusega

Sõna võtsid Kristian Vigenin (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE-DE nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel, Patrick Louis fraktsiooni IND/DEM nimel, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Jacques Toubon.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Ewa Tomaszewska.

Sõna võtsid Rachida Dati (nõukogu eesistuja), Jacques Barrot ja Ieke van den Burg.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Giuseppe Gargani, JURI komisjoni nimel, Väikeste ja keskmise suurusega äriühingute, eelkõige mikroettevõtjatega seotud raamatupidamisnõuded (B6-0626/2008)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.12.2008protokoll punkt 6.16 ja 18.12.2008protokoll punkt 6.20.


3. Euroopa autentne dokument - e-kohtu keskkond - Täiskasvanute õiguskaitse piiriülesed mõjud (arutelu)

Raport soovitustega komisjonile Euroopa autentse dokumendi kohta [2008/2124(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

Raport soovitustega komisjonile e-kohtu keskkonna küsimuses [2008/2125(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0467/2008)

Raport soovitustega komisjonile täiskasvanute õiguskaitse ja selle piiriülese mõju kohta [2008/2123(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

Manuel Medina Ortega tutvustas raportit.

Diana Wallis tutvustas raportit.

Antonio López-Istúriz White tutvustas raportit.

Sõna võtsid Rachida Dati (nõukogu eesistuja) ja Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Panayiotis Demetriou (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Luca Romagnoli (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE-DE nimel, Manuel Medina Ortega fraktsiooni PSE nimel, Diana Wallis fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel, Rareş-Lucian Niculescu, Neena Gill, Cristian Silviu Buşoi, Bogusław Rogalski, Dushana Zdravkova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Toomas Savi ja Costas Botopoulos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicolae Vlad Popa, Armando França, Marcin Libicki, Luca Romagnoli, Reinhard Rack ja Czesław Adam Siekierski.

Sõna võtsid Rachida Dati, Jacques Barrot, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Jacques Toubon (eelneva registreerimiseta) ja Antonio López-Istúriz White.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.12.2008protokoll punkt 6.2118.12.2008protokoll punkt 6.22 ja 18.12.2008protokoll punkt 6.23.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.00 ja jätkus kell 11.35.)


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

4. Tervitus

Parlamendi president tervitas parlamendi nimel Vietnami Rahvusassamblee delegatsiooni liikmeid ja juhti, Rahvusassamblee väliskomisjoni esimeest Nuyen Van Soni, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


5. Fraktsioonide koosseis

Sylwester Chruszcz ühines fraktsiooniga UEN alates 18. detsember 2008.

°
° ° °

Sõna võttis Nicolae Vlad Popa, kes tervitas asjaolu, et kirjalik deklaratsioon 0069/2008 fibromüalgia kohta (17.12.2008protokoll punkt 4) kogus enamiku parlamendiliikmete allkirjad (president ühines tema sõnavõtuga).


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


6.1. Eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muudatuse eelnõu kohta [2008/2320(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Jo Leinen (A6-0509/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0617)


6.2. Eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muudatusettepanek (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muudatusettepaneku projekti kohta [2008/2325(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A6-0504/2008)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0618)


6.3. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26 [KOM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A6-0474/2008)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0619)


6.4. Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 27 [KOM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A6-0493/2008)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0620)


6.5. Paranduseelarve nr 10/2008 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 10/2008 projekti kohta, III jagu – Komisjon [16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0621)


6.6. 2009. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod) (hääletus)

Muudatusettepanekute projektid üldeelarve nõukogu muudatustega projekti kohta .

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

Vastuvõetud muudatusettepanekud tuuakse ära „Vastuvõetud tekstidelisas.

Éric Woerth (nõukogu eesistuja) esines järgmise avaldusega:

„Eelarve teise lugemise hääletamine on viimane etapp menetluses, mida iseloomustab kahe eelarvepädeva institutsiooni omavaheline ja komisjoniga toimunud kvaliteetne koostöö. Soovin siiralt tänada kõiki osalejaid, eriti eelarvekomisjoni esimeest Reimer Böget, raportööre Jutta Haugi ja Janusz Lewandowskit ning volinik Dalia Grybauskaitét.

21. novembri lepituskoosolekul määratleti 2009. aasta tasakaalustatud eelarve, millega tagatakse Euroopa Liidu poliitika asjakohane rahastamine, säilitades samas Euroopa maksumaksjate huvid. Oleme üheskoos määratlenud toiduainete rahastamisvahendi, vastates seeläbi oma solidaarsuskohustusele arenguriikide suhtes, ning oleme üheskoos määratlenud konkreetsed meetmed, mis võimaldavad ületada ühtekuuluvuspoliitika ummikseisu ja algatada lõpuks ometi programmid ajavahemikuks 2007-2013.

Riigipead ja valitsusjuhid rõhutasid nimetatud algatuse tähtsust Euroopa Ülemkogu kohtumisel ning see on oluline element Euroopa reaktsioonis majanduskriisile, element mille osas peame jätkama kiiret tegevust. Teie hääletus tagab lepitusmenetluse tulemuste täieliku konkretiseerimise ja vastavalt asutamislepingus kehtestatud menetlusele võin seega kinnitada, et nõukogu nõustub teie teisest lugemisest tuleneva maksimaalse suurendamise määraga.”

Parlamendi president võttis selle teadmiseks ja esitas järgmise avalduse:

Võin tõdeda, et eelarvemenetlus on toimunud kooskõlas asutamislepingu ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe sätetega. Lisaks märgin, et vastavalt nimetatud institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 13 on nõukogu ja parlament teisel lugemisel parlamendis kokku leppinud mittekohustuslike kulude maksimaalse suurendamise määras. Sellega võib eelarvemenetluse lugeda lõpetatuks ja eelarve lõplikult vastuvõetuks.”

Parlamendi president palus, et Éric Woerth, Dalia Grybauskaitė (komisjoni liige), Reimer Böge (BUDG komisjoni esimees) ja raportöörid Jutta Haug ja Janusz Lewandowski temaga ühineksid.

Parlamendi president, Éric Woerth ja Dalia Grybauskaitė allkirjastasid 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muudatuse (Leineni raport A6-0509/2008 ja Böge raport A6-0504/2008).

Parlamendi president ja Éric Woerth allkirjastasid otsuse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (Böge raport A6-0474/2008), ja otsuse paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta (Böge raport A6-0493/2008).

Parlamendi president allkirjastas eelarve.


6.7. 2009. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekti kohta (kõik jaod) (16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD)) ja Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjalike muutmisettepanekute nr 1/2009 (SEK(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), 2/2009 (SEK(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) ja 3/2009 (SEK(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) kohta - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Janusz Lewandowski ja Jutta Haug (A6-0486/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0622)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Jutta Haug (raportöör) esitas suulised muudatusettepanekud lisada vastavalt lõige 3 a (uus) ja lõige 34 a (uus), mis võeti vastu.


6.8. Liikurseadmete konventsioon ja selle protokoll (õhusõidukite seadmete kohta) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste konventsiooni ja selle protokolli (õhusõidukite seadmetele eriomaste küsimuste kohta), mis võeti ühiselt vastu 16. novembril 2001 Kaplinnas, sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt [KOM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Georgios Papastamkos (A6-0506/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Georgios Papastamkos esines kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0623)


6.9. Euroopa tööalase liikuvuse tegevuskava (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa tööalase liikuvuse tegevuskava (2007–2010) kohta [2008/2098(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0624)


6.10. Elukestva õppimise panus teadmiste, loovuse ja innovatsiooni heaks ning töökava „Haridus ja koolitus 2010” rakendamine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport elukestva õppimise panuse kohta teadmiste, loovuse ja innovatsiooni heaks ning töökava „Haridus ja koolitus 2010” rakendamise kohta [2008/2102(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Ljudmila Novak esines kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0625)


6.11. Mänguasjade ohutus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mänguasjade ohutuse kohta [KOM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

Sõna võtsid Herbert Reul ja Hannes Swoboda seoses hääletusega (president vastas neile, et nende märkused edastatakse esimeeste konverentsile), Evelyne Gebhardt, kes soovis, et komisjon esineks avaldusega enne lõpphääletust, Jacques Barrot (komisjoni asepresident), Hannes Swoboda, kes nõudis hääletuse läbiviimist, kuid lõpphääletuse edasilükkamist hilisemale kuupäevale, ning Jacques Toubon, kes nõudis kavandatud lõpphääletuse toimumist.

EH-ga (354 poolthäält, 187 vastuhäält, 12 erapooletut) otsustas parlament viia läbi hääletuse ja lõpphääletuse.

Sõna võttis Bernd Posselt.

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0626)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0626)


6.12. Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja koolituse valdkonnas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku loomise kohta kutsehariduse ja koolituse valdkonnas [KOM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jan Andersson (A6-0438/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0627)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0627)


6.13. Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem (ECVET) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteemi (ECVET) loomise kohta [KOM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Thomas Mann (A6-0424/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0628)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0628)


6.14. Väärtpaberiarveldussüsteemid ja finantstagatiskokkulepped ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ja direktiivi 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta seoses omavahel ühendatud süsteemide ja krediidinõuetega [KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0629)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0629)


6.15. Hoiuste tagamise skeemid seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/19/EMÜ hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga [KOM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A6-0494/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0630)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0630)


6.16. Keskmise suurusega äriühingute avalikustamisnõuded ja konsolideeritud aastaaruande koostamise kohustus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses teatavate avalikustamisnõuetega, mida kohaldatakse keskmise suurusega äriühingute suhtes, ja kohustusega koostada konsolideeritud aastaaruanded [KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0631)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0631)


6.17. Nõukogu toimimine Euroopa Pettustevastase Ameti määruse muutmise puhul (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0627/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0632)


6.18. FRONTEXi tegevusele ja Euroopa piiride valvamise süsteemile (EUROSUR) antud hinnang ja nende tulevane areng (hääletus)

Raport hinnangu kohta FRONTEXile ja Euroopa piiride valvamise süsteemile EUROSUR ning nende edasise arengu kohta [2008/2157(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0633)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Javier Moreno Sánchez (raportöör), kes esitas muudatusettepaneku 4 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Renate Weber, kes esitas muudatusettepaneku 7 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


6.19. Võltsimise mõju rahvusvahelisele kaubandusele (hääletus)

Raport võltsimise mõju kohta rahvusvahelisele kaubandusele [2008/2133(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0634)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Carl Schlyter esitas lõike 15 väljajätmist taotleva suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


6.20. Keskimise suurusega äriühingute aastaaruande koostamise kohtustus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0626/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0635)


6.21. Euroopa autentne dokument (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile Euroopa autentse dokumendi kohta [2008/2124(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0636)

Sõna võttis Hartmut Nassauer seoses Susta raporti (A6-0447/2008) hääletuse tulemustega.


6.22. e-kohtu keskkond (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile e-kohtu keskkonna küsimuses [2008/2125(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0467/2008)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0637)

Sõna võttis Daniel Caspary seoses hääletuskorraga.


6.23. Täiskasvanute õiguskaitse piiriülesed mõjud (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile täiskasvanute õiguskaitse ja selle piiriülese mõju kohta [2008/2123(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0638)


6.24. Rahu saavutamise ja riigi ülesehitamise arenguperspektiivid konfliktijärgses olukorras (hääletus)

Raport rahu saavutamise ja riigi ülesehitamise arenguperspektiivide kohta konfliktijärgses olukorras [2008/2097(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Nirj Deva (A6-0445/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0639)


ISTUNGI JUHATAJA: Martine ROURE
asepresident

7. Parlamendi koosseis

Piia-Noora Kauppi on esitanud kirjaliku tagasiastumisavalduse parlamendiliikme ametist alates 1. jaanuar 2009.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 7 märkis parlament, et tema ametikoht jääb vabaks, ning teavitab sellest asjaomast liikmesriiki.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni PSE taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

ENVI komisjon: Maria Berger

Kliimamuutuste ajutine komisjon: Maria Berger

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Maria Berger


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Janusz Lewandowski ja Jutta Haug - A6-0486/2008: Zuzana Roithová ja Frank Vanhecke

Raport: Marianne Thyssen - A6-0441/2008: Ignasi Guardans Cambó, Zuzana Roithová, Hiltrud Breyer, Zita Pleštinská, Kathy Sinnott ja Miroslav Mikolášik

Raport: Thomas Mann - A6-0424/2008: Milan Gaľa

Raport: Christian Ehler - A6-0494/2008: Zuzana Roithová

B6-0627/2008 Nõukogu toimimine Euroopa Pettustevastase Ameti määruse muutmise puhul: Frank Vanhecke

Raport: Javier Moreno Sánchez - A6-0437/2008: Frank Vanhecke, Philip Claeys

Raport: Gianluca Susta - A6-0447/2008: Philip Claeys ja Syed Kamall

Raport: Antonio López-Istúriz White - A6-0460/2008: Kathy Sinnott

Raport: Nirj Deva - A6-0445/2008: Kathy Sinnott ja Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“ ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused“ trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadusprogrammis (KOM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks (KOM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kohustatakse liikmesriike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid (KOM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, BUDG, ECON, TRAN

2) parlamendiliikmed:

2.1) resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikkel 113):

- Nicolae Vlad Popa. Resolutsiooni ettepanek: ELi teadusuuringud täiustatud maasoojussüsteemide valdkonnas (B6-0625/2008)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI


(Istung katkestati kell 13.05 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 16.12.2008protokoll punkt 2.)


13.1. Zimbabwe

Resolutsiooni ettepanekud B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 ja B6-0643/2008

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Erik Meijer, Mikel Irujo Amezaga, Andrzej Tomasz Zapałowski ja Charles Tannock tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Ioannis Kasoulides fraktsiooni PPE-DE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni PSE nimel, ja Zdzisław Zbigniew Podkański fraktsiooni UEN nimel.

Vastavalt "catch the eye" menetlusele võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Michael Gahler, Ewa Tomaszewska ja Kathy Sinnott.

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.12.2008protokoll punkt 14.1.


13.2. Nikaraagua

Resolutsiooni ettepanekud B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 ja B6-0644/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Pedro Guerreiro, Leopold Józef Rutowicz, Raül Romeva i Rueda ja Fernando Fernández Martín tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Josu Ortuondo Larrea ja Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.12.2008protokoll punkt 14.2.


13.3. Venemaa: inimõiguste kaitsjate vastased agressioonid ja Anna Politkovskaja mõrvaprotsess

Resolutsiooni ettepanekud B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 ja B6-0646/2008

Marios Matsakis, Józef Pinior, Erik Meijer, Tunne Kelam ja Ewa Tomaszewska tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE-DE nimel, Janusz Onyszkiewicz fraktsiooni ALDE nimel, Mikel Irujo Amezaga fraktsiooni Verts/ALE nimel, Andrzej Tomasz Zapałowski fraktsiooni UEN nimel, Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel, ja Bernd Posselt.

Vastavalt "catch the eye" menetlusele võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: John Bowis, Paulo Casaca, Zbigniew Zaleski ja Marcin Libicki.

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.12.2008protokoll punkt 14.3.


14. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


14.1. Zimbabwe (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 ja B6-0643/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0628/2008

(asendades B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 ja B6-0643/2008),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt ja Maria Martens fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle ja Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Fiona Hall ja Thierry Cornillet fraktsiooni ALDE nimel,

Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel,

Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel

Vastu võetud (P6_TA(2008)0640)

(Resolutsiooni ettepanek B6-0634/2008 muutus kehtetuks.)


14.2. Nikaraagua (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 ja B6-0644/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 26)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0629/2008

(asendades B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0637/2008 ja B6-0644/2008):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt ja Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano ja Raimon Obiols i Germà fraktsiooni PSE nimel,

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,

Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel

Vastu võetud (P6_TA(2008)0641)

(Resolutsiooni ettepanekud B6-0635/2008 ja B6-0640/2008 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Manuel Medina Ortega, kes esitas lõike 2 ning põhjenduste A ja F kohta suulised muudatusettepanekud. Suulised muudatusettepanekud lükati tagasi.


14.3. Venemaa: inimõiguste kaitsjate vastased agressioonid ja Anna Politkovskaja mõrvaprotsess (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 ja B6-0646/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 27)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0630/2008

(asendades B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 ja B6-0646/2008),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Tunne Kelam, Bernd Posselt, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock ja Christopher Beazley fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin ja Józef Pinior fraktsiooni PSE nimel,

Toomas Savi, Marco Cappato, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marielle De Sarnez ja Janusz Onyszkiewicz fraktsiooni ALDE nimel,

Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms, Milan Horáček ja Marie Anne Isler Béguin fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel,

Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel

Vastu võetud (P6_TA(2008)0642)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Michael Gahler esitas lõike 6 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


15. Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine

Vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu 9. detsembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevaomanike kindlustuse kohta merinõuete korral (14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Nõukogu 9. detsembri 2008 aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lipuriigi nõuete täitmise kohta (14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuuline tähtaeg algab järgmisel päeval, 19. detsember 2008.


16. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus omaalgatuslike raportite koostamiseks (kodukorra artikkel 45)

CULT komisjon

- Koole käsitlev Euroopa koostöökava (2008/2329(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 11.12.2008)

- Ümberasujate laste koolitamine (2008/2328(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, LIBE)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 11.12.2008)

DEVE komisjon

- Üks aasta pärast Lissaboni tippkohtumist: Aafrika ja ELi partnerluse raames tehtud töö (2008/2318(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, INTA)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 11.12.2008)

- AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee tegevus 2008. aastal (2008/2303(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 11.12.2008)

EMPL komisjon

- Uus sotsiaalmeetmete kava (2008/2330(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, CULT, ENVI, ITRE, ECON, LIBE)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 11.12.2008)

ENVI komisjon

- Geneetiliselt muundatud organisme käsitlevate ELi õigusaktide, eelkõige direktiivi 2001/18/EÜ ja määruste (EÜ) nr 1829/2003 ja 1830/2003 rakendamine (2008/2306(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 11.12.2008)

LIBE komisjon

- Euroopa ühine sisserändepoliitika: põhimõtted, meetmed ja vahendid (2008/2331(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, INTA)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 11.12.2008)

- Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tulevik (2008/2305(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 11.12.2008)

Otsus omaalgatuslike raportite koostamiseks (kodukorra artikli 114 lõige 3)

AFET komisjon

- Tuumarelva leviku tõkestamine ja tuumarelva leviku tõkestamise lepingu tulevik (2008/2324(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 11.12.2008)

- Endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu volitusted (2008/2290(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE)

- ELi ja Mehhiko strateegiline partnerlus (2008/2289(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA)

- Euroopa Liidu ja Brasiilia strateegiline partnerlus (2008/2288(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA)

Otsus omaalgatuslike raportite koostamiseks (kodukorra artikli 192 lõige 6)

PETI komisjon

- Petitsioonikomisjoni 2008. aasta tegevuse aruanne (2008/2301(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 11.12.2008)

Kaasatud komisjonid

FEMM komisjon

- Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamine (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)
Kaasatud komisjonid FEMM, EMPL
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 11.12.2008)

Kodukorra muutmineAFCO komisjon

- Kodukorra üldine läbivaatamine (2007/2124(REG))


17. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 116 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

418

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

46

73/2008

Jean-Claude Martinez

19

74/2008

Daniel Strož

16

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

235

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

135

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

43

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

126

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

247

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

86

83/2008

Andreas Mölzer

7

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

46

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

36

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

315

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

154

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

74

89/2008

Bogusław Rogalski

45

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

82

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

90

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

85

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

49

94/2008

Eva-Britt Svensson

164

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

33

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

34

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

8

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

49

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

64

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

136

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

28

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

10

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

68

104/2008

Bill Newton Dunn

3

105/2008

Andreas Mölzer

5

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

23

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

41

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

31


18. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


19. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 12. jaanuar 2009 kuni 15. jaanuar 2009.


20. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.35.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika