Zoznam 
Zápisnica
PDF 240kWORD 173k
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku ***I - Povinnosti týkajúce sa účtovníctva stredných podnikov (rozprava)
 3.Európska verejná listina - Elektronická justícia - Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné dôsledky (rozprava)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Zloženie politických skupín
 6.Hlasovanie
  
6.1.Zmena Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Zmena Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Mobilizácia nástroja flexibility (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009, zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (hlasovanie)
  
6.7.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009, zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (hlasovanie)
  
6.8.Mobilné zariadenia a Protokol týkajúci sa leteckých zariadení * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.9.Európsky akčný plán pracovnej mobility (2007 - 2010) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.10.Celoživotné vzdelávanie pre znalosti, tvorivosť a inovácie - pracovný program Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.11.Bezpečnosť hračiek ***I (hlasovanie)
  
6.12.Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy ***I (hlasovanie)
  
6.13.Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) ***I (hlasovanie)
  
6.14.Cenné papiere a dohody o finančných zárukách ***I (hlasovanie)
  
6.15.Systémy ochrany vkladov, pokiaľ ide úroveň krytia a výplatnú lehotu ***I (hlasovanie)
  
6.16.Požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku ***I (hlasovanie)
  
6.17.Prístup Rady k revízii nariadenia o úrade OLAF (hlasovanie)
  
6.18.Hodnotenie a budúci vývoj agentúry FRONTEX a Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) (hlasovanie)
  
6.19.Vplyv falšovania na medzinárodný obchod (hlasovanie)
  
6.20.Povinnosti týkajúce sa účtovníctva stredných podnikov (hlasovanie)
  
6.21.Európska verejná listina (hlasovanie)
  
6.22.Elektronická justícia (hlasovanie)
  
6.23.Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné dôsledky (hlasovanie)
  
6.24.Perspektívy upevňovania mieru a budovania štátu v situáciách po skončení konfliktu (hlasovanie)
 7.Zloženie Parlamentu
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Predložené dokumenty
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
13.1.Zimbabwe
  
13.2.Nikaragua
  
13.3.Rusko: útoky proti obrancom ľudských práv a súdne konanie vo veci vraždy Anny Politkovskej
 14.Hlasovanie
  
14.1.Zimbabwe (hlasovanie)
  
14.2.Nikaragua (hlasovanie)
  
14.3.Rusko: útoky proti obrancom ľudských práv a súdne konanie vo veci vraždy Anny Politkovskej (hlasovanie)
 15.Oznámenie spoločnej pozície Rady
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku ***I - Povinnosti týkajúce sa účtovníctva stredných podnikov (rozprava)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku [COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

Vyhlásenie Komisie: Povinnosti týkajúce sa účtovníctva stredných podnikov

Ieke van den Burg uviedla správu.

Jacques Barrot (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením

Vystúpili títo poslanci: Kristian Vigenin (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE-DE, Sharon Bowles za skupinu ALDE, Patrick Louis za skupinu IND/DEM, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Jacques Toubon.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Ewa Tomaszewska.

V rozprave vystúpili: Rachida Dati (úradujúca predsedníčka Rady), Jacques Barrot a Ieke van den Burg.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Giuseppe Gargani za výbor JURI o požiadavkách v oblasti účtovníctva týkajúcich sa malých a stredných podnikov a najmä mikropodnikov (B6-0626/2008)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.16 zápisnice zo dňa 18.12.2008 a bod 6.20 zápisnice zo dňa 18.12.2008.


3. Európska verejná listina - Elektronická justícia - Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné dôsledky (rozprava)

Správa: Odporúčania pre Komisiu o európskej verejnej listine [2008/2124(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

Správa: Odporúčania pre Komisiu o elektronickej justícii [2008/2125(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Diana Wallis (A6-0467/2008)

Správa: Odporúčania pre Komisiu o právnej ochrane dospelých osôb: cezhraničné dôsledky [2008/2123(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

Manuel Medina Ortega uviedol správu.

Diana Wallis uviedla správu.

Antonio López-Istúriz White uviedol správu.

V rozprave vystúpili: Rachida Dati (úradujúca predsedníčka Rady) a Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Panayiotis Demetriou (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Luca Romagnoli (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE-DE, Manuel Medina Ortega za skupinu PSE, Diana Wallis za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Rareş-Lucian Niculescu, Neena Gill, Cristian Silviu Buşoi, Bogusław Rogalski, Dushana Zdravkova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Toomas Savi a Costas Botopoulos.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili: Nicolae Vlad Popa, Armando França, Marcin Libicki, Luca Romagnoli, Reinhard Rack a Czesław Adam Siekierski.

Vystúpili títo poslanci: Rachida Dati, Jacques Barrot, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Jacques Toubon (podľa postupu catch the eye) a Antonio López-Istúriz White.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.21 zápisnice zo dňa 18.12.2008, bod 6.22 zápisnice zo dňa 18.12.2008 a bod 6.23 zápisnice zo dňa 18.12.2008.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.00 h. kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.35 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

4. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie Národného zhromaždenia Vietnamu na čele s Nguyenom Van Sonom, predsedom výboru pre zahraničné záležitosti Národného zhromaždenia, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


5. Zloženie politických skupín

Sylwester Chruszcz vstúpil do skupiny UEN s účinnosťou od 18. decembra 2008.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Nicolae Vlad Popa, aby vyjadril potešenie nad tým, že písomné vyhlásenie 0069/2008 o fibromyalgii (bod 4 zápisnice zo dňa 17.12.2008) podpísala väčšina poslancov Parlamentu (predseda sa k tomuto vyjadreniu pripojil).


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Zmena Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh zmeny Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [2008/2320(ACI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Jo Leinen (A6-0509/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0617)


6.2. Zmena Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh zmeny Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [2008/2325(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A6-0504/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0618)


6.3. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ v súlade s bodom 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [COM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A6-0474/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0619)


6.4. Mobilizácia nástroja flexibility (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility podľa bodu 27 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [COM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A6-0493/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0620)


6.5. Návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2008 na rozpočtový rok 2008
Oddiel III - Komisia [16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0621)


6.6. Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009, zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (hlasovanie)

Návrhy pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu všeobecného rozpočtu v znení zmenenom a doplnenom Radou.

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

Prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú uvedené v prílohe „Prijaté texty“.

Éric Woerth (úradujúci predseda Rady) vystúpil s týmto vyhlásením:

„Vaše hlasovanie o návrhu rozpočtu v druhom čítaní predstavuje poslednú etapu postupu, pre ktorý bola príznačná veľmi kvalitná spolupráca medzi oboma vetvami rozpočtového orgánu a Komisiou.Vyjadrujem preto srdečné poďakovanie všetkým, ktorí sa na ňom podieľali, najmä predsedovi Výboru pre rozpočet Reimerovi Bögemu, spravodajcom Jutte Haugovej a Januszovi Lewandowskemu, ako aj komisárke Dalii Grybauskaitéovej.

Spolu sme na našom zmierovacom stretnutí 21. novembra stanovili vyvážený rozpočet na rok 2009, ktorý zabezpečí primerané financovanie oblastí politiky Európskej únie , pričom zároveň háji záujmy európskych daňových poplatníkov. Spoločne sme vypracovali možnosti financovania potravinového nástroja, čím sme zohľadnili našu potrebu solidarity voči rozvojovým krajinám, a spolu sme navrhli konkrétne opatrenia, ktoré nám umožnia prekonať zablokovanú situáciu v politiky súdržnosti a konečne začať s realizáciou programov rokov 2007 – 2013.

Na význam tejto iniciatívy poukázali hlavy štátov a vlád na zasadnutí Európskej rady, čo je významným príspevkom k európskej odpovedi na otázku hospodárskej krízy, v riešení ktorej musíme rýchle napredovať. Vaše hlasovanie zabezpečuje plnú konkretizáciu výsledkov zmierovacieho postupu a v súlade s postupom stanoveným zmluvou môžem preto potvrdiť, že Rada súhlasí s maximálnou mierou zvýšovania, ktorá vyplýva z druhého čítania v Parlamente.“

Predseda vzal toto vyhlásenie na vedomie a vystúpil s týmto vyhlásením:

Konštatujem, že rozpočtový postup prebehol v súlade s ustanoveniami zmluvy a Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006. Konštatujem tiež, že v súlade s bodom 13 tejto Medziinštitucionálnej dohody sa Rada a Parlament dohodli na maximálnej miere zvýšenia nepovinných výdavkov na základe druhého čítania Parlamentu. Rozpočtový postup sa preto môže vyhlásiť za ukončený a rozpočet za schválený s konečnou platnosťou.“

Predseda vyzval Érica Woertha, Daliu Grybauskaitėovú (členka Komisie), Reimera Bögeho (predseda výboru BUDG), ako aj spravodajcov Juttu Haugovú a Janusza Lewandowskeho, aby sa k nemu pripojili.

Predseda, Éric Woerth a Dalia Grybauskaitė pristúpili k podpísaniu zmenenej a doplnenej Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadno finančnom hospodárení (správy Jo Leinen A6-0509/2008 a Böge A6-0504/2008).

Predseda a Éric Woerth pristúpili k podpísaniu rozhodnutia o uvoľnení prostriedkov z Fondu solidarity Európskej únie (správa Böge A6-0474/2008), ako aj k podpísaniu rozhodnutia o mobilizácii nástroja flexibility (správa Böge A6-0493/2008).

Predseda pristúpil k podpísaniu rozpočtu.


6.7. Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009, zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (hlasovanie)

Správa: Návrh všeobecného rozpočtu Európske únie na rozpočtový rok 2009, zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely)
[16257/2008 – C6 0457/2008 – 2008/2026(BUD)]
a
opravné listy:
č. 1/2009 [SEK(2008)2435 - 13702/2008 - C6 0344/2008]
č. 2/2009 [SEK(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008]
č. 3/2009 [SEK(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008]
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009
Oddiel I, Európsky parlament
Oddiel II, Rada
Oddiel III, Komisia
Oddiel IV, Súdny dvor
Oddiel V, Dvor audítorov
Oddiel VI, Európsky hospodársky a sociálny výbor
Oddiel VII, Výbor regiónov
Oddiel VIII, Európsky ombudsman
Oddiel IX, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov - Výbor pre rozpočet. Spoluspravodajcovia: Janusz Lewandowski a Jutta Haug (A6-0486/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0622)

Vystúpili títo poslanci:

Jutta Haug (spravodajkyňa) podala ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy dopĺňajúce ods. 3a (nový) a ods. 34a (nový), ktoré boli schválené.


6.8. Mobilné zariadenia a Protokol týkajúci sa leteckých zariadení * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Zmenený a doplnený návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia a jeho protokolu týkajúceho sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia, ktoré boli spoločne prijaté v Kapskom Meste 16. novembra 2001, zo strany Európskeho spoločenstva [COM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Georgios Papastamkos (A6-0506/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Georgios Papastamkos vystúpil s vyhlásením podľa čl. 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0623)


6.9. Európsky akčný plán pracovnej mobility (2007 - 2010) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Európsky akčný plán pracovnej mobility (2007 - 2010) [2008/2098(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0624)


6.10. Celoživotné vzdelávanie pre znalosti, tvorivosť a inovácie - pracovný program Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Poskytovanie celoživotného vzdelávania pre znalosti, tvorivosť a inovácie - implementácia pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 [2008/2102(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Ljudmila Novak vystúpila s vyhlásením podľa čl. 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0625)


6.11. Bezpečnosť hračiek ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek [COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

Vystúpili títo poslanci: Herbert Reul a Hannes Swoboda o postupe hlasovania (predseda odpovedal, že ich pripomienky sa postúpia Konferencii predsedov), Evelyne Gebhardt, ktorá predniesla požiadavku, aby Komisia vystupovala s vyhlásením pred záverečným hlasovaním, Jacques Barrot (podpredseda Komisie), Hannes Swoboda, ktorý vyjadril požiadavku, aby sa pristúpilo k hlasovaniu a aby sa záverečné hlasovanie presunulo na neskorší dátum, a Jacques Toubon s požiadavkou, aby sa záverečné hlasovanie uskutočnilo dnes podľa plánu.

V elektronickom hlasovaní (354 za, 187 proti, 12 sa zdržalo) Parlament rozhodol pristúpiť k hlasovaniu vrátane záverečného hlasovania.

V rozprave vystúpil Bernd Posselt.

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0626)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0626)


6.12. Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy [COM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Jan Andersson (A6-0438/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0627)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0627)


6.13. Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) [COM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Thomas Mann (A6-0424/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0628)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0628)


6.14. Cenné papiere a dohody o finančných zárukách ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0629)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0629)


6.15. Systémy ochrany vkladov, pokiaľ ide úroveň krytia a výplatnú lehotu ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide úroveň krytia a výplatnú lehotu [COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Christian Ehler (A6-0494/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0630)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0630)


6.16. Požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku [COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0631)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0631)


6.17. Prístup Rady k revízii nariadenia o úrade OLAF (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0627/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0632)


6.18. Hodnotenie a budúci vývoj agentúry FRONTEX a Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) (hlasovanie)

Správa: Hodnotenie a budúci vývoj agentúry FRONTEX a Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) [2008/2157(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0633)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Javier Moreno Sánchez (spravodajca) podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 4, ktorý bol schválený.

Renate Weber podala ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 7, ktorý bol schválený.


6.19. Vplyv falšovania na medzinárodný obchod (hlasovanie)

Správa: Vplyv falšovania na medzinárodný obchod [2008/2133(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Gianluca Susta (A6-0447/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0634)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Carl Schlyter podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa vypúšťa odsek 15, ktorý bol schválený.


6.20. Povinnosti týkajúce sa účtovníctva stredných podnikov (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0626/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0635)


6.21. Európska verejná listina (hlasovanie)

Správa: Odporúčania pre Komisiu o európskej verejnej listine [2008/2124(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0636)

V rozprave vystúpil Hartmut Nassauer o výsledku hlasovania o správe Susta (A6-0447/2008).


6.22. Elektronická justícia (hlasovanie)

Správa: Odporúčania pre Komisiu o elektronickej justícii [2008/2125(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Diana Wallis (A6-0467/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0637)

V rozprave vystúpil Daniel Caspary o postupe hlasovania.


6.23. Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné dôsledky (hlasovanie)

Správa: Odporúčania pre Komisiu o právnej ochrane dospelých osôb: cezhraničné dôsledky [2008/2123(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0638)


6.24. Perspektívy upevňovania mieru a budovania štátu v situáciách po skončení konfliktu (hlasovanie)

Správa: Perspektívy upevňovania mieru a budovania štátu v situáciách po skončení konfliktu [2008/2097(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Nirj Deva (A6-0445/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0639)


PREDSEDNÍCTVO: Martine ROURE
Podpredsedníčka

7. Zloženie Parlamentu

Piia-Noora Kauppi podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s platnosťou od 1. januára 2009.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 7 rokovacieho poriadku Parlament potvrdí uvoľnenie mandátu a informuje o tom dotknutý členský štát .


8. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny PSE Parlament schválil tieto menovania:

výbor ENVI: Maria Berger

Dočasný výbor pre klimatické zmeny: Maria Berger

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Maria Berger


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Janusz Lewandowski a Jutta Haug - A6-0486/2008: Zuzana Roithová a Frank Vanhecke

Správa: Marianne Thyssen - A6-0441/2008: Ignasi Guardans Cambó, Zuzana Roithová, Hiltrud Breyer, Zita Pleštinská, Kathy Sinnott a Miroslav Mikolášik

Správa: Thomas Mann - A6-0424/2008: Milan Gaľa

Správa: Christian Ehler - A6-0494/2008: Zuzana Roithová

B6-0627/2008 Prístup Rady k revízii nariadenia o úrade OLAF: Frank Vanhecke

Správa: Javier Moreno Sánchez - A6-0437/2008: Frank Vanhecke, Philip Claeys

Správa: Gianluca Susta - A6-0447/2008: Philip Claeys a Syed Kamall

Správa: Antonio López-Istúriz White - A6-0460/2008: Kathy Sinnott

Správa: Nirj Deva - A6-0445/2008: Kathy Sinnott a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


11. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na Európskom programe metrologického výskumu a vývoja vykonávanom niekoľkými členskými štátmi (COM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD))

pridelené

gestorský :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD))

pridelené

gestorský :

TRAN

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky (COM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS))

pridelené

gestorský :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh smernice Rady, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby surovej ropy a/alebo ropných výrobkov (COM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS))

pridelené

gestorský :

ITRE

stanovisko :

ENVI, BUDG, ECON, TRAN

2) poslancov

2.1) návrh uznesenia (čl. 113 rokovacieho poriadku)

- Nicolae Vlad Popa. Návrh uznesenia o výskume EÚ v oblasti vyspelých geotermálnych systémov (B6-0625/2008)

pridelené

gestorský :

ITRE

stanovisko :

ENVI


(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h)

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 2 zápisnice zo dňa 16.12.2008 )


13.1. Zimbabwe

Návrhy uznesenia B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 a B6-0643/2008

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Erik Meijer, Mikel Irujo Amezaga, Andrzej Tomasz Zapałowski a Charles Tannock uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Ioannis Kasoulides za skupinu PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE a Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN.

V súlade s postupom "catch the eye" vystúpili: Michael Gahler, Ewa Tomaszewska a Kathy Sinnott.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.1 zápisnice zo dňa 18.12.2008.


13.2. Nikaragua

Návrhy uznesenia B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 a B6-0644/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Pedro Guerreiro, Leopold Józef Rutowicz, Raül Romeva i Rueda a Fernando Fernández Martín uviedli návrhy uznesení.

V rozprave vystúpili: Josu Ortuondo Larrea a Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.2 zápisnice zo dňa 18.12.2008.


13.3. Rusko: útoky proti obrancom ľudských práv a súdne konanie vo veci vraždy Anny Politkovskej

Návrhy uznesenia B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 a B6-0646/2008

Marios Matsakis, Józef Pinior, Erik Meijer, Tunne Kelam a Ewa Tomaszewska uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler za skupinu PPE-DE, Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE, Mikel Irujo Amezaga za skupinu Verts/ALE, Andrzej Tomasz Zapałowski za skupinu UEN, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM a Bernd Posselt.

V súlade s postupom "catch the eye" vystúpili: John Bowis, Paulo Casaca, Zbigniew Zaleski a Marcin Libicki.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.3 zápisnice zo dňa 18.12.2008.


14. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


14.1. Zimbabwe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 a B6-0643/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0628/2008

(nahrádzajúci B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 a B6-0643/2008):

podaný týmito poslancami:

Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt a Maria Martens za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle a Ana Maria Gomes za skupinu PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Fiona Hall a Thierry Cornillet za skupinu ALDE,

Margrete Auken za skupinu Verts/ALE,

Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki a Adam Bielan za skupinu UEN,

Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM

Prijatý (P6_TA(2008)0640)

(Návrh uznesenia B6-0634/2008 sa stal bezpredmetným.)


14.2. Nikaragua (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 a B6-0644/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0629/2008

(nahrádzajúci B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0637/2008 a B6-0644/2008):

podaný týmito poslancami:

José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt a Charles Tannock za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano a Raimon Obiols i Germà za skupinu PSE,

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Cristiana Muscardini za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2008)0641)

(Návrhy uznesenia B6-0635/2008 a B6-0640/2008 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Manuel Medina Ortega predložil ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k ods. 2 a odôvodneniam A a F. Tieto ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli zamietnuté.


14.3. Rusko: útoky proti obrancom ľudských práv a súdne konanie vo veci vraždy Anny Politkovskej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 a B6-0646/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0630/2008

(nahrádzajúci B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 a B6-0646/2008):

podaný týmito poslancami:

Tunne Kelam, Bernd Posselt, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock a Christopher Beazley za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin a Józef Pinior za skupinu PSE,

Toomas Savi, Marco Cappato, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marielle De Sarnez a Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE,

Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms, Milan Horáček a Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska a Adam Bielan za skupinu UEN,

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL,

Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM

Prijatý (P6_TA(2008)0642)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Michael Gahler podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 6, ktorý bol schválený.


15. Oznámenie spoločnej pozície Rady

Predseda oznámil, že na základe článku 57 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce spoločné pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia ako aj pozícia Komisie:

- Spoločná pozícia prijatá Radou 9. decembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o poistení vlastníkov lodí, ktoré sa vzťahuje na námorné pohľadávky (14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD))
pridelené gestorský: TRAN

- Spoločná pozícia prijatá Radou 9. decembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o plnení povinností vlajkového štátu (14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD))
pridelené gestorský: TRAN

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t.j. 19. decembra 2008.


16. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 45 rokovacieho poriadku)

výbor CULT

- Lepšie školstvo: program európskej spolupráce (2008/2329(INI))
(stanovisko: EMPL)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 11.12.2008)

- Vzdelávanie detí prisťahovalcov (2008/2328(INI))
(stanovisko: EMPL, LIBE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 11.12.2008)

výbor DEVE

- Rok po Lisabone: partnerstvo EÚ – Afrika v akcii (2008/2318(INI))
(stanovisko: AFET, INTA)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 11.12.2008)

- Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2008 (2008/2303(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 11.12.2008)

výbor EMPL

- Obnovená sociálna agenda (2008/2330(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, ENVI, ITRE, ECON, LIBE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 11.12.2008)

výbor ENVI

- Vykonávanie právnych predpisov EÚ o GMO, predovšetkým smernice 2001/18/EC a nariadení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003 (2008/2306(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 11.12.2008)

výbor LIBE

- Spoločná prisťahovalecká politika pre Európu: zásady, opatrenia a nástroje (2008/2331(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, INTA)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 11.12.2008)

- Budúcnosť spoločného európskeho azylového systému (2008/2305(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 11.12.2008)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 114 ods. 3 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- O nešírení jadrových zbraní a budúcnosti Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) (2008/2324(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 11.12.2008)

- Mandát Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (2008/2290(INI))
(stanovisko: LIBE)

- Strategické partnerstvo EÚ - Mexiko (2008/2289(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA)

- Strategické partnerstvo Európskej únie a Brazílie (2008/2288(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 192 ods. 6 rokovacieho poriadku)

výbor PETI

- Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2008 (2008/2301(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 11.12.2008)

Pridružené výbory

výbor FEMM

- Zlepšenia v oblasti zdravia a bezpečnosti pracujúcich žien, ktoré sú tehotné, krátko po pôrode alebo dojčia na pracovisku (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))
(stanovisko: ITRE)
Pridružené výbory FEMM, EMPL
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 11.12.2008)

Úprava rokovacieho poriadku

výbor AFCO

- Celková revízia rokovacieho poriadku (2007/2124(REG))


17. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Číslo dokumentu

Autor

Podpisy

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

418

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

46

73/2008

Jean-Claude Martinez

19

74/2008

Daniel Strož

16

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

235

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

135

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

43

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

126

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

247

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

86

83/2008

Andreas Mölzer

7

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

46

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

36

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

315

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

154

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

74

89/2008

Bogusław Rogalski

45

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

82

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

90

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

85

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

49

94/2008

Eva-Britt Svensson

164

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

33

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

34

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

8

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

49

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

64

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

136

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

28

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

10

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

68

104/2008

Bill Newton Dunn

3

105/2008

Andreas Mölzer

5

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

23

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

41

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

31


18. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 172 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


19. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 12. januára 2009 do 15. januára 2009.


20. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.35 h.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia