Kazalo 
Zapisnik
PDF 230kWORD 173k
Četrtek, 18. december 2008 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov ***I - Računovodske zahteve za srednje velika podjetja (razprava)
 3.Evropska javna listina - E-pravosodje - Čezmejne posledice pravnega varstva odraslih (razprava)
 4.Dobrodošlica
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Sprememba Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Sprememba Medinstitucialnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Uporaba instrumenta prilagodljivosti: instrument za hitro odzivanje na naraščajoče cene hrane v državah v razvoju (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Sprememba proračuna št. 10/2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.6.Predlog splošnega proračuna za leto 2009, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki) (glasovanje)
  
6.7.Predlog splošnega proračuna za leto 2009, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki) (glasovanje)
  
6.8.Konvencija o premični opremi in protokol k tej konvenciji o letalski opremi * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.9.Evropski akcijski načrt za poklicno mobilnost (2007–2010) (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.10.Vseživljenjsko učenje za znanje, ustvarjalnost in inovacije – Izvajanje delovnega programa "Izobraževanje in usposabljanje 2010" (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.11.Direktiva o igračah ***I (glasovanje)
  
6.12.Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ***I (glasovanje)
  
6.13.Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) ***I (glasovanje)
  
6.14.Vrednostni papirji in dogovori o finančnem zavarovanju ***I (glasovanje)
  
6.15.Sistemi zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu ***I (glasovanje)
  
6.16.Zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov ***I (glasovanje)
  
6.17.Pristop Sveta k reviziji Uredbe OLAF (glasovanje)
  
6.18.Ocena in prihodnji razvoj agencije FRONTEX in evropskega sistema za nadzorovanje meja (EUROSUR) (glasovanje)
  
6.19.Vpliv ponarejanja na mednarodno trgovino (glasovanje)
  
6.20.Računovodske zahteve za srednje velika podjetja (glasovanje)
  
6.21.Evropska javna listina (glasovanje)
  
6.22.E-pravosodje (glasovanje)
  
6.23.Čezmejne posledice pravnega varstva odraslih (glasovanje)
  
6.24.Možnosti za utrditev miru in izgradnjo države v pokonfliktnih razmerah (glasovanje)
 7.Sestava Parlamenta
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Predložitev dokumentov
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
13.1.Zimbabve
  
13.2.Nikaragva
  
13.3.Rusija: napadi na zagovornike človekovih pravic in postopek glede umora Ane Politkovske
 14.Čas glasovanja
  
14.1.Zimbabve (glasovanje)
  
14.2.Nikaragva (glasovanje)
  
14.3.Rusija: napadi na zagovornike človekovih pravic in postopek glede umora Ane Politkovske (glasovanje)
 15.Predložitev skupnih stališč Sveta
 16.Sklepi o določenih dokumentih
 17.Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)
 18.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 19.Datum naslednjih sej
 20.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Adam BIELAN
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov ***I - Računovodske zahteve za srednje velika podjetja (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS, kar zadeva nekatere zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov [COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

Izjava Komisije: Računovodske zahteve za srednje velika podjetja

Ieke van den Burg je predstavila poročilo.

Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) je podal izjavo

Govorili so Kristian Vigenin (pripravljalec mnenja odbora ECON), Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE-DE, Sharon Bowles v imenu skupine ALDE, Patrick Louis v imenu skupine IND/DEM, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Jacques Toubon.

Po postopku "catch the eye" je govorila Ewa Tomaszewska.

Govorili so Rachida Dati (predsedujoča Svetu), Jacques Barrot in Ieke van den Burg.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

Giuseppe Gargani, v imenu odbora JURI, o računovodskih zahtevah za mala in srednje velika podjetja ter predvsem za mikro podjetja (B6-0626/2008)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.16 zapisnika z dne 18.12.2008 in točka 6.20 zapisnika z dne 18.12.2008.


3. Evropska javna listina - E-pravosodje - Čezmejne posledice pravnega varstva odraslih (razprava)

Poročilo: Priporočila Komisiji o evropskih javnih listinah [2008/2124(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

Poročilo: Priporočila Komisiji o e-pravosodju [2008/2125(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0467/2008)

Poročilo: Priporočila Komisiji o čezmejnih posledicah pravnega varstva odraslih oseb [2008/2123(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

Manuel Medina Ortega je predstavil poročilo.

Diana Wallis je predstavila poročilo.

Antonio López-Istúriz White je predstavil poročilo.

Govorila sta Rachida Dati (predsedujoča Svetu) in Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Panayiotis Demetriou (pripravljalec mnenja odbora LIBE), Luca Romagnoli (pripravljalec mnenja odbora LIBE), Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE-DE, Manuel Medina Ortega v imenu skupine PSE, Diana Wallis v imenu skupine ALDE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN, Rareş-Lucian Niculescu, Neena Gill, Cristian Silviu Buşoi, Bogusław Rogalski, Dushana Zdravkova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Toomas Savi in Costas Botopoulos.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicolae Vlad Popa, Armando França, Marcin Libicki, Luca Romagnoli, Reinhard Rack in Czesław Adam Siekierski.

Govorili so Rachida Dati, Jacques Barrot, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Jacques Toubon (v skladu s postopkom"catch the eye"), in Antonio López-Istúriz White.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.21 zapisnika z dne 18.12.2008, točka 6.22 zapisnika z dne 18.12.2008 in točka 6.23 zapisnika z dne 18.12.2008.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.00 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 11.35)


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

4. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji Narodne skupščine Vietnama, pod vodstvom Nguyena Van Sona, predsednika odbora za zunanje zadeve pri Narodni skupščini, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


5. Članstvo v političnih skupinah

Sylwester Chruszcz se je priključil skupini UEN z veljavo od 18. december 2008.

°
° ° °

Govoril je Nicolae Vlad Popa, ki je pozdravil dejstvo, da je pisna izjava 0069/2008 o fibromialgiji (točka 4 zapisnika z dne 17.12.2008) pridobila podpise večine poslancev, ki sestavljajo Parlament (predsednik se je pridružil temu dejstvu).


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Sprememba Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Sprememba Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju [2008/2320(ACI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Jo Leinen (A6-0509/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0617)


6.2. Sprememba Medinstitucialnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Osnutek spremembe Medinstitucialnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju [2008/2325(INI)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Reimer Böge (A6-0504/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0618)


6.3. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Reimer Böge (A6-0474/2008)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0619)


6.4. Uporaba instrumenta prilagodljivosti: instrument za hitro odzivanje na naraščajoče cene hrane v državah v razvoju (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Reimer Böge (A6-0493/2008)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0620)


6.5. Sprememba proračuna št. 10/2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog spremembe proračuna št. 10/2008 Evropske unije za proračunsko leto 2008
Oddelek III – Komisija [16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0621)


6.6. Predlog splošnega proračuna za leto 2009, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki) (glasovanje)

Dopolnitve splošnega proračuna, ki jih je spremenil Svet.

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

Sprejete dopolnitve se nahajajo v prilogi k sprejetim besedilom (Textes adoptés)

Éric Woerth (predsedujoči Svetu) je podal sledečo izjavo:

"Vaše glasovanje o drugi obravnavi osnutka proračuna predstavlja zadnjo etapo postopka, ki ga je odlikovala zelo visoka kakovost sodelovanja med obema vejama proračunskega organa in Komisijo. Zato se želim iskreno zahvaliti vsem sodelujočim, zlasti predsedniku Odbora za proračun, Reimerju Bögeju, poročevalcema, Jutti Haug in Januszu Lewandowskemu, kot tudi komisarki Daliji Grybauskaité.

Skupaj smo na našem usklajevalnem sestanku, ki je potekal 21. novembra 2008, opredelili uravnotežen proračun za leto 2009, ki bo zagotavljal dobro usmerjeno financiranje politik Evropske unije, ter pri tem upošteval interese evropskih davkoplačevalcev. Skupaj smo sprostili načine financiranja instrumenta za hrano, ter tako izpolnili našo nalogo za solidarnost glede držav v razvoju, in skupaj smo oblikovali dejanske ukrepe, ki bodo omogočali poiskati rešitev iz zapletene situacije na področju kohezijske politike in končni začetek programov za obdobje 2007-2013.

Pomen te pobude so poudarili vodje držav in vlad med Evropskim svetom, in to predstavlja glavni sklop evropskega odziva na gospodarsko krizo, glede katere moramo hitro nadaljevati s svojim delom. Vaš glas zagotavlja popolno uresničenje izidov usklajevanja in, v skladu s postopkiom, ki ga določa Pogodba, lahko torej potrdim, da Svet sprejema najvišjo stopnjo zvišanja iz vaše druge obravnave."

Predsednik je to vzel na znanje in je podal sledečo izjavo:

"Ugotavljam, da je proračunski postopek zaključen v skladu z določbami Pogodbe in medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006. Prav tako ugotavljam, da sta se Svet in Parlament v skladu s točko 13 medinstitucionalnega sporazuma dogovorila o najvišji stopnji zvišanja neobveznih odhodkov iz druge obravnave Parlamenta. S tem je proračunski postopek zaključen in proračun dokončno sprejet."

Predsednik je pozval, da se mu Éric Woerth, Dalia Grybauskaitė (članica Komisije), Reimer Böge (predsednik odbora BUDG), kot tudi poročevalca Jutta Haug in Janusz Lewandowski pridružijo.

Predsednik, Éric Woerth in Dalia Grybauskaitė so podpisali spremembo medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (poročili Jo Leinen A6-0509/2008 in Reimer Böge A6-0504/2008).

Predsednik in Éric Woerth sta podpisala sklep o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije (poročilo Reimer Böge A6-0474/2008), kot tudi sklep o uporabi instrumenta prilagodljivosti (poročilo Reimer Böge A6-0493/2008).

Predsednik je podpisal proračun.


6.7. Predlog splošnega proračuna za leto 2009, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki) (glasovanje)

Poročilo: Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki)
[16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD)]
in
pisnih predlogih sprememb:
št. 1/2009 [SEK(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008]
št. 2/2009 [SEK(2008)2707) - 16259/2008 - C6-0458/2008]
št. 3/2009 [SEK(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008]
k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009
Oddelek I, Evropski parlament
Oddelek II, Svet
Oddelek III, Komisija
Oddelek IV, Sodišče Evropskih skupnosti
Oddelek V, Računsko sodišče
Oddelek VI, Evropski ekonomsko-socialni odbor
Oddelek VII, Odbor regij
Oddelek VIII, Evropski varuh človekovih pravic
Oddelek IX, Evropski nadzornik za varstvo podatkov - Odbor za proračun. soporočevalca: Janusz Lewandowski in Jutta Haug (A6-0486/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0622)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Jutta Haug (poročevalec) je podala ustna predloga sprememb, s katerima je želela dodati nova odstavka 3a in 34a, ki sta bila upoštevana.


6.8. Konvencija o premični opremi in protokol k tej konvenciji o letalski opremi * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Spremenjeni predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije o mednarodnih zavarovanjih na premični opremi in Protokola h Konvenciji v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na letalsko opremo, sprejetima skupaj v Cape Townu dne 16. novembra 2001, s strani Evropske skupnosti [COM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Georgios Papastamkos (A6-0506/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Georgios Papastamkos je podal izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0623)


6.9. Evropski akcijski načrt za poklicno mobilnost (2007–2010) (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Evropski akcijski načrt za poklicno mobilnost (2007–2010) [2008/2098(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0624)


6.10. Vseživljenjsko učenje za znanje, ustvarjalnost in inovacije – Izvajanje delovnega programa "Izobraževanje in usposabljanje 2010" (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Vseživljenjsko učenje za znanje, ustvarjalnost in inovacije – Izvajanje delovnega programa "Izobraževanje in usposabljanje 2010" [2008/2102(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Ljudmila Novak je podala izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0625)


6.11. Direktiva o igračah ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač [COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

Govorili so Herbert Reul in Hannes Swoboda o poteku glasovanja (predsednik jima je odgovoril, da bodo njuna vprašanja posredovana konferenci predsednikov), Evelyne Gebhardt, ki je želela, da Komisija poda izjavo pred končnim glasovanjem, Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) in Hannes Swoboda, ki sta zahtevala, da se začne z glasovanjem, ampak, da se končno glasovanje prenese na drug datum, in Jacques Toubon, ki je zahteval, da se končno glasovanje izvede ta dan, tako kot je bilo predvideno.

Z EG (354 za, 187 proti, 12 vzdržani) je Parlament sklenil, da se začne z glasovanjem, vključno s končnim glasovanjem.

Govoril je Bernd Posselt.

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0626)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0626)


6.12. Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja [COM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Jan Andersson (A6-0438/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0627)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0627)


6.13. Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) [COM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Thomas Mann (A6-0424/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0628)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0628)


6.14. Vrednostni papirji in dogovori o finančnem zavarovanju ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in kreditnih zahtevkov [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0629)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0629)


6.15. Sistemi zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu [COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Christian Ehler (A6-0494/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0630)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0630)


6.16. Zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS, kar zadeva nekatere zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov [COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0631)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0631)


6.17. Pristop Sveta k reviziji Uredbe OLAF (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0627/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0632)


6.18. Ocena in prihodnji razvoj agencije FRONTEX in evropskega sistema za nadzorovanje meja (EUROSUR) (glasovanje)

Poročilo: Ocena in prihodnji razvoj agencije FRONTEX in evropskega sistema za nadzorovanje meja (EUROSUR) [2008/2157(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0633)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Javier Moreno Sánchez (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 4, ki je bil upoštevan.

Renate Weber je podala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 7, ki je bil upoštevan.


6.19. Vpliv ponarejanja na mednarodno trgovino (glasovanje)

Poročilo: Vpliv ponarejanja na mednarodno trgovino [2008/2133(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0634)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Carl Schlyter je podal ustni predlog spremembe za črtanje odstavka 15, ki je bil upoštevan.


6.20. Računovodske zahteve za srednje velika podjetja (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0626/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0635)


6.21. Evropska javna listina (glasovanje)

Poročilo: Priporočila Komisiji o evropskih javnih listinah [2008/2124(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0636)

Govoril je Hartmut Nassauer o izidu glasovanja o poročilu Susta (A6-0447/2008).


6.22. E-pravosodje (glasovanje)

Poročilo: Priporočila Komisiji o e-pravosodju [2008/2125(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0467/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0637)

Govoril je Daniel Caspary o postopku glasovanja.


6.23. Čezmejne posledice pravnega varstva odraslih (glasovanje)

Poročilo: Priporočila Komisiji o čezmejnih posledicah pravnega varstva odraslih oseb [2008/2123(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0638)


6.24. Možnosti za utrditev miru in izgradnjo države v pokonfliktnih razmerah (glasovanje)

Poročilo: Razvojne možnosti za vzpostavitev miru in izgradnjo države v pokonfliktnih razmerah [2008/2097(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Nirj Deva (A6-0445/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0639)


PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

7. Sestava Parlamenta

Piia-Noora Kauppi je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 1. januar 2009.

V skladu s členom 4(1) in 4(7) Poslovnika je Parlament potrdil sprostitev sedeža in o tem obvestil zadevno državo članico.


8. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine PSE je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

odbor ENVI: Maria Berger

Začasni odbor za podnebne spremembe: Maria Berger

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Maria Berger


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Janusz Lewandowski in Jutta Haug - A6-0486/2008- Zuzana Roithová in Frank Vanhecke

Poročilo: Marianne Thyssen - A6-0441/2008 - Ignasi Guardans Cambó, Zuzana Roithová, Hiltrud Breyer, Zita Pleštinská, Kathy Sinnott in Miroslav Mikolášik

Poročilo: Thomas Mann - A6-0424/2008 - Milan Gaľa

Poročilo: Christian Ehler - A6-0494/2008 - Zuzana Roithová

B6-0627/2008 Pristop Sveta k reviziji Uredbe OLAF - Frank Vanhecke

Poročilo: Javier Moreno Sánchez - A6-0437/2008 - Frank Vanhecke, Philip Claeys

Poročilo: Gianluca Susta - A6-0447/2008 - Philip Claeys in Syed Kamall

Poročilo: Antonio López-Istúriz White - A6-0460/2008 - Kathy Sinnott

Poročilo: Nirj Deva - A6-0445/2008 - Kathy Sinnott in Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


11. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Skupnosti pri evropskem metrološkem raziskovalnem programu, ki ga je sprejelo več držav članic (KOM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

IMCO

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD))

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

JURI, IMCO

- Predlog Uredbe Sveta o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (KOM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog Direktive Sveta o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov (KOM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI, BUDG, ECON, TRAN

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlog resolucije (člen 113 Poslovnika)

- Nicolae Vlad Popa: Predlog resolucije o raziskavah EU na področju izpopolnjenih geotermalnih sistemov (B6-0625/2008)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.05,
se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 16.12.2008)


13.1. Zimbabve

Predlogi resolucij B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 in B6-0643/2008

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Erik Meijer, Mikel Irujo Amezaga, Andrzej Tomasz Zapałowski in Charles Tannock so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Ioannis Kasoulides v imenu skupine PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine PSE, in Zdzisław Zbigniew Podkański v imenu skupine UEN.

Po "catch the eye" postopku so govorili Michael Gahler, Ewa Tomaszewska in Kathy Sinnott.

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.1 zapisnika z dne 18.12.2008.


13.2. Nikaragva

Predlogi resolucij B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 in B6-0644/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Pedro Guerreiro, Leopold Józef Rutowicz, Raül Romeva i Rueda in Fernando Fernández Martín so predstavili predloge resolucij.

Govorila sta Josu Ortuondo Larrea in Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.2 zapisnika z dne 18.12.2008.


13.3. Rusija: napadi na zagovornike človekovih pravic in postopek glede umora Ane Politkovske

Predlogi resolucij B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 in B6-0646/2008

Marios Matsakis, Józef Pinior, Erik Meijer, Tunne Kelam in Ewa Tomaszewska so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE-DE, Janusz Onyszkiewicz v imenu skupine ALDE, Mikel Irujo Amezaga v imenu skupine Verts/ALE, Andrzej Tomasz Zapałowski v imenu skupine UEN, Kathy Sinnott v imenu skupine IND/DEM, in Bernd Posselt.

Po "catch the eye" postopku so govorili John Bowis, Paulo Casaca, Zbigniew Zaleski in Marcin Libicki.

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.3 zapisnika z dne 18.12.2008.


14. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


14.1. Zimbabve (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 in B6-0643/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0628/2008

(ki nadomešča B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 in B6-0643/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt in Maria Martens v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle in Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Fiona Hall in Thierry Cornillet v imenu skupine ALDE,

Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE,

Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki in Adam Bielan v imenu skupine UEN,

Kathy Sinnott v imenu skupine IND/DEM

Sprejeto (P6_TA(2008)0640)

(Predlog resolucije B6-0634/2008 je brezpredmeten.)


14.2. Nikaragva (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 in B6-0644/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0629/2008

(ki nadomešča B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0637/2008 in B6-0644/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt in Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano in Raimon Obiols i Germà v imenu skupine PSE,

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE,

Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2008)0641)

(Predlogi resolucij B6-0635/2008 in B6-0640/2008 so brezpredmetni.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Manuel Medina Ortega je podal ustne predloge sprememb k odstavku 2 in k uvodnima izjavama A in F. Ustni predlogi sprememb so bili zavrnjeni.


14.3. Rusija: napadi na zagovornike človekovih pravic in postopek glede umora Ane Politkovske (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 in B6-0646/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0630/2008

(ki nadomešča B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 in B6-0646/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Tunne Kelam, Bernd Posselt, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock in Christopher Beazley v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin in Józef Pinior v imenu skupine PSE,

Toomas Savi, Marco Cappato, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marielle De Sarnez in Janusz Onyszkiewicz v imenu skupine ALDE,

Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms, Milan Horáček in Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska in Adam Bielan v imenu skupine UEN,

Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL,

Kathy Sinnott v imenu skupine IND/DEM

Sprejeto (P6_TA(2008)0642)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Michael Gahler je podal ustni predlog spremembe k odstavku 6, ki je bil upoštevan.


15. Predložitev skupnih stališč Sveta

Predsednik je v skladu s členom 57(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednja skupna stališča, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in vsakokratnim stališčem Komisije o:

- Skupno stališče Sveta z dne 9. decembra 2008 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovanju lastnikov ladij za pomorske zahtevke (14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD))
posredovano pristojni: TRAN

- Skupno stališče Sveta z dne 9. decembra 2008 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skladnosti z zahtevami države zastave (14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD))
posredovano pristojni: TRAN

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči naslednji dan, 19. december 2008.


16. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 45 Poslovnika)

odbor CULT

- Boljše šole: agenda za evropsko sodelovnaje (2008/2329(INI))
(mnenje: EMPL)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.12.2008)

- Izobraževanje otrok migrantov (2008/2328(INI))
(mnenje: EMPL, LIBE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.12.2008)

odbor DEVE

- Eno leto po Lizboni: uresničevanje partnerstva med Afriko in Evropsko unijo (2008/2318(INI))
(mnenje: AFET, INTA)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.12.2008)

- Dejavnost Skupne parlamentarna skupščina AKP-EU v letu 2008 (2008/2303(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.12.2008)

odbor EMPL

- Prenovljena socialna agenda (2008/2330(INI))
(mnenje: FEMM, CULT, ENVI, ITRE, ECON, LIBE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.12.2008)

odbor ENVI

- Izvajanje zakonodaje EU o gensko spremenjenih organizmih, zlasti direktive 2001/18/ES in uredb (ES) št. 1829/2003 in 1830/2003 (2008/2306(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.12.2008)

odbor LIBE

- Skupna politika priseljevanja za Evropo: načela, ukrepi in orodja (2008/2331(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, INTA)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.12.2008)

- Prihodnost skupnega evropskega azilnega sistema (2008/2305(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.12.2008)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 114(3) Poslovnika)

odbor AFET

- O neširjenju jedrskega orožja in prihodnosti Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) (2008/2324(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.12.2008)

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. The mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (2008/2290(INI))
(mnenje: LIBE)

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. EU-Mexico Strategic Partnership (2008/2289(INI))
(mnenje: DEVE, INTA)

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. European Union-Brazil Strategic Partnership (2008/2288(INI))
(mnenje: DEVE, INTA)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 192(6) Poslovnika)

odbor PETI

- Letno poročilo o dejavnosti Odbora za peticije v letu 2008 (2008/2301(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.12.2008)

Pirdruženi odbori

odbor FEMM

- Izboljšave na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))
(mnenje: ITRE)
Pirdruženi odbori FEMM, EMPL
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.12.2008)

Sprememba Poslovnika

odbor AFCO

- Splošna revizija poslovnika Evropskega parlamenta (2007/2124(REG))


17. Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile naslednje, v registru zabeležene izjave (člen 116(3) Poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelj

Podpisi

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

418

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

46

73/2008

Jean-Claude Martinez

19

74/2008

Daniel Strož

16

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

235

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

135

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

43

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

126

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

247

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

86

83/2008

Andreas Mölzer

7

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

46

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

36

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

315

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

154

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

74

89/2008

Bogusław Rogalski

45

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

82

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

90

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

85

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

49

94/2008

Eva-Britt Svensson

164

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

33

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

34

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

8

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

49

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

64

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

136

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

28

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

10

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

68

104/2008

Bill Newton Dunn

3

105/2008

Andreas Mölzer

5

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

23

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

41

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

31


18. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 172(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na naslednji seji.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


19. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 12. januar 2009 do 15. januar 2009.


20. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.35.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov