Index 
Protokoll
PDF 237kWORD 179k
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning ***I - Redovisningsskyldigheter för medelstora företag (debatt)
 3.Europeisk bestyrkt handling - E-juridik - Rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser (debatt)
 4.Välkomsthälsning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Omröstning
  
6.1.Ändring i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Ändringförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen: insats för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Förslag till ändringsbudget nr 10/2008 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.6.Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (omröstning)
  
6.7.Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (omröstning)
  
6.8.Konvention om flyttbar egendom och dess protokoll om luftfartsutrustning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.9.EU:s handlingsplan för rörlighet för arbetstagarna (2007–2010) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.10.Livslångt lärande som grundval för kunskap, kreativitet och innovation - Genomförande av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.11.Leksaksdirektivet ***I (omröstning)
  
6.12.Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning ***I (omröstning)
  
6.13.Europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen ***I (omröstning)
  
6.14.Överföring av värdepapper och ställande av finansiell säkerhet ***I (omröstning)
  
6.15.System för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen ***I (omröstning)
  
6.16.Krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning ***I (omröstning)
  
6.17.Rådets metoder för att se över Olafförordningen (omröstning)
  
6.18.Utvärdering och framtida utveckling av Frontex och det europeiska gränsbevakningssystemet Eurosur (omröstning)
  
6.19.Varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln (omröstning)
  
6.20.Redovisningsskyldigheter för medelstora företag (omröstning)
  
6.21.Europeisk bestyrkt handling (omröstning)
  
6.22.E-juridik (omröstning)
  
6.23.Rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser (omröstning)
  
6.24.Utvecklingsperspektiv för freds- och nationsuppbyggnad efter konflikter (omröstning)
 7.Parlamentets sammansättning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Inkomna dokument
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
13.1.Zimbabwe
  
13.2.Nicargaua
  
13.3.Ryssland: Attacker mot försvarare av mänskliga rättigheter och rättegången om mordet på Anna Politkovskaya
 14.Omröstning
  
14.1.Zimbabwe (omröstning)
  
14.2.Nicargaua (omröstning)
  
14.3.Ryssland: Attacker mot försvarare av mänskliga rättigheter och rättegången om mordet på Anna Politkovskaya (omröstning)
 15.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning ***I - Redovisningsskyldigheter för medelstora företag (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG när det gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning [KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

Uttalande av kommissionen: Redovisningsskyldigheter för medelstora företag

Ieke van den Burg redogjorde för sitt betänkande.

Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande

Talare: Kristian Vigenin (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Jean-Paul Gauzès för PPE-DE-gruppen, Sharon Bowles för ALDE-gruppen, Patrick Louis för IND/DEM-gruppen, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Jacques Toubon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Ewa Tomaszewska.

Talare: Rachida Dati (rådets tjänstgörande ordförande), Jacques Barrot och Ieke van den Burg.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

Giuseppe Gargani, för utskottet JURI, om redovisningskrav för små och medelstora företag, särskilt mikroföretag (B6-0626/2008)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.16 i protokollet av den 18.12.2008 och punkt 6.20 i protokollet av den 18.12.2008.


3. Europeisk bestyrkt handling - E-juridik - Rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om europeiska officiella handlingar [2008/2124(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen avseende E-juridik [2008/2125(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0467/2008)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser [2008/2123(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

Manuel Medina Ortega redogjorde för sitt betänkande.

Diana Wallis redogjorde för sitt betänkande.

Antonio López-Istúriz White redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Rachida Dati (rådets tjänstgörande ordförande) och Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Panayiotis Demetriou (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Luca Romagnoli (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Jean-Paul Gauzès för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Diana Wallis för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, Rareş-Lucian Niculescu, Neena Gill, Cristian Silviu Buşoi, Bogusław Rogalski, Dushana Zdravkova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Toomas Savi och Costas Botopoulos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Nicolae Vlad Popa, Armando França, Marcin Libicki, Luca Romagnoli, Reinhard Rack och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Rachida Dati, Jacques Barrot, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Jacques Toubon (i enlighet med förfarandet "catch the eye"), och Antonio López-Istúriz White.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.21 i protokollet av den 18.12.2008, punkt 6.22 i protokollet av den 18.12.2008 och punkt 6.23 i protokollet av den 18.12.2008.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.00, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.35.)


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

4. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Vietnams nationalförsamling, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Nguyen Van Son, ordförande för nationalförsamlingens utrikesutskott.


5. De politiska gruppernas sammansättning

Sylwester Chruszcz hade anslutit sig till UEN-gruppen från och med den 18 december 2008.

°
° ° °

Talare: Nicolae Vlad Popa, som tyckte att det var positivt att den skriftliga förklaringen nr 0069/2008 om fibromyalgi (punkt 4 i protokollet av den 17.12.2008) hade undertecknats av en majoritet av ledamöterna i parlamentet (Talmannen stödde hans synpunkter).


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. Ändring i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ändring i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [2008/2320(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Jo Leinen (A6-0509/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0617)


6.2. Ändringförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ändringsförslaget till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [2008/2325(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A6-0504/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0618)


6.3. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A6-0474/2008)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0619)


6.4. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen: insats för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen i enlighet med punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A6-0493/2008)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0620)


6.5. Förslag till ändringsbudget nr 10/2008 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 10/2008 för budgetåret 2008
Avsnitt III - kommissionen [16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0621)


6.6. Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (omröstning)

Utkast till ändringsförslag till den allmänna budgeten, ändrad av rådet.

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

De antagna ändringsförslagen har finns i bilagan till «Antagna texter»

Éric Woerth (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde följande uttalande:

«Er omröstning om den andra behandlingen av förslaget till budget utgör den sista etappen på ett förfarande som kännetecknas av en mycket hög kvalitet på det samarbete som bedrivs mellan budgetmyndighetens två grenar och kommissionen. Jag vill så hjärtligt tacka alla dem som deltagit i arbetet, särskilt ordföranden för budgetutskottet, Reimer Böge, föredragandena Jutta Haug och Janusz Lewandowski samt kommissionsledamot Dalia Grybauskaitė.

Vid vårt samrådsmöte den 21 november fastställde vi en balanserad budget för 2009 som garanterar en mycket väl avvägd finansiering av EU:s politikområden samtidigt som vi inte glömmer de europeiska skattebetalarnas intressen. Vi frigjorde medlen för att finansiera livsmedelsmekanismen och uppfyllde på så sätt vår plikt att visa solidaritet med utvecklingsländerna. Vi utarbetade de konkreta åtgärderna som gjorde det möjligt att bryta blockeringen av sammanhållningspolitiken och äntligen lansera programmen för perioden 2007–2013.

Vikten av detta initiativ underströks av stats- och regeringscheferna under Europeiska rådets möte, och det är av de största paketen i Europas svar på den ekonomiska krisen som vi även i fortsättningen måste arbeta aktivt med. Er omröstning garanterar att resultaten från samrådet kan förverkligast till fullo. I enlighet med det förfarande som fastställts av fördraget kan jag sålunda bekräfta att rådet accepterar den högsta ökningsgrad som är resultatet av er andra behandling.»

Talmannen noterade detta och gjorde följande uttalande:

”Jag konstaterar att budgetförfarandet har slutförts i enlighet med bestämmelserna i fördraget och det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Vidare konstaterar jag att enligt punkt 13 i det interinstitutionella avtalet enas rådet och parlamentet om att acceptera de ökningssatser för icke-obligatoriska utgifter som följer av parlamentets andra behandling. Det innebär att budgetförfarandet kan förklaras för avslutat och budgeten slutgiltigt har antagits”.

Talmannen bad Éric Woerth, Dalia Grybauskaitė (ledamot av kommissionen), Reimer Böge (ordförande för utskottet BUDG), samt föredragandena Jutta Haug och Janusz Lewandowski att ansluta sig till honom.

Talmannen, Éric Woerth och Dalia Grybauskaitė undertecknade ändringen i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (betänkande av Jo Leinen A6-0509/2008 och Reimer Böge A6-0504/2008).

Talmannen et Éric Woerth undertecknade beslutet om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (betänkande av Reimer Böge A6-0474/2008) samt undertecknade beslutet om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen (betänkande av Reimer Böge A6-0493/2008).

Talmannen undertecknade budgeten.


6.7. Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009 såsom ändrat av rådet (alla avsnitt)
[16257/2008 – C6 0457/2008 – 2008/2026(BUD)]
och
ändringsskrivelserna
n° 1/2009 [SEK(2008)2435 - 13702/2008 - C6 0344/2008]
n° 2/2009 [SEK(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008]
n° 3/2009 [SEK(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008]
till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009
Avsnitt I, Europaparlamentet
Avsnitt II, rådet
Avsnitt III, kommissionen
Avsnitt IV, domstolen
Avsnitt V, Revisionsrätten
Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Avsnitt VII, Regionkommittén
Avsnitt VIII, Europeiska ombudsmannen
Section IX, Europeiska datatillsynsmannen - Budgetutskottet. medföredragande: Janusz Lewandowski och Jutta Haug (A6-0486/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0622)

Inlägg om omröstningen:

Jutta Haug (föredragande) lade fram muntliga ändringsförslag för att lägga till en ny punkt 3a och en ny punkt 34a, vilka beaktades.


6.8. Konvention om flyttbar egendom och dess protokoll om luftfartsutrustning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till rådets beslut om ingående från Europeiska gemenskapens sida av konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom och av dess protokoll om särskilda frågor rörande luftfartsutrustning, vilka antogs gemensamt den 16 november 2001 i Kapstaden [KOM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Georgios Papastamkos (A6-0506/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Georgios Papastamkos gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0623)


6.9. EU:s handlingsplan för rörlighet för arbetstagarna (2007–2010) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om EU:s handlingsplan för rörlighet för arbetstagarna (2007–2010) [2008/2098(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0624)


6.10. Livslångt lärande som grundval för kunskap, kreativitet och innovation - Genomförande av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om livslångt lärande som grundval för kunskap, kreativitet och innovation - genomförande av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” [2008/2102(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Ljudmila Novak gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0625)


6.11. Leksaksdirektivet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om leksakers säkerhet [KOM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

Talare: Herbert Reul och Hannes Swoboda om röstningsförfarandet (Talmannen svarade att deras förslag skulle vidarebefordras till talmanskonferensen ), Evelyne Gebhardt, som önskade att kommissionen skulle uttala sig innan den slutliga omröstningen, Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande), Hannes Swoboda som krävde att man skulle rösta men att den slutliga omröstningen skulle ske vid ett senare tillfälle, och Jacques Toubon som krävde att den slutliga omröstningen skulle äga rum den dagen som planerat.

Med EO (354 för, 187 mot, 12 nedlagda röster) beslutade parlamentet att rösta, och även att genomföra en slutlig omröstning.

Talare: Bernd Posselt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0626)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0626)


6.12. Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning [KOM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jan Andersson (A6-0438/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0627)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0627)


6.13. Europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen [KOM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Thomas Mann (A6-0424/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0628)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0628)


6.14. Överföring av värdepapper och ställande av finansiell säkerhet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och direktiv 2002/47/EG om ställande av finansiell säkerhet med avseende på sammanlänkade system och kreditfordringar [KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0629)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0629)


6.15. System för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen [KOM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Christian Ehler (A6-0494/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0630)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0630)


6.16. Krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG när det gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning [KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0631)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0631)


6.17. Rådets metoder för att se över Olafförordningen (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0627/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0632)


6.18. Utvärdering och framtida utveckling av Frontex och det europeiska gränsbevakningssystemet Eurosur (omröstning)

Betänkande om utvärdering och framtida utveckling av Frontex och det europeiska gränsbevakningssystemet Eurosur [2008/2157(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0633)

Inlägg om omröstningen:

Javier Moreno Sánchez (föredragande) lade fram en muntlig ändring till ändringsförslag 4 som beaktades.

Renate Weber lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 7 som beaktandes.


6.19. Varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln (omröstning)

Betänkande om varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln [2008/2133(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0634)

Inlägg om omröstningen:

Carl Schlyter lade fram ett muntligt förslag om att stryka punkt 15, vilket beaktades.


6.20. Redovisningsskyldigheter för medelstora företag (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0626/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0635)


6.21. Europeisk bestyrkt handling (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om europeiska officiella handlingar [2008/2124(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0636)

Talare: Hartmut Nassauer om resultatet från omröstningen om betänkandet av Susta (A6-0447/2008).


6.22. E-juridik (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen avseende E-juridik [2008/2125(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0467/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0637)

Talare: Daniel Caspary om röstningsförfarandet.


6.23. Rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser [2008/2123(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0638)


6.24. Utvecklingsperspektiv för freds- och nationsuppbyggnad efter konflikter (omröstning)

Betänkande om utvecklingsperspektiven för freds- och nationsuppbyggnad efter konflikter [2008/2097(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Nirj Deva (A6-0445/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0639)


ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

7. Parlamentets sammansättning

Piia-Noora Kauppi hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 1 januari 2009.

I enlighet med artiklarna 4.1 och 4.7 i arbetsordningen fastställde parlamentet att denna plats var vakant och skulle underrätta den berörda medlemsstaten därom.


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PSE-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

utskottet ENVI: Maria Berger

tillfälliga utskottet för klimatförändringar: Maria Berger

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen: Maria Berger


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Janusz Lewandowski och Jutta Haug - A6-0486/2008: Zuzana Roithová och Frank Vanhecke

Betänkande Marianne Thyssen - A6-0441/2008: Ignasi Guardans Cambó, Zuzana Roithová, Hiltrud Breyer, Zita Pleštinská, Kathy Sinnott och Miroslav Mikolášik

Betänkande Thomas Mann - A6-0424/2008: Milan Gaľa

Betänkande Christian Ehler - A6-0494/2008: Zuzana Roithová

B6-0627/2008 Rådets metoder för att se över Olafförordningen: Frank Vanhecke

Betänkande Javier Moreno Sánchez - A6-0437/2008: Frank Vanhecke, Philip Claeys

Betänkande Gianluca Susta - A6-0447/2008: Philip Claeys och Syed Kamall

Betänkande Antonio López-Istúriz White - A6-0460/2008: Kathy Sinnott

Betänkande Nirj Deva - A6-0445/2008: Kathy Sinnott och Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forskningsprogram för metrologi som genomförs av flera medlemsstater (KOM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

JURI, IMCO

- Förslag till rådets förordning om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (KOM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till rådets direktiv om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (KOM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG, ECON, TRAN

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Nicolae Vlad Popa. Förslag till resolution om EU:s forskning om förbättrade geotermiska system (B6-0625/2008)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI


(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 16.12.2008).


13.1. Zimbabwe

Resolutionsförslag B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 och B6-0643/2008

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Erik Meijer, Mikel Irujo Amezaga, Andrzej Tomasz Zapałowski och Charles Tannock redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Ioannis Kasoulides för PPE-DE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen, och Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Michael Gahler, Ewa Tomaszewska och Kathy Sinnott.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.1 i protokollet av den 18.12.2008.


13.2. Nicargaua

Resolutionsförslag B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 och B6-0644/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Pedro Guerreiro, Leopold Józef Rutowicz, Raül Romeva i Rueda och Fernando Fernández Martín redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Josu Ortuondo Larrea och Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.2 i protokollet av den 18.12.2008.


13.3. Ryssland: Attacker mot försvarare av mänskliga rättigheter och rättegången om mordet på Anna Politkovskaya

Resolutionsförslag B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 och B6-0646/2008

Marios Matsakis, Józef Pinior, Erik Meijer, Tunne Kelam och Ewa Tomaszewska redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Michael Gahler för PPE-DE-gruppen, Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen, Mikel Irujo Amezaga för Verts/ALE-gruppen, Andrzej Tomasz Zapałowski för UEN-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, och Bernd Posselt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": John Bowis, Paulo Casaca, Zbigniew Zaleski och Marcin Libicki.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.3 i protokollet av den 18.12.2008.


14. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


14.1. Zimbabwe (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 och B6-0643/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0628/2008

(ersätter B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 och B6-0643/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt och Maria Martens för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle och Ana Maria Gomes för PSE-gruppen,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Fiona Hall och Thierry Cornillet för ALDE-gruppen,

Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen,

Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki och Adam Bielan för UEN-gruppen,

Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0640)

(Resolutionsförslag B6-0634/2008 bortföll.)


14.2. Nicargaua (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 och B6-0644/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0629/2008

(ersätter B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0637/2008 och B6-0644/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Raimon Obiols i Germà för PSE-gruppen,

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Cristiana Muscardini för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0641)

(Resolutionsförslagen B6-0635/2008 och B6-0640/2008 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

Manuel Medina Ortega lade fram muntliga ändringsförslag till punkt 2 och till skäl A och F. De muntliga ändringsförslagen förkastades.


14.3. Ryssland: Attacker mot försvarare av mänskliga rättigheter och rättegången om mordet på Anna Politkovskaya (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 och B6-0646/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0630/2008

(ersätter B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 och B6-0646/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Tunne Kelam, Bernd Posselt, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock och Christopher Beazley för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin och Józef Pinior för PSE-gruppen,

Toomas Savi, Marco Cappato, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marielle De Sarnez och Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen,

Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms, Milan Horáček och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen,

Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska och Adam Bielan för UEN-gruppen,

Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen,

Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0642)

Inlägg om omröstningen:

Michael Gahler lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 6 som beaktades.


15. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 57.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets gemensamma ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 9 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fartygsägares försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk (14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 9 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fullgörande av flaggstatsförpliktelser (14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 19 december 2008.


16. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 45 i arbetsordningen)

utskottet CULT

- Bättre skolor: en agenda för europeiskt samarbete (2008/2329(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2008)

- Att utbilda migranters barn (2008/2328(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, LIBE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2008)

utskottet DEVE

- Ett år efter Lissabon: Det praktiska genomförandet av partnerskapet Afrika-EU (2008/2318(INI))
(rådgivande utskott: AFET, INTA)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2008)

- Arbetet i AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling under 2008 (2008/2303(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2008)

utskottet EMPL

- Förnyad social agenda (2008/2330(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, ENVI, ITRE, ECON, LIBE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2008)

utskottet ENVI

- Tillämpningen av EU:s lagstiftning om genetiskt modifierade organismer (GMO), särskilt direktiv 2001/18/EG och förordningarna (EG) nr 1829/2003 och 1830/2003 (2008/2306(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2008)

utskottet LIBE

- En gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg (2008/2331(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, INTA)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2008)

- Det framtida gemensamma europeiska asylsystemet (2008/2305(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2008)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (article 114, paragraphe 3, du règlement)

utskottet AFET

- Om icke-spridning och framtiden för fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT) (2008/2324(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2008)

- Uppdraget för Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (2008/2290(INI))
(rådgivande utskott: LIBE)

- Strategiskt partnerskap EU-Mexiko (2008/2289(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, INTA)

- Strategiskt partnerskap Europeiska unionen - Brasilien (2008/2288(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, INTA)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (article 192, paragraphe 6, du règlement)

utskottet PETI

- Årsrapport om verksamheten vid utskottet för framställningar 2008 (2008/2301(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2008)

Associerade utskott

utskottet FEMM

- Åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))
(rådgivande utskott: ITRE)
Associerade utskott FEMM, EMPL
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2008)

Ändring av arbetsordningen

utskottet AFCO

- Allmän översyn av arbetsordningen (2007/2124(REG))


17. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 116.3 i arbetsordningen):

Nr. dokument

Författare

Signatures

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

418

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

46

73/2008

Jean-Claude Martinez

19

74/2008

Daniel Strož

16

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

235

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

135

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

43

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

126

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

247

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

86

83/2008

Andreas Mölzer

7

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

46

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

36

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

315

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

154

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

74

89/2008

Bogusław Rogalski

45

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

82

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

90

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

85

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

49

94/2008

Eva-Britt Svensson

164

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

33

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

34

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

8

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

49

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

64

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

136

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

28

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

10

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

68

104/2008

Bill Newton Dunn

3

105/2008

Andreas Mölzer

5

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

23

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

41

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

31


18. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


19. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 12 januari 200915 januari 2009.


20. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.35.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy