Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. januar 2009 - Strasbourg

7. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 68 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler, aftaler om længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler (03701/2008/LEX - C6-0013/2009 - 2007/0113(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betegnelser for tekstilprodukter (omarbejdning) (03650/2008/LEX - C6-0012/2009 - 2008/0005(COD))

- Europa-parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF (03674/2008/LEX - C6-0010/2009 - 2007/0214(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89 (03675/2008/LEX - C6-0008/2009 - 2007/0243(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for rammerne af Schengengrænsekodeksen (03676/2008/LEX - C6-0007/2009 - 2008/0041(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer med henblik på beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter og om ændring af direktiv 2007/46/EF og ophævelse af direktiv 2003/102/EF og direktiv 2005/66/EF (03651/2008/LEX - C6-0002/2009 - 2007/0201(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik