Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r. - Strasburg

7. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (03701/2008/LEX - C6-0013/2009 - 2007/0113(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (przekształcenie) (03650/2008/LEX - C6-0012/2009 - 2008/0005(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE (03674/2008/LEX - C6-0010/2009 - 2007/0214(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89 (03675/2008/LEX - C6-0008/2009 - 2007/0243(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w odniesieniu do korzystania z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen (03676/2008/LEX - C6-0007/2009 - 2008/0041(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE i uchylające dyrektywy 2003/102/WE i 2005/66/WE (03651/2008/LEX - C6-0002/2009 - 2007/0201(COD)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności