Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. ledna 2009 - Štrasburk

8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů

1.1) zprávy

- Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (provádění nařízení (ES) č. 1049/2001) (2007/2154(INI)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Marco Cappato (A6-0459/2008)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0468/2008)

- Zpráva o perspektivách rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy (2008/2067(INI)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

- Zpráva o SRP a použití ekosystémového přístupu při řízení rybolovu (2008/2178(INI)) - výbor PECH - Zpravodaj: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

- Zpráva o rozpočtové kontrole vynakládání finančních prostředků Evropské unie v Afghánistánu (2008/2152(INI)) - výbor CONT - Zpravodajka: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

- Zpráva o obchodních a hospodářských vztazích se západním Balkánem (2008/2149(INI)) - výbor INTA - Zpravodaj: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

- Zpráva o provádění a uplatňování směrnice 2002/73/ES o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky (2008/2039(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění) (KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

- Zpráva Rady OSN pro lidská práva o vývoji, včetně úlohy EU (2008/2201(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (KOM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

- Zpráva o společné zemědělské politice a potravinovém zajištění světa (2008/2153(INI)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Mairead Mcguinness (A6-0505/2008)

- Zpráva o veřejných financích v HMU v období 2007–2008 (2008/2244(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o změně jednacího řádu Soudu prvního stupně Evropských společenství, pokud jde o jazykový režim, který se použije na odvolání podané proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)) - výbor JURI - Zpravodaj: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (kodifikované znění) (KOM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)) - výbor JURI - Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0510/2008)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění) (KOM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)) - výbor JURI - Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0511/2008)

- Zpráva o provádění, uplatňování a prosazování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě (2008/2114(INI)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

1.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Christa Klaß (A6-0443/2008)

- ***II Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

2) od poslanců

2.1) otázky k ústnímu zodpovězení pro dobu vyhrazenou pro otázky (článek 109 jednacího řádu) (B6-0001/2009)

- Radě:

Horáček Milan, Posselt Bernd, Kelam Tunne, Harkin Marian, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Moraes Claude, Irujo Amezaga Mikel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Mitchell Gay, Burke Colm, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Papadimoulis Dimitrios, Färm Göran, Guerreiro Pedro, Van Hecke Johan, Prets Christa, Dičkutė Jolanta, Westlund Åsa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios;

- Komisi:
Burke Colm, Casaca Paulo, Van Hecke Johan, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, França Armando, Moraes Claude, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Cappato Marco, Irujo Amezaga Mikel, Papadimoulis Dimitrios, Ludford Sarah, Mavrommatis Manolis, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Angelakas Emmanouil, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Doyle Avril, Ţicău Silvia-Adriana, El Khadraoui Saïd, Pannella Marco, Färm Göran, Becsey Zsolt László, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Sinnott Kathy, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias.

2.2) návrh doporučení (článek 114 jednacího řádu)

- Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE: Návrh doporučení Radě o prioritách Evropské unie pro 64. zasedání Valného shromáždění OSN (B6-0034/2009)

předáno

příslušný výbor :

AFET

Právní upozornění - Ochrana soukromí