Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. tammikuuta 2009 - Strasbourg

8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta:

1.1) mietinnöt:

- Mietintö yleisön oikeudesta tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin (asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpano) (2007/2154(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Marco Cappato (A6-0459/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Paolo Costa (A6-0468/2008)

- Mietintö näkymistä kehittää Lissabonin sopimuksen mukaista kansalaisvuoropuhelua (2008/2067(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

- Mietintö YKP:stä ja ekosysteemiperustaisesta lähestymistavasta kalastuksen hoidossa (2008/2178(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

- Mietintö EU:n varojenkäytön valvonnasta Afganistanissa (2008/2152(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

- Mietintö kauppa- ja taloussuhteista Länsi-Balkaniin (2008/2149(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

- Mietintö miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa annetun neuvoston direktiivin 2002/73/ETY siirtämisestä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanosta (2008/2039(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

- Mietintö YK:n ihmisoikeusneuvoston kehityksestä, mukaan lukien EU:n asema (2008/2201(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta (KOM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

- Mietintö yhteisestä maatalouspolitiikasta ja maailman elintarviketurvasta (2008/2153(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Mairead Mcguinness (A6-0505/2008)

- Mietintö julkisesta taloudesta EMUssa 2007–2008 (2008/2244(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttamisesta Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen päätöksistä tehtyihin valituksiin sovellettavan kieliä koskevan järjestelyn osalta (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Diana Wallis (A6-0510/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Diana Wallis (A6-0511/2008)

- Mietintö sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpanosta ja voimaansaattamisesta (2008/2114(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

1.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Christa Klaß (A6-0443/2008)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

2) jäseniltä:

2.1) suulliset kysymykset kyselytunnille (työjärjestyksen 109 artikla) (B6-0001/2009)

- neuvostolle:
Horáček Milan, Posselt Bernd, Kelam Tunne, Harkin Marian, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Moraes Claude, Irujo Amezaga Mikel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Mitchell Gay, Burke Colm, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Papadimoulis Dimitrios, Färm Göran, Guerreiro Pedro, Van Hecke Johan, Prets Christa, Dičkutė Jolanta, Westlund Åsa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios

- komissiolle:
Burke Colm, Casaca Paulo, Van Hecke Johan, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, França Armando, Moraes Claude, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Cappato Marco, Irujo Amezaga Mikel, Papadimoulis Dimitrios, Ludford Sarah, Mavrommatis Manolis, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Angelakas Emmanouil, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Doyle Avril, Ţicău Silvia-Adriana, El Khadraoui Saïd, Pannella Marco, Färm Göran, Becsey Zsolt László, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Sinnott Kathy, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias

2.2) ehdotukset suositukseksi (työjärjestyksen 114 artikla):

- Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta. Ehdotus suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin painopisteistä YK:n yleiskokouksen 64. istuntoa varten (B6-0034/2009)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö