Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r. - Strasburg

8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001) (2007/2154(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Marco Cappato (A6-0459/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0468/2008)

- Sprawozdanie w sprawie perspektyw rozwijania dialogu obywatelskiego w ramach Traktatu z Lizbony (2008/2067(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

- Sprawozdanie dotyczące roli WPRyb we wprowadzaniu podejścia ekosystemowego do gospodarki morskiej (2008/2178(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

- Sprawozdanie w sprawie kontroli budżetowej środków UE w Afganistanie (2008/2152(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych z Bałkanami Zachodnimi (2008/2149(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

- Sprawozdanie w sprawie transpozycji i stosowania dyrektywy 2002/73/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (2008/2039(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) (COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

- Sprawozdanie dotyczącego działań Rady Praw Człowieka ONZ, w tym roli UE (2008/2201(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wspólnej polityki rolnej i światowego bezpieczeństwa żywnościowego (2008/2153(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Mairead Mcguinness (A6-0505/2008)

- Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych w Unii Gospodarczej i Walutowej w latach 2007-2008 (2008/2244(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do odwołań wniesionych od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego systemu handlu albuminami jaj i mleka (wersja ujednolicona) (COM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0510/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy Państwami Członkowskimi (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0511/2008)

- Sprawozdanie w sprawie transpozycji, wdrażania i egzekwowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (2008/2114(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

1.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Christa Klaß (A6-0443/2008)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

2) przez posłów

2.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0001/2009)

- do Rady:

Horáček Milan, Posselt Bernd, Kelam Tunne, Harkin Marian, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Moraes Claude, Irujo Amezaga Mikel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Mitchell Gay, Burke Colm, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Papadimoulis Dimitrios, Färm Göran, Guerreiro Pedro, Van Hecke Johan, Prets Christa, Dičkutė Jolanta, Westlund Åsa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios

- do Komisji:

Burke Colm, Casaca Paulo, Van Hecke Johan, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, França Armando, Moraes Claude, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Cappato Marco, Irujo Amezaga Mikel, Papadimoulis Dimitrios, Ludford Sarah, Mavrommatis Manolis, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Angelakas Emmanouil, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Doyle Avril, Ţicău Silvia-Adriana, El Khadraoui Saïd, Pannella Marco, Färm Göran, Becsey Zsolt László, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Sinnott Kathy, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias.

2.2) propozycje zaleceń (art. 114 Regulaminu)

- Alexander Graf Lambsdorff, w imieniu grupy ALDE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie priorytetów UE na 64. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (B6-0034/2009)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności