Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 12. januar 2009 - Strasbourg

8. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov

1.1) poročila

- Poročilo o dostopu javnost do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001) (2007/2154(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Marco Cappato (A6-0459/2008)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Paolo Costa (A6-0468/2008)

- Poročilo o možnostih za razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe (2008/2067(INI)) - Odbor AFCO - Poročevalka: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

- Poročilo o SRP in ekosistemskem pristopu k upravljanju ribištva (2008/2178(INI)) - Odbor PECH - Poročevalec: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

- Poročilo o proračunskem nadzoru sredstev EU v Afganistanu (2008/2152(INI)) - Odbor CONT - Poročevalka: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

- Poročilo o trgovinskih in gospodarskih odnosih z Zahodnim Balkanom (2008/2149(INI)) - Odbor INTA - Poročevalec: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

- Poročilo o prenosu in uporabi Direktive 2002/73/ES o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev (2008/2039(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o podjetjih za kolektivne naložbe v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (prenovitev) (KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

- Poročilo o prihodnosti Sveta OZN za človekove pravice in o vlogi EU (2008/2201(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2252/2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (KOM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

- Poročilo o skupni kmetijski politiki in zanesljivi preskrbi s hrano na svetovni ravni (2008/2153(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Mairead Mcguinness (A6-0505/2008)

- Poročilo o javnih financah v EMU v letih 2007-2008 (2008/2244(INI)) - Odbor ECON - Poročevalka: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

- * Poročilo o osnutku Sklepa Sveta o spremembi Poslovnika Sodišča prve stopnje Evropskih Skupnosti glede jezikovne ureditve, ki se uporablja zoper odločbe Sodišča za uslužbence Evropske unije (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalec: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in laktalbumin (kodificirano besedilo) (KOM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalka: Diana Wallis (A6-0510/2008)

- * Poročilo o predlogu Direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami (kodificirano besedilo) (KOM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalka: Diana Wallis (A6-0511/2008)

- Poročilo o prenosu, izvajanju in izvrševanju Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (2008/2114(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

1.2) priporočila za drugo obravnavo:

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Christa Klaß (A6-0443/2008)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

2) od poslancev Parlamenta

2.1) vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 109 Poslovnika) (B6-0001/2009)

- Svetu:

Horáček Milan, Posselt Bernd, Kelam Tunne, Harkin Marian, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Moraes Claude, Irujo Amezaga Mikel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Mitchell Gay, Burke Colm, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Papadimoulis Dimitrios, Färm Göran, Guerreiro Pedro, Van Hecke Johan, Prets Christa, Dičkutė Jolanta, Westlund Åsa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios;

- Komisiji:
Burke Colm, Casaca Paulo, Van Hecke Johan, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, França Armando, Moraes Claude, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Cappato Marco, Irujo Amezaga Mikel, Papadimoulis Dimitrios, Ludford Sarah, Mavrommatis Manolis, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Angelakas Emmanouil, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Doyle Avril, Ţicău Silvia-Adriana, El Khadraoui Saïd, Pannella Marco, Färm Göran, Becsey Zsolt László, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Sinnott Kathy, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias.

2.2) predlogi priporočil (člen 114 Poslovnika)

- Alexander Graf Lambsdorff, v imenu skupine ALDE. Predlog priporočila Svetu o prednostnih nalogah Evropske unije za 64. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov (B6-0034/2009)

posredovano

pristojni :

AFET

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov