Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 januari 2009 - Strasbourg

8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- Betänkande om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (genomförande av förordning (EG) nr 1049/2001) (2007/2154(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Marco Cappato (A6-0459/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)) - utskottet TRAN - Föredragande: Paolo Costa (A6-0468/2008)

- Betänkande om utsikterna för utveckling av medborgardialogen enligt Lissabonfördraget (2008/2067(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

- Betänkande om den gemensamma fiskeripolitiken och fiskeriförvaltningens ekosystemansats (2008/2178(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

- Betänkande om budgetkontrollen av EU-medlen i Afghanistan (2008/2152(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

- Betänkande om handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan (2008/2149(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

- Betänkande om införlivande och tillämpning av direktiv 2002/73/EG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (2008/2039(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) (KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

- Betänkande om utvecklingen för FN:s råd för mänskliga rättigheter, inbegripet EU:s roll (2008/2201(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2252/2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (KOM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

- Betänkande om den gemensamma jordbrukspolitiken och global livsmedelsförsörjning (2008/2153(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Mairead Mcguinness (A6-0505/2008)

- Betänkande om de offentliga finanserna i EMU – 2007 och 2008 (2008/2244(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

- * Betänkande om utkastet till rådets beslut om ändring i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts rättegångsregler i fråga om språkanvändning vid överklaganden av avgöranden från Europeiska unionens personaldomstol (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)) - utskottet JURI - Föredragande: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (kodifierad version) (KOM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)) - utskottet JURI - Föredragande: Diana Wallis (A6-0510/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (kodifierad version) (KOM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)) - utskottet JURI - Föredragande: Diana Wallis (A6-0511/2008)

- Betänkande om införlivande, genomförande och efterlevnad av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (2008/2114(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

1.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Christa Klaß (A6-0443/2008)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

2) från ledamöterna

2.1) muntliga frågor inför frågestunden (artikel 109 i arbetsordningen) (B6-0001/2009)

- till rådet:

Horáček Milan, Posselt Bernd, Kelam Tunne, Harkin Marian, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Moraes Claude, Irujo Amezaga Mikel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Mitchell Gay, Burke Colm, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Papadimoulis Dimitrios, Färm Göran, Guerreiro Pedro, Van Hecke Johan, Prets Christa, Dičkutė Jolanta, Westlund Åsa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios;

- till kommissionen:
Burke Colm, Casaca Paulo, Van Hecke Johan, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, França Armando, Moraes Claude, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Cappato Marco, Irujo Amezaga Mikel, Papadimoulis Dimitrios, Ludford Sarah, Mavrommatis Manolis, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Angelakas Emmanouil, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Doyle Avril, Ţicău Silvia-Adriana, El Khadraoui Saïd, Pannella Marco, Färm Göran, Becsey Zsolt László, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Sinnott Kathy, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias.

2.2) förslag till rekommendation (artikel 114 i arbetsordningen)

- Alexander Graf Lambsdorff, för ALDE-gruppen. Förslag till rekommendation till rådet om Europeiska unionens prioriteringar inför FN:s generalförsamlings sextiofjärde session (B6-0034/2009)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy