Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

9. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές:

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 108 του Κανονισμού):

- (O-0102/2008) που κατέθεσαν οι Cornelis Visser, Ivo Belet και Ruth Hieronymi, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT,προς την Επιτροπή: Αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις - κρατικές ενισχύσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (B6-0495/2008)

- (O-0134/2008) που κατέθεσε ο Neil Parish, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Κανονισμός για τη μεταφορά των ζώων (ΕΚ) αριθ. 1/2005: Ετήσιες εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή του (B6-0496/2008)

- (O-0135/2008) που κατέθεσε ο Neil Parish, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Μεσογειακή δίαιτα (B6-0497/2008)

- (O-0143/2009) που κατέθεσαν οι Paolo Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, και Gerardo Galeote, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα (B6-0002/2009)

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Κατερίνα Μπατζελή, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski και Janusz Wojciechowski, σχετικά με την στήριξη των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0001/2009)

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin και Corina Creţu, σχετικά με την καταχρηστική αφαίρεση της ιδιοκτησίας πολλών ρουμάνων πολιτών μετά την εφαρμογή μιας εσφαλμένης νομοθεσίας περί του νομικού καθεστώτος της ιδιοκτησίας (0002/2009)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke και Koenraad Dillen, για τις απόπειρες δήμευσης της μονής Sint-Gabriël στη νοτιοανατολική Τουρκία (0003/2009)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου