Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0132(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0443/2008

Разисквания :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Гласувания :

PV 13/01/2009 - 6.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0010

Протокол
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург

14. Рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите ***II - Продукти за растителна защита ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на Директиви 79/117/EИО и 91/414/EИО на Съвета [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß представи препоръката за второ четене.

Hiltrud Breyer представи препоръката за второ четене.

Изказаха се: Stavros Dimas (член на Комисията) и Androulla Vassiliou (член на Комисията).

Изказаха се: Erna Hennicot-Schoepges, от името на групата PPE-DE, Dan Jørgensen, от името на групата PSE, Anne Laperrouze, от името на групата ALDE, Liam Aylward, от името на групата UEN, Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Ashley Mote, независим член на ЕП, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz и Bart Staes.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mechtild ROTHE
Заместник-председател

Изказаха се: Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish и Avril Doyle.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski и James Nicholson.

Изказа се Stavros Dimas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

Изказаха се: Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness и Hiltrud Breyer, която се изказа по повод казаното от Mairead McGuinness.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 13.01.2009 и точка 6.11 от протокола от 13.01.2009.

Правна информация - Политика за поверителност