Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0132(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0443/2008

Συζήτηση :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2009 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0010

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

14. Οδηγία πλαίσιο για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων ***II - Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ***II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Η Christa Klaß παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Η Hiltrud Breyer παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνουν οι Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) και Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Erna Hennicot-Schoepges, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Ashley Mote, μη εγγεγραμμένος, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz και Bart Staes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish και Avril Doyle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski και James Nicholson.

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ανδρούλλα Βασιλείου, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness και Hiltrud Breyer, η τελευταία επί της παρέμβασης της Mairead McGuinness.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2009 και σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου