Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0132(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0443/2008

Rozpravy :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Hlasovanie :

PV 13/01/2009 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0010

Zápisnica
Pondelok, 12. januára 2009 - Štrasburg

14. Trvalo udržateľné používanie pesticídov ***II - Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh ***II (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Christa Klaß (A6-0443/2008)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, a ktorým sa zrušujú smernice Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß uviedla odporúčanie do druhého čítania.

Hiltrud Breyer uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpili: Stavros Dimas (člen Komisie) a Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Erna Hennicot-Schoepges za skupinu PPE-DE, Dan Jørgensen za skupinu PSE, Anne Laperrouze za skupinu ALDE, Liam Aylward za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Ashley Mote nezávislý poslanec, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz a Bart Staes.

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish a Avril Doyle.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski a James Nicholson.

V rozprave vystúpil Stavros Dimas.

PREDSEDNÍCTVO: Martine ROURE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness a Hiltrud Breyer, ktorá reagovala na vystúpenie Maiready McGuinness.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 13.01.2009 a bod 6.11 zápisnice zo dňa 13.01.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia