Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0132(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0443/2008

Debatter :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Omröstningar :

PV 13/01/2009 - 6.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0010

Protokoll
Måndagen den 12 januari 2009 - Strasbourg

14. Hållbar användning av bekämpningsmedel ***II - Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Hiltrud Breyer redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) och Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talare: Erna Hennicot-Schoepges för PPE-DE-gruppen, Dan Jørgensen för PSE-gruppen, Anne Laperrouze för ALDE-gruppen, Liam Aylward för UEN-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Ashley Mote, grupplös, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz och Bart Staes.

ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

Talare: Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish och Avril Doyle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski och James Nicholson.

Talare: Stavros Dimas.

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

Talare: Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness och Hiltrud Breyer, vilken yttrade sig om inlägget av Mairead McGuinness.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 13.01.2009 och punkt 6.11 i protokollet av den 13.01.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy