Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0143/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0143/2008 (B6-0002/2009)

Συζήτηση :

PV 12/01/2009 - 15
CRE 12/01/2009 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

15. Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0143/2008) που κατέθεσαν οι Paolo Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, και Gerardo Galeote, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα (B6-0002/2009)

Ο Paolo Costa αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Reinhard Rack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Gilles Savary, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, Monica Giuntini, Jan Olbrycht και Saïd El Khadraoui.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"η Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου