Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Декларация на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Защита на данните (назначаване на Европейския надзорен орган и помощник надзорния орган)
 7.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 8.Внесени документи
 9.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 10.Петиции
 11.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 12.Ред на работа
 13.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 14.Рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите ***II - Продукти за растителна защита ***II (разискване)
 15.План за действие за градска мобилност (разискване)
 16.Преразглеждане на съобщението за радио- и телевизионно разпространяване - държавна помощ за публично радио- и телевизионно разпространяване (разискване)
 17.Търговски и икономически отношения със Западните Балкани (кратко представяне)
 18.Обща селскостопанска политика и глобално осигуряване на прехраната (кратко представяне)
 19.Перспективи за развитие на гражданския диалог в рамките на Договора от Лисабон (кратко представяне)
 20.Публичните финанси в ИПС (кратко представяне)
 21.Транспониране, прилагане и изпълнение на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама (кратко представяне)
 22.Обща политика в областта на рибарството и екосистемния подход към управлението на риболова (кратко представяне)
 23.Транспониране и прилагане на Директива 2002/73/ЕО за прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд (кратко представяне)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (151 kb) Присъствен списък (57 kb) 
 
Протокол (123 kb) Присъствен списък (22 kb) 
 
Протокол (223 kb) Присъствен списък (68 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност